ads


T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

ANKARA 2011

ORTAÖĞRETİM
TÜRK EDEBİYATI
DERSİ
9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR
ÖĞRETİM PROGRAMI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI

I.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI…

1. Edebiyat Tarihi 

2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki ÖlçütlerII. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI…

1.Destan Dönemi…

1.a.Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk)

1.b.Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)

2.Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri) III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
1. XI.-XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

2. İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.) Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık, Divan-ı Hikmet-Divanü

Lügâti’t-Türk
3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII.-XIV. yy.)
3.1. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir; İlâhi, Nefes, Gazel)

3.2.Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Battalnâme, Dede Korkut Hikâyeleri, Dânişmentnâme, Mesneviler)

3. 3. Öğretici Metinler (Tasavvufi Metinler, Nasreddin Hoca Fıkraları)

4.XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

4.1. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

4.1.1. Divan Şiiri (Gazel, Kaside, Rubai, Musammatlar, Şarkı, Murabba, Terkib-i Bend...)

4.1.2. Halk Şiiri

4.1.2.a. Anonim Halk Şiiri (Mani, Türkü)
4.1.2.b. Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma, Semaî)

4.1.2.c. Dinî -Tasavvufi Türk Şiiri

4.2. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

4.2.a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler)

4.2.b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Karagöz, Meddah, Ortaoyunu
4.3. Öğretici Metinler (Tezkire, Tarih, Seyahatname, Mektup, İlmî Eserler, Dinî Eserler) ONUNCU SINIF HEDEF-KAZANIM TABLOSU

ÜNİTELER KAZANIM SAYISI

I.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI                          ...............................                           9

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI   ......................................................................30

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI ........................123
TOPLAM .........................................................................................................................................152

11.ÖĞRENME -ÖĞRETME SÜRECİ
Öğrenme sürecinde;
1. HAZIRLIK
2. ÇÖZÜMLEME/İNCELEME
3. ANLAMA-YORUMLAMA
4. DEĞERLENDİRME
aşamaları programda verilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
1.HAZIRLIK
Bu aşama yeni bilgilerin öğrenilmesini sağlamak amacıyla yapılacak hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır. Bu amaca
yönelik olarak;
 Ders için gerekli malzemenin hazırlanması,
 Ön bilgilerin harekete geçirilmesi,
 İncelemeye yönelik olarak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi gerekir.
 İncelenecek metne ve konuya göre malzeme hazırlanmalıdır.
 Ayrıca konuyla ilgili öğrencilerin ufaklarını açacak, dikkat çekici ve güncel olanla ilişki kuracak tarzda etkinlikler
düzenlenmelidir.
 Programda belirtilen yönteme göre metnin inceleme ve değerlendirilmesine geçilmelidir.
2. METNİ ÇÖZÜMLEME/İNCELEME
Çözümleme bölümünde şiir metinleri zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım, ahenk, metin ve gelenek, anlam ve yorum,
metin ve şair sırasıyla; olay çevresinde oluşan edebî metinler zihniyet, yapı (olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân), tema, dil ve
anlatım, metin ve gelenek, anlam ve yorum, metin ve yazar sırasıyla; öğretici metinler zihniyet, yapı, ana düşünce, dil ve
anlatım, metin ve gelenek, anlam ve yorum, metin ve yazar sırasıyla çözümlenir.
Bu aşamada öğrencilerin, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma-sorgulama, problem çözme, karar
verme, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, sanat eserinden zevk alma becerilerini
kazanmaları; metni anlayıp ondan bilinçli zevk almaları sağlanır.
3. ANLAMA-YORUMLAMA
Anlama ve yorumlama sürecinde; incelenen ve çözümlenen metinlerden elde edilen sonuçların öğrenciler
tarafından ifade edilmesine ve güncelleştirilmesine imkân sağlanır. Bu amaçla bu bölümde özgün etkinlik ve sorular
düzenlenir.
 
4. DEĞERLENDİRME
Değerlendirme bölümünde, önceki süreçlerde verilen kazanımların ne ölçüde öğrenildiğine yönelik çalışmalar yapılır.
Bu bölümde farklı soru çeşitleriyle değerlendirmeye imkân tanınmalıdır.
ÖĞRENME- ÖĞERETME SÜRECİNDE ÖĞRETMEN;
 Öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate almalıdır.
 Farklı yazın türlerini tanıtarak öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmalıdır.
 Öğrencilerin düşüncelerini önemsemelidir.
 Kaynaklara ulaşma yöntemlerini sunmalıdır.
 Öğrencilerin edebî zevklerinin geliştirici çalışmalar yapılmalıdır.
 Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirici çalışmalar yapmalıdır.
118
 Öğrencilerin, bilgilerini sınıflandırmalarına, karşılaştırma yapmalarına, bilgiler arasında ilişkilendirme
kurmalarına, yeni bilgileri yorumlamalarına yardımcı olmalıdır.
 Öğrencilerin, öğrenme türlerine göre çalışmalar yapmalarına yardımcı olmalıdır.
 Öğrencilerin, kendilerini değerlendirmelerine yönelik çalışmalar yapmalarına yardımcı olmalıdır

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS