ads

Servet-i Fünûn Romancılığı

KISA KISA NET BİLGİLER
Konu:
Romanlarında İstanbul aydını ile saray ve konaklarda yaşayan kişilerin bireysel ve aile sorunları ele alınmıştır. Rastlantılar azalmıştır.

Kişi ve Olay:
Kişiler devrin şartlarına uygun olarak karamsar ve içine kapanıktır. İç çatışmalar sıklıkla yaşanır. Sıradan olaylar ve sıradan kişiler romanda yer alır. Genellikle aydın zümreden seçilmişlerdir.

Mekân:
Romanlarda olay çoğunlukla İstanbul’da geçer.

Dil ve Anlatım:
Şiire göre daha anlaşılır olsa da dil gene ağırdır. Devrik cümlelere yer verilmiştir. Ancak Tanzimat romanına göre ağır kapalıdır. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar çok kullanılmıştır. Hatta Halit Ziya romanlarını sadeleştirerek tekrardan yazmıştır.

Teknik:
Yazar kişiliğini gizler, taraf tutmaz.Batılı anlamda kaliteli ilk romanlar bu dönemde yazılmıştır. Tanzimat romanıyla kıyas edildiğinde kaliteli sağlam teknikle oluşturulmuş romanlar yazılmıştır.

Zaman:
Yaşanılan dönem anlatılmıştır.1890’lar.

Akım
Realizm ve natüralizmin etkisindedirler.

GENİŞ BİLGİ

Servetifünun Romanının Özellikleri
  • Bu dönemde yazılan romanlar, şiirde olduğu gibi karamsar bir bakış açısıyla oluşmuştur. Eserler genellikle kötü sonla biter. Bu durum sanatçıların etkilendiği Fransız edebiyatından ve dönemin siyasal durumundan kaynaklanmaktadır.
  • Servetifünun Dönemi romancıları Tanzimatçılardan farklı olarak sosyal konuları işlememişler, eserlerini bireysel konularda yazmışlardır.
  • Tanzimat romanında teknik kusur olarak sayılan, “olay akışını kesip okuyucuya bilgi verme, yazarın kişiliğini yansıtması ve iyi kötü ayrımı” Servetifünun romanında görülmez.
  • Bu dönem romanında hikâyede olduğu gibi realizm ve natüralizm akımları etkilidir.
  • Romanlarda mekân olarak İstanbul kullanılmış ve kahramanlar halktan değil de genellikle aydın kesimden seçilmiştir.
  • Bu dönem romancıları yaşadıkları çağı yansıtırken okuyucularına nasihat vermeye veya onları yönlendirmeye çalışmazlar. Tarafsız bir şekilde olay örgüsünü ve kahramanları anlatarak kararı okuyucuya bırakırlar.
  • Romanlarda Türkçenin kurallarına ve söz dizimine uymayıp yeni anlatım olanakları aramışlardır. Bunun sonucu olarak da şiirde olduğu gibi konuşma dilinden uzak ağır bir dil ortaya çıkmıştır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS