ads

10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 


.......... ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM 2.SINAV
DERSİN ADI
TÜRK  EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
10  A-B-C-D-E-F-G-H
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ

ALDIĞI PUAN
1-)       A)   " Cennet cennet didikleri                                     B)  " Bir kadehle bizi sâkî gamdan âzâd eyledi                                                            
                     Birkaç köşkle birkaç huri                                           Şâd olsun gönli anın gönlimi şâd eyledi
                     İsteyene vergil anı                                                                                               
                     Bana seni gerek seni  "
                                                                                                         İsterisen mülk-i hüsn âbâd ola dâd eyle kim    
                                                 Yunus Emre                                    Padişâhlar dâd ile mülkini âbâd eyledi "
                                                                                                                                                 Hoca Dehhâni

  Yukarıdaki  ‘’A’’ şiiriyle ‘’B’’ şiirini tablodaki ölçütlere göre inceleyiniz. (2+2+2+2+2= 10 p)
                                              A                                                                                B
Ölçü ve Nazım Birimi


Nazım biçimi Uyak ve  RedifiUyak ŞemasıŞiir Dili                                                           

  2-) Yunus Emre'nin edebi kişiliği hakkında beş madde yazınız. (5.2=10 p)

 


 3-) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun bilgileri yazınız. (10.1=10 p)

      *Orhun  Abideleri bugün  ...................................  sınırları  içerisindedir.
      *Din büyüklerinin, mürşitlerin,  tarikat büyüklerinin hayatlarını,  gösterdikleri  kerametleri konu edinen         eserlere……………………..…. denir             
      *Yazılı edebiyat dönemi  M.S725'te kendi adına dikilen ilk bengütaş olan ................................. anıtı ile başlar.
      *Divân-ı Lügâti't-Türk eserinin yazılış amacı ........................................................................................... 'tir.
      *Edebiyatımızda tasavvuf cereyanını başlatan ilk mutasavvıf şairimiz .................................................. 'dir.
      *Kutadgu  Bilig'de  "mutluluk,talih,baht,neşe,sevinç" i sembolize eden karakter ...................................... 'dır.
      *Karahanlı  dönemi  eserleri ................................................ şivesiyle  yazılmıştır.
      *Battalnâme'de  Battal  Gazi'nin kendisi  gibi kahraman olan atı ...................................................... 'dir.
      *İslâm dinini yayma, din ve Allah uğrunda düşmanlarla savaşma  ve mücadele etme konularını  ele alan olay çevresinde oluşan edebi metinlere ........................................ denir.
      *Anlatılan olayların, destandaki  kişilerin ve Anadolu  coğrafyasının tarihi gerçeklerle örtüşmesinden ötürü Dânişmendnâme ülkemizde uzun süre ............................................. olarak okutulmuştur.  

  4-) Aşağıdaki kavram ve terimlerin tasavvuftaki karşılıklarını belirtiniz. (5.2=10 p)
       
           *Fenâfillâh:
           * Meyhâne:
           * Mâsivâ   :
           * Sâkî        :
           * Çile        :                       
5-)Dede Korkut Hikayeleri'nin özelliklerinden on tanesini yazınız. (10.2=20 p)    6-) a) Aşağıdakilerden hangisi “Atabetü’l Hakayık” adlı eserin özelliklerinden biri değildir? (5 p)
            A)  "Hakikatlerin Eşiği"  anlamına gelir.
           B)  Cömertlik, ilim, ahlâk,din  gibi konular işleniştir.
           C)  Karahanlı  dönemi eseridir.
           D)  Didaktik bir öğüt kitabıdır.
           E)  Ahmed  Fâkih  tarafından  yazılmıştır

   b) Edebiyatımızda “Hikmet”  türünde şiiri olan ilk şairimiz kimdir? (5 p)
  A) Yunus Emre        B) Ahmet  Yesevî       C) Kaygusuz  Abdal         D) Gülşehrî          E) Aşık Paşa

    7-) a) İslamiyet’in kabul edilmesiyle Türk edebiyatında bir farklılaşmanın olduğu görülür. Bu dönem Türk edebiyatında gelişmeye başlayan iki ana kol aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
       A) Batı edebiyatı – Milli edebiyat
       B) Dini edebiyat – Din dışı edebiyat
      C) Halk edebiyatı – Tekke edebiyatı
      D) Aşık edebiyatı – Tekke edebiyatı
      E) Divan edebiyatı – Halk edebiyatı

         b)  Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'deki karakterlerden değildir? (5 p)
4  A)Kün Togdı        B)Ay Toldı        C)Yollug Tigin        D)Kumaru           E)Ögdülmiş


  8-) a) "Bektaşilerin söylediği ilahilerdir. İlahiden farkı Bek­taşi ulularını övmesi, tarikat ilkelerini yansıt­ması, bu inancın savunucusu olmasıdır."  Sözü edilen bu şiir türü, aşağıdaki­lerden hangisidir? (5 p)
                           A) Şâthiye                B) Nefes          C) Devriye            D) Deme             E) Tapuğ
 
        b) Tasavvufta  "AŞK" için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 p)
             A) Kişi dünyaya aşk ile bağlanmalı, bütün nimetlerden yararlanmalıdır.
             B) Geçici aşk, dünya güzelliklerine; gerçek aşk, Tanrı'ya duyulan aşktır.
             C) Tasavvufta aşk, Tanrı'ya ulaşma, Tanrı'da eri­yip yok olmaktır.
             D) Aşk Tanrı'nın gizi (sır), insanlara armağınıdır.
             E) Evrenin yaratılmasına neden, Tanrı'nın ken­disine duyduğu aşktır ve tüm güzelliklerin kaynağıdır.

   9-) Aşağıdakilerden hangisi baştan sona aynı konudan bahseden, konu bütünlüğü olan gazellere verilen isimdir? (5 p)
            A) Matla        B) Makta       C) Yek-âhenk       
D) Beytü'l-gazel       E) Yek-âvâz 

   10-) Farsça şiirler söylediği halde aslı Türk olan, Tasavvuf edebiyatımızın en büyük mutasavvıf şairlerinden ve Şems-i Tebrizî ile tanıştıktan sonra Aşk'ın aşığı olan, Divân-ı Kebir ve Mesnevî-i Şerif eserleriyle ve öğretileriyle evrensel bir değer haline gelen, her yıl aralık ayında Şeb-i Arûs (Düğün Gecesi) törenleriyle anılan büyük Türk-İslam şahsiyeti kimdir? (5 p)
                A) Yunus Emre        B) Yusuf Has Hacip        C) Fuzûlî          D) Mevlânâ         E) Hacı Bektâş-i Velî         
Not: Sınav süresi bir ders saati kadardır.                                                                                     Başarılar dileriz.
                                                                                                                                             Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Öğretmenleri


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS