ads

10.SINIF BİRYAY YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI SAYFA 112, 10.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI 112, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI,

4. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Hoca Ahmet Yesevi’nin yazdığı şiirlere "hikmet” adı verilmiştir.---D
İslâmî Dönem'in ilk eseri Kutadgu Bilig’dir. --------D
Divan-ı Hikmet, dinî-tasavvufi halk şiirinin başlangıcı sayılır.------D
Divanu Lügati’t-Türk’ün sonunda dönemin Türk coğrafyasını gösteren bir harita vardır.----------D
Atabetü'l Hakayık siyasetname özelliği gösterir.-----Y


I. İslam hukukudur. Bunun temeli İslam'a ve hadislere dayanır.
II. Kuran ayetlerinin yorumlanmasıdır.
III. Hz. Muhammed’in (SAV) sözleri ve bu sözlerin toplanma ve değerlendirme işidir.
IV. Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşunu inceleyen bir din felsefesidir. Bu felsefe sistemine “vahdetivücut”
yani tek varlık adı verilir.
5. Yukarıda verilenlerden hangisi aşağıdaki kavramların biriyle ilişkilendirilemez?
A) Kelam
B) Tefsir
C) Tasavvuf
D) Fıkıh
E) Hadis


6. Aşağıdakilerden hangisi maninin özelliklerinden değildir?
A) Genellikle yedili hece ölçüsüyle söylenirler.
B) Nazım birimi beyittir.
C) (aaxa) şeklinde bir kafiye örgüsüne sahiptir.
D) Düz, cinaslı ve yedekli gibi çeşitleri vardır.
E) Hemen her konuda söylenirler.


7. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirindeki ninninin özelliklerinden değildir?
A) Söyleyeni belli değildir.
B) Çocukları uyutmak veya sakinleştirmek için söylenirler.
C) Bütün örnekleri mensurdur.
D) Dörtlük olanları çoğunlukla mani nazım şeklindedir.
E) Ezgiyle söylenirler.

8. Eski Türklerde cenaze merasimlerinin genel adı olan ve ağıtların yoğun olarak kullanıldığı
törenlere ne ad verilir?

A) Sığır
B) Şölen
C) Seylan
D) Yuğ
E) Maslahat

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS