ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 45, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 45
İYİ ÇALIŞMALAR


Metni Anlama ve Çözümleme 

1. Ne kadar geri getirilse de yine aslan yatağına kaçan Tepegöz’ün tam bir insan olabilmesinin bir koşulu da kendisinin insan olduğu bilgisinin ona verilmesi; bir başka deyişle, farkındalığının farkına varmasını sağlamaktı. Oğuz Beyleri bu yarı insan varlığa insan olduğunu hatırlatmak için nasıl bir yol izlemişlerdir? Belirtiniz. 
DİKKAAATTT : SORU HATALI aslan yatağına kaçan Tepegöz değil Basattır.
 Oğuz Beyleri Dede Korkut'u Basata akıl vermesi için çağırlar . Yani büyük-ulu bilge olan Dede Korkuttan yardım isterler. Dede Korkut da"Oğlanım sen insansın, hayvanla arkadaş olma, gel güzel ata bin, güzel yiğitlerle at sür, at koştur." der

2. Okuduğunuz metinde görüldüğü üzere Sarı Çoban, yozlaşmış insanın zaafıyla, toplumsal değerleri hiçe sayıp ve insan olduğunu unutup doğaya karşı (peri kızını yakalayarak) bir suç işler. Oğuz toplumu bu çobanın işlediği suçun bedelini ne şekilde ödemiştir? Açıklayınız. 

Oğuz toplumu olağanüstü bir canavar varlık olan Tepegözle kalmıştır. Bununla uğraşmışlardır.

3. Destan geleneğinden hikâyeciliğe geçişin ilk örnekleri sayılan Dede Korkut Hikâyelerini de dikkate alarak türlerin oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin etkisini tespit edip okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirleyiniz. 

Destan geleneğinden Halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünü Dede Korkut Hikâyeleri’dir. Bu metinde destansı halk hikayesidir. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçen, Gök Tanrı inancından İslam inancına geçen toplumun tam geçiş evresinin ürünüdür.. 4. Okuduğunuz bir metinde üzerinde durulan düşünce, olay, durum ya da sorun metnin konusunu belirtir. Temel duygu veya kavramsa temayı belirtir. Siz de okuduğunuz metnin konu ve temasını belirtiniz. 

Cevap: 

Konu:  Hayatta başarı, zekâ ve kendine güven duygusu içinde yiğitlikle kazanılır. 

Tema:  Toplumda kadına iyi davranılması gerektiği yoksa başka vesilelerle daha büyük sorunlarla karşılaşılabileceği fikri verilmektedir. 


...…………………… …………………..
5. Okuduğunuz metinde olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları bularak bu çatışmaların metne katkısını belirtiniz. 
Temel çatışma iyi-kötü çatışmasdır.
Metinde akışı yönlendiren olay ise Çobanın periyle ilişki yaşamas

6. “Bir gece düşman saldırısı nedeniyle Oğuz kavminin ürkerek göç etmesi, göç sırasında yolda Aruz Koca’nın küçük çocuğunu düşürmesi, bir aslanın çocuğu bulup götürmesi ve besleyip büyütmesi, Oğuz kavminin bir müddet sonra yurtlarına geri dönüp yerleşmesi, aslanın besleyip büyüttüğü çocuğun yaptıkları, Oğuz beylerinin toplanıp çocuğu aslanın ininde yakalayıp getirmeleri ve çocuğun her seferinde geri kaçması, Dede Korkut’un gelip çocuğu insan olduğuna ve ailesi ile birlikte yaşamaya ikna edip çocuğa Basat adını vermesi...” örneğinde olduğu gibi siz de okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz. 


Cevap: 

Bir gün ansızın Oğuz yurduna düşman saldırır. Aruz Koca’nın oğlu da bu olay sırasında aslan tarafından bulunur ve büyütülür. 

Oğuz yine yurduna yerleştiğinde ve bu saldırının etkilerini zamanla yumuşatmaya başladığında bir çobandan müjdeli bir haber gelir. Böylece Aruz’un oğlunu aslandan kurtarırlar. Fakat oğlan bu yaşama ayak uydurmakta zorlanır ve her defasında soluğu aslanın yanında alır.  Ona Basat adını verir. 

Aruz’un bir çobanı bir gün pınar kenarında bir peri görür ve ona fenalık eder. Oğuz’un başına felaket açtığını söyler ve gider. Çoban korkuya kapılır ve kütleyi orada bırakıp kaçar.  Kütle kırılıp içinden tepesinde tek gözü olan bir oğlan çıkar. 


Aruz Tepegözü evlat edindi. Fakat Tepegöz doymak bilmedi. Önce dadılarını, sonra oğlancıkları telef etti. 

Tepegöz artık dağda yaşıyordu.  Oğuz halkı Tepegözü öldürmeye kalkınca daha fenası oldu. Pek çok kişi öldü. 

Çaresiz kalan Oğuz, Dede Korkut’tan yardım istedi. Dede Korkut Tepegöz ile anlaşmaya oturdu. Günde iki adam beş yüz koyun haraç verme konusunda anlaştılar.

Felek döndü iki oğlundan teki kalmış olan aileye vurdu. Ana yüreği dayanamadı bu son kalan evladı korumak için Basat’ın yanına vardı. Olanları anlattı. Basat oğlu yerine bir esir verdi. 

Tepegözü öldürmeye yola koyuldu. Bir vurdu iki vurdu kılıcı Tepegöze işlemedi. Tepegöz Basatı alıp aşçılarına teslim etti uyudu. 

Basat kurtuldu ve aşçılara nasıl öldürebileceğini sordu. Sadece gözünün et olduğunu söylediler. Basat közüne kızgın şişi soktu. Tepegöz acı içinde uyandı. Gözü kör oldu. 

Mağaraya kaçan Basat’ı orada kıstırdı. El yordamı ile mağaradaki koyunları tek tek yokladı. Basat bunu görünce bir koçun derisini yüzdü onun postuna büründü

 Oyun yaptı ve kaçmayı başardı. Tepegöz bu akıllı kardeşini kutladı ona yüzüğünü verdi, hazinesini verdi, kılıcını verdi. Hepsi de hileliydi. Basat tüm bu hileleri yendi ve ölmedi. 

 Tepegözü öldürdü. Dede Korkut geldi ve duasını etti.


7. Dede Korkut, Oğuz’un koruyucusu, ozanı, bilge kişisi olarak her sorunu çözebilme gücüne sahip, maddi gücün manevi güçle bütünleştiği, bir ulu insandır. Metinde olayların akışını etkileyen buna benzer kahramanların fiziksel ve psikolojik özelliklerini, toplumsal statülerini, tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirtiniz. 
...……………………
…………………..

8. Okuduğunuz metinde anlatıcının özelliklerini ve hâkim, kahraman anlatıcı ve gözlemci bakış  açılarından hangisinin kullanıldığını belirleyerek metinde kullanılan bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız. 

Cevap: Hakim bakış açısı kullanılmıştır. Çünkü anlatıcı her türlü düşünceyi bilmekte ve iç çözümlemeleri de önceden rahatlıkla yapabilmektedir. Bu tür bakış açısının kullanılması okura her türlü ayrıntının verilmesi bakımından okurun ilgisini çekmesi bakımından önemlidir.

9. Metinde kullanılan anlatım biçimini belirleyerek bu anlatım biçiminin metnin anlatımına ne gibi katkılar sağladığını açıklayınız.
Betimleme-öyküleme-çoşku ve heyacana bağlı anlatım.
Betimleme: görsel unsurların ifadesi için
öyküleme: olay akışını ifade etmek için
çoşku ve heyacana bağlı anlatım: duyguları ifade etmek için 

10. “Uruz Tepegöz’ü aldı, evine getirdi. Buyurdu, bir dadı geldi... Bir sordu sütün aldı, iki sordu, kanın aldı, üç sordu, canın aldı.” Örnekte olduğu gibi metnin dili, XIV. yüzyıl sonları Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. Buna göre siz de okuduğunuz metindeki cümle yapılarını, deyimleri, kelime kadrosunu, anlatım tekniklerini, söz sanatlarını; akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususları dikkate alarak metnin üslup özelliklerini belirleyiniz. 
Cevap: Metin yazıldığı dönemin özelliklerini taşımaktadır. O dönemin gündelik halk dilinde kullanılan kelimeler bu metinde karşımıza çıkar. Duygusallık ve coşkunluk ön plandadır bu metinlerde çünkü bu özellikler metnin okuru daha çok etkilemesini sağlar. 11. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik öğeleri belirleyiniz. 

Cevap: Mesela o dönemlerde devleti yönetene Han denmekteydi. Bu metinde de Han vardır. Yine o dönemde isim verme ya da akıl danışma gibi konularda toplumdaki yaşlı ve bilge kişilere başvurulurdu bu metinde de Dede Korkut’a başvurulmaktadır.· SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 5 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS