ads

10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları 2019 2020
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları,10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları 2019 2020,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı,10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve CevaplarıI. Divan edebiyatı ürünlerinde somut
konular işlenmiştir.
II. Divan edebiyatı ürünlerinde ağır bir dil
kullanılırken halk edebiyatı ürünlerinde
sade bir dil kullanılmıştır.
III. Halk edebiyatı sanatçılarının bazıları
aruzla da eserler vermiştir.
IV. Halk edebiyatı ile divan edebiyatında bazı
mazmunlar ortak kullanılmıştır.
V. Halk edebiyatı, divan edebiyatı sona
erdikten sonra ortaya çıkmıştır.
1-Yukarıda divan edebiyatı ve halk edebiyatıyla
ilgili verilen numaralandırılmış ifadelerden
hangi ikisi yanlıştır?
A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) II ve IV
E) IV ve V


Köroğlu’yum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde
2-Verilen dörtlük için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Şiirin son dörtlüğünden alınmıştır.
B) Halk şiiri geleneği doğrultusunda
yazılmıştır.
C) Ses benzerlikleri vardır.
D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Anonim halk edebiyatı ürünlerinden bir
örnektir.


3- Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili bölümlerin
hangisi isim tamlaması değildir?
A) Eserlerinde tabiat tasvirlerini çok canlı
anlatırdı.
B) Okuduğu şiirin dünyasına hemen de
kaptırmıştı kendini.
C) Hikâyenin olay örgüsünü yazmaya
çalışıyordu.
D) Romandaki kahramanların ruh hâlleri onu
etkilemişti.
E) Elindeki kalın kitabı akşamdan beri
bitirmeye çalışıyordu.

4- Fuzuli; konuşma dilinin kısa cümle, devrik
cümle, soru cümlesi kullanımından yararlanmıştır.
Ayrıca şiirlerinde konuşma dilinin seslenme
kelimelerini, deyimleri, vurgu ve tonlamasını
kullanmıştır. Şiir dilinde anlam ve ses
yönünden iyi düzenlenmiş kelime kullanımıyla
sağlanan yoğun anlatımdan yararlanmıştır.
Etkileyiciliği sağlayan tekrarlara ve tezatlı kullanımlara
yer vermiştir. Özellikle söz tekrarlarından
şiirde ahengi sağlamakta yararlanmıştır.
Şiirlerinin yaşayabilmiş olmasında da dili içten,
sade ve ustaca kullanmasının payı vardır. Onun
alçakgönüllü, iddiasız anlatımı şiirlerini yalnız
günümüze taşımakla kalmamış aynı zamanda
şiirlerinin etki alanını genişletmiştir.
Yukarıdaki paragrafta Fuzuli’yle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Eserlerinde konuşma dilinin cümle
yapısından yararlanmıştır.
B) Eserlerinde yoğun bir anlatım söz
konusudur.
C) Eserlerinde tekrarlar ve tezatlı kullanımlar,
etkileyiciliği sağlayan unsurlardandır.
D) Şiirlerinin yaşayabilmiş olmasında dili
kullanmadaki başarısının yanı sıra hayal
gücünün de etkisi vardır.
E) Onun anlatımındaki alçakgönüllülük,
şiirlerinin etki alanını da genişletmiştir.
ŞİİR
1335. Aşk ehline derman sordum alemde
Ne Eflâtun bilir ne Lokman yazar
Yukarıdaki dizelerle
I. kalır matemde
II. erbâbı aşk olan
III. perişan yazar
IV. anların ahvalin
sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye
düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak
istenirse aşağıdaki kullanımlardan hangisi
son iki dizeyi oluşturur?
A) I, II, III, IV
B) I, III, IV, I
C) II, I, IV, III
D) III, IV, I, II
E) IV, I, II, III


6. Uzaktır seçilmiyor
Gönüldür geçilmiyor
Gönül bir top ibrişim
Dolaşmış açılmıyor
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Rediflere yer verilmiştir.
B) 7’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) Âşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
D) Söz sanatına yer verilmiştir.
E) Kafiye düzeni “aaxa”dır.

7. Okuduğum her şiirden aynı tadı alamam. Bir
şiirin söz sanatlarının, mecazlarının zenginliği
o şiirden alınacak tatla özdeştir. Daha ilk dizeden
başlayarak söz sanatlarını görebilmeliyim.
Şiiri okurken söz sanatlarını da her yönüyle
anlayabilmeliyim. O yüzden sade, anlaşılır bir
dildir benim tercihim. Divan edebiyatı ve halk
edebiyatından hoşlansam da kitaplığımın ilk
rafında belirttiğim özelliklerdeki şiirlere yer veririm.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki gibi
düşünen birinin kitaplığının ilk rafından
seçilmiş olabilir?
A) Tûtî-i mu‘cize-gûyem ne desem laf değil
Çerh ile söyleşemem âyînesi saf değil
B) Davranın halaya durun koçaklar
İşte baş, işte davul, işte meydan
C) Aşiyân-ı murg-i dil zülf-i perişânındadır
Kande olsan ey perî gönlüm senin yanındadır
D) Bir ayna parçasından başka beni kim anlar,
Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde
E) Bazen ayak sesleri duyarım dört yanımda,
Bakarım, masmavi, levent bir umut.8. Bu edebiyat, Türk halk edebiyatının bir koludur.
Bu edebiyatta az da olsa Arapça ve Farsça
kelimelere yer verilir. Allah ve insan sevgisini
yoğun işleyen bu edebiyat XIII. yy.da başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen
edebiyatla ilgili eser vermiş sanatçılardan
biridir?
A) Yunus Emre
B) Baki
C) Şeyhi
D) Karacaoğlan
E-Nedim

9 Destanla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Destanlar; dile, edebiyata ve tarihe ışık
tutan kaynaklardır.
B) Destanlarda olağanüstü olaylara ve kişilere
rastlamak mümkündür.
C) Her milletin geçmişini aydınlatacak bir
doğal destanı vardır.
D) Destanlarda zaman ve mekân unsuru pek
belli değildir.
E) Destanların ortaya çıkmasında mitlerin de
önemli rolü vardır.

10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden
önceki Türk destanları için söylenemez?
A) Bu dönem destanları, dönemin sosyal ve
kültürel hayatını yansıtmaktadır.
B) Destanlarda bozkurt, su, ağaç, ışık gibi bazı
motifler kullanılmıştır.
C) Bu dönem destanları anonim bir nitelik
taşımaktadır.
D) Destanlarda yavaş yavaş yabancı dillerin
etkisi görülmeye başlanmıştır.
E) Oğuz Kağan, Şu, Ergenekon ve Türeyiş
destanları bu dönem ürünlerindendir.

11. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla sıfat
tamlaması kullanılmıştır?
A) Masmavi göğün altında uzanmış
yatıyorum hayaller kurarak.
B) Evimiz çıkmaz sokağın sonunda yeşil
boyalı bir evdi.
C) Lokman Hekim, ölüme çare arayıp durmuş
yıllarca.
D) Evin duvarına kocaman resimler yapmış
çocuklar.
E) Köy çocukları okula gidebilmek için bir
çare arıyorlar.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama
yönünden yanlıştır?
A) Kitap Fuarı’na gelen yazarlardan biri de
Mustafa Kutlu’ydu.
B) Ünlü Ressam; İstanbul’a gelerek resim
sergisinin açılışında konuştu.
C) Tiyatronun son perdesini izleyip öyle
çıkalım, dedi.
D) Olağan üstü olayların konu edildiği
efsaneleri okuyordu.
E) Şiir Dinletisinde Çanakkale Şehitleri
destanını çok içli okumuştu.

13. Gülün rengi eskiden kırmızı değilmiş. Gül, bülbüle
o zaman da hiç yüz vermiyormuş. Gülün
bu kayıtsızlığına dayanamayan bülbül, günün
birinde gidip onun gövdesine konuvermiş.
Dikenler bülbülün göğsüne batınca akan kan
gülün dibine dökülmüş ve köklerinden damarlarına
doğru yayılmış. Gül, işte o günden sonra
kırmızı açmaya başlamış.
Bu parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Destan
B) Halk hikâyesi
C) Efsane
D) Masal
E) Fabl

14. Aşağıda verilen destanlardan hangisi oluştuğu
dönem yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Şu Destanı
B) Yaradılış Destanı
C) Bozkurt Destanı
D) Manas Destanı
E) Ergenekon Destanı
Ç
173
15. Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte
verildiği millete ait değildir?
A) Gılgamış-Yunan
B) Şehname-İran
C) Yaradılış-Türk
D) Nibelungen-Alman
E) Kalevala-Fin

16. Anadolu baştan başa efsanedir. Halkımızın
engin hayal gücü, az çok bir şekle sahip
olan her taş yığını için güzel hikâyeler ortaya
koymuştur. Günlük hayatın pek çok meşgalesi
bu efsanelerde ifadesini bulmuş, Anadolu’nun
mert insanları zaman zaman teselliyi
bunlarda aramışlardır. Efsanelerin hepsinde
insanların doğruluktan ayrılmamaya davet
edildiğini görürüz.
Bu parçada efsanelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Anadolu’nun efsaneler yönünden zengin
olduğuna
B) Halkın hayal gücünün ürünü olduğuna
C) Günlük hayattan izler taşıdığına
D) İnsanları doğru olana çağırdığına
E) İnsan zihninin hayalî konularda efsane
oluşturduğuna

.
17. Milletlerin tarih öncesi dönemlerinde doğaüstü
güçler karşısındaki kahramanlıklarını,
dış güçlerle olan mücadelelerini; kuraklık,
göç, deprem gibi büyük yıkımlar karşısındaki
tepki ve davranışlarını anlatan doğal destanlar
--- ürünlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) bireysel
B) sözlü
C) anonim
D) millî
E) ulusal

18. Bu ürünler, akıl ve mantık dönemi ürünleridir.
Kimi şair ve yazarlar bağlı bulunduğu milletin
tarihinden çıkardıkları önemli olayları sanatçı
hayal güçleriyle zenginleştirerek manzum ya da
nesir hâlinde zenginleştirirler. Bireyselliğin hâkim
olduğu bu ürünlerde olağanüstü unsurları
da bulmak mümkündür.
Bu parçada “bu ürünler” diye bahsedilen tür,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Efsane
B) Masal
C) Doğal destan
D) Halk hikâyeleri
E) Yapma destan

19. Ağaçlar çiçek açmış, papatyalar kanlı canlıydı.
Kayısı köpüğü saman sarısı düğün çiçekleri,
yeşillerin en uçuğu, pembelerin en hafifleri…
Bir sevinçli, konuşkan sevgi tomurcuklarda; bir
kanat sesiydi havada. Ve uzayıp giden o akşam
saati hiç bitmeyecek gibi geldi bana. Yavaş yavaş
ormanın içine yürüdüm. Bitkiler dile geliyordu
renk renk ve konuşuyorlardı gün ışığıyla…
Orman derinlikleri deniz gibi, insanı alıp giden
bir duygu, bir sonsuzluk… Başka bir musikide
yalnızlık, hiç duymadığımız başka bir musikiydi
bu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsim tamlaması
B) Sıfat tamlaması
C) Edat
D) İsim-fiil
E) Sıfat-fiil

20-) Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A-) Nibelungen    B-) Gılgamış
C-) Şehname     D-) Kalevela
E-) Selçukname 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2. Yazılı Soruları, 10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları, 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları,

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS