ads10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIVE CEVAPLARI TEST, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI, YAZILI SORULARI, 

ADI- SOYADI                                        SINIFI – NUMARASI

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAİHL TDE DERSİ 10.SINIFLAR 1.DÖNEM 2. ORTAK SINAVI SORULARIDIR.

                           AAAAAAAAAAAAAAA

I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.

II- Dini törenlerden doğmuştur.

III- Başlıca ürünleri  destan, sağu, koşuk, savdır.

IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.

 V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.1) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

           

    a) I.          b) II.     c)     III     d)  IV.       e) V.2) Divan-ı Lügat-it Türk’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.

B) Türkçenin Çinceden daha zengin olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmıştır.

C) Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.

D) “Türk dilleri sözlüğü” anlamına gelmektedir.

E) İslamiyet öncesi ürünleri olan sav, sagu, koşuk örnekleri vardır.İslamiyet’ten önceki Türk şiiri sözlü bir geleneğe sahiptir. Çoğu zaman kopuz denen saz eşliğinde söylenen bu şiirler, nazım biçimlerine göre üç grupta toplanırdı. Düğünlerde, şölenlerde söylenen aşk, ayrılık gibi konuları işleyen şiirlere…….; ölen kişinin ardından söylenen ve onun iyiliklerinin, başarılarının anlatıldığı şiirlere………; atasözü özelliği gösteren şiirlere ise……………… denirdi.3)Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) Koşuk, Sav, Destan   

B) Sav, sagu, yuğ

C) Koşuk, sagu, sav

D) Destan, koşuk, sagu

 E) Sagu, koşuk, sav

                                              Günümüz Türkçesi

        Tümen çiçek tizildi           Binlerce çiçek dizildi

        Bükünden ol yazıldı         Tomurcuktan yazıldı

        Ökünç yatıp üzildi              Çok yatarak sıkıldı

        Yirde kopa adrışur             Yerden biter açılır

4)Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.

B) Konusu doğadan alınmıştır

C)) 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

D) Yarım uyaklı bir dörtlüktür.

E) Genellikle yabancı kökenli kelimeler kullanılmıştır.Destan, koşuk, sagu, savlar İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının ürünleridir. Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir. Bunlarda nazım birimi……., ölçü ise …………… ölçüsüdür.5)Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?A) beyit- aruz      B) beyit- hece   C) dörtlük- hece

D) bent- aruz       E) dörtlük-aruz6) Kutadgu Bilig ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.

B) Beyit birimiyle ve aruz vezniyle yazılmıştır.

C) Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.

D) Gazel nazım şekliyle yazılmıştır.

E) Ahlak, din, devlet idaresi gibi konulara değinilmiştir.7.Dini-Tasavvufi Türk edebiyatının ilk temsilcisi ve  “Hikmet” türünde ilk şiirlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Ahmet Yesevi

B) Yunus Emre

C) Mevlana

D) Hacı Bayram Veli

E) Hacı Bektaş Veli8) Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) 8. asırda yazılmış olduğu

 B) Uygur alfabesi ile yazıldığı

 C) Türklerle Çinlilerin mücadelelerini anlattığı

  D) Türk dilinin gelişmişliğini gösterdiğini

  E) Türk tarihinin bir kısmını aydınlattığını9.Aşağıdakilerden hangisi “Atabetü’l Hakayık” adlı eserin özelliklerinden biri değildir?A) Hakikatlerin Eşiği anlamına gelir.

B) Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işleniştir.

C) Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.

D) Didaktik bir öğüt kitabıdır.

E) Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında yazılmıştır10) İslamiyet’ten önceki ve sonraki Türk kültürünün karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Daha önce dış etkilerden uzak olan Türkçeye, İslamiyet’ten sonra Arapça ve Farsça kelimeler girmeye başlamıştır.

B) İslamiyet’in kabulünden sonra gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri edebiyatımıza girmiştir.

C) İslamiyet’in etkisiyle Türkler, eski dağınık hayattan kurtulup yerleşik düzene geçmişlerdir.

D) Türkler, İslamiyet’in kabulünden sonra hece ölçüsünü tamamen bırakıp aruz ölçüsüyle eser vermeye başlamışlardır.

E) İslamiyet’in kabulünden önce katışıksız bir Türkçe vardı11)Aşağıda verilen dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?
A) Irmak iki yüzlü akar mı sandın
Karanlıktan korkar mı sandın
B) Hayat bir dramdan alıntı gibi
Tabut kırılıyor ağlıyor mezar
C) Bir bir tükeniyor en güzel umutlarım
Vurgun yemiş denizciler misali
D) Bir millet öncesi tarih sayfalarında
Zulmü anlattı bütün eski kapılar
E) Susuz bir denizde hırçın dalgalar şarkılarıyla
Deler karanlığın kulak zarını§  İslamiyet öncesinde ölüm üzüntüsünün dile getirildiği şiirlerdir.

§  Halkın genel görüşünü, âdet ve gelenekleri yansıtan özlü sözlerdir.

§  Destan döneminde yiğitlik, aşk ve doğa temalarının işlendiği şiirin adıdır.

§  Eski Türklerde birtakım törenleri yöneten din adamı, hekim ve şair.

12. Aşağıdaki terimlerden hangisi yukarıda verilen açıklamalarla ilişkilendirilemez?

Koşuk                    B) Sav    C) Sağu                D) Yuğ                   E) Şaman13.Edebiyatımızda ilk öykü denemesi Emin Nihat'ın yazdığı ................... adlı eserdir.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Letaif-i Rivayet

B) Müsameretname

C) Küçük Şeyler

D) İntibah

E)Karabibik

AAAAAAAAAAAAAAAA

 14.Yunus Emre’nin mesnevi tarzında yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yûsuf u Züleyhâ

B) Risâletü’n-nushiyye

C) Leylâ vü Mecnûn

D) Vesîletü’n-necât

E) Mantıku’t-tayr

15. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiil değildir?

A)    Hayat, sonunda insanı kendi rengine boyuyor.

B)    Suyu, kendi kanalına cıva gibi akıtıyordu.

C)    Sanatla ilgilenme saati gelip çatmıştı.

D)    Şiiri, hayatın hamuru gibi yoğurmuştu.

E)    Fakat, o bunları şimdilik düşünmüyordu.16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "benzetme" yoktur?
A) Mavi patiskayı bıçak gibi yırtar gelir gemiler
B) Gece lacivert kanatlı bir kuş gibi kanadıyla sarar.
C) Kapama gözlerini dereler gibi akarım mutsuzluğa
D) Geçit vermez sarp kayalar üstünde bekliyordu düşmanını
E) Yürek mühürlü bir kapı gibi kapalı17.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek-  eylemle çekimlenmemiştir?

A)    Gemiye bindikten birkaç saat sonraydı.

B)    Babam heyecanla bizim kamaraya girdi.

C)    Buralarda suların yükselip alçalması vardır.

D)    Büyük bir Rus vapurunun geniş bir kamarasıydı.

E)      Basra, ancak küçük gemilerin girebildiği bir limandır.Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz

Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz

Elin kızı gelip sana bağ olmaz

Varıp kapısına kul olmayınca

18.Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A)    Ölçüsü hecedir.

B)    Birimi dörtlüktür.

C)    Redif kullanılmıştır.

D)    Tam uyak kullanılmıştır.

E)    Uyak düzeni aaab şeklindedir.Anlatımda her şeye hâkim, kahramanların zihinlerine ve iç dünyalarına giren, gizli kalmış duygu ve dü­şüncelerini dışa vuran bakış açısına —; anlatıcının aynı zamanda eserin kişilerinden biri olduğu bakış açısına -—; anlatıcının olayları bir kamera tarafsızlı­ğıyla anlattığı bakış açısına -— denir.19.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) kahraman bakış açısı - ilahi bakış açısı - göz­lemci bakış açısı

B) gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı - kahra­man bakış açısı

C) ilahi bakış açısı - gözlemci bakış açısı-kahraman bakış açısıD) ilahi bakış açısı - kahraman bakış açısı - göz­lemci bakış açısı

E) kahraman bakış açısı - gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?

A)    Sınıfta ders başarısını benim kadar önemseyen kimse

yok.

B)    Bu güzel çiçekleri kırlardan senin için toplamıştım.

C)    İmza gününde ünlü yazar  ile  birkaç dakika sohbet ettim.

D)    İlkokulda daha çok masal kitapları okumayı severdim.

E)    Öğleye doğru derenin kenarında ufak bir piknik yaptık.

21.Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir?

A)Sefiller

B)Don Kişot

C)Decameron

D)Dede Korkut Hikâyeleri

E)Letaif-i Rivayat22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik fiildir?

A) Bütün bunları, gençlikte olağan saymak gerekir diye düşünüyordu.

B) Oğlu ve arkadaşları aşırı akımlarla ilgileniyorlardı.

C) Üniversiteye girmiş ama fakülteyi yarım bırakmıştı.

D) Ona, babasının oğlu olduğunu gösterecekti.

E) Birçok imkân çıkmış ama hiçbirinden yararlanamamıştı.Kocası ölmüş, çocukları birer birer şu veya bu sebeple evden uzaklaşmıştı.

Kocası vurulmuş, çocukları  şu veya bu sebeple evden uzaklaşmıştı.

23.Yukarıdaki sıralı cümlenin yüklemleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)’’ vurulmuş’’ edilgen, ‘’uzaklaşmış’’işteştir.

B) İkisi de basittir.

C) İkisi de birleşik zamanlıdır.

D) "vurulmuş " edilgen, "uzaklaşmış" etkendir.

E) "vurulmuş" dönüşlü, "uzaklaşmış" işteştir.Uyu! Gözlerinde (I)renksiz bir perde

(II)Bir parça uzaklaş kederlerinden

(III)Bir ruh gülümsüyor gece  (IV)kadar derinden

Mehtabın ördüğü saatler (V)nerde?

24. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi edattır?

  A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

  Rönesanstan (16. yüzyıl) sonra Giovanni Boccacio (Bokasyo). “Decameron (Dekameron) Öyküleri” (I)  adlı eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur. Öykü türü edebiyatımıza Tanzimat’la (II)birlikte girmiştir. Emin Nihat’ın “Müsameretname” adlı eseri edebiyatımızın ilk hikâye örneklerindendir. Bunlan Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivâvet” ve “Kıssadan Hisse (III)  adlı eserleri izler. Batılı anlamda ilk hikâye örneklerini ise “Küçük Şeyler” adlı eseriyle Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçısı Şemsettin Sami (IV) ortaya koymuştur. Türk öyküsü, Milli Edebiyat Dönemi'nde Ömer Seyfettin'le (V)asıl çıkışını yapmış, bu tür Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Tarık Buğra, Sabahattin Ali, Haldun Taner gibi yazarlarla iyice gelişmiştir.

25.Hikâye türünün gelişimiyle ilgili olarak numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

A) I.     B) II.    C) III.  D) IV. E)V.Her soru 4 puandır. Hepinize başarılar dileriz.

Edebiyat öğretmeni

Suphi OKŞAK

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS