ads

10.SINIF EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞIDI, 10.SINIF EDEBİYAT GENEL BÜTÜN KONULAR ÇALIŞMA KAĞIDI,10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI
1. İslamiyet öncesinde ölen birinin ardından duyulan acıyı anlatan şiirlere………….denir.Bu şiirlere divan edebiyatında…………..halk edebiyatında ise ……………………..denir.
2. Göktürk Yazıtları …….yüzyılda II.Göktürk devleti tarafından dikilmiş ve …………………… tarafından yazılmıştır
3. Göktürklere ait iki destandan biri……………..diğeri ………………………..destanıdır.
 4. Göktürk yazıtları günümüzde………………………ülkesinin sınırları içerisindedir.
5. Türk’lerde İslamiyet’i kabul eden ilk devlet……………………………………devletidir.
 6. İslamiyet etkisindeki ilk eserlerden sayılan Kutadgu Bilig ……………………………anlamına gelmektedir.Bu eser …………………………….tarafından yazılmıştır.
7. Türkçe’nin ilk sözlüğü olan ………………………………..adlı eseri ……………………………. yazmıştır.
8.Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan ……………………………………adlı bu eser ………………………anlamına gelmekte olup ………………………………. Türkçesiyle yazılmıştır.
9.Tasavvufta Allah aşkıyla kendinde geçen kişilere………………………denir. 10.Tasavvuf okullarına ……………………….veya ………………………………denir.
11.Tasavvuf okullarında okuyan öğrencilere ………………..veya …………………….denir.
12.İlk Divan şairi 13.yy’ın ikici yarısında yaşamış olan …………………………….dir.
13.Divan şiirinde her şairin ortaklaşa kullandıkları kalıplaşmış sözlere…………………………. .denir.
14.Divan şiirinde nazım birimi olarak……………………….. kullanılmıştır.
15.Süslü nesirde ………………….. denilen iç uyaklara yer verilmiştir.
16. Divan şiiri nazım biçimlerinden olan …………………..ve ………………nazım biçimlerini Türkler divan şiirine katmıştır.
17.Dede Korkut hikayelerini bir …………………………,bir de ……………………… nüshaları vardır.
18.Dede Korkut hikayeleri bir önsöz ve ………………………….. hikayeden oluşur.
19.Kasidenin ilk beytine………………son beytine………………….en güzel beytine………………...denir. 20.Divan şiirinde………………..ölçüsü kullanılır.
21.Terkib-i bentte bentleri birbirine bağlayan beyitlere ……………………….beyti denir.
 22. Şarkı nazım şeklinde her bentin sonunda tekrarlanan dizelere ……………………denir.
23.Kaside nazım şeklinde şairin devlet büyüğünü övdüğü bölüme…………………denir.
24.Fars(İran)edebiyatından geçen,tek dörtlükten oluşan divan edebiyatı nazım şekline……………….denir.
 25.Kasidelerde tabiat güzelliklerinden bahsedilen bölüme ………………………denir.
 26.Divan edebiyatında aynı ölçüde beşer dizelik bentlerden oluşan nazım şekline ………………..denir.
27.Sultan’üş Şuara şiirlerindeki ustalığından dolayı …………………verilmiştir.Bu şair ……….yy’da yaşamıştır.
 28. Divan edebiyatından etkilenerek Türkler’in oluşturduğu,kafiye yönüyle maniye benzeyen nazım biçimine …………………..denir.
 29.Divan Edebiyatında seslenme sanatına ……………….sanatı denir.
30.Koşmanın konu bakımından kişi ve doğa güzelliklerini işleyenine …………………….., yiğitlik konusunu işleyenine ……………………,toplumun aksak yönlerini eleştirenine………………denir.
31.İlk iki dizesi yedi heceden daha az olan manilere …………………………denir.
 32.Mani söyleyene …………………………denir.
33.Düz maninin sonuna aynı uyakta birkaç dize daha eklenirse …………………..denir.
34. Kaynağını Türk sözcüğünden alan ve Türkler’e mahsus şarkı anlamına gelen halk edebiyatı ürününe ………………………denir.
35. Uzun hikayelerin anlatıldığı divan edebiyatı nazım şekline .…………………………… denir.
36.Türk edebiyatında destandan halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünü sayılan eserin adı ……………………………………………………..
37.Aşık adı verilen şairler tarafından saz eşliğinde sözlü olarak aktarılan eserlerin oluşturduğu halk şiiri türüne ………………… denir.
 37-B.Şekil olarak semaiye benzer.Ancak semaiden farklı olarak “ be hey,bre” gibi seslenmelerle başlar.Bu tür şiir türüne …………………denir. 38.Manilerde kafiye şeması ………………………..şeklindedir.
39.Halk edebiyatında aşıkların şiirlerinin toplandığı defterlere …………………..denir.


40-Baki ile Fuzuli’yi dünyaya bakış tarzları bakımından karşılaştırınız.

41- Nedim ile Fuzuli’yi şiir anlayışları bakımında karşılaştırınız.

42-Türkülerin sonunda derleyen sözü ile anlatılmak istenen nedir?

43-Türkülerin toplum hayatındaki yeri nedir?

 44- İşledikleri konulara göre kasidelerin adlarını yazın.

45- 15.yy divan edebiyatının özellikleri nelerdir?

46- Anonim edebiyatın özellikleri nelerdir?

47- Divan edebiyatı ile Halk edebiyatını ölçü,kafiye, nazım birimi,dil ve söyleyiş yönünden karşılaştırınız.


 48.Makalat kimin eseridir? Eserin konusu nedir?

 İYİ ÇALIŞMALAR FEYZA ÜSTÜN T.D ve ED. ÖĞRT

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS