ads

TANZİMAT ANLATMAYA BAĞLI METİNLER (HİKÂYE ve ROMAN) TEST-

TANZİMAT EDEBİYATI ROMANI TEST, TANZİMAT EDEBİYATI ROMANI TEST SORULARI, TANZİMAT ROMANI TEST, TANZİMAT ROMANI TEST SORULARI, TEST SORULARI, 

TANZİMAT ANLATMAYA BAĞLI METİNLER (HİKÂYE ve ROMAN) TEST-
………….., zamanının en büyük dil bilgini kabul edilmiştir. Türk dilinin sadeleşmesi, gelişmesi, sözlükler hazırlanması için çaba göstermiştir. Kamus-ı Türkî, Kamus-ül A’lâm bu bağlamda hazırladığı önemli sözlüklerdendir. Dil alanında bu denli önemli çalışmalar yapmasına karşın Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı romanında dili kullanmada başarılı olamamıştır. Söz konusu romanında anlatım bozukluklarının sıkça olduğu, akıcı olmayan, pürüzlü bir dil kullanmıştır.
1.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şinasi B) Namık Kemal
C) Şemsettin Sami D) Nabizade Nazım
E) Recaizâde Mahmut Ekrem

2.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi natüralizm akımının temsilcilerinden biri değildir?
A) Alphonse Daudet
B) Guy de Maupassant
C) Henrich İbsen
D) Emile Zola
E) Arthur Rimbaud

Romanda 1890’da İstanbul’da geçen olaylar anlatılmıştır. Tüccar Şevket Efendi, Zehra’yı yanında kâtip olarak çalışan Suphi ile evlendirir. Suphi’nin annesi, ev işlerinde gelinine yardımcı olması için eve Sırrıcemal adında bir cariye getirir. Sırrıcemal eve gelince evin gelinin kıskançlıkları başlar. Eşinin bu kıskanç tutumundan bıkan Suphi, eşini boşar ve cariye Sırrıcemal’le evlenir. Bu olay üzerine Suphi’nin karısı, intikam almak için kocasının evine Ürani adlı bir Rum kızını gönderir. Suphi, Ürani’nin tuzağına düşer. Huzur kaçan evde Sırrıcemal intihar eder. Suphi beş parasız kalır ve tulumbacı olarak çalışmaya başlar. Suphi, yaşadığı acı olayların etkisiyle Ürani’yi öldürür ve Trablusgarb’a sürülür. Suphi’den ayrıldıktan sonra bir başkasıyla evlenen Şevket Efendinin kızı Zehra, ikinci kocasıyla da mutlu olamaz. Yeni kocasının ölümünden sonra tek başına kalır. Bir gün Mahmutpaşa yokuşundan inerken yol ortasında Suphi’nin annesinin öldüğünü görür. Bu duruma çok üzülen Zehra hastalanır ve vicdan azabı içinde ölür.
3.Bu parçada özeti verilen eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Namık Kemal
B) Samipaşazâde Sezai
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Nabizade Nazım
E) Şemsettin Sami

“Bilmem şu benim Karabibik’im ne dereceye kadar hakiki yani makul bir roman olabildi. O hükmü siz vereceksiniz. Fakat zannederim ki onu şu hâliyle beraber ruhsuz bulmayacaksınız. Romanımın zeminini Anadolu’daki köylerimizden seçmemde bir düşüncem vardır ki, bu da köylünün, çiftçilik dünyasının yabancısı iseniz size o dünya hakkında fikir vermiş olmaktır. Hikâyemin olaylarının yaşandığı yerlerde halkın yaşamları ve uğraşları hakkında yeterli derecede bilgi bulacaksınız; dillerine aşina olacaksınız.”
4.Bu sözleri söyleyen aşağıdaki sanatçılardan hangisi olabilir?
A) Namık Kemal B) Nabizade Nazım
C) Şemsettin Sami D) Ahmet Mithat Efendi
E) Samipaşazâde Sezai

Tanzimat edebiyatının en önemli isimlerinden olan ………… , edebiyatımıza getirdiği yeniliklerle tanınmıştır. Eserlerinin edebî yönü zayıf olmakla birlikte, yaptığı yeniliklerle adını edebiyat tarihine yazdırmıştır. Batı tarzına uygun ilk tiyatroyu “Şair Evlenmesi” adıyla o yazmıştır. Aynı şekilde edebiyatımızdaki ilk makaleyi de “Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi” adıyla o yazmıştır. Agâh Efendi ile birlikte “Tercümân-ı Ahvâl” adlı ilk özel gazeteyi çıkarmıştır. Bu bakımdan o, Batı etkisi altında gelişen yeni Türk edebiyatının kurucusu sayılmıştır.
5.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şinasi B) Ziya Paşa C) Muallim Naci D) Namık Kemal E) Ahmet Mithat Efendi

Tanzimat romanında üzerinde durulan konulardan biri de “kölelik ve cariyelik”tir. Kafkaslar’dan getirilen ve konaklara hizmetçi olarak satılan köle kızlar, Tanzimat romanında kendisine yer bölmüştür. İşte Kafkaslar’dan esir olarak getirilip İstanbul’da satılan Dilber de bir romana konu olur. Dilber, İstanbul’da bir eve satılır. Orada büyük eziyetler çeker. Daha sonra yeni sahibi onu daha çok paraya satabilmek için ona ud çalmasını, şarkı söylemesini öğretir. Artık Dilber’in yeni yeri bir konaktır. Konağın sahibinin oğlu Celal Bey, Dilber’e âşık olur. Durumun farkına varan anne, oğlunun bir hizmetçiyle evlenmesine asla izin vermeyeceği için Dilber’i konaktan uzaklaştırır. Dilber’in sıkıntı dolu hayat yolculuğu Mısır’da Nil nehrinin sularında son bulur.
6.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sergüzeşt B) İntibah C) Aşk-ı Memnu D) Araba Sevdası E) Henüz 17 Yaşında

Aşırı bir gerçekçilik olan …………..’in kurucusu Emile Zola’dır. Bu akıma bağlı sanatçılar soyaçekime, tiyatroda kostüm ve dekora önem verir. Yapıtlarda yönetim ve toplum baskısının yarattığı kötümserlik sezilir. Determinizm ilkesinden yararlanan sanatçılar, toplum için sanat ilkesini benimser.
7.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Klasisizm B) Realizm C) Natüralizm D) Romantizm E) Sembolizm

8. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Füruzan - Muallim Naci
B) Talim-i Edebiyat - Recaizade Mahmut Ekrem
C) Macera-yı Aşk - Abdülhak Hamit Tarhan
D) Letaif-i Rivayat - Sami Paşazade Sezai
E) Taaşşuk- ı Talat ve Fitnat - Şemseddin Sami

Batılı anlamda ilk ... Tanzimat’la başlar. İlk örnekler Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere’den çevirileridir. Türün ilk yerli ve Batılı anlamda örneği ...
9.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) roman - Sergüzeşt’tir.
B) öykü - Araba Sevdası’dır.
C) tiyatro - Şair Evlenmesi’dir.
D) roman - Eylül’dür.
E) tiyatro - Celalettin Harzemşah’tır.

10.Ahmet Mithat Efendi’nin, alafrangalık meraklısı, Batı hayranı, yarım yamalak bir öğrenim görmüş bir kişiyle Doğu kültürünü özümsemiş, çalışkan bir kişiyi anlattığı eleştirel romanıdır.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasan Mellah
B) Dünyaya İkinci Geliş
C) Felatun Bey ile Rakım Efendi
D) Henüz On Yedi Yaşında
E) Ahmet Metin ve Şirzâd

11. Şefika, babası Halil Bey’in öksüz bir akrabası olduğu için yanına aldığı Ata ile birlikte büyümüştür. Bir süre sonra zengin bir paşa ile evlendirilmek istenen Şefika, gönlü Ata’da olduğu için bu acıya dayanamaz ve verem olur, ölüm döşeğine düşer. Tıbbiye mektebinden izinli gelen Ata, Şefika’nın durumunu görünce zehir içer ve iki aşık birlikte ölür.
Yukarıda özetlenen bu tiyatro eserinin adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal - Zavallı Çocuk
B) Abdülhak Hamit - Finten
C) R. Mahmut Ekrem - Afife Anjelik
D) Şinasi-Şair Evlenmesi
E) Abdülhak Hâmit - Macerayı - Aşk

Mustafa Meraki Efendi’nin oğlu Felâtun Bey, giyime kuşama çok düşkün, savurgan biridir. Ona göre Batılılaşma, lüks yaşamak, şık giyinmek ve eğlence yerlerinde gezip tozmaktır. Felâtun Bey, yarım yamalak Fransızcasıyla yabancı aileler arasında dolaşmaktan zevk alır. Babasından kalan miras tükenince İstanbul’dan ayrılmak zorunda kalır. Rakım Efendi ise Felâtun Bey’in tam karşıtı bir tiptir. Çalışkan, ölçülü bir kişidir. Mutlu bir evliliği vardır.
12.Bu parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Nabizade Nazım
C) Samipaşazade Sezai
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem
13.Aşağıdakilerden hangisi halka hitap eden, halkı okutmak ve yetiştirmek isteyen, belli bir çizginin üstüne çıkamayan, sanat endişesi yerine halkı okutmak kaygısıyla pek çok türde çok sayıda eser veren bir sanatçıdır?
A) Namık Kemal
B) Şemsettin Sami
C) Nabizade Nazım
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Samipaşazade Sezai

Pandomima, “Küçük Şeyler”de yer alan hikâyelerden biridir. Bu hikâyede ana olay İstanbul’da geçen ve intiharla biten, bir takım karşıtlıklarla örülmüş, tek yönlü bir aşktır. Hikâyede romantizmin ve gerçekçiliğin etkileri görülür. Hikâye, roman kahramanı Paskal’ın oturduğu ev ve çevresinin tasviriyle başlar. Sonra Paskal ve sanatını gösterdiği yer tanıtılır. Bu arada seyirciler arasında yer alan Eftalya’nın oyunlara gelişi sebebiyle Paskal'ın duygu yönü belirtilir. Paskal, içe dönük ve duygulu oluşuyla gerçeğe uygun ama aynı zamanda romantik bir tiptir.
14.Bu parçada sözü edilen hikâye aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
A) Namık Kemal
B) Şemsettin Sami
C) Samipaşazade Sezai
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Haşan Mellah

15. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Zehra B) Letaif-i Rivayat C) Cezmi
E) Araba Sevdası

I. Edebiyatımızda roman türünün ilk örneği Şemsettin Sami’nin “Taaşşukk-u Talat ve Fitnat’ıdır
II. Nabizade Nazım’ın Batıya dönük yaşam tarzının yol açabileceği olumsuzluklar konusunda bir uyarı amacı taşıyan “Karabibik” adlı romanında natüralizmin izleri görülür.
III. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası” adlı romanı edebiyatımızda ilk gerçekçi roman örneğidir.
IV. Türk edebiyatına roman, çeviri yolu ile girmiştir, ilk çeviri romanı Yusuf Kamil Paşa’nın Fenalon’dan çevirdiği Telemak’tır.
V. Edebiyatımızda küçük hikâye türünün ilk örneklerini veren Ahmet Mithat Efendi’nin anlatmaya bağlı metinleri teknik yönden kusurludur.
16.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. Muhsin Bey
II. Letaif-i Rivayet
III. Küçük Şeyler
IV. Şemsa
17.Numaralanmış eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı sanatçıya ait olmaları
B) Romantizm akımının etkisinde yazılmaları
C) Öykü türünde yazılmış olmaları
D) Yanlış Batılılaşma konusunu işlemeleri
E) Tanzimat Edebiyatı I. Dönemi’nde oluşturulmaları

18 ve 19. soruları aşağıdaki metne dayanarak çözünüz.
Tanzimat edebiyatı romancılarımızdandır."... deyip de geçmeyelim” girişleriyle başlayan romanlarında meddah ağzı etkilidir. Bir romanında şöyle der. “Biz her romanımızda okuyucunun dikkatini, bilgisini genişletecek birkaç lakırdı söylemezsek içimiz rahat etmez.” Yine yapıtlarında “Felatun Bey’i tanır mısınız? Galiba tanımadınız...” der. Benzer örnekler çoktur; “Ey okuyucu! Bab-ı seraskeri nedir bilir misiniz? Bab-ı serasker şudur.” der ve bilgi vermeye başlar. Bu örnekler, onun roman ve öykülerinin teknik yönden çok zayıf olduğunu ortaya koymaktadır.
18. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Namık Kemal - Cezmi
B) Şemsettin Sami - Taaşşuk-u Talat ve Fitnat
C) Ahmet Mithat Efendi - Müşahedat
D) Samipaşazade Sezai - Sergüzeşt
E) Nabizade Nazım - Zehra

19. Bu parçada sözü edilen sanatçının aşağıdaki edebî türlerin hangisinde yapıtı yoktur?
A) Hikâye
B) Tiyatro
C) Gezi yazısı
D) Şiir
E) Anı


I. Ah ey kaari (okur)! Hayalen değil, hakikaten dahi imkân olabilseydi de sizi şu yazıhanenin karşısındaki yaldızlı nazik iskemlenin üzerine oturtsa idim; hanımın yazı yazışını oradan izleseydiniz.
II. Biçare Hasan Mellah! Biçare ki biçare. Her şeyden önce, o kadar yufka yüreğe sahip olduğu içindir ki biçaredir.
III. Bahçeye bakan iki penceresi olan duvarın deniz canibindeki köşesinde bir kanepe ve beriye doğru yine birkaç sandalye ile, kapı tarafındaki köşesinde bir aynalı dolap; kapının iki tarafında bahçenin sokak tarafındaki cihetine bakan iki pencere bulunur.
IV. Vakıa ikiniz de taze civan. Hemen Allah birbirinize kavuştursun. Lakin niyetiniz hayır ise ne diyeyim? Yok değil ise, bu işi artık tatlı yerinde bıraksanız fena olmaz.
20.Numaralı metinlerde Tanzimat romanlarında görülen aşağıdaki özelliklerden hangisi örneklenmemiştir?
A) Yer yer konuşma dilinin özelliklerinden yararlanılmıştır.
B) Okurlara seslenilerek meddahların hikâye tekniği kullanılmıştır.
C) Eserlerde rastlantısal olaylara yer verilmiştir.
D) Betimlemeler bir süs ögesi olarak kullanılmış; eylem dışı, hareketsiz, cansız anlatımlarla verilmiştir.
E) Kahramanlara karşı tarafsız kalınamamış, yazarlar anlatıma duygularını katmıştır.

21.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Henüz On Yedi Yaşında B) Cezmi C) Zehra D) Kıssadan Hisse E) İntibah

I. Kişiler çoğu zaman tek yönlü olarak ele alınır. İyiler hep iyi, kötüler de hep kötüdür.
II. Kahramanlar sosyal hayatın getirdiği zorunluluklar yüzünden aile çevrelerinden seçilmiştir.
III. Olayların anlatımında nesnel bir tutum benimsenmiş; yazar kişiliğini gizlemiştir.
IV. Tasvirler, olayın akışı içinde eritilmemiş, bir süs öğesi olarak uzun uzadıya kullanılmıştır.
V. Roman ve hikâyede aydınlara ve halka seslenen iki tutum kendini gösterir. Örneğin Namık Kemal aydınlara, Ahmet Mithat Efendi halka seslenir.
22.Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebi metinlerle ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(I) Tanzimat romanı, biçimsel özellikleriyle yepyeni bir tür olmasına karşın (II) anlatım, aslında halk edebiyatında gördüğümüz halk hikâyesiyle benzerlikler gösterir. (III) Anlatıcı halk hikâyesinde olduğu gibi arka planda değil okurun karşısındadır. (IV) Halk hikâyesinin anlatıcısı hikâyedeki kahramanları iyilikleri ve yücelikleriyle anlatır, "kötü adam"ı olabildiğince kötüler. (V) Tanzimat romanında da iyiler ve kötüler vardır tek farkla, kötülerin iyi yanlarından da söz edilir.
23.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

24.Tanzimat romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fransız yaşamından alınan özenti konular işlenmiştir.
B) Tesadüflere dayalı olaylar yine tesadüflerle sonuçlanır.
C) Kahramanlar genellikle yüzeysel ele alınmıştır.
D) Romantizmin etkisi görülür.
E) Fransız romanından etkilenilmiş, ilk örneklerde taklit öne çıkmıştır.

Tanzimat romanında daha çok toplumsal yaşamda örneği
                                                       I
görülen olaylar ele alınmıştır. Batılılaşmayla başlayan
                                                       II
alafrangalıkgörücü usülü evliliğin yanlışlığıkadınların
                                      III                          IV
cariye olarak alınıp satılmasıyalılardaki yasak aşklar bu
                                                           V
dönemin en fazla işlenen konularıdır.
25.Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C E D B A A C D C   C   A   D   D   C  B   B   C   C   D   C  D   C   E   A   E


TANZİMAT ANLATMAYA BAĞLI METİNLER (HİKÂYE ve ROMAN)TEST-3
1.Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Namık Kemal - İntibah
B) Samipaşazâde Sezai - Telamak
C) Ahmet Mithat Efendi - Felatun Beyle Rakım Efendi
D) Nabizade Nazım - Karabibik
E) Şemsettin Sami - Kamus-ı Türkî

Babasını küçük yaşta kaybetmiş olan Talat’ı, annesi büyütmüştür. Bir kalemde çalışmakta olan Talat, işe gidip gelirken Hacı Mustafa’nın dükkânına uğramakta ve oradan tütün almaktadır. Talat, bir gün Hacı Mustafa’nın dükkânında iken evin cumbasında Fıtnat’ı görür ve ona âşık olur. Eve kapatılmış bir şekilde günlerini devam ettiren Fıtnat da Talat’ı sever. Ancak Fıtnat, evden çıkamadığı için Talat, kadın kılığında eve girer ve Fıtnat ile konuşur. Babalığı Hacı Mustafa, Fıtnat’ı Ali Bey adında zengin birisiyle evlendirir; ama Fıtnat, Ali Bey’i yanına yaklaştırmaz ve intihar eder. Ali Bey, Fıtnat’ın boynundaki muskayı açıp okuyunca öz kızıyla evlendiğini anlar ve çıldırır. Sevdiği kadının öldüğünü gören Talat da ölür.
2.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Namık Kemal
B) Samipaşazâde Sezai
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Nabizade Nazım
E) Şemsettin Sami

Bihruz Bey, ciddi bir eğitim görmemiş bir gençtir. Özel hocalardan Fransızca ders almış; fakat onu da becerememiştir. Babası ölünce büyük bir miras kalır. Yazları Çamlıca’da, kışın Süleymaniye’de oturan Bihruz Bey’in bütün merakı pek zarif faytonuyla gezinti yerlerinde dolaşıp kendini göstermek, herkesten daha şık giyinmeye çalışmak, Türkçe cümleler arasında Fransızca kelimeler kullanarak konuşmaktır. Böylece Batılı olduğunu, alafrangalaştığını göstermek ister. Çalışmakta olduğu kaleme ise arada sırada uğrar. Bir gün arabasıyla Çamlıca’da dolaşırken, güzel bir landoda çok güzel bir kadına rastlar. Bir anda ona âşık olur. Kıza çiçekler verir, ertesi hafta arabasına bir mektup atar. Fakat o günden sonra kadını bir daha göremez. Onu çok yüksek aileden bir kadın zanneder. Bir yığın hayale kapılır. Hâlbuki bu, Periveş adlı kötü bir kadındır.
3.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah B) Zehra C) Araba Sevdası D) Sergüzeşt E) Felatun Beyle Rakım Efendi

4. Recaizâde Mahmut Ekrem’le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tiyatro, hikâye ve roman gibi türlerde eser vermiştir.
B) Araba Sevdası adlı romanında yanlış batılışmanın düşürdüğü komik durumları işlemiştir.
C) Araba Sevdası ile realizmin etkisinde ilk roman örneğini ortaya koymuştur.
D) Hikâyelerinde natüralist bir tutum sergilemiştir.
E) Namık Kemal’in etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiştir.

Eserlerinde toplumsal faydayı ön plana alır, olmayacak rastlantılara, olağanüstü olaylara, her zaman rastlanan tiplere çok yer verir; okuyucunun bilgisini genişletmek düşüncesiyle sık sık olay dışına çıkarak ansiklopedik bilgilerle konuyu dağıtır. Tanzimatçılar arasında halk dilini en iyi o kullanır. İstanbul halkının konuştuğu dili, hiçbir özentiye kapılmadan bir sohbet havası içerisinde verir. Edebiyat tarihimizin tanıdığı en çalışkan yazar olarak bilinir.
5.Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Ziya Paşa C) Muallim Naci D) Abdülhak Hamit E) Ahmet Mithat Efendi

…………….., asıl başarısını hikâye ve romanda göstermiştir. Türk hikâyesini, realizme doğru götürmekle kalmaz; edebiyatımızda ilk köy romanını yazar. Tanzimat’ın en bilinçli realist - natüralist eseri olan Karabibik’i yazmıştır. Eserlerinde; kahramanları durumlarına, yaratılışlarına uygun tarzda konuşturan hareketli, canlı, sade bir dil kullanmıştır.
6.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nabizade Nazım B) Şemsettin Sami C) Namık Kemal D) Ziya Paşa E) Muallim Naci

7. Tanzimat edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sanatçılar edebiyat yolu ile milleti uyandırmak, yükseltmek amacını taşımışlardır.
B) Divan şiirinin bireyciliğine, duygusallığına karşı çıkılmış, düşünceye ve toplumsallığa önem verilmiştir.
C) Edebiyatımızda gerçek nesir başlamış, gazete ile birlikte Batı anlayışındaki nesir türleri de edebiyatımıza girmiştir.
D) Birinci dönem Tanzimatçılar Romantizm’in ikinci dönem Tanzimatçılar Realizm’in tesiri altındadır.
E) Divan şiirinin kuralcılığına karşı çıkılmış ve şiirde Batı şiirinin nazım şekillerine geçilmiştir.

8. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Tiyatroyu halkı eğlendirmek için faydalı bir araç olarak görmüştür. (Namık Kemal)
B) Edebiyatımıza getirdiği birçok yenilikle modern edebiyatın öncülüğünü yapmıştır. (Şinasi)
C) Aruz yerine hece veznini kullanmayı savunmasına karşın aruzu kullanmayı sürdürmüştür. (Ziya Paşa)
D) “Araba Sevdası” adlı romanı ile yanlış Batılılaşmayı işlemiştir. (Nabizâde Nazım)
E) Kölelik ve cariyelik konusunu “Sergüzeşt” adındaki romanı ile eleştirmiştir. (Samipaşazâde Sezai)

9. Aşağıdakilerden hangisi, tür yönünden ötekilerden farklıdır?
A) Sergüzeşt-i Ali Bey
B) Araba Sevdası
C) Zehra
D) Şair Evlenmesi
E) Eylül
  • Gülnihal
  • İntibah
  • Cezmi
  • Celaleddin Harzemşah
10.Yukarıdaki eserlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öğretici metinlerdir.
B) Olaya bağlı metinlerdir.
C) Aynı sanatçıya aittir.
D) Türleri farklıdır.
E) Romantizmin etkisinde yazılmışlardır.

  • ... Farsça divanının ön sözünde, “İlimsiz şiir temelsiz duvara benzer.” der.
  •  ... üç ciltlik Harabat adlı antolojisinin ön sözünde, “İlim olmasa şair olmaz insan.” demektedir.
11.Bu görüşleri ileri süren şairler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Şinasi - Namık Kemal
B) Fuzûlî - Ziya Paşa
C) Ziya Paşa - Recaizade Mahmut Ekrem
D) Şinasi - Muallim Naci
E) Namık Kemal - Abdülhak Hâmit Tarhan

12.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) İlk çeviri roman olan Telemak dışında değişik yazarların romanlarını dilimize kazandırmıştır. (Yusuf Kâmil Paşa)
B) Çevre betimlemesi kadar kişi analizlerine de önem verdiği için Zehra adlı romanı ile psikolojik romanın ilk denemesini yapmıştır. (Nabizade Nazım)
C) Edebiyatı halkı eğlendirmede ve eğitmede bir araç olarak gördüğü için olay akışını keserek okura bilgi vermiştir. (Ahmet Mithat Efendi)
D) Romantizm akımının etkisiyle İntibah’ı iyi-kötü çatışması üzerine kurgulamıştır. (Namık Kemal)
E) Realizmin etkilerinin görüldüğü Sergüzeşt adlı romanıyla cariyelik kurumunun eleştirisini yapmıştır. (Recaizâde Mahmut Ekrem)

13.Aşağıdaki yazar - eser - akım eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Nabizade Nazım - Karabibik - realizm
B) Ahmet Mithat Efendi - Müşahedat - natüralizm
C) Namık Kemal - İntibah - romantizm
D) Samipaşazâde Sezai - Araba Sevdası - realizm
E) Recaizâde Mahmut Ekrem - Zehra - klasisizm.
14.Samipaşazâde Sezai ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatımızdaki ilk telif hikâyeleri yazmıştır.
B) Sergüzeşt adlı romanında kölelik ve cariyelik kurumunu eleştirmiştir.
C) Yazı yaşamını Servet-i Fünûn topluluğunda sürdürmüştür.
D) Roman ve hikâyelerinde realizmin etkisindedir.
E) Tanzimat edebiyatının ikinci dönem sanatçılarındandir.

15.Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü roman değildir?
A) Sergüzeşt B) Küçük Şeyler
C) Telamak D) Araba Sevdası
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

16.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyatı toplumu eğitmek için kullanılan bir araç olarak görmüş, eserlerinde tarihten astronomiye, kimyadan biyolojiye kadar her konuyu işlemiştir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem B) Ziya Paşa
C) Şemseddin Sami D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ahmet Vefik Paşa

İlk yazısı 1880’de Vakit gazetesinde A. Nazım imzasıyla yayımlanan, Esaret başlıklı denemesidir. 1880-1890 yılları arsında çok verimli bir yazın adamı konumundadır. Daha çok Romantik etkiler taşıyan şiirlerini bilimsel konuları işleyen makalelerini, öykülerini Hazine-i Evrak, Rehber-i Fünun gibi dergilerle Tercüman-Hakikat, Servet gibi gazetelerde yayımlamıştır. Romanlarında realist-natüralist bir çizgisi olan sanatçının en önemli eseri “Zehra” adlı romanıdır.
17.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemseddin Sami B) Ziya Paşa
C) Ahmet Mithat Efendi D) Muallim Naci
E) Nabizade Nazım
……….. , bir asrı dolduran düşüncedir. Osmanlıların Diderot’su, daha doğrusu Pierre
Larousse’udur. Fikirlerin özüne inmeye çalışan dürüst ve şatafatsız bir yazardır. Hepimizin o büyük yol göstericiden öğreneceğimiz çok şey var. ‘Hace-i Evvel’e sataşanlar onun yüzeyselliğini dile dolarlar. Oysa o, ele aldığı bir düzine ilimde üniversite hocalarımıza diz çöktürecek kadar bilgi sahibidir. Tarih, coğrafya, felsefe, dinler tarihi ve bütün şubeleriyle şarkiyat hâlâ onun kabına varacak bir kalem sahibi yetiştirememiştir..
18.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şinasi B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Samipaşazade Sezai D) Ahmet Mithat Efendi
E) Muallim Naci

19. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin roman türünde eseri yoktur?
A) Namık Kemal B) Şemseddin Sami
C) Ahmet Mithat Efendi D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Nabizade Nazım

20.Tanzimat I. Dönem romancılığı ile II. Dönem romancılığının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. Dönemde romantizm, II. Dönemde realizmin etkisi görülür.
B) I. Dönemde rastlantısal olaylara yer verilirken II. Dönemde rastlantısal olaylara yer verilmez.
C) I. Dönemde yazar kişiliğini gizlemezken II. Dönemde yazar tarafsızlığını korur.
D) I. Dönemdeki abartılı tasvirler, II. Dönem romanlarında görülmez.
E) I. Dönem romanlarının dili, II. Döneme göre daha ağırdır.

21.Ahmet Mithat Efendi’nin edebi kişiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Meddahların hikâye anlatma yöntemini kullanarak romanlarında okurlara seslenmiştir.
B) Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, iktisat alanlarında eserler vermiştir.
C) Sanat yapmak için değil, okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek amacıyla yazmıştır.
D) İlk romanlarında romantizm akımının etkileri açıkça görülür.
E) Kahramanlarının ve olayların gerçeğe yakın olmasına özen göstermiştir.

Tanzimat romanı, Fransız yazarlardan etkilenmenin en
belirgin örneğidir. Bu ilk romanlarda yazarların Batılı
yazarlardan esinlendiklerini kendileri de itiraf etmektedir.
Ahmet Mithat Efendi "Hasan Mellah" adlı romanında
        I
Alexandre Dumas'ın "Monte Kristo"sundanÇengi'de ise
         II                                                   III
Voltaire'nin "Don Kişot"undan etkilenmiştir. "Müşahedat"
                      IV
romanında Emile Zola'ya neredeyse nazire yapmıştır.
Namık Kemal'in ”İntibah”ında Alexandra Dumas'ın
                         V
"Kamelyalı Kadın" romanının etkileri görülür.
22.Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. de B) II. de C) III. De D) IV. de E) V. de

23. Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat romanıyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Eserlerinde toplumsal gerçekliği esas alan Ziya Paşa, öykülerinde daha başarılıdır.
B) Ahmet Mithat roman ve öyküyü halkı bilinçlendirmenin bir aracı olarak görmüş, sanat kaygısını arka plana atmıştır.
C) Âli Bey, ilk mizah sözlüğünü hazırlamış olmanın yanında tiyatroya çeviri ve adapte yoluyla yaptığı katkılarla da önemlidir.
D) Namık Kemal, döneminin öncü şair ve romancısıdır; eserlerinde sözünü sakınmamış, toplumsal düzeni ve mutlakiyetçiliği eleştirmiştir.
E) Şinasi, Tanzimat Dönemi'nin fikir babasıdır, yenilikçi ve toparlayıcı kişiliğiyle gençlere ön ayak olmuştur.

Bihruz Bey, bir Osmanlı paşasının oğludur. Evde özel hocalardan yarım yamalak bir eğitim görmüştür. Alafrangalığa düşkün, sokakta karşılaştığı insanlarla Fransızca konuşmak için çabalayan, gösteriş budalası biridir. Bihruz Bey bu yönleriyle ................. romanındaki ................ benzer. O da tıpkı Bihruz gibi Avrupalı görünmenin Fransızca bilmek, bol para harcamak olduğunu düşünür.
24.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) İntibah - Ali Bey'e
B) İntibah - Mahpeyker'e
C) Felatun Bey ve Rakım Efendi - Felatun'a
D) Sergüzeşt - Dilber'e
E) Hasan Mellah - Hasan'a

Şu hikâyeyi teşkil eden vekâyi ve ahvâlin zaman-ı cereyanı olan bundan yirmi beş, otuz sene mukaddemeleri Avrupa görmüş bazı gençlerden ibtidâ Zaraet-ı pervan-ı kibarzadegâna ve sonraları hâl ve vakitleri ikinci derecede bulunan ricâl evladının kabiliyetine sirayet eden alafrangalık illetine hasb'el - istidad Keşfi Bey dahi düçâr olmuş ve (...)
25.Recaizade Mahmut Ekrem'in "Araba Sevdası" adlı eserinden alınmış bu parçadan Tanzimat romanıyla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşılabilir?
A) Roman tekniği gelişmemiş, yazarlar ilk olmanın acemiliklerini taşımaktadır.
B) Eserlerde Batı romanlarının etkisi büyüktür.
C) Dil Arapça, Farsça terkiplerle yüklü, dönemin halk diline göre ağırdır.
D) Toplumu eğitme, bilinçlendirme amacı hâkimdir.
E) Şiire göre roman daha fazla ilgi görmüş, okunmuştur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B E C D E A E D D   A   B   E   E   C   B   D   D   D   E   E   E   D   A   C   C


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS