ads


BAĞLAÇLAR KONU ANLATIMI, BAĞLAÇLAR DERS NOTLARI, BAĞLAÇLAR, BAĞLAÇ NEDİR ÖRNEKLİ KONU ANLATIMI, BAĞLAÇLAR ÖRNEKLİ ANLATIM,

BAĞLAÇLAR

Eş görevli ya da birbiriyle ilgili sözcükleri, söz öbeklerini, özellikle cümleleri bağlamaya yarayan,

bunlar arasında anlam (bağdaşıklık) ve yapı (dil bilgisi, bağlaşıklık) bakımından ilgi kuran sözcüklere

bağlaç denir.

Uyarı: Bağlaçlar eş görevli ya da birbiriyle ilgili sözcükleri, söz öbeklerini birbirine bağladığında

bağlama grubu oluşturur. Bu bağlama grupları cümlede özne, yüklem ve tümleç olarak görev yapar.

Örnek: Halide Edip ile Yakup Kadri Karaosmanoğlu, çok okunan yazarlarımızdandır.

Bağlama grubu (Özne görevinde)

Sait Faik, kuşları ve balıkları anlatır çoğu öyküsünde.

Bağlama grubu (belirtili nesne)

Uyarı: Bağlaçların cümleden çıkarılması, çoğunlukla cümlenin anlamında bir daralmaya ya da bozulmaya

sebep olmaz. (Edatların cümleden çıkarılması hâlinde, anlamın bozulduğunu unutmayınız.)

Aşağıda çok kullanılan bağlaçlar verilmiştir.

Ve : Bu bağlaç eş görevli sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlar.

Örnek: Matematik ve Türkçe derslerinde daha başarılıyım.

Bağlama grubu (dolaylı tümleç görevinde)

Sabah erkenden uyandık ve yola çıktık. (Cümleleri birbirine bağlamıştır.)

1.cümle 2.cümle

Amerika ve Kuzey Kore gerilimi tırmandırıyor.

Bağlama grubu (özne görevinde)

İle : Çoğu zaman “ve” bağlacıyla eş görevli kullanılır. Ancak bu bağlaç cümleleri bağlama göreviyle

kullanılmaz.

İle sözcükler arasında anlam ilgisi kurduğunda edat olur. Bu durumda “ile” yerine “ve” getirilemez.

Örnek: Leyla ile Mecnun hikâyesini okudun mu?

Bağlama grubu (belirtili nesne görevinde)

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe oldukça fazladır.

Bağlama grubu, sıfat grubunun içinde (özne görevinde)

Kardeşimle pek anlaşamayız.

Edat grubu (durum zarfı görevinde)

De : Eklendiği sözcüğü, önceden geçen ya da geçmiş gibi düşünülen görevdeş bir sözcüğe bağlar;

eşitlik, gibilik, katılma anlamları katar. Bu bağlaç “dahi, bile” bağlaçlarıyla görevde özdeştir. Bu bağlaç

bulunduğu cümleye göre değerlendirilir ve çok farklı anlamlar kazandırır. Bu anlamların başlıcaları şunlardır:

Uyarı: De bağlacı bulunma hâl ekiyle karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan de/da her zaman ayrı yazılır;

ünsüz benzeşmesine uymaz, ta/te şekilleri yoktur.Örnek: Üçü de yaralanmış. (birliktelik anlamı)

Önce kendin yap da sonra bizden iste. (azarlama anlamı)

Adam olacaksın da ben göreceğim. (küçümseme anlamı)

Gitmem de gitmem. (direnme, inat anlamı)

Buraya gelmiş de bize uğramamış. (sitem anlamı)

Kazansam da kazanmasam da önemli değil. (umursamama anlamı)

Sen üniversiteyi kazan da ben masraflara katlanırım. (istek anlamı)

Size de bir kahve yapayım. (başkalarına yaptığım gibi)

O filmi ben de izledim. (eşitlik)

Ki : Bu bağlaç genellikle cümleleri birbirine bağlar. “Ki” bağlacından sonra gelen cümle önceki

cümlenin açıklayıcısı olur. “Ki” bağlacı işaret sıfatı olan ki ekiyle karıştırılmamalıdır. Bu bağlaç her zaman

ayrı yazılır çünkü bağlaçlar ek değildir, bir sözcük türüdür.

Örnek: Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. (sitem anlamı)

Canı sıkılmış ki bizimle gelmedi. (neden sonuç)

Atatürk der ki: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” (açıklama)

Acaba beni affeder mi ki… (kuşku)

Dışarı çıksam mı ki… (kararsızlık)

Karşıtlık Anlamı Kazandıran Bağlaçlar: “Ama, fakat, lakin, ancak, oysa, yalnız, halbuki, ne var ki, hiç

değilse, bununla birlikte, şu var ki…” gibi bağlaçlardır.

Örnek: Onunla konuştuk fakat onu ikna edemedik.

Sizinle ancak hafta sonu görüşebilir.

O gün karanlıkta yürüdüm ama çok korktum.

Kafa orman gibi lakin, o bıyık hep budanır.

Nedensellik Anlamı Kazandıran Bağlaçlar: “Çünkü, zira, madem, mademki, değil mi ki…” gibi bağlaçlardır.

Örnek: Bu soruyu çözemedim çünkü bu konuyu bilmiyorum.

Bu yıl buğdaylar bol başak verdi zira yağmurlar çok yağdı.

Mademki buraya geldiniz, bir kahvemizi için.

Koşul Anlamı Kazandıran Bağlaçlar: “Şayet, eğer, ise” gibi bağlaçlardır.

Örnek: Eğer haber verseydik o da bize katılırdı.

Şayet fikrinizi değiştirirseniz bize haber verin.

Eğer uykun var ise yan odada uyuyabilirsin.

Olasılık Anlamı Kazandıranlar: “Yoksa, anlaşılan, meğer” gibi bağlaçlardır.

Örnek: Anlaşılan bu filmin sonu kötü bitecek.

Gün ne güzel doğmuş, meğer açık denizde.

Yoksa onlarla gitmek istemiyor musun?

Özet Anlamı Kazandıranlar: “O hâlde, öyleyse, kısaca, sözün kısası, demek ki, örneğin…” gibi bağlaçlardır.

Örnek: O hâlde sanatçının görevi toplumu aydınlatmak, ona kılavuzluk etmektir.

Öyleyse bu bahsi burada kapatalım.

Kısaca orada kalmak istemiyorum.Pekiştirme Anlamı Kazandıranlar: “Hem, hem de, üstelik, hatta, nitekim…” gibi bağlaçlardır.

Örnek: Bu elbisenin fiyatı çok uygun hem sana da çok yakıştı.

Ürünler çok kaliteli üstelik fiyatları da çok uygun.

Denkleştirme Anlamı Kazandıran Bağlaçlar: “Veya, veyahut, ya da” gibi bağlaçlardır. Kavramlar

arasında denklik ilişkisi kurar.

Örnek: Kendine ödev olarak bir roman ya da öykü seç.

Müzik veya resim dersini seçebilirsin.

Karşılaştırma Anlamı Kazandıran Bağlaçlar: “Ne…….ne, ya………….ya, hem………..hem, gerek………..

gerek, ister………..ister” gibi bağlaçlardır. Bunlar değişik anlam ilgileri kurar ve değişik ögeleri bağlar.

Örnek: Gerek baba gerek ana tarafından bir mülke varis olamadım.

Hem gider hem ağlar….

Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin.

Hem suçlu hem de güçlüsün.

Ne bir not ne de bir iz bırakmış geride.


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS