ads

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz

10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları,10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Testi, TEST SORULARI,TESTLER,ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


TESTİN İÇERİĞİ-ÜNİTEDEKİ KONULAR

3.ÜNİTE - ŞİİR

PDF -ÜNİTE İÇERİĞİ                                               

1- İslamiyet Öncesi Dönemdeki Türk şiiri

2- Geçiş Dönemi Edebiyatı / Eserleri    ( 11-12.yy Türk Edebiyatı)

3- Halk Edebiyatı Şiiri

(Tekke-Tasavvuf - Dini Halk Şiiri,  Anonim Halk Şiiri,  Aşık Tarzı Halk Şiiri,)

4-Divan Edebiyatı Şiiri
 

10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları


 

TEST-1


1-Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de bu­lunan sembolik karakterlerden biri değildir?

A) Ay Toldı

B) Gündoğdu

C) Ögdülmüş

D) Odgurmuş

E) Tonyukuk

 

 

I. Sembolik bir eserdir.

II. Edebiyatımızın ilk mesnevisidir.

III. Türklerin kahramanlıkları işlenmiştir.

IV. Hem beyit hem dörtlükler kullanılmıştır.

V. Göktürkler döneminde yazılmıştır.

2-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­si veya hangileri Kutadgu Bilig için söylene­mez?

A) Yalnız II                       B) I. ve IV.                 C) III. ve V.

D) Yalnız V                       E) II. ve IV.

 

 

3-İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü dö­nemiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

B) Çoğunlukla yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.

C) Ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.

D) Yer yer Arapça - Farsça sözcüklere de yer verilmiştir.

E) Ürünler anonim özellikler gösterir.

 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat döne­minin özelliklerinden biri değildir?

A) Milli özellikler gösteren bir dönemdir.

B) Koşuklarda aşk, doğa güzellikleri gibi konular işlenmiştir.

C) Şiirler ozan, baksı denen kişilerce kopuz eşliğinde söylenmiştir.

D) Dönemin en önemli eseri Yunus Emre’nin Risaletü’n Nushiye adlı yapıtıdır.

E) Sözlü döneme ait bilgiler Divan-ı Lügati’t Türk’te mevcuttur.

 

5-Aşağıdaki halk edebiyatı nazım türlerinden ta­nımı yanlış olan hangisidir?

A) Tabiat ve insan güzelliklerini öven nazım tü­rüne güzelleme denir.

B) Kahramanlık, savaş vb. yiğitlik duyguları dile getiren türe koçaklama denir.

C) Yas ve üzüntüyü anlatan türe ağıt denir.

D) Sevgi ve aşk gibi ince konuları işleyen şiire destan denir.

E) Tasavvuf konularını işleyen türe ilahi denir.

 

6-Koşukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A) Yiğitlik, aşk, tabiat gibi konuları işler.

B) Genellikle tam veya zengin kafiye kullanılır.

C) Hece ölçüsüyle yazılır.

D) Nazım birimi dörtlüktür.

E) Kopuz adı verilen saz eşliğinde okunur.

 

Geçmiş günü beyhude yere yad etme

Bir gelmemiş an için de feryad etme

Geçmiş, gelecek masal bütün bunlar

Eğlenmene bak, ömrünü berbad etme

7-Bu dörtlük, aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinin içine girer?

A) Kaside B) Gazel         C) Rubai

D) Mesnevi            E) Tuyuğ

 

 

8-Aşağıdaki dizelerden hangisi tümüyle divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A) Gazel - şarkı - murabba - mani - mesnevi

B) Rubai - muhammes - destan - tuyuğ - masal

C) Tuyuğ - kaside - murabba - türkü - gazel

D) Müstezat - mersiye - gazel - naat - münacat

E) Şarkı - ağıt - rubai - müstezat - mani

 

12. yüzyılda aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Didaktik olan bu eser “Hakikatler basamağı” anlamına gel­mektedir. Eserde cömertlik, ilim, bilginin faydası, iyi ve kötü huylar anlatılarak halka yararlı olmak amaçlanmıştır.

9-Bu paragrafta sözü edilen eser aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Atabet'ül Hakayık

B) Kutadgu Bilig

C) Divan-ı Hikmet

D) Göktürk Yazıtları

E) Divan-ı Lügati’t Türk

 

10-Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Gazel, divan edebiyatına; koşma, halk edebi­yatına özgü bir nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlük­tür.

C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde koşma, genellikle hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla yazılır.

D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmanınki ise genellikle aşk, sevgi

 

11- "Divan-ı Lügati’t Türk" ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.

B) Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır.

C) Yazıldığı döneme ait bir haritaya da eserde yer verilmiştir.

D) Edebiyatımızın ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kita-bıdır.

E) Uygurlar döneminde kaleme alınmıştır.

 

 

12-I. Kutadgu Bilig

II. Divan-ı Lugat-it Türk

III. Atabetü'l Hakayık

IV. Muhakemetü'l Lügateyn

Bu eserlerden hangileri Türk dilinin üstünlüğünün kanıtlanması için yazılmıştır?

A) I. ve II.                         B) I. ve III.     C) II. ve III.

D) II. ve IV.          E) III. ve IV.

 

Bahçelerde gül gerek

Güllere bülbül gerek

Senin gibi güzele

Bencileyin kul gerek

13-Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan                B) Varsağı      C) Destan

D) Koşma              E) Mani

 

Kutadgu Bilig ---- yüzyılda ---- tarafından ---- Türkçesiyle yazılmış didaktik bir eserdir. Bir ahlak ve öğüt kitabı olan eser aynı zamanda edebiyatımızın ilk siyasetnamesidir. ---- nazım şekliyle yazılan eserde hem beyit hem de dört­lükler kullanılmıştır.

14-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 11. – Yusuf Has Hacip – Hakaniye – Mesnevi

B) 11. – Edip Ahmet – Hakaniye – Kaside

C) 12. – Ahmet Yesevi – Çağatay – Mesnevi

D) 12. – Yusuf Has Hacip – Çağatay – Kaside

E) 10. – Edip Ahmet – Azeri – Mesnevi

 

Fenalık cahillikten doğar. Her hastalığın sebebi de cahilliktir. Hasta, tedavisiyle şifa bulur; oku­makla da bilgisizlik giderilir. Bilgili lüzumlu söz söyler, lüzumsuz sözü gömerek gizler. Bilgisiz ne söylese anlamadan söyler, onun kendi dili kendi başını yer.

15-Bu parça aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmıştır?

A) Divan-ı Lügati’t Türk

B) Divan-ı Hikmet

C) Muhakemetül-Lügateyn

D) Orhun Abideleri

E) Atabet'ül Hakayık

 

Hakaniye lehçesiyle yazılmış ve "mutluluk ve­ren bilgi" anlamına gelen bir eserdir. Eser aynı zamanda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Eserde ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği sembollerle anlatılmıştır.

16-Bu parçada söz konusu olan eser aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Divan-ı Hikmet

C) Atabet'ül Hakayık

D) Kitab-ı Dede Korkut

E) Kültiğin Anıtı

 

I. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Didaktik özellikler gösterir. “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelir.

II. Türk dilinin ilk sözlüğü olarak da bilinir. Arap­lara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır.

III. "Gerçeklerin eşiği" anlamına gelen bu eser Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır.

IV. Hoca Ahmet Yesevi’nin dini, tasavvufi görüşlerini yazdığı eserdir.

17-Yukarıda özellikleri verilmeyen eser aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Divan -ı Hikmet

B) Atabet'ül Hakayık

C) Divan-ı Lugatit Türk

D) Risalet’ün - Nushiye

E) Kutadgu Bilig

 

Aşağıdakilerden hangisi kasidenin ilk beyiti olabilir?

A) Ayağı donmadı mı havzın evvela baştan

Ya düşmedi mi çenarın eli çemende meğer

 

B) İydin mübarek olsun eyâ asaf-ı cihân

Gelsin edeple pâyına bus etsin âsümân

 

C) Urulur gerdanına anın için altından

İki zencir ki zabt etmesi âsân ola tâ

 

D) Alınır mı ramazan sofilerinden Mushaf

Rahlenin nevbetini beklemeyince insan

 

E) Ey sadr-ı keremkâr ki dergâh-ı refiin

Erbâb-ı dile kıble-i ümmıd ü rücûdur

 

 

Düzenleyicisi pek bilinmez halkın sözlü gelene­ğinden oluşur. Çağdan çağa, yerden yere içeri­ğinde olsun, biçiminde olsun değişikliğe uğraya­bilir. Her zaman bir ezgiyle söylenir.

19-Bu parçada aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinden söz edilmektedir?

A) Türkü                B) Şarkı          C) Gazel

D) Mesnevi            E) Koşma

 

20-Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebi­yatı ürünlerinden değildir?

A) Mani                 B) Koşma       C) Ninni

D) Ağıt                  E) Türkü

 

 

21-Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Gazel - kaside - mesnevi - ağıt - rubai

B) Kaside - mani - murabba - gazel - türkü

C) Mani - mesnevi - tuyuğ - şarkı - tahmis

D) Mesnevi - kaside - rubai - gazel - tuyuğ

E) Tuyuğ - rubai - koşma - koçaklama - gazel 

TEST-2

1. Aşağıdaki sanatçıların hangisinde tasavvuf akımının izleri görülmez? 

A) Şeyh Galip
B) Fuzuli
C) Nedim
D) Pir Sultan Abdal
E) Şeyyad Hamza

2. Hikemi tarzın en önemli Divan sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Nâbi B) Naili C) Neşati D) Nedim E) Baki


3. Fuzuli ile Baki'yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Her ikisi de 17. yy. sanatçısıdır.
B) Her ikisinin de mesnevisi vardır.
C) İkisi de gazel dışındaki nazım şekillerinde başarılıdır.
D) İkisi de dili ustaca kullanır.
E) İkisi de tasavvuf etkisinde kalmıştır.


Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyem
Ne temettu' bulunur neyde sadâdan gayrı
4. Sadece bu beyit dikkate alınarak beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bir gazelin makta beytinden alınmıştır.
B) Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir.
C) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Alındığı gazelin beyt’ül gazelidir.
E) Bu beytin kendi içinde kafiye ve redifleri yoktur.

5. Aşağıdaki divan şairlerinin hangisinin halk şiirinden etkilenerek yazdığı bir de türküsü bulunmaktadır?

A) Nedim B) Fuzuli C) Baki D) Hoca Dehhani E) Nabi


Gaflet içinden uyan
Edepsiz olma ey can
Edeptir asl-ı iman
Var edep öğren edep 
6. Şekil ve içerik özellikleri göze alındığında dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Nefes
B) Nutuk
C) İlahi
D) Mâni
E) Semai

Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
Başım alıp gidem gurbet illere
Ne sen beni unut ne de ben seni
7. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır.
B) Deyimlere yer verilmiştir.
C) Yarım kafiye kullanılmıştır.
D) Alındığı şiirin son dörtlüğüdür.
E) Son dizede anlatım bozukluğu yapılmıştır.

Terziye kumaş geldi
Düşünür ki ne kese
Ölçtü biçti baktı ki
Ne cep olur ne kese
8. Bu maninin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yedekli
B) Tam
C) Kesik
D) Karşı-beri
E) Düz


Derdim var beller gibi
Söylemem eller gibi
Kalbimin hüzünü var
Yıkılmış iller gibi
Gözlerimden yaş akar
Boşanan seller gibi
9. Şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yedekli mâni örneğidir.
B) Mübalağa sanatı yapılmıştır.
C) Bir semaiden alınmıştır.
D) Sade ve yalın bir dili vardır.
E) Redif ve uyağa yer verilmiştir.


Üçü orta boylu, gayetle güzel,
Üçü uzun boylu, gözlerin süzer.
Dedim " Akça ceyran gölde ne gezer?"
Al kınalı keklik indi pınara.

Karac'oğlan yine coştu, bulandı,
İnip aşkın deryasını dolandı.
Güzel gitti diye pınar ağladı,
Acıdı yüreğim, yandı pınara.
10. Dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bir varsağıdan alınmıştır.
B) Teşbih ve hüsn-i talil sanatları yapılmıştır.
C) Serbest bir şiirdir.
D) Tekke tasavvufi şiir geleneğinin izlerini taşır.
E) Bir taşlama örneğidir.


11. Gazelle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her beytin kendi içinde bir anlam bütünlüğü vardır.
B) Bir kasidenin içinde de yer alabilir.
C) Esas konusu aşk, sevgili ve sevgilinin güzelliğidir.
D) Konu yönünden halk şiirindeki koşmalara benzer.
E) Temaya uygun başlıkla adlandırılırlar.Yürü bre Bulgar Dağı
Hemen dağlar sende m’olur
Yaylalı, sümbüllü yurtlar
Büyük evler sende m’olur
12. Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?

A) Semai
B) Varsağı
C) Mâni
D) Koşma
E) Rubai

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Halk şiirinde aruz ölçüsüyle düzenlenmiş şiirler de vardır.
B) Deme; Alevi – Bektaşi tarikatı ozanlarının söylediği şiirlerdir.
C) Anonim olmayan türküler de vardır.
D) Halk şiirinde ozanın kullandığı takma ada “cönk” denir.
E) Divan şiirinden etkilenip aruzla yazan halk ozanları da vardır.


14. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatına özgüdür?

A) Türkü, ninni, rubai
B) Türkü, mâni, ninni
C) Türkü, koşma, mâni
D) Türkü, semai, ninni
E) Türkü, ağıt, kaside

  • Sagu 
  • Ağıt 
  • Mersiye 
15. Yukarıdaki şiir türlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birim değeri
B) Ölçüsü
C) Ait oldukları edebiyat dönemi
D) Kafiye düzenleri
E) İşledikleri konu


Tahammül mülkünü yıktın Hülagü Han mısın kafir
Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir
16. Bir gazelden alınan bu beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Beyt’ül gazeldir.
B) Makta beytidir.
C) Hüsn-i makta beytidir.
D) Matla beytidir.
E) Taç beytidir.


Karac'oğlan der ki: Konup göçersin,
Ecel şerbetini bir gün içersin,
Sırat Köprüsü'nden sonu geçersin,
Amelin eline verilir bir gün.
17. Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Konusuna göre taşlamadır.
B) Koşmanın son dörtlüğüdür.
C) Yarım kafiye kullanılmıştır.
D) Düz uyak örgüsüne sahiptir.
E) Aşık edebiyatı ürünüdür.


18. Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?

A) Koşuk–Âşık edebiyatı
B) Mesnevi–Divan edebiyatı
C) Gazel–Divan edebiyatı
D) Nutuk–Tekke edebiyatı
E) İlahi–Tekke edebiyatı 

Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar
19. Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis
B) İntak
C) Telmih
D) İstiare
E) Nida

20. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Dönem şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Aruz ve hece vezni birlikte kullanılmıştır.
B) Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir.
C) Sagu, koşuk gibi şiir biçimleri kullanılmıştır.
D) Yabancı tesirlerden uzak, arı bir Türkçe kullanıl​mıştır.
E) Belli bir zümrenin değil, halkın ortak malıdır.

21. Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Halkın sevdiği devlet büyüklerinin ardından kasideler yakılmıştır.
B) Bazı konuları işlerken dini motifler kullanılmıştır.
C) Toplumsal sorunlar da şiire konu olmuştur.
D) Kişisel sevinçlere ve acılara yer verilmiştir.
E) İnsanın dış dünyasına yönelik somut konular işlenmiştir.


Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde
Ne sevdayla dolar taşar gönüller
Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi
El ayak şişer
22. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devrik cümlelerle ses akışı sağlanmıştır.
B) Halk şiirinin belirleyici şekil özelliklerini yansıtır.
C) II. dizede mecaz-ı mürsel vardır.
D)III. dizede teşbih sanatından yararlanılmıştır.
E) "r" seslerinin tekrarıyla aliterasyon yapılmıştır.


Yeniçeri ocağına katılan bir aşıktır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Çağının “çöğür” çalmakta usta olan aşıkları arasında iki kez onu anar. Tarihi olaylar için söylediği şiirlerde yer yer kuruluğa düşen ozan, diğer koşma ve türkülerinde daha duygulu ve daha içten bir dil kullanmıştır. Yiğitçe söylediği şiirlerden en ünlüsü Genç Osman Destanı’dır.
23. Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Dertli   D) Kayıkçı Kul Mustafa E) Dadaloğlu


24. Aşık tarzı edebiyatının en üretken ozanı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Aşık Veysel
B) Karacaoğlan
C) Köroğlu
D) Dadaloğlu
E) Aşık Ömer

25. Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?

A) Kaside- Mesnevi
B) Mesnevi-Mersiye
C) Mesnevi-Gazel
D) Mersiye-Gazel
E) Mersiye-Kaside

Ah bu ------------, köy ------------,
Ne düzeni belli ne yazanı,
Altlarında imza yok ama
İçlerinde yürek var. 
26. Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan alınan yukarıdaki dörtlüğün içeriğine bakılarak boş bırakılan yerlere aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Şarkı
B) Koşma
C) Türkü
D) Gazel
E) Destan

CEVAP ANAHTARI:
1. C 2. A 3. D 4. D 5. A 6.B 7.D 8.C 9.C 10. B 11. E 12. B 13. D 14. B 15. E 16.D 17.A 18.A 19.A 20.A 21.A 22.B 23.D 24.E 25.D 26.C

TEST-3
Alp Er Tunga öldi mü?
Issız ajun kaldı mu?
Ödlek öçin aldı mu?
Emdi yürek yırtılur.
1) Bu dörtlüğün durakları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 4+3
B) 4+4
C)6+5
D) 3+4
E) 4+4+3


2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) "Şaman, kam, baksı" adı verilen ozanlar törenlerde "sagu, koşuk ve destanları" kopuz eşliğinde
söylemişlerdir.
B) Destan döneminde dil katışıksız bir Türkçe'dir.
C) Aruz vezni ile yazılmış "sagu" ve "koşuk" örnekleri vardır.
D) Türk destanlarının asıl metinleri bugüne kadar ulaşamamıştır.
E) Destanlarımızla ilgili bilgiler İran, Çin ve Araplara ait kaynaklarda yer almaktadır.
3) Aşağıdakilerden hangisi sagu ile koşuk arasındaki farktır?

A) Konusu
B) Ölçüsü
C) Dönemi
D) Nazım birimi
E) Uyak düzeni

4) Hakanlar öldüğünde yapılan - - - - törenlerinde söylenen, ölen kişinin niteliklerinin dile getirildiği şiirlere - - - - denirdi.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Toy-sav
B) Sığır-Sagu
C) Yuğ-Sagu
D) Şölen-Koşuk
E) Ayin-Sagu

5) Aşağıdakilerin hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

A) Göçebe kültürün izleri vardır.
B) Sığır, şölen ve yuğ adı verilen törenlerden doğmuştur.
C) Şiirler kopuz adı verilen sazla söylenir.
D) Ölçü, hece ölçüsü; nazım birimi dörtlüktür.
E) Bu dönemin asıl ürününü yapay destanlar oluşturur.

Yunus Emre gibi şairlerimizin yetişeceği ortamı hazırlayan sanatçı, Hz. Muhammed 63 yaşında vefat ettiği için, kendisi o yaşa geldiğinde kendisine toprak altında bir hücre yaptırmış ve ölünceye kadar o hücrede kalmıştır. Ünü ve etkisi Türkistan'la sınırlı kalmamış, Azerbaycan ve Anadolu'ya da yayılmıştır. Divan-ı Hikmet önemli yapıtıdır.
6) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) Mevlana
B) Yusuf Has Hacip
C) Kaşgarlı Mahmut
D) Ahmet Yesevi
E) Hacı Bektaş Veli


7) İslamiyet etkisi altındaki Türk edebiyatının ilk örnekleri olarak bilinen Atabetü’l Hakayık ve Kutadgu Bilig’in ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her iki eser de didaktiktir.
B) Hece ölçüsüyle yazılmışlardır.
C) İki eser de 12. yüzyılda yazılmıştır.
D) Her ikisinin de yazarı aynıdır.
E) Beyitlerle yazılmışlardır.

Garip, fakir, yetimleri Rasûl sordu
O gece Mirac’a çıkıp Hak cemalini gördü
Geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu
Gariplerin izini arayıp indim ben işte
8) Bu dizelerin İslam uygarlığına ait olduğu aşağıdakilerin hangisiyle anlaşılabilir?

A) Nazım biriminin dörtlük olması
B) Hece ölçüsüyle yazılmış olması
C) Dilinin sade ve anlaşılır olması
D) İslami terimlere yer verilmesi
E) Kafiye ve redife yer verilmesi

I. Metinlerin içerikleri
II. Kullanılan alfabe
III. Tek tanrı inancı
IV. Nazım birimi
V. İbadet şekilleri
9) Yukarıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulüyle Türk kültüründe değişime uğramamış bir unsurdur?
A) I.   B) II.   C) III.    D) IV.        E) V

Aşkın âşıklar öldürür
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni
10) Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Kafiye ve rediften yararlanılmıştır.
C) İlahi aşk temalı bir şiirdir.
D) Dili süslü ve sanatlıdır.
E) Uyak düzeni aaax şeklindedir.

Pir Sultan Abdal şâhımız
Hakk’a ulaşır yolumuz
On iki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi
11) Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dili anlaşılır ve yalındır.
B) Nazım birimi dörtlüktür.
C) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Şiir devriye nazım türüyle yazılmıştır.
E) Lirik bir söyleyişle canlılık kazanmıştır.

Su gibi kanumu toprağa kardun
Ne sanursın garîbün kanı yok mu

Cemâl-i hüsnüne mağrûr olursun
Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mu

Begüm Dehhâni’ye ölmezden öndin
Topuna irmegün imkânı yok mu
12.Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farsça tamlamalar kullanılmıştır.
B) Ait olduğu şiirin son bölümüdür.
C) Şiir aruz ölçüsüne başarıyla uyarlanmıştır.
D) Kafiye düzeni ba, ca, da … şeklindedir.
E) Millî nazım birimi kullanılmıştır


                           I.

Benüm bir istegüm vardur Kerim’den
Münkir bilmez evliyânun hâlinden
Kaygusuz’am ayrı düşdüm pirimden
Ağlar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya
                         II.
Miskîn Yûnus bîçâreyem
Başdan ayağa yâreyem
Dost ilinden âvâreyem
Gel gör beni aşk neyledi

13)Aşağıdakilerden hangisi bu şiirlerin ortak özelliği değildir?

A) Oğuz Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır.
B) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hece ölçüsüdür.
C) Dili kendi dönemine göre ağır, süslü ve sanatlıdır.
D) Her iki şiir tasavvufi düşünceyi yansıtmaktadır.
E) Şairin mahlası bulunduğundan şiirlerin son dörtlüğüdür.

Bahçelerde gül gerek
Güllere bülbül gerek
Senin gibi güzele
Bencileyin kul gerek
14) Yukarıdaki dörtlüğün biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan B) Varsağı C) Destan D) Koşma E) Mani

Alp Er Tunga öldü mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılır
15) Bu parçanın nazım biçimi ve dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sözlü edebiyat- Sagu
b) Yazılı edebiyat - Sav
c) Halk edebiyatı - Varsağı
d) Halk edebiyatı . Ağıt
e)Divan edebiyatı - Mersiye


CEVAP ANAHTARI:
1-A  2-C  3-A  4-C   5-E    6-D 7-A    8-D    9-C    10-D    11-D    12-E     13-C    14-E      15.ADEVAMI GELİYOR ...100 SORU OLACAK BURASI


10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz

DEVAMI GELİYOR ...100 SORU OLACAK BURASI

2 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS