ads

ANONİM HALK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ,ANONİM HALK ŞİİRİ KONU ANLATIMI,ANONİM HALK ŞİİRİ DERS NOTLARI, ANONİM HALK ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ, ANONİM HALK EDEBİYATI, ANONİM HALK EDEBİYATI ŞİİRİ

ANONİM HALK EDEBİYATI ŞİİRİ VE NAZIM ŞEKİLLERİ

1. MÂNİ

  • v Hecenin 7‟li kalıbıyla söylenir. 
  • v Tek dörtlükten oluşur. 
  • v Uyak düzeni aaxa şeklindedir. 
  • v Özellikle dize sayısı 6 veya 6‘dan çok olan manilerin uyak düzeni genellikle aa xa xa xa xa xa şeklinde olmaktadır
  • v İlk iki dize, asıl maksadı anlatan son iki dizeden ayrılır. 
  • v Asıl konu son iki dizededir, ilk dizeler doldurmadır. 
  • v Mânilerde konu sınırı yoktur; aĢk, toplumsal olaylar, ölüm, iyilik, evlat sevgisi… 
  • v Üç farklı mâni çeşidi vardır. 
A) DÜZ MÂNİ (TAM MANİ)  Tek dörtlükten ve tüm dizeleri 7 heceden oluşan mâni çeşididir. Kafiyeleri cinassızdır.

Akşamlar olmasaydı 
Badeler dolmasaydı
 Yâr koynuna girince 
Hiç sabah olmasaydı

A benim bahtiyarım
Gönülde tahtı yârim 
Yüzünde göz izi var 
Sana kim baktı yârim


B) YEDEKLİ,AYAKLI MÂNİ (ARTIK MÂNİ) Düz mâninin sonuna aynı uyakta iki veya daha fazla dizenin daha eklenmesiyle oluşan mâni çeşididir. Yedekli mâni de denir. Kafiyesi cinassızdır.

Dağdan kestim kereste 
Kuş besledim kafeste 
Yarin hasta dediler 
Yetiştim son nefeste 
Son bir seslendi bana 
Hayat buldum o seste

C) KESİK (CİNASLI) MÂNİ
İlk dizesi 7 heceden az olan mâni çeşididir.
Genellikle cinaslı kafiye kullanılır. 

Yaradan
Tabip bilir yaradan
Derdimi kimse bilmez 
Ancak bilir yaradan 

Dağ bana
Bahçe sana bağ bana 
Değme zincir kâr etmez 
Zülfün teli bağ bana


2. NİNNİ
Ø Annelerin, çocuklarını uyutmak için belli bir ezgiyle söylediği sözlü edebiyat ürünleridir.
Ø Anne, çocuğuna ilişkin isteklerini, iyi dileklerini, sevinçlerini, üzüntülerini anlatır.
Ø 7‟li, 8‟li ve 9‟lu hece ölçüsü ile söylenir. 

Çaya vardım çay susuz 
Çadır kurdum yaylasız 
Benim yavrum pek huysuz 
Ninni yavrum ninni


3. TÜRKÜ 
Ø Türk+Î şeklinde oluşmuş bir kelimedir. Arapça aitlik eki olan -Î- nin getirilmesiyle oluşur. Böylece Türk'e ait olan anlamına gelir.
Ø Kendine özgü bir ezgiyle söylenen nazım biçimidir.
Ø Genellikle anonimdir. Adları bilinen saz şairlerinin söyledikleri de zamanla halka mal olmuştur.
Ø Düzenleyicilerin, derleyicilerin ve yörelerin adıyla anılır.
Ø Yapısı yönüyle iki bölümden oluşur. Birinci bölüm, türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür. Buna bent adı verilir. İkinci bölüm ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarattır. Buna kavuĢtak ya da bağlama denir.
Ø Türküler 8‟li ( 4+4 ) hece ölçüsü veya 11‟li ( 4+4+3 ) hece ölçüsüyle söylenir.
Ø AĢk, tabiat, ayrılık, gurbet, hasret, sevgi ve güzellik gibi konular işlenir.
Ø Konusu ve şekli devirden devire ve çevreden çevreye değişir. 

Ø Türküler farklı türlere ayrılır. Türkü türleri

v Ezgilerine göre: Bozlak, koşma, hoyrat, kayabaşı…)
v Konularına göre: Ninni, çocuk türküleri, doğa, tören, aşk, kahramanlık türküleri…)
v Bentlerdeki dize sayılarına göre: Üçleme, dörtleme, beşleme… diye çeşitli gruplara ayrılır.

TÜRKÜ ÖRNEĞİ

Senin yazın kışa benzer 
Bir sevdalı başa benzer 
Çok içmiş sarhoşa benzer 
Duman eksilmeyen dağlar

A dağlar ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar

Selviye benzer meşesi 
Deli olup aşka düşesi 
 Top top olmuş menevşesi 
Burcu burcu kokan dağlar

A dağlar ah ulu dağlar
 Eşinden ayrılan dağlar

****beyit şeklinde yazılan kısım kavuştaktır.

4. AĞIT
Ø Anonim halk edebiyatının sözlü ürünlerindendir.
Ø Dörtlükler halinde yazılır.
Ø Kafiyelenişi koĢmaya benzer. ( abab, cccb, dddb …)
Ø Ağıtta bir kişinin ölümünden duyulan acı dile getirilir

AĞIT
Vardım ki yurdundan ayak çekilmiş 
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı 
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş 
Sâkîler meclisten çekmiş ayağı

Zinni dert elinden her zaman ağlar 
Vardım ki bağ ağlar bağıban ağlar 
Sümbüller perişan güller kan ağlar 
Şeydâ bülbül terk edeli bu bağı 
Bayburtlu Zihni


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS