ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 29, 

MEB yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 29
İYİ ÇALIŞMALAR

1. Okuduğunuz metinle metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Cevap:
Konusu: Türkçe’nin tarihsel gelişimi Hedef Kitlesi: 10. sınıf öğrencileri Amacı: Okurlara ve öğrencilere Türkçe’nin tarih içindeki gelişimini öğretmektir.


2. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Cevap: Türlerin geçmişten günümüze kullandıkları yazı dili ve konuşma dilleri ile bu dillerin ayrılan kolları. Yardımcı düşünceler ise Türkçe’nin kolları, Türkçe’nin neden kollara ayrıldığı3. Okuduğunuz metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Okuduğumuz metin bilgilendirici bir metin olduğu için üslubu da sade, yalın açık bir dildir. Her okuyan aynı şeyi çıkarır.


4. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ve tarihî öğeleri belirleyiniz.
Cevap: Okuduğumuz metin anlattığı dönemin bütün gerçekliğine ışık tutmaktadır. Türkçe’nin gelişimini anlatırken o dönemlerde hangi olaylar gelişmişse tarafsız bir şekilde okuruna sunmaktadır.


5. Okuduğunuz metinde ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendirerek metindeki bilgi ve yorumları ayırt ediniz.
Cevap: Okuduğumuz metin tutarlıdır. Çünkü anlatmak istediği şey ile anlattığı ve verdiği örnekler uyuşmaktadır. Bunun yanında geçerli ve doğru bilgiler içermektedir.


 6. Okuduğunuz metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.
Cevap: Okuduğumuz metinde açıklayıcı bir anlatım vardır. Sınıflama ve örneklendirme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.

7. Okuduğunuz metinde, yazarın konuyu hangi açıdan ele aldığını, yönlendirme yapıp yapmadığını, taraf olup olmadığını, öznel veya nesnel davranıp davranmadığını tespit ederek metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.  Alfabe değişiklikleri Türk edebiyatına nasıl etki etmiştir? Araştırınız. Ulaştığınız sonuçları aşağıya yazınız.
Cevap: Okuduğumuz metinde yazar konuyu okura bilgi vermek amacıyla ele almıştır. Alfabe değişikliğinin hem bilimsel, hem de siyasî bir görünüm kazandığını söylemek mümkündür. Çünkü her devir kendi özelliğini alfabe üzerinden dil ve dolayısıyla edebiyat yoluyla günümüze taşımıştır diyebiliriz

1. Etkinlik
Edebiyatı Tarihinin Devirlere Ayrılması adlı metinden alınan aşağıdaki parçada geçen altı çizili kelimelerin yazımını kontrol ederek doğru yazılıp yazılmadıklarını belirtiniz.

Cevap: Yazım yanlışı olan sözcüklerin doğrusu metinde parantez içinde verilmiştir.
 Büyük devirlerden ilki, henüz işlenmemiş durumdadır. Elimizde bu devri belgelendiren ancak birkaç örnek bulunuyor. Şimdilik bunlara dayanıyoruz, ikinci devirdeki ümmet çağı (doğrusu: Ümmet Çağı) edebiyatı, bin yıla yakın bir devri kaplamaktadır. (doğrusu: kapsamaktadır.) Bu edebiyatın başlangıçtaki karakterini belirttikten sonra, türlü etkenler altındaki gelişimini izleyebilmek için, yüzyılları esas tutacağız. Bu yüzyıllardan her birinin kendine göre özelliği vardır, örneğin, tasavvuf akımlarının yaygın hale geldiği (doğrusu: hâle geldiği) XIII. yüzyılda, Selçuklular zamanında Anadolu’da ilk ürünlerini veren Türk edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulup hızla genişlediği XIV. yüzyılda gelişmeye başlar. XV. yüzyılda, hele Fatih’ten sonra her alanda önemli kişileri yetiştirir. XVI. yüzyılda Baki ile olgunluk kazanır. Bir yandan da Türk edebiyatında yerlileşme eğilimleri görülmeye başlar. XVII. yüzyılda, üsluptaki sanat cilvelerinin yarattığı “tasannu’” son kerteye varmakla birlikte, bir durgunluk belirir. Nabi’nin bilim gücüyle kaleme aldığı “hikemî” şiirler, yüzyılın sonlarında sürüm kazanır. XVIII. yüzyılda, Lâle devrinin (doğrusu: Lale Devri) yüksek çevrelerde yarattığı zevk ve eğlence havası içinde, şairlerde, Nedim başta olduğu halde (doğrusu: hâlde), günlük hayattan esin alma eğilimi görülür. Toplumun durumunu yansıtan şiirler çoğalır.2. Etkinlik: Edebiyat -Tarih İlişkisi adlı metinden alınan aşağıdaki parçada geçen noktalama işaretlerinin hangi amaçla kullanıldığını belirtiniz.
 İnsanlık tarihinde tarih anlayışı başlangıçtan beri önemli değişiklikler göstermiştir. Bu nedenle “Tarih nedir?” sorusuna verilen cevaplar da her devirde birbirinden farklı olmuştur. Tarih bir bilim olup onu meydana getiren olaylar ve şahsiyetler bir takım belgelere dayandırılarak verilir ancak bugün bu belgelerin de birer yorum olduğu, onların da birileri tarafından yazıldığı için gerçekleri tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir. Sanat eserleri gibi tarih de bir yorumdur ve bu yorum devrin şartlarına ve yorumu yapan kişilere bağlıdır. Tarihteki olayların oluş tarihleri her tarihçi tarafından kesin olarak bilindiği hâlde, bunların nasıl olduğu, şartları, gelişmesi, sonuçlarının ilgili ülkelere etkisi değişik tarihçiler tarafından farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Aynı tarihî olayı ya da şahsiyeti konu alan edebî eserlerde de yorumlar birbirini tutmamaktadır. Edebiyat-tarih ilişkisi ilk zamanlardan beri insanların  Arkadaşlarınla Paylaş kafalarını kurcalamıştır. Aristoteles Poetika’sında dram sanatı ile tarihi kıyaslarken dramı tarihe göre daha değerli bulur. Ona göre dram sanatı (şiir), tarih bilgisinden daha felsefi ve daha yüksektir.
Cevap: 1. Nokta: Cümlenin sonuna konur.
2. Tırnak işareti: Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Ayrıca özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.
3. Virgül: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
4. Kısa Çizgi: Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır: (Metinden örnek➟Edebiyat-tarih)
5. Kesme işareti: Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: (Aristoteles Poetika’sında)
6. Ayraç işareti () Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. (Metinden örnek➟dram sanatı (şiir)

· SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 9 Yorumlar

 1. etkinlik nerde lan şerefsiz

  YanıtlaSil
 2. Etkinlik cevaplarını yayınlar mısınız? Diğer sitelerde çok yetersiz bilgiker var.

  YanıtlaSil

 3. etkinlik neden cavabı yok bir söyle bakayım

  YanıtlaSil
 4. etkinlik yok mu yav

  YanıtlaSil
 5. Etkinlik nerde ln g ö t

  YanıtlaSil
 6. Etkinlik cevaplarını en kısa sürede yayinlayabilir misiniz sizden ricam..

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS