ads

EDEBİYAT 2.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI 2016 2017, 2.DÖNEM EDEBİYAT ZÜMRESİ, ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI, EDEBİYAT ZÜMRESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE TUTANAĞI, …..ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2016-2017 ÖĞRETİM-ÖĞRETİM YILI
II. DÖNEMİ EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Toplantı No                    :2
Tarih                                :18. 02. 2017
Dersin Adı                     :Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım
Toplantı Yeri                         :Öğretmenler Odası
Toplantı Başkanı           : Hasan KİLİTÇİ
Toplantıya Katılanlar    : Hasan KİLİTÇİ, Ahmet DEMİRCAN, Ali GÖKÇEK
 GÜNDEM MADDELERİ:1.Açılış ve yoklama
2.1739 sayılı Milli Eğitim Kanunun amaçları ve temel ilkelerinin okunması,
3.Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması,
4.1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi,
5.Ders müfredatının ve amaçlarının incelenmesi,
6.Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması ve değerlendirilmesi,
7.Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler
8.  a)1.dönem ders başarı durumunun tespiti
     b)Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması9.  a)Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
     B)Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,10.Günlük planlar ve hazırlanması
11.Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;
     a)Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,     b)Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,12.Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,
13.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,
14.Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,
15.Zümre kararlarının hayata geçirilmesi ve uygulanması,
16. Dilek ve temenniler.
  ALINAN KARARLAR:1.Zümre başkanı Hasan KİLİTÇİ tarafından yoklama yapılarak açılış yapıldı.
 2.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Ahmet DEMİRCAN tarafından okundu.
Buna göre; Millî Eğitimin genel amacı bütün bireyleri;1. Atatürk   İnkılâp ve İlkelerine  ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî,  insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;2.Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. ÖZEL AMAÇLARTürk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.Yukarıda sayılan eğitimin genel ve özel amaçları, her eğitim etkinliğinde uyulması gereken amaçlardır. Bu genel ve özel amaçlar bir bakıma eğitime bir çerçeve vermektedir.
1.3. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ
1.Genellik ve Eşitlik   
2.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları           3.Yöneltme 4.Eğitim Hakkı            5.Fırsat ve İmkân Eşitliği            6.Süreklilik                                                                                       7.Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği8.Demokrasi Eğitimi9.Lâiklik 10. Bilimsellik11. Plânlılık12. Karma Eğitim13.Okul ile Ailenin İş Birliği14. Her Yerde Eğitim 3. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgeler Ali GÖKÇEK tarafından okundu.
 4.1.Dönemin zümre toplantı kararları Ahmet DEMİRCAN tarafından okunarak uygulama sonuçları değerlendirildi. Kararların uygulandığı görüldü.
 5.Türk Edebiyatı 1, 2, 3 ve Dil ve Anlatım1,2, 3 derslerinin müfredatları incelendi.
 6. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği Hasan KİLİTÇİ tarafından okundu. Değişen maddeler üzerinde duruldu açıklama yapıldı.
 7. Öğrencilerin araştırmacı bir sisteme alışamamasından kaynaklanan problemler derslerde verimi düşürdüğü; aynı zamanda bu sistemin daha çok öğrenci merkezli hazırlanmasına rağmen,  öğrencilerde araştırma-öğrenme ruhu olmadığı ve bu kadar kısa sürede oluşturulamadığı için öğretmene çok fazla yük bindiği görülmüştür.
Bunun yanında bazı sınıflarda programın yetiştirilmesinde güçlükler yaşandığı görülmüştür. Bunun aşılabilmesi için öğrencilerin daha çok araştırma ve çalışma yapmalarına ve yönlendirilmelerine karar verilmiştir. 8.a)Bütün sınıfların I.Kanaat dönemindeki başarı durumları teker teker gözden geçirilerek I.Dönemdeki başarı durumlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı.
             Başarı oranının genellikle iyi olduğu tüm zümre öğretmenlerince vurgulandı. Başarı oranlarının artırılması konusunda Ahmet DEMİRCAN; “Konuların metinden hareketle işlenmesi, öğrencilerin aktif tutulmaya çalışılması ve ezberciliğe sevk edilmemeli, 9. sınıf öğrencilerinde görülen uyum sorunun aşılabilmesi için onları yönlendirmenin gerekliliği açıktır. Bu sınıflarda bazı öğrencilerin dersleri zayıf olduğundan dersler bol tekrarlı anlatılmalıdır. ” dedi. Aynı konuda söz alan Ali GÖKÇEK; “Okul kütüphanesinden yararlanma yönüne gidilmeli, günümüz eserlerinden okulumuz kütüphanesine kazandırılmalıdır” dedi.     b)Öğrenciyi hiçbir zaman potansiyel suçlu olarak görmeden, onları oldukları gibi kabul ederek yaklaştığımız takdirde başarının artacağı vurgulandı. Her şeyin başında olduğu gibi başarının oluşmasının başında da tabii ki “sevgi” vardır. Konuların özelliğine göre Tarih ve Yabancı dil öğretmenleri ile diğer zümre öğretmenleri arasında TÜRK DİLİ konularında işbirliği içerisinde bulunmaları kararlaştırıldı.
 9. Ölçme ve değerlendirme;
a) Yazılı ve sözlüler konusu tartışıldıktan sonra aşağıdaki kararlara varıldı:
9. Sınıf Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil ve Anlatım dersinde iki yazılı10. Sınıf  (Sözel ve TM Bölümü)Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil ve Anlatım Dersinde üç yazılı
10. Sınıf  (Kimya)Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı
10. Sınıf  (Muhasebe) Türk Edebiyatı dersinde iki, Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı10. Sınıf  (Çocuk Gelişimi) Türk Edebiyatı dersinde iki, Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı11. Sınıf  (Sözel ve TM Bölümü)Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil ve Anlatım Dersinde üç yazılı
11. Sınıf  (Kimya)Türk Edebiyatı dersinde iki, Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı
11. Sınıf  (Muhasebe)Türk Edebiyatı dersinde iki, Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı
11. Sınıf  (Çocuk Gelişimi)Türk Edebiyatı dersinde iki, Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı
11. Sınıf  (Mobilya)Türk Edebiyatı dersinde iki, Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı
12. Sınıf  (Sözel ve TM Bölümü)Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil ve Anlatım Dersinde üç yazılı
12. Sınıf  (Muhasebe )Türk Edebiyatı dersinde iki, Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı
12. Sınıf  (Çocuk Gelişimi )Türk Edebiyatı dersinde iki, Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı Yazılıların yıllık planda belirlenen tarihlere uygun şekilde yapılmasına, her dersten her dönem için en az iki sözlü notu verilmesine karar verildi.  Ortak derslerin hem birinci hem de ikinci dönem ilk yazılılarının ortak yapılmasına karar verildi. Ayrıca;
1-  Sınıfları aynı olan şubelerin aynı sorulardan yazılı yapılabilmesine,2-  Soru sayılarının öğretmen inisiyatifine bırakılmasına,3- Sözlü notlarının birkaç soru sorarak değil, öğrencinin ders içindeki genel tutumuna göre verilmesine b) Yıllık ödevler;
Yıllık ödevlerle ilgi hususların aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi:1-  Yıllık Ödevler ekim ayında verilip, nisan ayının ikinci haftasında toplanacak ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek,2-  Öğrencilerin bilgileri internetten almalarına müsaade edilecek, ancak bütün öğrenciler ödevlerini sözlü olarak savunacaklardır.3-  Ödevler 7 sayfadan az 15 sayfadan çok olmayacak,4-Öğrenciler aylık olarak ödev aldığı öğretmenle görüşmeye gelmezse ikaz edilecek, öğretmenle irtibat halinde olması sağlanacak,5-  Ödev değerlendirme ölçütleri şu şekilde tespit edilerek karara bağlandı,                                                                                                                          Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi:a)Tertip-düzen-plan......................................................................: 10 puanb)Öğretmenlerle işbirliği ...............................................................:10 puanc)Kaynak araç ve gereçleri kullanma............................................: 10 puand)Okul ve çevre imkanlarından yararlanma................................. : 10 puane)Yazım kuralları, kompozisyon ve ifade yeteneği........................:20 puanf)Bilgi anlatımı........................................................................ .....:  40 puan 10. Günlük planlarla ilgili olarak bunu bir zorunluluk olarak değil gereklilik olarak algılamak gerektiğini ve kılavuz kitabımız yoksa günlük planları mutlaka yanımızda bulundurmamız gerektiği karara bağlandı.
 11.Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;           
Okuma,yazma,soru/cevap,örnekleme,anlatma,tekrar,analiz,tartışma,dramatizasyon,karşılaştırma,tümdengelim,tümevarım,çözümleme,sentez,açıklayıcı,anlatım,gözlem,tahlil yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi.  
12. Öğretmen öğrenciyi olduğu gibi kabul etmeli ve ona hoşgörüyle yaklaşmalı, öğrenci seviyesine inebilmeli; öğretmen öğrenci ilişkilerinde samimiyetin olması fakat gerekli mesafenin korunması gerektiği vurgulandı.
 Öğretmen, öğrenci velileri ile ilişki içerisinde olmalı yeri geldikçe öğrenci velisi ve öğretmen beraber hareket ederek öğrencideki olumlu yahut olumsuz davranışları değerlendirebilmelidir. Veli ve öğretmenin beraber hareket etmesi öğrenci üzerinde olumlu sonuç vereceği vurgulandı. 13.Dilin güzel kullanımı sadece edebiyat dersinde değil her derste olmalıdır ki bunun diğer zümre öğretmenleri ile konuşularak ders esnasında dilimizi doğru kullanmanın önemi üzerinde durmalarını hatırlatılması gerektiği vurgulandı.
Aynı zamanda Türk tarihi ile Türk edebiyatı sıkı ilişki içerisinde bulunduğundan ilgili konularda tarih öğretmeni ile irtibata geçilmesine karar verildi.Yine din kültürü öğretmeni ile özellikle tasavvuf edebiyatı konularında işbirliği yapılabileceği karara bağlandı. 14.Dersleri daha zevkli hale getirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı.
     *Gazete haberlerinden hikâye yazdırma,     *Öğrencilere sunum hazırlatma     *Kelime oyunu oynatma     *Cd, film, kaset dinlettirerek soru sorma     *5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları     *Klasik müzik eşliğinde kompozisyon yazdırma ve kitap okutma,      *Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma,      *Atasözleri ve deyimleri canlandırma,      *karikatür yorumlatma      *Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma,      *Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları yapmak,      *Dramatize çalışmaları      *Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma
      *Günlük öykü bilmece ve yazılara yer verme 15.Alınan kararların hayata geçirilmesi için zümre öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstermeleri önemle hatırlatıldı.
 16.İyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.  
       
Ahmet DEMİRCAN                                  Ali GÖKÇEKTürk Dili ve Edebiyatı                     Türk Dili ve Edebiyatı                        
                   18.02.2017Uygundur. İbrahim SAKOkul Müdürü  

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS