ads

10.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi PDF, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi,10.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER

on
edebiyat:net'i
n değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

on
edebiyat:net
olarak buu sayfamızda 10.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


1-Anlatmaya bağlı edebi türlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olay, yer, zaman ve kişiden oluşan yapı unsuru vardır.

B) Betimleme, öyküleme, açıklama gibi anlatım türleri kullanılır.

C) Masal, destan, halk hikâyesi anonim; mesnevi, hikâye,

roman türleri ise yazarı belli eserlerdir.

D) Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman, gözlemci

bakış açısını kullanır.

E) Edebi türler olduklarından dilin ağırlıklı olarak dil ötesi

işlevi kullanılır.

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

2-Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi türlerden

değildir?

A) Roman   B) Dram   C) Destan D) Mesnevi   E) Hikâye

 

3-Roman ile hikâyenin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine

bağlı olaylar zinciri vardır.

B) Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez,

romanlarda ise kahramanlar ayrıntılı bir biçimde, hemen

her yönüyle tanıtılır.

C) Hikâyede, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı

olarak anlatılmaz, romanlarda çevre ayrıntılı ele alınır.

D) Her iki türde de olay, yer, zaman, kişi unsurları metnin

yapısını oluşturur.

E) Hikâyede kişiler karakter özelliği taşır, romanlarda ise

kişiler ağırlıklı olarak tiptir.

 

Yapıtta köyden Çukurova’ya ırgat göçü ve Çukurova’nın bereketli toprakları üzerinde ekmek derdiyle yarı aç, yarı tok

didinen insanlar anlatılmıştır. Geri kalmış bir ülkenin sanayileşmeye kalkıştığı bir dönemde, gaz ocağı dahi bilmeyen bir köyden şehre inip fabrika ile karşılaşan ilkel, saf insanların

şaşkınlığı, çaresizliği bütün ayrıntılarıyla gösterilmiştir.

4-Yukarıda sözü edilen yapıt, aşağıdaki edebi türlerden

hangisiyle yazılmış olabilir?

A) Öykü B) Roman C) Masal

D) Mesnevi E) Halk hikâyesi

 

…………………..türü, gerçek anlamda, Tanzimat döneminden

sonra edebiyatımıza girmiştir.

5-Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Roman B)Destan C) Mesnevi

D) Masal E) Halk hikâyesi

 

6-Romanda ilklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde

bir yanlışlık yapılmıştır?

A) İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B) İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Telemak

C) İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Zehra

D) İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

E) İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba

Sevdası

 

Kimi romanlarda yazar, roman kişisini belli bir özelliğiyle

ele alır. Bu özellik abartılı ve sivridir. Orhan Kemal'in Murtaza'sında görev düşkünlüğü o derece ileri düzeydedir ki

ona evlat sevgisini, babalık duygusunu bile unutturur. Yine

Yakup Kadri'nin Yaban romanında Salih Ağa, cimri ve sinsi

özelliğini roman boyunca sürdürür.

7-Yukarıda sözü edilen roman kişileri hangi özelliktedir?

A) Karakter          B) Asıl kahraman               C) Yardımcı kişi

D) Hakim kişi      E) Tip

I. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya

haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılardır.

II. Geniş hacimli, genellikle birden fazla kişiyi ihtiva eden,

uzun zaman dilimini içeren, uzun bir kurgusal edebiyat

metindir.

III. Olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar aracılığıyla

anlatıldığı, zaman ve mekânın belirsiz olduğu sözlü

anlatım türüdür.

IV. Gerçek ya da tasarlanmış bir olayın, öğüt vermek amacıyla

yer, zaman, kişi unsurlarıyla şiir biçiminde ortaya

konmasıdır.

8-Numaralı cümlelerde aşağıdaki edebi türlerin hangisinden

söz edilmemiştir?

A) Masal               B) Mesnevi           C) Hikâye

D) Roman            E) Manzum hikâye

 

Bu romanda mirasyedi bir genç olan Ali Bey ile güzel; ama

geçmişi kötü olan Mahpeyker’in aşkı, Ali Bey’in içki

alemlerine sürüklenişi, Dilaşup’la evlendirilişi, Mahpeyker’in

de intikam almak için başvurduğu entrikalar anlatılır.

9-Bu parçada hakkında bilgi verilen yapıt aşa-ğıdakilerden

hangisidir?

A) İntibah                   B) Araba Sevdası

C) Paris’te Bir Türk            D) Sergüzeşt

E) Felatun Bey’le Rakım Efendi

 

Türk edebiyatındaki ilk roman olarak kabul edi­lir. Romanda görücü usulü ile evlilik ve bunun sakıncaları romantizm içinde ele alınır. Küçük yaşta babasız kalan ---- annesi Saliha Hanım bü­yütür. Hacı Mustafa da ---- üvey babasıdır.

10-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki roman kahramanlarından hangileri getirilme­lidir?

A) Felatun Bey’i - Rakım Efendi’nin   B) Zehra’yı – Suphi’nin

C) Bihruz Bey’i – Periveş Hanım’ın     D) Talat’ı – Fitnat’ın

E) Ali Bey’i – Dilaşup’un

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

Tanzimat Dönemi hikaye ve romancılarındandır. Eserlerini realizm ve natüralizmin etkisiyle kaleme almıştır. Edebiyatımızda köy yaşamını işleyen ilk romancıdır. Eserlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

11-Yukarıdaki sözü edilen sanatçımız aşağıda-kilerden hangisidir?

A) R.Mahmut Ekrem    B) Nabizade Nazım

C) Muallim Naci                 D) fiemsettin Sami

E) Ahmet Mithat Efendi

 

12-Aşağıdaki verilen eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

A) Sergüzeşt         B) Karabibik        C) Araba Sevdası

D) Gülnihal           E) Cezmi

 

“Roman dediğin, bir uzun yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır.

Bir bakarsın göklerin maviliğini, bir bakarsın yolun

irili ufaklı çukurlarında birikmiş çamuru görürsün. Sonra da

kalkıp heybesinde bu aynayı taşıyanı ahlaksızlıkla mı suçlayacaksınız? Aynası çamuru gösteriyor diye aynaya kabahat bulmak olur mu? Böyle çamurlu çukuru bulunan yola, daha doğrusu suyun akmasını, kokmasını, çamur çukurları meydana getirmesini önlemeyen temizlik müfettişine …”

13-Aşağıdakilerden hangisi, sanat anlayışını bu şekilde dile

getiren yazarla aynı akıma bağlıdır?

A) Namık Kemal    B) Şinasi       C) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Abdülhak Hamit Tarhan         E) Ziya Paşa

 

14-Tanzimat dönemi anlatmaya bağlı metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu dönemde romanın ilk örnekleri verildiği için romanlar

çoğunlukla teknik bakımdan kusurludur.

B) Hikâye ve roman Tanzimat Dönemi'nde çeviriler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.

C) Toplumu eğitmek amaçlandığından hikâye ve romanlarda

dönemin sosyal şartları ele alınmıştır.

D) I. Dönem yazarlarında romantizm, II. Dönem yazarlarındaysa realizmin etkisi görülür.

E) Edebiyatımızın yerli ilk romanı Sami Paşazade Sezai’nin

kaleminden çıkan Sergüzeşt’tir.

 

 

I. Romanda, 9 yaşında evinden kaçırılan Dilber adlı küçük

bir kızın köle tacirlerinin eline düşmesi, satıldığı evin

küçük beyiyle yaşadığı aşk sonucu aile tarafından bu

kez Mısır’a satılması, ardından da kendini Nil nehrine

atarak intihar etmesi dramatize edilerek anlatılmıştır.

II. Romanda, babadan kalan servetini Batılı yaşayışa özenerek,

hiç bitmeyecek edasıyla harcayan bu yüzden de

adı “mirasyedi”ye çıkan Bihruz adındaki gencin aşkı ele

alınmıştır.

III. Karakterlerden biri, Batılılaşmayı yüzeysel olarak yorumlamış ve sefa hayatı süren biridir, diğeri ise ona

karşıt bir karakter olarak kurulmuştur. Oldukça çalışkan

ve tutumlu biridir. Romanın sonunda bu kahramanımız

dilediği hayatı elde ederken, alafranga özetisi içindeki

diğer kahraman yaptığı hataların sonucuna katlanmak

zorunda kalır.

IV. Romanda aşk ve kadın nedir bilmeyen toy bir gencin,

bir hayat kadınına âşık olması, onun rüzgârına kapılıp

gitmesi ve hayatının altüst olması anlatılır. Yazar, gençlerin

arkadaşlık kuracakları yahut evlenecekleri kişileri

seçerken duygularının esiri olmamaları gerektiğini, daha

dikkatli olmalarını, aksi takdirde hayatlarının darmadağın

olacağını, mutlu olamayacaklarını anlatmak istemiştir.

15-Yukarıda numaralı parçalarda aşağıdaki romanlardan

hangisinin konusu hakkında bir bilgi verilmemiştir?

A) Felâtun Bey ile Râkım Efendi       B) Zehra

C) İntibah                   D) Araba Sevdası

E) Sergüzeşt

 

 

16-Tanzimat Dönemi romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır

B) İlk ürünlerde topluluk önünde anlatılan meddah öykülerinin

etkisi ve tekniği görülür.

C) Romantizm akımının etkisiyle tasadüşere çokça yer verilmiştir.

D) Sırası geldikçe, olayın akışı kesilmiş, birtakım bilgiler verilmiştir.

E) Kahramanların ve çevrenin anlatımında betimlemelerden

kaçınılmıştır.

 

I. Şinasi

II. Namık Kemal

III. Abdülhak Hamit Tarhan

IV. Nabizade Nazım

V. Recaizade Mahmut Ekrem

17-Yukarıdaki Tanzimat sanatçılarından hangileri, roman

türünde bir eser vermemiştir?

A) I. ve III.           B) II. ve IV.          C) III. ve V.

D) I. ve IV            . E) II. ve III.

Tanzimat romanlarında zaman, genellikle Osmanlı toplumunun

Batı ile tanışmaya başladığı dönemdir. Örneğin "Araba

Sevdası" ve "Felâtun Bey ile Râkım Efendi"de Batı'ya dönük

kişilerin yaşamı ve zamanı; "Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat" ile

"Sergüzeşt" romanlarında ise Osmanlı'nın içe kapanık dönemi

yansıtılır.

18-Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserinden

söz edilmemiştir?

A) Sami Paşazade Sezai

B) Namık Kemal

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Şemsettin Sami

 

 

19-A şağıdakilerden hangisi, realizm akımının özellikleri

arasında yer almaz?

A) 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

B) Sanatçı, anlattıklarını gözlemlerine dayandırır; duygu ve

imgelerin yerini insan ve toplum gerçekleri alır.

C) İşlenen olaylar güncel yaşamdan, kişiler halk tabakalarından

alınır.

D) Sanatçı; yapıtında duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktan

çekinmez.

E) Olgu ve olayların ortaya çıkışındaki sosyal nedenler

araştırılır.

 

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

20- Tanzimat Dönemi'nde roman alanındaki "ilk"lerle ilgili

olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) "ntibah", Namık Kemal’in kaleme aldığı edebiyatımızın

ilk edebi romanıdır.

B) Gerçek anlamda ilk realist roman Sami Paşazade

Sezai’ye ait olan "Sergüzeşt" romanıdır.

C) "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat", Şemsettin Sami’ye ait olup

ilk yerli romanımızdır.

D) Namık Kemal tarafından yazılan "Cezmi", edebiyatımızın

ilk tarihi romanıdır.

E) İlk köy romanı, uzun öykü sayılan ve Nabizade Nazım’a

ait olan "Karabibik"tir.

 

I. Felâtun Bey ile Râkım Efendi                  II. Araba Sevdası

21-Yukarıdaki yapıtların ortak özelliği için aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) Anlatmaya bağlı edebi metin olmaları

B) Tanzimat Dönemi romanları içinde yer almaları

C) Roman alanındaki bir ilk'in temsilcileri olmaları

D) Yaratıldıkları dönemin zihniyetini yansıtmaları

E) Alafrangalık konusunu ele almaları

 

22-Tanzimat I. Dönem romancılığı ile II. Dönem romancılığının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. Dönemde romantizm, II. Dönemde realizmin etkisi görülür.

B) I. Dönemde rastlantısal oalylara yer verilirken II. Dönemde

rastlantısal olaylara yer verilmez.

C) I. Dönemde yazar kişiliğini gizlemezken II. Dönemde

yazar tarafsızlığını korur.

D) I. Dönemdeki abartılı tasvirler, II. Dönem romanlarında

görülmez.

E) I. Dönem romanalrının dili, II. Döneme göre daha ağırdır.

 

 

23-A hmet Mithat Efendi’nin edebi kişiliğiyle ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Meddahların hikâye anlatma yöntemini kullanarak romanlarında okurlara seslenmiştir.

B) Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, iktisat alanlarında eserler

vermiştir.

C) Sanat yapmak için değil, okuma zevki aşılamak ve halkı

eğitmek amacıyla yazmıştır.

D) İlk romanlarında romantizm akımının etkileri açıkça görülür.

E) Kahramanlarının ve olayların gerçeğe yakın olmasına

özen göstermiştir.

 

 

(I) Türk edebiyatında roman 1860'tan sonra başlar. Bu dönemde çevrilen romanlar: Sefiller, Monte Kristo Kontu, Atala, Paul ve Virginie… (II) Fransız romanlarından çevrilen örneklerin ardından Ahmet Mithat, Namık Kemal, Şemsettin Sami gibi yazarlar roman yazmaya başlamışlardır. (III) Batılı anlayışla yazılan ve çevrilen romanları tanıyana kadar Türk okuyucusu, çeşitli kaynaklardan gelen hikâyeleri, mesnevileri

okuyordu, (IV) Tanzimat Dönemi'nde Batı’dan gelen roman

iki yolda gelişmiştir: Birinci yol, Ahmet Mithat'ın, Batılı hikâye

ve romanla Türk halk hikâyelerini uzlaştırmaya çalıştığı yoldur.

(V) Tanzimat romancılığındaki ikinci yol ise Şinasi’nin

Batılı hikâye ve roman tekniğini uygulamaya çalıştığı yoldur.

24-Tanzimat romancılığıyla ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

1901’de Servetifünun dergisinin kapatılmasıyla Ahmet Haşim, Ali Canip, Yakup Kadri bir edebi grup oluşturdular. Bu grubun en önemli özelliği edebiyatımızda edebi bildiri yayımlayan ilk grup olarak tarihe geçmesidir, "Sanat şahsi ve muhte­remdir." görüşünü savunarak sanata ve edebiya­ta hizmet etmek amacıyla eser verdiler.

25-Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Edebiyatı       B) Fecriati Topluluğu

C) Maviciler             D) Milli Edebiyat

E) Hisarcılar

 

I. Romantizm akımından etkilenmiştir.

II. Servetifünun Dönemi'nin bağımsız sanat-çılarındandır.

III. Batılı anlamdaki ilk roman örneklerini ver-miştir

IV. Romanın yanı sıra şiir türünde de eserler verm

iştir.

26-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi ya da hangileri Hüseyin Rahmi Gürpınar için söylenebilir?

A) Yalnız II             B) I. ve III.       C) Yalnız IV

D) I. II. ve IV.     E) II. ve III.

 

27. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Döne-mi'ne ait değildir?

A) Mai ve Siyah                    B) Hayat-ı Muhayyel

C) Karanfil ve Yasemin    D) Tiryaki Sözleri

E) Yaban

 

28-Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in roman

kahramanlarından biri değildir?

A) Ali Rıza Bey       B) Ahmet Cemil

C) Adnan Bey      D) Ömer Behiç

E) Bihter

 

Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır. Diğer Servetifünun romanlarının aksine dil estetiği ve ifade ahengini, hayatın gerçekliğine uygun, yalın bir dilde bulur. Kişilerin psikolojik tahlilleri son de­rece başarılıdır. Yazar romanında trajik bir aşk öyküsünü dile getirmiştir. Romanın ana kahra­manları Süreyya, Suat ve Necip’tir.

29-Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Zehra                               B) Aşk-ı Memnu

C) Kırık Hayatlar               D) Eylül

E) Mai ve Siyah

 

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

30-Servet-i Fünûn ile Tanzimat romanlarının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tanzimat romanlarında kölelik, esir ticareti, yanlış Batılılaşma, görücü usulü evlilik; Servet-i Fünûn romanlarında

ise aşk, hayal-gerçek çatışması, karamsarlık gibi konular

işlenmiştir.

B) Tanzimat'ta "toplum için sanat" düşüncesi, Servet-i

Fünûn'da "sanat için sanat" düşüncesi vardır.

C) Tanzimat yazarları anlatım sırasında öznel davranır,

taraf tutar, kişiliğini gizlemez. Servet-i Fünûn yazarları

ise nesnel bir tutum benimser.

D) Tanzimat romanları teknik yönden kusursuzdur; Servet-i

Fünûn romanlarında ise teknik yönden büyük eksiklikler

görülür.

E) Tanzimat romanlarında romantizm, realizm; Servet-i

Fünûn romanlarında realizm ve naturalizmin etkileri görülür.

 


İyi çalışmalar..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi PDF, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi,10.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir, TESTLER,
2 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS