ads

 10. SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları.10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 

onedebiyat.net 'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN
.

Kaynak : derskonum.com

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN


10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları Test

DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1)Aşağıdaki şıklardan hangisinde destanın özelliği yanlış verilmiştir?

A)Bir millete ait ortak görüştür.

B)Olağanüstü özellikler taşır.

C)Mensur ağırlıklı yazılmıştır.

D)Genellikle uzundur.

E)Milleti derinden etkileyen olayları anlatır.

 

2-Aşağıdakilerden bir grup oluşturulsa hangisi dışarıda kalır?

  A)Köroğlu Destanı                 B)Danişmentname

  C)Manas Destanı                   D) Edige Destanı

  E) Atilla Destanı

 

3- Genç Osman Destanını kim yazmıştır?

A)Fazıl Hüsnü Dağlarca        B)Kayıkçı Kul Mustafa

C)Mehmet Akif Ersoy           D)Namık Kemal

E)Ali Şir Nevai 

 

Her ülkenin bir destanı vardır mesela

1-Ramayana – Hint

2- Kalevela- Fin  

3-Şehname-İran

4-Chansın de Roland –Fransız

5- Gılgamıs-Uygur

4-Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

A)2       B)4       C)5       D)1      E)3

 

  I-Derleme Safhası

II- Doğuş Safhası

III- Yayılma Safhası 

5-) Destanların oluşum sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-) II-I-III                              

B-) III-I-II

C-) II-III-I                              

D-) I-II-III

E-) III-II-I

 

6-Aşağıdaki şıklardan hangisinin tamamı yapma destandır?

A-) Öfkeli Orlando- Henriade -İlahi Komedya

B-) Prens İgor-Aennies-Ergenekon

C-) Gılgamış-Henriade-Ramayana

 D-) Kaybolmuş Cennet-Üç Şehitler Destanı-

Kalevela

E-) Selçukname-Nibelungen-Oğuz Kağan

 

 

7-) Destanlar ikiye ayrılırDoğal Destanlar

                            I                        II

ve Yapma Destanlar. Destanlar milletleri

        III   

  derinden etkileyen olaylardır. Kalevela ve

Çılgın Orlando   doğal destandır.

    IV                       V

 

Yukarıda altı çizili olanlardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 A-) I     B-) II     C-) III     D-) IV     D-) V

 

 

I. Sözlü kültür ürünleridir. II. Halkın inanışlarını yansıtır. III. Ulusal bir kimlik taşır. IV. Genellikle kısa metinlerdir.

8- Yukarıda efsaneler ile ilgili verilen özelliklerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

A) II-III         

B) I    

C) III-IV

D) III 

 E) I-III

 

9-Efsane ve masal arasındaki en büyük fark aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Masallarda olağanüstülük olması

B) Masalların kurmaca metinler olması

C) Masalların sözlü kültür ürünleri olması

D) Masalların dilden dile aktarılması,

 E) Masallarda inanış unsurunun olmaması

 

10- Destan ile efsanenin orak özelliklerinden biri değildir.

A-    Olağanüstü özellikler barındırır

B-    Edebi metindir

C-    Anlatmaya bağlı metin türüdür

D-    İlk örneklerine sözlü dönemde rastlanır.

E-     Milli özellikler barındırır.

 

Bu romanda mirasyedi bir genç olan Ali Bey ile güzel; ama

geçmişi kötü olan Mahpeyker’in aşkı, Ali Bey’in içki

alemlerine sürüklenişi, Dilaşup’la evlendirilişi, Mahpeyker’in

de intikam almak için başvurduğu entrikalar anlatılır.

11-Bu parçada hakkında bilgi verilen yapıt aşa-ğıdakilerden

hangisidir?

A) İntibah                   B) Araba Sevdası

C) Paris’te Bir Türk            D) Sergüzeşt

E) Felatun Bey’le Rakım Efendi

 

 

Türk edebiyatındaki ilk roman olarak kabul edi­lir. Romanda görücü usulü ile evlilik ve bunun sakıncaları romantizm içinde ele alınır. Küçük yaşta babasız kalan ---- annesi Saliha Hanım bü­yütür. Hacı Mustafa da ---- üvey babasıdır.

12-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki roman kahramanlarından hangileri getirilme­lidir?

A) Felatun Bey’i - Rakım Efendi’nin   B) Zehra’yı – Suphi’nin

C) Bihruz Bey’i – Periveş Hanım’ın     D) Talat’ı – Fitnat’ın

E) Ali Bey’i – Dilaşup’un

 

Tanzimat Dönemi hikaye ve romancılarındandır. Eserlerini realizm ve natüralizmin etkisiyle kaleme almıştır. Edebiyatımızda köy yaşamını işleyen ilk romancıdır. Eserlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

13-Yukarıdaki sözü edilen sanatçımız aşağıda-kilerden hangisidir?

A) R.Mahmut Ekrem    B) Nabizade Nazım

C) Muallim Naci         D) fiemsettin Sami

E) Ahmet Mithat Efendi

 

 

14-Romanda ilklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde

bir yanlışlık yapılmıştır?

A) İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B) İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Telemak

C) İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Zehra

D) İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

E) İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba

Sevdası

 

15-Aşağıdakilerden hangisi, realizm akımının özellikleri

arasında yer almaz?

A) 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

B) Sanatçı, anlattıklarını gözlemlerine dayandırır; duygu ve

imgelerin yerini insan ve toplum gerçekleri alır.

C) İşlenen olaylar güncel yaşamdan, kişiler halk tabakalarından

alınır.

D) Sanatçı; yapıtında duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktan

çekinmez.

E) Olgu ve olayların ortaya çıkışındaki sosyal nedenler

araştırılır.

 

16-Tanzimat I. Dönem romancılığı ile II. Dönem romancılığının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. Dönemde romantizm, II. Dönemde realizmin etkisi görülür.

B) I. Dönemde rastlantısal oalylara yer verilirken II. Dönemde

rastlantısal olaylara yer verilmez.

C) I. Dönemde yazar kişiliğini gizlemezken II. Dönemde

yazar tarafsızlığını korur.

D) I. Dönemdeki abartılı tasvirler, II. Dönem romanlarında

görülmez.

E) I. Dönem romanalrının dili, II. Döneme göre daha ağırdır.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Döne-mi'ne ait değildir?

A) Mai ve Siyah                       B) Hayat-ı Muhayyel

C) Karanfil ve Yasemin         D) Tiryaki Sözleri

E) Yaban

 Kaynak : derskonum.com

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

Batılı anlamda Türk romanının başlangıcı sayılan bir romandır. Romanın kahramanı Ahmet Cemil, Servetifünun Dönemi'nin sanatçı tipini temsil eder. Ahmet Cemil, çok iyi yetişmiş, edebi he­vesleri ve mavi hülyaları olan bir gençtir. O bütün bu güzel şeyleri mavi, mehtaplı bir gecede hayal etmiştir. İşte roman Ahmet Cemil’in bu hayalle­rini gerçekleştirmek için ortaya koyduğu çabayı, yaşadıklarını anlatır.

18-Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Mai ve Siyah B) Aşk-ı Memnu C) Eylül

D) Hayal İçinde E) Kırık Hayatlar

 

 

1911 yılında Selanik’te çıkan ---- dergisinde ----, ---- adlı

makalesinin yayımlanmasıyla Milli Edebi­yat akımı başlamış

olur.

19-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Genç Kalemler - Ziya Gökalp’in - Yeni Lisan

B) Türk Yurdu - M. Emin Yurdakul’un - Saf fiiir

C) Genç Kalemler - Ömer Seyfettin’in - Yeni Lisan

D) Yeni Mecmua - Ali Canip Yöntem’in - Genç Kalemler

E) Yeni Lisan - Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın Türk Yurdu

 

20-Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir?

A) Bu dönemin eserlerinde Türkçülük akımının etkisi açıkça

görülür.

B) Türk kültürü ve Türk tarihi incelenmemiş bir hazine olarak

kabul edilir.

C) Dilde sadeleşme ilke olarak kabul edilmiştir.

D) Bu dönemin sanatçıları eserlerinde sanatlı anlatıma yer

vermiştir.

E) Batı taklitçiliğinden kaçınılarak millî bir edebiyat oluşturulmaya çalışılmıştır.

 

21-Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kurallı bir fil cümlesidir?
A)Burası, hep susuz değildi.
B)Tuz Gölü’nün sadece dörtte bir kalmış durumda.
C)Martılar arı yer mi sence?
D)Kar yiyerek susuzluğunu gidermeye çalışıyor.
E)Hanım makarna yapıyordur şimdi.

 

22-. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?
A) Doktor seni hemen görmek istediğini söyledi.
B) Bu yaz ne yapmayı düşünüyorsunuz?
C) Banu, benim için bir kuzen gibidir.
D) Yine her zamanki şeyleri söylüyorsun.
E) Bütün ailesini bir trafik kazasında kaybetti.

 

23-Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A)Toplanan bulutlar nemle doluyor.
B)Kırmızı kurbağalarda bir tür zehir var.
C)Yarış içindeler sınıftaki arkadaşlar.
D)Kurbağa larvalarının hayatta kalma oranı yüzde bir.
E)Ama buraya onlardan önce gelenler var.

 

24-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Bunu bin yıl düşünsem aklıma gelmez.

B) Son yolcu da vapurdan indi.

C) Günde beş saat çalışarak sınavı kazandı.

D) Bütün satışlardan yüzde beş komisyon alıyorlar.

E) Güzel çalışmışlardı öğrenciler hafta sonu.

 

Oynamasını bilmeyen gelin ( ) "Yerim dar ( )" demiş ( ) yerini genişletmişler ( ) "Yenim dar." demiş.

25-Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (:) (.) (;) (:)

B) (,) (;) (.) (:)

C) (:) (,) (,) (;)

D) (;) (.) (,) (:)

E) (:) (,) (;) (,)

 

Kaynak : derskonum.com

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

 

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları Test

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS