ads

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz (Test 1 )
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi PDF, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi,11.Sınıf Eleştiri Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER,

onedebiyat.net
değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi
derskonum.com


1. Eleştiri ve eleştirmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Eleştiri, bir sanat ya da düşünce eserinin olumu ve
olumsuz taraflarını ortaya koyan yazı türüdür.
B) Eleştiride, daha çok açıklama, tartışma, tanık gösterme,
örnekleme gibi anlatım tekniklerine başvurulur.
C) Eleştirmen, somut verilerden yararlanmalı, öznellikten,
ön yargılardan uzak durmalıdır.
D) Eleştirmen açık, yalın ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır.
E) Eleştiri yazılarında belli bir plan yoktur; yazar giriş, gelişme,
sonuç bölümlerine uymak zorunda değildir.

2. Divan edebiyatı şairleri ve eserlerine yönelik eleştirilerin
bulunduğu “şuara tezkireleri” bir bakıma edebiyatımızda
eleştiri türünün ilk örnekleri sayılabilir. Ancak Batılı anlamda
eleştiri türü Tanzimat Dönemi’nde görülmeye başlanmıştır.
Bu doğrultuda ---- tarafından kaleme alınan ve 1886’da
Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan “Lisan-i Osmani’nin
Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir.” başlıklı yazı
Batı kriterlerine uygun ilk eleştiri sayılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Namık Kemal                B) Şinasi
C) Ziya Paşa                        D) Muallim Naci
E) Ahmet Mithat Efendi

3. “Hiciv, taşlama, kritik, münekkit” sözcükleri aşağıdakilerin
hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Makale            B) Anı
C) Sohbet             D) Tenkit
E) Fıkra

4. I. Bu eleştiri türüne göre edebî metin değerlendirilmesi
için gerekli olan tüm veriler o eserin içeriğinde vardır.
II. Bu eleştiri kuramına göre de her eser yazıldığı veya
oluşturulduğu dönemden, toplumsal ve tarihsel koşullardan
bağımsız, kendi başına yeterli olan bir üründür.
Numaralı eleştiri kuramları aşağıdakilerden hangisinde
sırası ile verilmiştir?
A) İzlenimci eleştiri – okur merkezli eleştiri
B) Okur merkezli eleştiri – yeni eleştiri
C) İzlenimci eleştiri – yeni eleştiri
D) Yapısalcı eleştiri – yeni eleştiri
E) İzlenimci eleştiri – yapısalcı eleştiri

5. Tanzimat Dönemi’nde eski edebiyat-yeni edebiyat tartışmaları etrafında birçok eleştiri yazısı ve kitap yazılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen eserlerden biri değildir?
A) Demdeme       B) Zemzeme
C) Harabat           D) Tahrib-i Harabat
E) Kavgalarım

6. Eleştirmen incelediği eseri daha iyi çözümlemek için o eseri
kaleme alan yazarın hayatını, eğitimini, kişilik özelliklerini,
psikolojisini inceler ve bunların eser üzerindeki etkisini ortaya
koymaya çalışır.
Yukarıda sözü edilen eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluma dönük eleştiri
B) Sanatçıya dönük eleştiri
C) Okura dönük eleştiri
D) Çağdaş eleştiri
E) Esere dönük eleştiri


7. Öğretici metinler kişisel hayatı konu alan ve gazete çevresinde gelişen öğretici metinler olmak üzere iki başlıkta incelenir.
Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen
öğretici metin türü değildir?
A) Eleştiri              B) Anı    C) Köşe yazısı
D) Deneme           E) Makale

8. Eleştiri türü için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Eleştiri hem yazarına hem okuyucuya hem de edebiyat
tarihçisine yardımcı olan metindir.
B) Cumhuriyetin ilk yıllarındaki eleştiri sanatçıları Ahmet
Haşim ve Yahya Kemal’dir.
C) Okuru merkeze alan eleştiri türleri; izlenimci ve okur
merkezli eleştirilerdir.
D) 1868’de Namık Kemal’in Hürriyet gazetesinde yayımladığı
"Şiir ve İnşa" adlı yazı, ilk eleştiri yazısıdır.
E) Eleştiride yazar tarafsız olmalı, eleştiriye tabi tuttuğu
eseri dikkatle incelemeli, yorumlayarak eserle ilgili görüşlerini
ortaya koymalıdır.

9. Sanatçının kitabında şairin "zengin yaşam öyküsü"nün
hangi "gizleri" tanıtılıyor? Ayrıca şu "sizleri tanıma merakı"
neden bu kadar önemseniyor? Kitabın amacı bu mu? Bir
de "gizler" tanınır mı, yoksa çözülür mü? Anlaşılan okumamış
‘’Temel Taşlar Dizisi’’nin yönetmeni İrfan Sancı, Konur
Ertop’un kitabını okusaydı kendilerinin bekledikleri amaçların
gerçekleşmediğini anlardı.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek
gösterilebilir?
A) Eleştiri              B) Fıkra                C) Makale
D) Deneme           E) Anı

10. Bir sanat eserini ya da edebî bir ürünü iyi ve kötü yönleriyle
birlikte ele alarak bu eserlerin ve ürünlerin daha iyi algılanmasını sağlamak amacıyla yazılan yazılara denir.
Bu parçada sözü edilen düşünce yazısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Haber yazısı   B) Deneme           C) Eleştiri
D) Makale            E) Fıkra

11. Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza giren eleştiri türü halk
edebiyatında ---- divan edebiyatında ---- adıyla anılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) taşlama – hiciv              B) kaside – hiciv
C) taşlama – mersiye         D) hiciv – mersiye
E) hiciv – taşlama

12. I. Bu eleştiri türünde sanatçının tanımazlığı ön plandadır.
Tek ölçüt sanatçının kendi beğenisidir. Sanatçı eserden
etkilenmişse eseri över aksi takdirde yerer.
II. Bir eserin incelenmesinde, eserin yazarının psikolojik
durumu, içselliği ön plana çıkarılmaya çalışılır. Eleştirmen
bu tarz eleştiride eserin yazar ile ilişkisinin gizli içeriklerini
ortaya çıkarmaya çalışır.
Numaralı cümlelerdeki eleştiri türleri sırası ile aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Ruhbilimsel – yaşamöyküsel
B) Toplumbilimsel – yaşamöyküsel
C) Toplumbilimsel – ruhbilimsel
D) İzlenimsel – yaşamöyküsel
E) İzlenimsel – ruhbilimsel

13. Bir edebî metni eleştiren sanatçı daha çok ---- , ----, ---- anlatıma başvurur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) öyküleyici – betimleyici – açıklayıcı
B) tasvir edici – öyküleyici – örnekleyici
C) açıklayıcı – kanıtlayıcı – tartışmacı
D) öyküleyici – betimleyici – kanıtlayıcı
E) açıklayıcı – betimleyici – soyutlayıcı

14.Aşağıdaki eserlerden hangisi tenkit türünde değildir?
A) Çöle İnen Nur
B) Destursuz Bağa Girenler
C) Kavgalarım
D) Tahrib-i Harabat
E) Demdeme
CEVAPLAR
1   2  3   4  5   6   7  8   9  10  11  12  13 14
E  A  D  E  E  E  B  D  A  C   A   B   C   A


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS