ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Test
1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, 

 onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınıÖRNEK SORULAR           ONEDEBİYAT.NET ANADOLU LİSESİ  10.SINIF T Ü R K    DİLİ ve E D E B İ Y A T I  1.DÖNEM 2.ORTAK SINAV

 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında sayılamaz?

A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

B) Şiirler hece ölçüsüne bağlı kalınarak oluştu-rulmuştur.

C) Hem biçem hem de içerik yönünden milli değerler göze çarpar.

D) Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

E) Bazı sanatçılar aruz ölçüsünü de kullanmıştır.

 

Türkler islamiyet’i kabul etmeden önce, konar gö­çer yaşamın da etkisiyle, sözlü edebiyat ürünleri ortaya koymuşlardır. Bu ürünler kopuz adı veri­len bir saz eşliğinde okunmuştur. onedebiyat.net  Örneğin aşk, özlem, sevgi gibi konuları anlatan şiirlere ----; sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntünün dile getirildiği şiirlere ---- adı verilir. Günümüzde atasözü olarak da bilinen özlü sözlere ise ---- adı verilir.

2-Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) destan - koşuk - sagu        B) sav - sagu - koşuk

C) koşuk - sagu - sav             D) sagu - koşuk - destan

E) koşuk - sav - sagu

 

3-Koşukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A) Yiğitlik, aşk, tabiat gibi konuları işler.

B) Genellikle tam veya zengin kafiye kullanılır.

C) Hece ölçüsüyle yazılır.

D) Nazım birimi dörtlüktür.

E) Kopuz adı verilen saz eşliğinde okunur.

 

İslamiyet'ten önceki Türk şiirinde (I) tabiat, aşk ve

yiğitlik konularını işleyen şiirlere(II)  "koşuk" denir.

Bu şiirler genellikle (II) yuğ törenlerinde kopuz

eşliğinde söylenirdi. (IV)  Dörtlükler halinde söyle-

nen bu şiirlerde (V) ulusal ölçümüz olan hece kullanılırdı.

4-Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.

 

5-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Atabetü’l Hakayık, 12.yy.da Edip Ahmet tarafından yazılmış didaktik bir eserdir.

B) Edebiyatımızda aruzla yazılan ilk yapıt Gök­türk Kitabeleri’dir.

C) Kutadgu Bilig, mesnevi nazım biçimiyle kale­me alınmıştır.

D) Ahmet Yesevi, tasavvuf edebiyatının kurucu­su sayılmaktadır.

E) Divan-ı Hikmet, dörtlüklerle ve hece ölçüsüy­le yazılmıştır.

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de bu­lunan sembolik karakterlerden biri değildir?

A) Ay Toldı B) Gündoğdu C) Ögdülmüş D) Odgurmuş  E) Tonyukuk

 

Kutadgu Bilig ---- yüzyılda ---- tarafından ---- Türkçesiyle yazılmış didaktik bir eserdir. Bir ahlak ve öğüt kitabı olan eser aynı zamanda edebiyatımızın ilk siyasetnamesidir. ---- nazım şekliyle yazılan eserde hem beyit hem de dört­lükler kullanılmıştır.

7-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 11. – Yusuf Has Hacip – Hakaniye – Mesnevi

B) 11. – Edip Ahmet – Hakaniye – Kaside

C) 12. – Ahmet Yesevi – Çağatay – Mesnevi

D) 12. – Yusuf Has Hacip – Çağatay – Kaside

E) 10. – Edip Ahmet – Azeri – Mesnevi

 

8-Divan-ı Lügati’t Türk" ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.

B) Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır.

C) Yazıldığı döneme ait bir haritaya da eserde yer verilmiştir.

D) Edebiyatımızın ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kita-bıdır.

E) Uygurlar döneminde kaleme alınmıştır.

 

 

I. XIII. yüzyılda Anadolu'da gelişen tasavvufi halk ede-

biyatına kaynaklık eden ilk eserdir.

II. Hakaniye lehçesiyle yazılmış ve dili sade bir eserdir.

III. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazdığı tasav­vuf şiirlerinden (hikmet) oluşur. Çok az da olsa aruzla söylenen dörtlükler vardır.

IV. Eseri ilk Türk mutasavvıf şairi Ahmet Yesevi yazmıştır.

9-Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Kutadgu Bilig B) Divan-ı Hikmet

C) Atabet'ül Hakayık D) Divan-ı Lügati't Türk

E) Muhakemet'ül Lügateyn

 

10-Halk edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A) Aşık olabilmek için aşk badesi içme, bir ustanın yanında yetişme, saz çalma gibi bazı gelenekler vardır.

B) Şiirlerin belli bir başlığı yoktur, şiirler nazım biçimleriyle adlandırılmıştır.

C) Genellikle yarım uyak ve redif kullanılmıştır.

D) Nazım birimi beyit olup dörtlükle yazılan nazım biçimleri de vardır.

E) fiiirler bağlama denen saz eşliğinde söylen-miştir.

 

Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

11-Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli düşünül-düğünde bu dörtlük hangi halk şairine ait ola­bilir?

A) Yunus Emre      B) Pir Sultan Abdal

C) Karacaoğlan       D) Mevlana

E) Hacı Bektaş-ı Veli

 

16. yüzyılda yaşamış bir halk şairidir. Özgürlüğün, başkaldırının, onedebiyat.net  kavganın sembolüdür. Kahraman-lık, yiğitlik, doğa sevgisi gibi konuları işlemiştir. Koçaklamalarıyla meşhurdur. “Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu” diyen ozanımızdır.

12Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan B) Dadaloğlu C) Aşık Veysel  D) Seyrani E) Köroğlu

 

13-Aşağıdaki dizelerden hangisi tekke edebiya-tına ait bir şiirden alınmış olamaz?

A) Ben günahımca yanam

Rahmet suyundan yanam

iki kanat takınam, biraz uçasım gelir

B) Güçtür kati Hakk’ın yolu dergahı hem gayet ulu

Sıdk ile olmazsam kulu etmez yolu asan sana

C) Çıkmış islam bülbülleri

Öter Allah deyü deyü

D) Ela gözlerine kurban olduğum

Yüzüne bakmaya doyamadım ben

E) Evliyadan gelen kelam

Okunan Kuran değil mi

 

14-Aşağıdaki eser - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mesnevi - Pir Sultan Abdal

B) Risaletü'n Nushiyye - Yunus Emre

C) Genç Osman Destanı - Kayıkçı Kul Mustafa

D) Budalaname - Kaygusuz Abdal

E) Dostlar Beni Hatırlasın - Aşık Veysel

 

Dörtlüklerden meydana gelen bu şiirler hece öl­çüsüyle söylenir. Son mısra tekrar edilir. Küçük çocukları uyutmak için söylenen ezgili halk şiirle­ridir. Kültürümüzün yaşayan lirik unsurlarıdır.

15-Bu parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdaki­lerden hangisinin içinde yer alır?

A) Tekke edebiyatı                 B) Divan edebiyatı

C) Anonim halk edebiyatı      D) Aşık edebiyatı

E) Milli Edebiyat

 

 

I. Nazım birimi beyittir.

II. Şiirler, nazım biçimlerine göre adlandırılır.

III. Konudan çok, konunun işlenişi önemlidir.

IV. Gazel, kaside, mesnevi, müstezad gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

V. Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde yarım uyak kullanılmıştır.

16-Yukarıda divan edebiyatıyla ilgili söylenenler­den hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Türk ve iran edebiyatını çok iyi bilen şair, eski mazmun ve mecazları, sembolizmi hatırlatan bir kapalılık içinde yenilemeyi bilmiştir. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade dille gazeller ve şarkılar da yazmıştır. Mahallileşme akımının etkisinde kalarak yazdığı gazeli ve heceyle yazdığı bir tür­küsü de bulunan sanatçı XVIII. yüzyılın en usta şairidir.

17-Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nedim B) Nefi C) Nabi  D) Şeyh Galip E) Şeyhi

 

13.yy.da yaşamış olan ----, tasavvuf edebiyatının da güçlü temsilcisidir. Eserlerini Farsça kaleme alan sanatçının etkisi günümüze kadar ulaşmıştır.

18-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Hacı Bektaş-ı Veli             B) Mevlana

C) Kadı Burhanettin               D) Ahmet Yesevi

E) Ahmedi

 

19- Necip Fazıl ( ) şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor: “Şairliğim on iki yaşımda başladı. Annem hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter ( ) Bitişikte yatan veremli hasta kızın şiirleri varmış defterde. Bunu söyleyen annem, bir an gözlerimin içini tarayarak ‘Senin, şair olmanı ne kadar isterdim!’ dedi. Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Gözlerim hastane odasının penceresinde ( ) savrulan kar ve uluyan rüzgâra karşı uzun uzun düşünerek içimden şöyle bir karara vardım ( ) ‘Şair olacağım, hem de büyük bir şair ( )’ ve oldum.”
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2012 YGS) 
A) (;) (.) (;) (:) (.)                  B) (,) (.) (;) (;) (.)
C) (,) (…) (,) (:) (!)                               D) (,) (…) (;) (,) (.)   E) (;) (…) (;) (:) (!)

 

20- Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir?

A) Küçüğün arzusu büyüyünce doktor olmaktı.

B) O çocuk bitiyor muymuş hepsini bunların?

C) Uzun kış gecelerinde yaşlılar masal anlatırdı.

D) Yaşlı kadının yüzüne, ayrılık acısı çökmüştü.

E) Kendisine çevrilen gözler, dost bakışlarla bakmıyordu.

 

21Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Gazel - kaside - mesnevi - ağıt - rubai

B) Kaside - mani - murabba - gazel - türkü

C) Mani - mesnevi - tuyuğ - şarkı - tahmis

D) Mesnevi - kaside - rubai - gazel - tuyuğ

E) Tuyuğ - rubai - koşma - koçaklama - gazel

 

Sevilen bir kişinin ölümü üzerine söylenen (yazılan), bu ölümden doğan acıyı, onedebiyat.net  üzüntüyü ya da ölen kişinin erdemlerini dile getiren şiirlere islamiyetten önceki Türk edebiyatında ----, divan edebiyatında ----, halk edebiyatında da ---- adı verilir.

22-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sav - tuyuğ - ağıt               B) sagu - kaside - koşma

C) sagu - mersiye - ağıt          D) destan - mesnevi - mani

E) koşuk - mersiye - destan

Bre ağalar, bre beyler

Ölmeden bir dem sürelim

Gözümüze kara toprak

Dolmadan bir dem sürelim

23-Yukarıdaki dörtlük aşık edebiyatı nazım şekillerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Koşma B) Semai C) Varsağı  D) Destan E) Ağıt

Ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimi­dir. Halk edebiyatının en zengin alanıdır. iki bö­lümden oluşan bu nazım şeklinde, birinci bölüm asıl sözlerin bulunduğu bölümdür ki buna “bent” denir, yinelenen bölümlere de “bağlama” ya da “kavuştak” denir.

24-Bu parçada tanıtılan nazım şekli aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Şarkı B) Türkü C) Destan  D) Koşma E) Semai

25-Aşağıdakilerden hangisinde tümüyle anonim ürünler bir arada verilmiştir?

A) Destan - semai - ilahi - sagu   B) Masal - destan - güzelleme - ağıt

C) Ninni - mani - destan - masal

D) Mani - koçaklama - masal - destan

E) Murabba - mani - ninni - masal

26-Aşağıdakilerden hangisi "mani" nin özellikle­rinden biri değildir?

A) Uyak düzeni "aaxa" biçimindedir.

B) Asıl düşünce son iki dizede verilir.

C) Söyleyeni belli değildir.   D) Yedili hece ölçüsüyle söylenir.

E) Yalnız aşk konusunu işler.

27-Aşağıdakilerin hangisinde tekke edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Nefes - türkü - nutuk        B) Şathiye - devriye - semai

C) Nutuk - nefes - varsağı      D) ilahi - nutuk - devriye

E) Koşma - güzelleme - nefes

28-Aşağıdakilerden hangisi gazel türü için söyle­nemez?

A) İlk beytine matla denir.

B) En güzel beyiti, beyt'ül gazeldir.

C) Konusu aşk, şarap ve kadındır.

D) Kasidede tegazzül olarak anılır.

E) Daha çok somut konulara ağırlık verir.

29-Aşağıdaki tür eşleştirmelerinden hangisi yan-lıştır?

A) Mersiye - ağıt    B) Koşuk - koşma  C) Taşlama - hicviye

D) Ağıt - sagu    E) Rubai - gazel

 

Aşık oldum cemaline gülüne

Al kınalar yakmış sedef eline

Bir gönül bağlıdır her bir teline

Henüz çağı on üç on dört yaşlımın

30-Bu parçanın nazım türü aşağıdakilerden han­gisi olabilir?

A) Güzelleme B) Taşlama C) Koçaklama D) Koşma E) Semai

Allah sevgisini işleyen ya da Allah’a yalvarmak için söylenen Bektaşi tarikatındaki şiirlerdir. Dili sadedir ve biçim olarak koşmaya benzer. Özellik­le Pir Sultan Abdal bu tarzdaki şiirleriyle tanınır.

31-Bu parçada tanıtılan nazım türü aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) ilahi B) Nefes C) Deme  D) Ayin E) Nutuk

32-Aşağıdaki dizelerden hangisinde tamlayan ile tamlanan arasında sözcük ya da sözcükler girmiş isim tamlaması vardır?

A) Bir şeyler oluyordu, bir şeyler; / Karanlık gecede, yıldızlar arasında

B) Gülün sevinci, menekşenin kederi / Bu sevinçle yüklüydü hava

C) Geleceğin kapısında el ele vermiş / Gülümsüyordu her şey

D) Ne güzeldi o kış bahçesinde / Güllerin çok derinlerde çalışan uykusu

E) İyi mayalanmış hamur gibi / Gizli nabızlarda atıyordu toprak

 

I. Kirazın derisinin altında kiraz    II. Narın içinde nar onedebiyat.net

III. Elma dalından uzağa düşmez

IV. Memleketin hâli gözümden gitmez  V. Akşamları meltem çıkar.

33-Numaralanmış dizelerden hangisinde isim tamlaması yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

NOT: 19.SORU 4 DİĞERLERİ 3 PUANDIR.  (BAŞARILAR)

HAZIRLAYAN: ondedebiyat.net

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 


           ONEDEBİYAT.NET ANADOLU LİSESİ  10.SINIF T Ü R K    DİLİ ve E D E B İ Y A T I  1.DÖNEM 2.ORTAK SINAV

 


1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında sayılamaz?

A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

B) Şiirler hece ölçüsüne bağlı kalınarak oluştu-rulmuştur.

C) Hem biçem hem de içerik yönünden milli değerler göze çarpar.

D) Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

E) Bazı sanatçılar aruz ölçüsünü de kullanmıştır.

 

Türkler islamiyet’i kabul etmeden önce, konar gö­çer yaşamın da etkisiyle, sözlü edebiyat ürünleri ortaya koymuşlardır. Bu ürünler kopuz adı veri­len bir saz eşliğinde okunmuştur. onedebiyat.net  Örneğin aşk, özlem, sevgi gibi konuları anlatan şiirlere ----; sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntünün dile getirildiği şiirlere ---- adı verilir. Günümüzde atasözü olarak da bilinen özlü sözlere ise ---- adı verilir.

2-Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) destan - koşuk - sagu        B) sav - sagu - koşuk

C) koşuk - sagu - sav             D) sagu - koşuk - destan

E) koşuk - sav - sagu

 

3-Koşukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A) Yiğitlik, aşk, tabiat gibi konuları işler.

B) Genellikle tam veya zengin kafiye kullanılır.

C) Hece ölçüsüyle yazılır.

D) Nazım birimi dörtlüktür.

E) Kopuz adı verilen saz eşliğinde okunur.

 

İslamiyet'ten önceki Türk şiirinde (I) tabiat, aşk ve

yiğitlik konularını işleyen şiirlere(II)  "koşuk" denir.

Bu şiirler genellikle (II) yuğ törenlerinde kopuz

eşliğinde söylenirdi. (IV)  Dörtlükler halinde söyle-

nen bu şiirlerde (V) ulusal ölçümüz olan hece kullanılırdı.

4-Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.

 

5-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Atabetü’l Hakayık, 12.yy.da Edip Ahmet tarafından yazılmış didaktik bir eserdir.

B) Edebiyatımızda aruzla yazılan ilk yapıt Gök­türk Kitabeleri’dir.

C) Kutadgu Bilig, mesnevi nazım biçimiyle kale­me alınmıştır.

D) Ahmet Yesevi, tasavvuf edebiyatının kurucu­su sayılmaktadır.

E) Divan-ı Hikmet, dörtlüklerle ve hece ölçüsüy­le yazılmıştır.

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de bu­lunan sembolik karakterlerden biri değildir?

A) Ay Toldı B) Gündoğdu C) Ögdülmüş D) Odgurmuş  E) Tonyukuk

 

Kutadgu Bilig ---- yüzyılda ---- tarafından ---- Türkçesiyle yazılmış didaktik bir eserdir. Bir ahlak ve öğüt kitabı olan eser aynı zamanda edebiyatımızın ilk siyasetnamesidir. ---- nazım şekliyle yazılan eserde hem beyit hem de dört­lükler kullanılmıştır.

7-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 11. – Yusuf Has Hacip – Hakaniye – Mesnevi

B) 11. – Edip Ahmet – Hakaniye – Kaside

C) 12. – Ahmet Yesevi – Çağatay – Mesnevi

D) 12. – Yusuf Has Hacip – Çağatay – Kaside

E) 10. – Edip Ahmet – Azeri – Mesnevi

 

8-Divan-ı Lügati’t Türk" ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.

B) Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır.

C) Yazıldığı döneme ait bir haritaya da eserde yer verilmiştir.

D) Edebiyatımızın ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kita-bıdır.

E) Uygurlar döneminde kaleme alınmıştır.

 

I. XIII. yüzyılda Anadolu'da gelişen tasavvufi halk ede-

biyatına kaynaklık eden ilk eserdir.

II. Hakaniye lehçesiyle yazılmış ve dili sade bir eserdir.

III. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazdığı tasav­vuf şiirlerinden (hikmet) oluşur. Çok az da olsa aruzla söylenen dörtlükler vardır.

IV. Eseri ilk Türk mutasavvıf şairi Ahmet Yesevi yazmıştır.

9-Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Kutadgu Bilig B) Divan-ı Hikmet

C) Atabet'ül Hakayık D) Divan-ı Lügati't Türk

E) Muhakemet'ül Lügateyn

 

10-Halk edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A) Aşık olabilmek için aşk badesi içme, bir ustanın yanında yetişme, saz çalma gibi bazı gelenekler vardır.

B) şiirlerin belli bir başlığı yoktur, şiirler nazım biçimleriyle adlandırılmıştır.

C) Genellikle yarım uyak ve redif kullanılmıştır.

D) Nazım birimi beyit olup dörtlükle yazılan nazım biçimleri de vardır.

E) şiirler bağlama denen saz eşliğinde söylen-miştir.

 

Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

11-Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli düşünül-düğünde bu dörtlük hangi halk şairine ait ola­bilir?

A) Yunus Emre      B) Pir Sultan Abdal

C) Karacaoğlan       D) Mevlana

E) Hacı Bektaş-ı Veli

 

16. yüzyılda yaşamış bir halk şairidir. Özgürlüğün, başkaldırının, onedebiyat.net  kavganın sembolüdür. Kahraman-lık, yiğitlik, doğa sevgisi gibi konuları işlemiştir. Koçaklamalarıyla meşhurdur. “Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu” diyen ozanımızdır.

12Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan B) Dadaloğlu C) Aşık Veysel  D) Seyrani E) Köroğlu

 

13-Aşağıdaki dizelerden hangisi tekke edebiya-tına ait bir şiirden alınmış olamaz?

A) Ben günahımca yanam

Rahmet suyundan yanam

iki kanat takınam, biraz uçasım gelir

B) Güçtür kati Hakk’ın yolu dergahı hem gayet ulu

Sıdk ile olmazsam kulu etmez yolu asan sana

C) Çıkmış islam bülbülleri

Öter Allah deyü deyü

D) Ela gözlerine kurban olduğum

Yüzüne bakmaya doyamadım ben

E) Evliyadan gelen kelam

Okunan Kuran değil mi

 

14-Aşağıdaki eser - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mesnevi - Pir Sultan Abdal

B) Risaletü'n Nushiyye - Yunus Emre

C) Genç Osman Destanı - Kayıkçı Kul Mustafa

D) Budalaname - Kaygusuz Abdal

E) Dostlar Beni Hatırlasın - Aşık Veysel

 

Dörtlüklerden meydana gelen bu şiirler hece öl­çüsüyle söylenir. Son mısra tekrar edilir. Küçük çocukları uyutmak için söylenen ezgili halk şiirle­ridir. Kültürümüzün yaşayan lirik unsurlarıdır.

15-Bu parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdaki­lerden hangisinin içinde yer alır?

A) Tekke edebiyatı                 B) Divan edebiyatı

C) Anonim halk edebiyatı      D) Aşık edebiyatı

E) Milli Edebiyat

 

 

I. Nazım birimi beyittir.

II. şiirler, nazım biçimlerine göre adlandırılır.

III. Konudan çok, konunun işlenişi önemlidir.

IV. Gazel, kaside, mesnevi, müstezad gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

V. Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde yarım uyak kullanılmıştır.

16-Yukarıda divan edebiyatıyla ilgili söylenenler­den hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Türk ve iran edebiyatını çok iyi bilen şair, eski mazmun ve mecazları, sembolizmi hatırlatan bir kapalılık içinde yenilemeyi bilmiştir. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade dille gazeller ve şarkılar da yazmıştır. Mahallileşme akımının etkisinde kalarak yazdığı gazeli ve heceyle yazdığı bir tür­küsü de bulunan sanatçı XVIII. yüzyılın en usta şairidir.

17-Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nedim B) Nefi C) Nabi  D) Şeyh Galip E) Şeyhi

13.yy.da yaşamış olan ----, tasavvuf edebiyatının da güçlü temsilcisidir. Eserlerini Farsça kaleme alan sanatçının etkisi günümüze kadar ulaşmıştır.

18-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Hacı Bektaş-ı Veli             B) Mevlana

C) Kadı Burhanettin               D) Ahmet Yesevi

E) Ahmedi

 

19- Necip Fazıl ( ) şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor: “Şairliğim on iki yaşımda başladı. Annem hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter ( ) Bitişikte yatan veremli hasta kızın şiirleri varmış defterde. Bunu söyleyen annem, bir an gözlerimin içini tarayarak ‘Senin, şair olmanı ne kadar isterdim!’ dedi. Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Gözlerim hastane odasının penceresinde ( ) savrulan kar ve uluyan rüzgâra karşı uzun uzun düşünerek içimden şöyle bir karara vardım ( ) ‘Şair olacağım, hem de büyük bir şair ( )’ ve oldum.”
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2012 YGS) 
A) (;) (.) (;) (:) (.)                  B) (,) (.) (;) (;) (.)
C) (,) (…) (,) (:) (!)                               D) (,) (…) (;) (,) (.)   E) (;) (…) (;) (:) (!)

 

20- Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir?

A) Küçüğün arzusu büyüyünce doktor olmaktı.

B) O çocuk bitiyor muymuş hepsini bunların?

C) Uzun kış gecelerinde yaşlılar masal anlatırdı.

D) Yaşlı kadının yüzüne, ayrılık acısı çökmüştü.

E) Kendisine çevrilen gözler, dost bakışlarla bakmıyordu.

 

21Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Gazel - kaside - mesnevi - ağıt - rubai

B) Kaside - mani - murabba - gazel - türkü

C) Mani - mesnevi - tuyuğ - şarkı - tahmis

D) Mesnevi - kaside - rubai - gazel - tuyuğ

E) Tuyuğ - rubai - koşma - koçaklama - gazel

 

Sevilen bir kişinin ölümü üzerine söylenen (yazılan), bu ölümden doğan acıyı, onedebiyat.net  üzüntüyü ya da ölen kişinin erdemlerini dile getiren şiirlere islamiyetten önceki Türk edebiyatında ----, divan edebiyatında ----, halk edebiyatında da ---- adı verilir.

22-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sav - tuyuğ - ağıt               B) sagu - kaside - koşma

C) sagu - mersiye - ağıt          D) destan - mesnevi - mani

E) koşuk - mersiye - destan

 

Bre ağalar, bre beyler

Ölmeden bir dem sürelim

Gözümüze kara toprak

Dolmadan bir dem sürelim

23-Yukarıdaki dörtlük aşık edebiyatı nazım şekillerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Koşma B) Semai C) Varsağı  D) Destan E) Ağıt

 

Ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimi­dir. Halk edebiyatının en zengin alanıdır. iki bö­lümden oluşan bu nazım şeklinde, asıl sözlerin bulunduğu bölümdür ki buna “bent” denir, yinelenen bölümlere de “bağlama” ya da “kavuştak” denir.

24-Bu parçada tanıtılan nazım şekli aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Şarkı B) Türkü C) Destan  D) Koşma E) Semai

25-Aşağıdakilerden hangisinde tümüyle anonim ürünler bir arada verilmiştir?

A) Destan - semai - ilahi - sagu   B) Masal - destan - güzelleme - ağıt

C) Ninni - mani - destan - masal

D) Mani - koçaklama - masal - destan

E) Murabba - mani - ninni - masal

26-Aşağıdakilerden hangisi "mani" nin özellikle­rinden biri değildir?

A) Uyak düzeni "aaxa" biçimindedir.

B) Asıl düşünce son iki dizede verilir.

C) Söyleyeni belli değildir.   D) Yedili hece ölçüsüyle söylenir.

E) Yalnız aşk konusunu işler.

27-Aşağıdakilerin hangisinde tekke edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Nefes - türkü - nutuk        B) Şathiye - devriye - semai

C) Nutuk - nefes - varsağı      D) ilahi - nutuk - devriye

E) Koşma - güzelleme - nefes

28-Aşağıdakilerden hangisi gazel türü için söyle­nemez?

A) İlk beytine matla denir.

B) En güzel beyiti, beyt'ül gazeldir.

C) Konusu aşk, şarap ve kadındır.

D) Kasidede tegazzül olarak anılır.

E) Daha çok somut konulara ağırlık verir.

29-Aşağıdaki tür eşleştirmelerinden hangisi yan-lıştır?

A) Mersiye - ağıt    B) Koşuk - koşma  C) Taşlama - hicviye

D) Ağıt - sagu    E) Rubai - gazel

 

Aşık oldum cemaline gülüne

Al kınalar yakmış sedef eline

Bir gönül bağlıdır her bir teline

Henüz çağı on üç on dört yaşlımın

30-Bu parçanın nazım türü aşağıdakilerden han­gisi olabilir?

A) Güzelleme B) Taşlama C) Koçaklama D) Koşma E) Semai

Allah sevgisini işleyen ya da Allah’a yalvarmak için söylenen Bektaşi tarikatındaki şiirlerdir. Dili sadedir ve biçim olarak koşmaya benzer. Özellik­le Pir Sultan Abdal bu tarzdaki şiirleriyle tanınır.

31-Bu parçada tanıtılan nazım türü aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) ilahi B) Nefes C) Deme  D) Ayin E) Nutuk

32-Aşağıdaki dizelerden hangisinde tamlayan ile tamlanan arasında sözcük ya da sözcükler girmiş isim tamlaması vardır?

A) Bir şeyler oluyordu, bir şeyler; / Karanlık gecede, yıldızlar arasında

B) Gülün sevinci, menekşenin kederi / Bu sevinçle yüklüydü hava

C) Geleceğin kapısında el ele vermiş / Gülümsüyordu her şey

D) Ne güzeldi o kış bahçesinde / Güllerin çok derinlerde çalışan uykusu

E) İyi mayalanmış hamur gibi / Gizli nabızlarda atıyordu toprak

 

I. Kirazın derisinin altında kiraz    II. Narın içinde nar onedebiyat.net

III. Elma dalından uzağa düşmez

IV. Memleketin hâli gözümden gitmez  V. Akşamları  meltem çıkar.

33-Numaralanmış dizelerden hangisinde isim tamlaması yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

NOT: 19.SORU 4 DİĞERLERİ 3 PUANDIR.  (BAŞARILAR)

HAZIRLAYAN: ondedebiyat.net


 

başarılar:

onedebiyat.net :)

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS