ads

10.SINIF DESTAN ÜNİTESİ/KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI
10.SINIF DESTAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI, 10.SINIF DESTAN KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI, 10.SINIF DESTAN ÇALIŞMA KAĞIDI, DESTAN ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
1-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.

1. ……………………… bir milletin yaşantısında derin izler bırakan olayları veya kahramanlıkları
konu edinen ürünlerdir.
2. Bilinen bir yazarı olmayan ve sözlü kültürde ortaya çıkan olayları konu alan destanlara
……………………………, yazarı belli olan ve daha yakın dönemde ortaya çıkan destanlara ise
………………………………….. denir.
3. Dünyanın en uzun destanı olarak bilinen …………………………. destanı Kırgızlara aittir.
4. Destanlar ……………………….. eşliğinde; şaman, …………………, ……………………… gibi adlarla
anılan kişilerce söylenerek yayılmıştır.
5. Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu
ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyelerine …………….. adı verilir.
6. Halk hikâyeleri, ……………………., …………………………… vb. halkın sözlü geleneğinde ortaya çıkan ürünlerdir.2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
a. …………… ……………, herhangi bir tarih olayının bir şair tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılan şeklidir.
b. Destanlarda ………… ve ………… unsurları belirsizdir.
c. Haçlı Seferlerini anlatan Kurtarılmış Kudüs adlı destan, …………… destana örnektir.
d. …………… …………… destanı, tek kişinin maceralarını anlatması bakımından Homeros’un İlyada destanına benzer.
e. Destanın yapısı ……………, ……………, ……………, …………… unsurlarından oluştuğu için destan olay çevresinde
oluşan edebi metinler içinde yer alır.
f. Destanlarda anlatıcı tüm olaylara hakim, olayların öncesini ve sonrasını bilen bir kişi olduğundan …………… bakış açısı
söz konusudur.
g. Mağara, at, altın ok vb. Türk destanlarında görülen …………… unsurlardan bazılarıdır.
h. Destanlardaki baş kahramanlar belli özellikleriyle ön planda olduklarından ……… özelliği taşır.
i. Destanlarda …………… bir dil kullanılır.
j. Destanlarda bir ulusun hayatını yakından ilgilendiren ……………, ……………, ……………, …………… gibi olaylar anlatılır.
k. Destanlar …………… ve …………… olmak üzere ikiye ayrılır.
l. Destanlar ……………, …………… ve …………… olmak üzere üç aşamadan oluşur.
m. …………… destanlar sözlü gelenekteki şekliyle derlenip bir sanatçı tarafından yazıya geçirilir.
n. ……………, insanoğlunun karanlık dönemlerinde, ilim ve aklın topluma hakim olmadığı bir zamanda afet, yıldırım gibi
tabiat olaylarını, olağanüstü güçlere bağlama düşüncesinden doğmuştur.
Aşağıda numaralar ile verilen destan isimlerini harf ile verilen millet isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
DESTANLAR
1. İlyada-Odysseia
2. Şinto
3. İgor
4. Bozkurt
5. Şu
6. GılgamışMİLLET
a) Saka
b) Göktürk
c) Japon
ç) Sümer
d) Yunan
e) Rus


8. Uygur elinde Hulin adında bir dağ vardı. Ondan Tuğla ve Selenge adında iki ırmak çıkardı. Bir
gece oradaki bir ağacın üzerine gökten ilahî bir ışık indi. İki ırmak arasında yaşayan halk, bunu
dikkatle takip ettiler. Ağacın gövdesinde gebe bir kadına benzeyen bir şişkinlik peyda oldu. O ışık
dokuz ay, on gün o şişkinlik üzerinde durdu. Bu müddetin sonunda o şişkinlik yarıldı. İçinden beş
çocuk çıktı. O ülkenin ahalisi bunları alıp büyüttüler. Bunların en küçüğünün adı Buğu Han’dı.
Büyüyünce herkesi hükmüne alarak hükümdar oldu. Otuz göbekten fazla bir zaman geçtikten
sonra Yulun Tigin padişah oldu. Çinlilerle birçok savaşlarda bulundu.
Bu parçadan hareketle destan türüyle ilgili iki özellik yazınız.
• …………………………………………………………
• …………………………………………………………


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. I. Büyük Hun Kağan’ı “Mete” olduğu sanılan hakanın hayatını,
savaşlarını, ülkesini oğulları arasında pay edişini
anlatır. ( Oğuz Kağan )
II. Göktürklerin, bir savaşta yenilip yok edildikten sonra, bir
dişi kurttan yeniden türemelerini anlatır. (Türeyiş)
III. Düşmanlarına yenilip bir dağa sığınan Göktürklerin burada
çoğalıp, demirden bir dağı eriterek yol açıp dışarı
çıkışlarını, eski yurtlarını ele geçirişlerini anlatır. ( Ergenekon)
IV. Uygurların, Tanrı’nın buyruğuyla yurtlarından göç edip
bugün yaşadıkları Doğu Türkistan’a yerleşmelerini anlatır.
(Göç)
V. İran kaynaklarında adı “Afrasiyab” olarak geçen Saka
Hakanının hayatı ve savaşları etrafında düzenlenmiş bir
destandır. (Alp Er Tunga)
Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde verilen bilgi ayraç
içindeki destanla uyuşmamaktadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


2. Aşağıdakilerin hangisinde yapay destan ile doğal destanın
karşılaştırılmasında bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yapay destanın yazarı bellidir, doğal destan anonimdir.
B) Yapay destan bir olay üzerine yazılır, doğal destan ise
bir süreç gerektirir.
C) İkisinde de milleti yakından ilgilendiren, milletin hayatında
derin iz bırakan olaylar işlenir.
D) Doğal destanlarda olağanüstü unsurlara yer verilirken
yapma destanda olağanüstülüğe yer verilmez.
E) Yapma destanlarda, doğal destanlarda görülen oluşum,
yayılma, derlenme aşamaları yoktur.


3. Türklerin doğal destanlarındandır. Destanda halkının tamamı
Çin ordularınca öldürülen bir Türk çocuğunun dişi bir kurt
tarafından beslenmesi, daha sonra da onunla evlenmesi ve
bu evlilik sonucunda Göktürklerin yeniden türeyişleri anlatılır.
Yukarıda söz edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bozkurt B) Türeyiş C) Ergenekon
D) Atilla E) Yaratılış


4. Aşağıdakilerden hangisi, Türk destanlarında görülen mitolojik
unsurlardan biridir?
A)
Yada taşı
B)
Ejder
C)
Medusa
D)
Uçan halı
E)
Topuz5. (I) Destanlar, ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş
uzun manzum hikâyelerdir. (II) Destanın ortaya çıkışı yaşanmış
bir olaya dayanır. (III) Zamanla bu olay halk arasında
anlatıla anlatıla olağanüstü niteliklere ve hayali öğelere
sahip olur. (IV) Destanlar manzumken bir masal havasına
bürünür ve bu şekilde yaşayarak devam eder. (V) Olaya
dayalı yazı türleri olan roman ve hikâyeler de toplumu derinden
etkilemiş bir olaya dayanması yönüyle destanlara
benzer.
Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı
söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


6. Doğal Türk destanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Destanlar kahramanca bir yaşayışın, topluma mal edilmiş
bir mücadelenin şekillenmesidir.
B) Kahramanlar kendi tutkularının üstünde toplum adına bir
ülkünün savunucusudurlar.
C) Olaylar bir tarihi gerçeğin tekrarından ziyade, onun olağanüstü
unsurlarla süslenmiş ve idealize edilmiş şeklidir.
D) Tek kişi tarafından yaratılan doğal destanlarda afet, göç,
savaş, kahramanlık gibi konular işlenir.
E) Destanlardaki olağanüstü olayların genellikle kutsal bir
kaynaktan geldiği kabul edilir.


7. Milletlerin destanlarında yer alan mitolojik unsurlar evreni
anlamak isteyen ilkel insanın arayışının ürünüdür. Mitolojik
unsurlar genellikle ortaya çıktığı ulusa has özellikler gösterir.
Ancak bazı destanlarda farklı milletlerde ortak özelliklere
sahip mitolojik unsurlar da görülür. Örneğin……
Bu parça aşağıdakierden hangisiyle tamamlanırsa doğru
bir örnek verilmiş olur?
A) Türk mitolojisinde tanrı, soğuktan donmak üzere olan insanlara
acıdığı için “ateş”i verirken, Yunan mitolojisinde
tanrıların insanların donmasına seyirci kalması üzerine
Promete, ateşi tanrılardan çalarak insanlığa hediye eder.
B) Yunan mitolojisindeki eşsiz ve yenilmez kahraman örneği
olan Herkül’le, İran mitolojisindeki Rüstem ve Türk
mitolojisinde Oğuz Kağan normal bir insanın gücünün
çok ötesindeki özellikleriyle dikkat çeker.
C) Türk mitolojisinde bozkurt, ay, yıldız, su, ışık, ağaç,
demir, hayat ağacı gibi doğayla ilişkili mitolojik unsurlar
varken Yunan mitolojisinde insan öğesi ön plandadır.
D) Tük destanlarında kahramanlar, savaşırlarken kendi
toplumlarının yarar ve mutluluklarını düşünmektedirler.
Yunan destanı olan İlyada ve Odysseia’da bireysel üstünlükler,
bireysel amaçlara yönelik yiğitlikler önem kazanmaktadır.
Bu özellikler Odysseia’da tek gözlü dev ile,
Dede Korkut’taki Tepegöz hikayesinde de görülebilir.
E) Yunan mitolojisinde Zeus (Göğün, yıldırımın hükümdarı,
tanrıların tanrısı), Posedion (Denizlerin ve suların tanrısı),
Hades (Ölüm ülkesi, yeraltı tanrısı) Eros (Aşk tanrısı)
gibi tanrılar, insan biçimindedir; yaşantı ve eylemleri
insanlar tarafından bilinir.


8. Aşağıdakilerden hangisi yapma destan içerisinde değerlendirilir?
A) Kaybolmuş Cennet B) Alp Er Tunga
C) İlyada ve Odise D) Gılgamış
E) Chanson de Roland


9. Aşağıdakilerin hangisinde, destan-ulus eşleştirilmesinde
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Gılgamış – Sümer B) Nibelungen- Alman
C) Le Cid- İngiliz D) Şehname- İran
E) Ramayana- Hint10. I. Söyleyeninin belli olmaması
II. Olay ve kişilerin doğaüstü nitelikler taşıması
III. Manzum olarak söylenmesi
IV. Genellikle kahramanlık konularının ele alınması
V. Olay çevresinde gelişmesi
Numaralı özelliklerden hangileri, masal ve destanda ortak
değildir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) IV.ve V. E) III. ve V.


11. Destanlardaki motiflerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Demir, Türk destanlarının ortak motifidir.
B) Hayat ağacı motifi Uygur destanlarında görülür.
C) Bozkurt ile Türeyiş destanlarında bozkurt ortak motiftir.
D) Göç destanında kutsal Yada taşı motifine yer verilmiştir.
E) Türk destanlarında ışık motifine rastlanmaz.12. İtalyanların, ……………..ve ……………………….İngilizlerin,
………………….. Fransızların ………… adlı destanları
dünyaca ünlü yapma destanlardır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) İlahi Komedya- Kaybolmuş Cennet- Henriade- Çılgın Orlando
B) Kurtarılmış Kudüs- Çılgın Orlando- Kaybolmuş Cennet-
Henriade
C) Çılgın Orlando- İlahi Komedya- Kurtarılmış Kudüs- Kaybolmuş
Cennet
D) Kaybolmuş Cennet -İlahi Komedya- Kurtarılmış Kudüs-
Henriade
E) İlahi Komedya- Henriade-Kaybolmuş Cennet- Çılgın Orlando
13-Destanla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Destanlar; dile, edebiyata ve tarihe ışık
tutan kaynaklardır.
B) Destanlarda olağanüstü olaylara ve kişilere
rastlamak mümkündür.
C) Her milletin geçmişini aydınlatacak bir
doğal destanı vardır.
D) Destanlarda zaman ve mekân unsuru pek
belli değildir.
E) Destanların ortaya çıkmasında mitlerin de
önemli rolü vardır.


14- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden
önceki Türk destanları için söylenemez?
A) Bu dönem destanları, dönemin sosyal ve
kültürel hayatını yansıtmaktadır.
B) Destanlarda bozkurt, su, ağaç, ışık gibi bazı
motifler kullanılmıştır.
C) Bu dönem destanları anonim bir nitelik
taşımaktadır.
D) Destanlarda yavaş yavaş yabancı dillerin
etkisi görülmeye başlanmıştır.
E) Oğuz Kağan, Şu, Ergenekon ve Türeyiş
destanları bu dönem ürünlerindendir.15-Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla sıfat
tamlaması kullanılmıştır?
A) Masmavi göğün altında uzanmış
yatıyorum hayaller kurarak.
B) Evimiz çıkmaz sokağın sonunda yeşil
boyalı bir evdi.
C) Lokman Hekim, ölüme çare arayıp durmuş
yıllarca.
D) Evin duvarına kocaman resimler yapmış
çocuklar.
E) Köy çocukları okula gidebilmek için bir
çare arıyorlar.Gülün rengi eskiden kırmızı değilmiş. Gül, bülbüle
o zaman da hiç yüz vermiyormuş. Gülün
bu kayıtsızlığına dayanamayan bülbül, günün
birinde gidip onun gövdesine konuvermiş.
Dikenler bülbülün göğsüne batınca akan kan
gülün dibine dökülmüş ve köklerinden damarlarına
doğru yayılmış. Gül, işte o günden sonra
kırmızı açmaya başlamış.
16-Bu parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Destan
B) Halk hikâyesi
C) Efsane
D) Masal
E) Fabl17-Aşağıda verilen destanlardan hangisi oluştuğu
dönem yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Şu Destanı
B) Yaradılış Destanı
C) Bozkurt Destanı
D) Manas Destanı
E) Ergenekon Destanı
 18-Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte
verildiği millete ait değildir?
A) Gılgamış-Yunan
B) Şehname-İran
C) Yaradılış-Türk
D) Nibelungen-Alman
E) Kalevala-Fin

Milletlerin tarih öncesi dönemlerinde doğaüstü
güçler karşısındaki kahramanlıklarını,
dış güçlerle olan mücadelelerini; kuraklık,
göç, deprem gibi büyük yıkımlar karşısındaki
tepki ve davranışlarını anlatan doğal destanlar
--- ürünlerdir.
19-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) bireysel
B) sözlü
C) anonim
D) millî
E) ulusal


Bu ürünler, akıl ve mantık dönemi ürünleridir.
Kimi şair ve yazarlar bağlı bulunduğu milletin
tarihinden çıkardıkları önemli olayları sanatçı
hayal güçleriyle zenginleştirerek manzum ya da
nesir hâlinde zenginleştirirler. Bireyselliğin hâkim
olduğu bu ürünlerde olağanüstü unsurları
da bulmak mümkündür.
20-Bu parçada “bu ürünler” diye bahsedilen tür,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Efsane
B) Masal
C) Doğal destan
D) Halk hikâyeleri
E) Yapma destanTEST:2
1)Aşağıdaki şıklardan hangisinde destanın özelliği yanlış verilmiştir?
A)Bir millete ait ortak görüştür.
B)Olağanüstü özellikler taşır.
C)Mensur ağırlıklı yazılmıştır.
D)Genellikle uzundur.
E)Milleti derinden etkileyen olayları anlatır.

2) Dünyanın nasıl yaratıldığını anlatan destandır.İnsanların nasıl meydana geldiğini anlatan ve şeytanın nasıl kötü biri olduğunu anlatan yazılara .…. destanıdır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Türeyiş               B)Ergenekon
C)Bozkurt               D)Göç
E)Yaratılış

3)”Gılgamış” destanı kime aittir?
A)Sümerlerin
B)Almanların
C)Fransızların
D)İranlıların
E)Finlilerin


4)”Kaybolmuş Cennet” yapma destandır. Bu destanı kim yazmıştır?
A)Milton                B)Tasso
C)Virgilius             D)Dante
E)Montaigne


5) “Bu destanda XIII yy. Altın ordu Hanlığının Timurlular tarafından yıkılışı anlatılmaktadır.Destanın kahramanı devletini ayakta tutabilme mücadelesi anlatılmaktadır.Bu destana …….. destan” denir.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

    A)   Edige destanı                   B)   Battalname
    C)   Cengizhanname               D)   Saltuk Bupra Han Destanı
    E)     Danişmentname 6)Aşağıdakilerden bir grup oluşturulsa hangisi dışarıda kalır?
  A)Köroğlu Destanı                 B)Danişmentname
  C)Manas Destanı                   D) Edige Destanı
  E) Atilla Destanı

7 ) 1-Destanlar millerleri derinden etkileyen   olaylardır.
 2-Genellikle kahramanları toplumun önde gelen kişileridir.
3-Milli dil kullanılır.
4- Hemen yazıya geçilmiştir.
5-Toplumların yaşayışı hakkında bilgi verir.
 Destanlarla ilgili bilgi verilmiştir hangisinde bilgi yanlışı vardır ? A)  1                  B) 2               C) 3
            D) 4                    E) 5

8) Genç Osman Destanını kim yazmıştır?
A)Fazıl Hüsnü Dağlarca        B)Kayıkçı Kul Mustafa
C)Mehmet Akif Ersoy           D)Namık Kemal
E)Ali Şir Nevai 

9) Aşağıdakilerden hangisi yapma destandır?
A) Aenneis             B) Kalevela
C) Cid                     D) Şinto
E ) Romayana


10)Aşağıdaki şıklardan hangisi Uygurlara ait destanlar bir arada verilmiştir?
A) Türeyiş-Ergenekon
B)Oğuz Kağan-Atilla
C)Alp Er Tunga –Şu
D)Bozkurt- Ergenekon
E)Türeyiş-Göç

11)Karahanlı hükümdarı İslamiyet’i kabul ettikten sonra bu dini yaymak amacıyla yapmış olduğu mücadelelerin anlatıldığı ……..  destandır ?
Boş yere hangi destan gelmelidir?
A)Cengizhanname Destanı
B)Atilla Destanı
C)Saltuk  Buğra Han Destanı
D)Danişmentname Destanı
E)Alp Er Tunga Destanı

12) Emevilerin Hıristiyanlarla yapmış olduğu savaşta büyük Kahramanlıklar göstermiş Abdullah isimli bir kişiyle doğmuştur.Destanın adlı Arapça Kahraman demektir.Bu destanın adı Arap kahramanına verilen ünvandır.
Yukarıda tanıtlan destan hangisidir?
A)Edige                                  B)Battalname
C)Cengizhanname                  D)Atilla
E)Danişmentname


13) Anadolu’nun fethini ve mücadelelerinin kahramanlarını anlatır. İçinde geçen olayların gerçek olması, kahramanlarının yaşamış olması ve Anadolu coğrafyasında geçmiş olmasından dolayı tarih kitabı niteliği taşır.
Bu hangi destandır?

A)Saltuk Buğra Han Destanı
B)Cengizhanname Destanı
C)Battalname Destanı
D)Köroğlu Destanı
E)Danişmentname

14)Aşağıdaki destanlardan hangisi karşısındaki ülkeye ait değildir?
A)Üç  Şehitler Destanı-Türkler              B)Göç-Uygur
C)Manas-Kırgız                     D)Saltuk Buğra Han-Karahanlı
E)İgor-Çin

15)Her ülkenin bir destanı vardır mesela
1-Ramayana – Hint
2- Kalevela- Fin  
3-Şehname-İran
4-Chansın de Roland –Fransız
5- Gılgamıs-Uygur
Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 
A)2       B)4       C)5       D)1      E)3

16) İlk Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bozkurt Destanı
B)Türeyiş Destanı
C)Şu Destanı
D) Alp Er Tunga Destanı
E) Ergenekon Destanı


TEST:3

1-) Aşağıdaki şıklardan hangisi destanın tanımıdır?

 A-) İnsanları derinden etkileyen, savaş, göç, kıtlık gibi olayları anlatan yazılardır.

B-) Mansur şekilde yazılan hikayelere denir.

C-) 50.000 beyitin üzerinde yazılan ve insanları ilgilendiren olayları anlatan yazılardır.

D-) Belli bir şair tarafından insanların başından geçen sıradan olayları anlatan yazılardır.

E-) Nesir şekilde yazılan kısa ve özlü yazılardır.

2-) Aşağıdakilerden hangisi “Bozkurt” destanını anlatır.

A-) Göktürk’lerin demir bir dağı eritip 400 yıl yaşayıp çoğalmalarını anlatır.

B-) Göktürk’lerin bir hayvandan nasıl çoğaldığını anlatır.

C-) Uygur’ların Doğu’ya göçlerini anlatır.

D-) M.ö. 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış Mete’nin hayatını anlatır.

E-) Saka’ların yiğit komutanını anlatır. 3-) Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?

A-) Nibelungen      B-) Gılgamış

C-) Şehname           D-) Kalevela

E-) Selçukname 4-) “Saka hükümdarının İranlılarla yaptığı savaşı anlatır.”

Bu bilgiler hangi destana aittir?

A-) Alp Er Tunga Destanı                     B-) Gılgamış Destanı

C-) Yaratılış Destanı                              D-) Şu Destanı

E-) Göç Destanı5-) Aşağıdaki destanlardan hangisi dünyanın en uzun destanıdır?

A-) İlliada ve Odessia

B-) Ramayana ve Mahabarata

C-) Ergenekon Destanı

D-) Manas Destanı

E-) Göç Destanı  6-) Aşağıdaki destanlardan hangisi Göktürk’lere aittir?

 A-) Şu Destanı

B-) Bozkurt Destanı

C-) Türeyiş Destanı

D-) Oğuz Kağan Destanı

E-) Manas Destanı  I-Derleme Safhası

II- Doğuş Safhası

III- Yayılma Safhası 

7-) Destanların oluşum sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-) II-I-III                              B-) III-I-II

C-) II-III-I                              D-) I-II-III

E-) III-II-I8-) Aşağıdakilerden hangisi destanların özelliklerinden biri değildir?

A-) Anonimdirler.

B-) Olağanüstü olaylar vardır.

C-) Genellikle manzumdurlar.

D-) Tarihi ve sosyal olaylardan doğarlar.

E-) Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.9-) Aşağıdaki şıklardan hangisinin tamamı yapma destandır?

A-) Öfkeli Orlando- Henriade -İlahi Komedya

B-) Prens İgor-Aennies-Ergenekon

C-) Gılgamış-Henriade-Ramayana

 D-) Kaybolmuş Cennet-Üç Şehitler Destanı-

Kalevela

E-) Selçukname-Nibelungen-Oğuz Kağan10-) Makedonyalı İskender ile Saka Hükümdarı arasında geçen savaşı anlatır. Bu savaşta Saka Türkleri geriye çekilmiştir. Makedonya Kralı İskender, İran’ı ve Türkistan’ı istila etmiştir. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati’t Türk’te İskender’den “Zülkarney” olarak bahseder.Yukarıda kendinden söz edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A- Alp Er Tunga Destanı

B-) Şu Destanı

C-) Göç Destanı

D-) Türeyiş Destanı

E-) Bozkurt Destanı11-) Aşağıdaki destan-ulus eşleşmesinden hangisi yanlıştır?

A-) Nibelungen-Alman

B-) Şahname-İran

C-) Gılgamış-Sümer

D-) İlliade ve Odessia-Yunan

E-) Prens İgor-İngiliz12-) Aşağıdakilerden hangisi Türk destanı değildir?

A-) Alp Er Tunga                   B-) Gılgamış

C-) Göç                                  D-) Türeyiş

E-) Ergenekon13-) Aşağıdaki şıklardan hangisinde Uygurlara ait destanlar bir arada verilmiştir?

 A-) Göç-Bozkurt                   B-) Ergenekon-Oğuz Kağan

 C-) Türeyiş-Göç                    D-) Manas-Alp Er Tunga

 E-) Türeyiş-Şu

  

14-) “Şahname” destanının derleyicisi kimdir?

 A-) Homeros          B-) Lönrot

 C-) Dante               D-) Firdevsi

 E-) Tasso

 15-) Destanlar ikiye ayrılırDoğal Destanlar

                            I                        II

ve Yapma Destanlar. Destanlar milletleri

        III   

  derinden etkileyen olaylardır. Kalevela ve

Çılgın Orlando   doğal destandır.

    IV                       VYukarıda altı çizili olanlardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 A-) I     B-) II     C-) III     D-) IV     D-) VCEVAP ANAHTARI

TEST 2:  
 1-C 2-E 3-A 4-A 5-A 6-E 7-D 8-B 9-A

10-E 11-C  12-B  13-E  14-E  15-C  16-DTEST 3:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
E
A
D
B
C
E
A
B
11
12
13
14
15

E
B
C
D
E

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS