ads

 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI 25 SORULUK TEST SINAVI, 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI, YAZILI SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI 2.DÖNEM 2.SINAV TEST


.........................LİSESİ 2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10.SINIFLAR  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI

DERSİN ADI
TÜRK EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI


SINIF/ŞUBELER
10/A/B/C/D/E/F/G/H/I/İ
ŞUBESİ-
NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
................................
ALDIĞI PUAN1.        …., öyle bir “köprü” taklidi yapar ki, gelip geçenlere, dilencilere, satıcılara kadar, her şey hayalinizde canlanır, kendinizi köprüden geçiyor sanırdınız. Mendil satan Acem’in, Fıstıkçı Arnavut’un gözlükçü Mison’un, balya nakleden sırık hamallarının, çocuğunu çiğnenmekten korumak için feryat eden annenin, dörtnala koşan bir sürücü beygirinin, bir konak arabasının, kısacası köprüden geçen her insan ve eşyanın sesleri, gürültü ve patırtıları kulaklarınıza aksederdi.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)       Meddah         B) Aşık        C) Karagöz       D)Masalcı
E)       Orta Oyuncu

2.        Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyunlarında canlandırılan tiplerden biri değildir?
A)       Tuzsuz Deli Bekir          B)   Zenne        C)  Frenk
D)      Çırak                               E)   Çelebi

3.        Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun bölümlerinden biri değildir?
A)       Tuluat                              B)  Fasıl         C)  Mukaddime
D)       Muhavere                       E)  Bitiş


4.        Orta oyununun pek çok özelliği, bu türün köken bakımından Karagöz’e dayandığı izlenimi uyandırmaktadır. Örneğin orta oyunundaki ………. tiplemesi, özellikleri bakımından Karagöz’ü çağrıştırmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)       Zenne                              B)  Çelebi       C)   Arnavut
D)       Pişekar                            E)  Kavuklu

5.        Aşağıdakilerin hangisinde geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A)       Seçkin bir zümreye seslenir.
B)       Konular genelde sembolik ve karikatürize olaylardır.
C)       İnsanların tipik özellikleri ön plana çıkarılmıştır.
D)       Dekor, makyaj ikinci plandadır, sadedir.
E)       Söz oyunlarına dilin anlam farklılıklarına dayanır.

6.        Mesnevi ile halk hikayelerinin karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)       Mesneviler, divan edebiyatına; halk hikayeleri ise halk edebiyatına ait ürünlerdir.
B)       Mesnevilerin yazarı bellidir, halk hikayelerinin söyleyeni belli değildir.
C)       Mesneviler aruzun kısa kalıpları ve beyitlerle yazılırken halk hikayeleri nazım-nesir karışık olarak düzenlenir.
D)       Mesnevilerde ve halk hikayelerinde olay ağırlıklı konular işlenir.
E)       Mesnevilerde kişiler gerçek yaşamdakilere uygundur, olağanüstülükler yoktur; halk hikayelerinde ise olağanüstü olaylara ve kişilere yer verilir.

7.        …….., dini-tasavvufi halk edebiyatı nazım türüdür. Bu türdeki şiirlerde tasavvuf anlayışı, Allah sevgisi, Allah’a ulaşma yolunda ideal insan olma çabası ve arayışı işlenir. Bektaşilikte ….., Alevilikte ….. bu türün yerini tutan tasavvuf şiirleridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
A)       Nutuk – devriye – deme
B)       İlahi – nefes – deme
C)       Nefes – deme – şathiye
D)       Deme – ilahi – nefes
E)       İlahi – nefes – devriye

8.        Dini tasavvufi halk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)       Tekkeler etrafında bu edebiyatta, sanatçılar, ilahi aşkı dile getirmişlerdir.
B)       İlahi, nefes, deme, şathiye bu edebiyatın nazım türlerindendir.
C)       Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’te topladığı manzumeler, “hikmet” adı verilen tasavvuf bilgilerini içerir.
D)       Yunus Emre, bu türün en bilinen isimlerindendir.
E)       Allah’tan gelip Allah’a dönüleceğini anlatan ilahi benzeri şiirlere “Şathiye” denir.

9.        Aşağıdakilerden hangisi bir güzellemeden alınmış olabilir?
A)       Elvan çiçeklerden sokma başına
Kudret kalemin çekme kaşına
B)       Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
C)       Kırık çanağı yok ayran içecek
Kahveye gelir de fincan beğenmez
D)       Gurbet elden geldim malım sormağa
Bunca eşya çanak çömlek nic’oldu
E)       Tarlada ekin yok otlar biterdi
Ocaklığa odun koysam tüterdi

10.     Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi
İçeriği ve ölçüsü dikkate alınacak olursa bu dizeler aşağıdaki türlerden hangisine ait bir örnekten alınmış olabilir?
A)       Ninni               B)Türkü             C)Varsağı
D)       Mani               E)Semai

11.     Güney Anadolu’da yaşayan Türklerin, kendilerine özgü bir ezgiyle söyledikleri bir nazım şeklidir. Yiğitçe seslenişleri olan bu tür, hecenin 8’li kalıbıyla söylenir. 3 ila 5 dörtlükten oluşan bu türün uyak örgüsü koşmaya benzer. Halk edebiyatında bu türde en çok şiir söyleyen aşıklardan bir de Karacaoğlan’dır.
Bu parçada sözü edilen halk edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Varsağı           B)Koşma            C)Destan
D)       Semai              E)Türkü

12.     Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ile ilgili olarak söylenemez.
A)       Genellikle redif ya da yarım uyak kullanılır.
B)       Türkü, mani, semai, koşuk en sık kullanılan nazım biçimleridir.
C)       Asıl ölçü hece ölçüsü olmasına karşın kimi şairler aruzu da kullanmıştır.
D)       Şiirlerde, sevgilinin ve doğanın güzellikleri, yiğitlik, kahramanlık, ölüm gibi konular işlenmiştir.
E)       Şiirler “bağlama” denilen saz eşliğinde söylenmiştir.

13.     Dinleyicisi pek bilinmez, halkın sözlü geleneğinden oluşur. Çağdan çağa, yerden yere içeriğinde olsun, biçiminde olsun değişikliklere uğrayabilir. Her zaman bir ezgiyle söylenir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir.
A)       Türkü
B)       Şarkı
C)       Gazel
D)       Mesnevi
E)       Koşma

14.     Türkü ve şarkı karşılaştırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)       Türkü, halk edebiyatına; şarkı ise divan edebiyatına özgü nazım biçimidir.
B)       Türküde nazım birimi dörtlük, şarkıda ise beyittir.
C)       Türkü genellikle 8’li ya da 11’li hece ölçüsü ile oluşturulur; şarkı aruzun değişik kalıplarıyla yazılabilir.
D)       Türküler, ana dizeler ve kavuştak dizelerinden oluşur, şarkılarda ise her dörtlüğün son dizesi nakarattır.
E)       Türküler halkın ortak ürünüdür. Şarkıların ise yazarı bellidir.

15.     Aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatı şairlerinden biri değildir?
A)       Kaygusuz Abdal       B) Niyazi Mısrî
C)       Yunus Emre              D)Eşrefoğlu Rumi
E)       Erzurumlu Emrah

16.     Şiirlerinde aşk, yurt ve toprak sevgisini dile getiren şaire, dış dünyaya kapalı gözleri zengin bir iç dünya gözlemi katmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren şiirler söylemeye başlayan şairin şiirlerinin bir kısmı “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı bir kitapta toplanmıştır.
Bu parçada sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Dadaloğlu                  B)Karacaoğlan
C)       Aşık Veysel               D)Gevheri
E)       Erzurumlu Emrah

17.     Horasan’dan Anadolu’ya gelen, burada bir tarikat kuran, düşünceleriyle Osmanlı Devletinin kuruluşunda etkili olan, Makalat adlı bir eseriyle bilinen tekke ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Hacı Bektaş Veli
B)       Hacı Bayram Veli
C)       Kaygusuz Abdal
D)       Yunus Emre
E)       Ahmet Yesevi

18.     İlkbahara yaz derler
Şirin söze naz derler
Kime derdim söylesem
Bu dert sana az derler
Kendin ettin kendine
Yana yana gez derler
Bu maninin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)       Kesik mani                  B)Artık mani
C)       Düz mani                    D)Karşılıklı mani
E)       Ayaklı mani

19.     Aşağıdakilerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir?
A)       Ela gözlerini sevdiğim dilber
Kokuya benzettim güller içinde
B)       Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir
C)       Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda insan beğenmez
D)       Yiğitler silkinip ata binende
Derelerden boz kurtlara ün olur
E)       Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı

20.     Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A)       Yalın bir dil kullanılmıştır.
B)       Genellikle yarım uyak ve redif kullanılmıştır.
C)       Şiirlerde söz ve müzik iç içedir.
D)       Az da olsa söz sanatlarına yer verilmiştir.
E)       Sadece şiir alanında ürünler ortaya konmuştur.

21.     Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin makta beyti olabilir?
A)       Acep bu derdümün dermanı yok mı
Ya sabr itmegün oranı yok mı
B)       Yanarım mumlayın baştan ayağa
Nedür bu yanmagın pâyânı yok mı
C)       Delüpdür cigerümi gamzen oku
Ara yürekte gör peykânı yok mı
D)      Begüm Dehhani’ye ölmezden öndin
Tapuna irmegün imkânı yok mı
E)       Cemal-i hüsnüne mağrur olursın
Kemal-i hüsnünün noksânı yok mı

22.     Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A)       Nesib                   B)Fahriye              C)Naat
D)       Tegazzül              E)Girizgah

23.     Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özellikleri arasında yer almaz?
A)       Dil yabancı sözcüklerle ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.
B)       Toplumdan ve toplum sorunlarından söz eden somut bir şiirdir.
C)       Arap ve Fars edebiyatından alınan gazel, kaside, rubai gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
D)       Beyitler arasında konu birliği olması koşulu yoktur.
E)       Söyleyiş önemli olduğundan söz ve anlam sanatlarına sıkça başvurulur.

24.     Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım biçimidir. Lirik konularda yazılır. Konu genellikle aşk, sevgili, şarap ve tabiattır. Bu türdeki şiirler bestelenmek amacıyla yazılır.
Parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Rubai                   B)Tuyuğ              C)Şarkı
D)       Murabba             E)Gazel

25.     Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra büyük şehir ve kasabalar kurarak yerleşik hayata geçmeye başladı. Buralarda İslami ilimlerin yanında, fen bilimlerinin de okutulduğu medreseler açıldı. Bunun sonucu canlanan ilim ve kültür hayatı, toplumda kültür seviyesi yüksek bir toplum kesimi meydana getirdi. Bu da daha çok bu kitleye hitap eden bir edebiyatın doğmasını sağladı.
Türklerde ilim ve kültürün gelişmesi sonucu ortaya çıkan bu edebiyat aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Halk Edebiyatı                               B) Divan edebiyatı
C)       Tekke Edebiyatı             D) Aşık Edebiyatı
E)       Anonim Edebiyat
 Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS