ads

 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, 25 SORULUK TEST SINAVI-11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-indir

11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi,11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-meslek-lisesi-11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları TEST -1-donem-2.test-yazili


 onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

1.Tanzimat I. Dönem şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Bu dönem sanatçıları dilde sadeleşmek istemişler ama bunda pek başarılı olamamışlardır.

B)Biçim olarak “eski”ye bağlı kalınmış, şiirin içeriğinde yenilikler yapılmıştır.

C)Genelde aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü sınırlı kalmıştır.

D)Bu dönem şiirinin Batı düşüncesiyle, klasisizm ve romantizm akımlarıyla ilişkisi vardır.

E) Birinci dönemde Sanat için sanat’ ilkesine bağlıdırlar

 

Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur;

Sinem, özüm ateş ile doludur

İnsan olan vatanının kuludur.

Türk evladı evde durmaz, giderim.

2.Dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A)Halk şiiri geleneğini yansıtmaktadır.

B)11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C)Saf şiir özelliklerini taşır.

D)Ahengi sağlamak için redif ve kafiyelerden yararlanılmıştır.

E)Millî bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır.

 

3.Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden değildir?

A)Fransız şiirini örnek almışlardır.

B)Kafiyenin kulağa hitap etmesi ilkesini benimsemişlerdir.

C)Şiirde konu bütünlüğünü sağlamışlardır.

D)Oldukça süslü ve ağır bir dil kullanmışlardır.

E)Metafizik ve sosyal konulara geniş yer vermişlerdir.

 

 1940 – 1960 yılları arası Cumhuriyet Dönemi hikâyelerinde “millî – dinî duyarlılık”, “toplumcu – gerçekçi anlayış” ve “bireyin iç dünyasını esas alan anlayış” gibi bazı eğilimler görülmektedir.                                                                                                                                                         4. Aşağıdaki yazarların hangisi toplumcu gerçekçi anlayışla hikâyeler yazmamıştır?                                                                                                                                                                                    A) Peyami Safa       B) Orhan Kemal   C Fakir Baykurt                                                                                                             D) Sadri Ertem                  E) Yaşar Kemal     

    Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü
    Çobanın sütedir koyun güttüğü
    Toprağın Hâbil’i kabul ettiği
    Şüphesiz yüzünün yumşaklığından 
5. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2018 AYT)
A) Telmih sanatına başvurulmuştur.
B) Sarma kafiye düzeninde yazılmıştır.
C) Redife yer verilmiştir.
D) Yarım kafiye kullanılmıştır.
E) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 6.Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy ve Cenap Şahabettin’in ortak özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Aynı topluluğa bağlı olmaları

B)Toplumsal temaları işlemeleri

C)Tüm şiirlerini aruzla yazmaları

D)Didaktik yanı ağır basan şiirler yazmaları

E)Saf şiir anlayışıyla eser vermeleri

 

7.Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Tahrib-i Harabat-Namık Kemal

B)Ey Türk Uyan-Ziya Gökalp

C)Sahra- Abdülhak Hamit Tarhan

D)Rübâb-ı Şikeste-Tevfik Fikret

E)Piyale-Ahmet Haşim

 

Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller,

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,

Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

8.Ahmet Haşim'in “Merdiven” şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Saf şiir anlayışıyla yazılmıştır.

B)Betimleyici ögelere başvurulmuştur.

C)İmgeler yardımıyla konu anlatılmaya çalışılmıştır.

D)Sembolizm etkisiyle oluşturulmuştur.

E)Yalın, sanattan uzak bir anlatım benimsenmiştir.

 

9.Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışıyla yazılan şiirlerin özelliklerinden biri değildir?

A)Sözcüklerin ses, ahenk özelliklerine önem verilmiştir.

B)Sanatsal değeri ön planda olan bireysel temalı şiirlerdir.

C)Mecaz ve imgelerle yüklüdür.

D)Didaktik yanı ağır basan şiirlerdir.

E)Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı bu anlayışla şiir yazmışlardır.

 

Makalenin doğması ve gelişmesi gazete(I) aracılığıyla gerçekleşmiştir. Yazar, okuyucuyu görüşlerinin doğruluğuna inandırma(II) çabası içindedir ve ciddi bir üslubu(III) benimser. Edebiyatımızda bu türün ilk örneği Şinasi’nin(IV) Tercümanı Ahval gazetesinde yayımladığı  Şiir ve İnşa (V) adlı yazısıdır.                                                                                                                   10. Bu parçadaki altı çizili bölümlerden hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?                                                                                                                                                                        A) I.        B) II.      C) III.         D) IV.         E) V.

 

 Azeri edebiyatının 20. yüzyıldaki en büyük şairlerinden birisidir. Heyder Baba’ya Selam şiiri Türk dünyasında tanınmaktadır. Şiirlerinde milli ve kültürel unsuları yansıtmıştır.

11. Parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bahtiyar Vahapzade

B) Şehriyar

C) Recep Küpçü

D) Üzeyir Mehdizade

E) Ata Atacanoğlu

 

 

12.Aşağıdaki hangisi Beş Hececiler grubunun temsilcileri arasında değildir?                                                                                                                     

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Halit Fahri Ozansoy

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Ziya Osman Saba

E) Enis Behiç Koryürek

 

 

 

13.Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen edebî sanat yoktur? (2017)
A) Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi,
    Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. (Teşbih)
B) Ellerim takılırken rüzgârların saçına
     Asıldı arabamız bir dağın yamacına. (Teşhis)
C) Ölümü hatırlatan ne var bu resimde?
     Hâlbuki hayattayız hepimiz. (Tezat)
D) Zeybek, sendeliyorsun! O ne? Soluyor benzin
     Yere, eskisi gibi, hızlı vurmuyor dizin. (Telmih)
E) Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:
    Tenimde bir yara işler gibisin. (İntak)

 

 

 

“Mahalle kahvesi!” Osmanlılar bilir ne demek?
Tasavvur etme sakın “Görmedim nedir?” diyecek.
Dilenci şekline girmiş bu sinsi cânîler,
Bu, gündüzün bile yol vermeyen, harâmîler,
Adımda bir, dikilir, azminin, gelir, önüne…
Zavallı yolcunun artık kıyar bütün gününe!
Evet, dilenci sanır seyr eden kıyâfetini;
Fakat bir onluğa âgûş açan sefâletini,
Görüp de rikkate şâyân, biraz sokulsa, hemen,
Vurur şikârını tâ kalbinin samîminden!
Mahalle kahvesi hâlâ niçin kapanmamalı?
Kapansın elverir artık bu perde pek kanlı!
Hayır, bu perde, bu Şark’ın bakılmayan yarası;
Bu, çehresindeki levsiyle yurda yüz karası;

14.Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir
B) Manzum Hikaye
C) Mensur Şiir

D) Dramatik şiir
E) Pastoral şiir

 

Neo-klasik bir şairdir. Şiirini, divan şiirinden esinlenerek yazmayı düşünmüş, divan edebiyatı şiir biçimlerini örnek alarak o yolda birtakım gazeller, murabbalar, rubailer yazmıştır. Sessiz Gemi şiiri çok ünlüdür, aşk, sonsuzluk özlemi, ölüm, kahramanlık temalarını işlemiştir.

15. Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret      B) Ahmet Haşim  C) Mehmet Akif Ersoy

         D) Faruk Nafiz Çamlıbel   E) Yahya Kemal Beyatlı

 

16. Başım dağ, saçlarım kardır
Deli rüzgarlarım vardır
Ovalar bana çok dardır
Benim meskenim dağlardır
Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Zengin kafiye vardır.
B) Redif vardır.
C) Düz uyak örgüsü vardır.
D) Redif ek halindedir.
E) Redif sözcükten oluşmamaktadır.

 

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;

Eşini gâib eyleyen bir kuş

                                            gibi kar

Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...

Ey kulûbun sürûd-ı şeydâsı,

Ey kebûterlerin neşîdeleri,

O bahârın bu işte ferdâsı:

Kapladı bir derin sükûta yeri karlar

Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!

17.Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Toplumsal sorunları dile getirmek için yazılmıştır.

B) Aliterasyon ve asonanslara yer verilmiştir.

C) Sembolizm akımının etkisiyle kaleme alınmıştır.

D) Benzetme ve kişileştirmelere başvurulmuştur.

E) Yabancı sözcük ve tamlamalara yer verilmiştir

 

 “Herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerimi ileri sürerim. Amacım, fikirlerimi savunmak ve o fikirleri desteklemektir.

Önce fikrimi belirtir, sonra bunları ispatlar ve kesin bir sonuca bağlarım.”

18.Böyle diyen bir yazar aşağıdakilerin hangisinden söz etmektedir?

A) Eleştiri                              B) Makale

C) Fıkra                                D) Deneme

E) Öykü

 

 

 

 

 

 

 

19. “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”, “Letaif-i Rivayet” ve “Şair Evlenmesi” eserlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yanlış batılılaşmayı anlatmaları

B)Şiirle düzyazıdan oluşmaları

C)Edebiyatımızda ilk örnek olmaları

D)Realizmin özelliklerini taşımaları

E)Roman türü olmaları

 

Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler; en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor.

20.Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır?

A) Özne        B) Dolaylı tümleç     C) Belirtili nesne

           D) Zarf tümleci        E) Yüklem

 

 Öz dilimle haykırdım, "Ey milletim uyan!" diye

 Virân yurdu dolaştım, bir şehrinden bir şehrine

 Saç ve sakal ağarttım ben de "Vatan, vatan!" diye

21. Bu dizeler, aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisinde söylenmiş olabilir?

A) Servetifünun Dönemi         B) Divan Edebiyatı                                                                                    

C) Fercriati Dönemi                 D) Tanzimat Edebiyatı                                                                                                                                            

E) Milli Edebiyat Dönemi

 

Kendi hüsnünden utanmış da kızarmış yanağı
Yüzün örtüp kapamış saçları baştan aşağı
22. Bu dizelerde yer verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
A) Hüsnütalil B) Tezat C) Tevriye D) Cinas E) Mecazımürsel

 

23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılma nedeni farklıdır?

A)Bu yara sevda gibidir, dokunma tenimde soğusun.

B)Geldiğini gördün, neden müdahale etmedin?

C)Bakalım Mevla'm neler eyler, ne eylerse güzel eyler.

D)Kahveciden limon şekeri almış, yürek ferahlatır diye uzatıyor.

E)Sözcükleri uzatarak, konuyu saptırarak bir yere varamazsın.

 

Oldum olası sevmişimdir vapur yolculuğunu( ) Bu sabah da 9( )15 Beşiktaş( )Kadıköy vapurundaydım. Yanımda bir genç ( ) Elinde telefon ( ) kulağında kulaklıkla kendinden geçmiş vaziyette bambaşka bir evrende bambaşka bir hayat yaşıyor gibiydi.

24. Parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A) (…) (:) (-) (,) (,)   

 B) (.) (:) (,) (,) (;)

C) (.) (.) (-) (…) (,)

D) (…) (.) (/) (…) (;)

E) (.) (:) (-) (…) (,)

 

 

25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Mademki bugüne kadar beni aramadı, bundan sonra da aramasın.

B) Oysaki yaşlı kadının bu dünyada hiç kimsesi kalmamıştı.

C) Herkese sırt çevirmişti, hâlbuki çok zor zamanlar yaşıyordu.

D) Sen dünyayı bir cennet sanki her güzellik seni bulsun.

E) Biz de olanları biliyoruz sanmıştık, meğerki her şey farklıymış.

 

 

                                                                                               

BAŞARILAR…

 

Seyhan SAVRAN                                                            


Derya TOPAL


 11. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST

11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı,1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,YAZILI SORULARI, 11.SINIF YAZILI SORULARI,11. SINIF EDEBİYAT YAZILI,

 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS