ads


Geleneksel Türk Tiyatrosu Testi İndir Çöz
Geleneksel Türk Tiyatrosu Testi İndir Çöz,Geleneksel Türk Tiyatrosu Testi, Geleneksel Tiyatro Testi,TESTLER,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Geleneksel Türk Tiyatrosu Ünitesi Testi

onedebiyat:net'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

on
edebiyat:net
olarak buu sayfamızda 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Geleneksel Türk Tiyatrosu Ünitesi Testi  üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


I. ……oyunun başlangıç bölümüdür. Perdeye görüntü verilmeden önce müzik başlar. Sonra göstermelik adı verilen ağaç, çiçek, gemi gibi süslerden oluşan konuya uygun olarak bir görüntü verilir; ardından nâreke denilen kamıştan yapılmış bir düdüğün sesi olan "nareke zırıl­tısı" ile bu görüntü kaldırılır. Sonunda Hacivat, müzik eşliğinde bir semai okuyarak perdeye girer; "Of... hay Haak! diyerek perde gazeline başlar.
II. ….Asıl konuyla ilişkisi olmayan Karagöz ile Hacivat arasındaki karşılıklı konuşmalara dayanır. Nükte ve ci­naslara dayalı bu bölüm; Karagöz'ün, dostu Hacivat'ın sözlerini yanlış anlaması ve bunlara gülünç anlamlar vermesiyle oluşur.
1-Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Muhavere –fasıl
B) Mukaddime- muhavere
C) Fasıl – mukaddime
D) Mukaddime – bitiş
E) Muhavere – mukaddime

2- Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern tiyatronun karşı­laştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır?
A) Geleneksel Türk tiyatrosu sözlüdür, modern tiyatroda ise yazılı metin vardır.
B) Geleneksel Türk tiyatrosunda kostüm ve dekor önemsiz­dir, modern tiyatroda ise bu unsurlar önemlidir.
C) Geleneksel Türk tiyatrosu güldürmeye dayanır, modern tiyatroda ise güldürücü olaylar yanında acıklı olaylara da yer verilir.
D) Modern tiyatroda, sergilenmeden önce defalarca prova yapılır, geleneksel Türk tiyatrosu ise doğaçlamaya daya­nır.
E) Geleneksel Türk tiyatrosunda gerçek kişiler yoktur, mo­dern tiyatroda ise oyunu gerçek kişiler canlandırır.

3-Aşağıdakilerden hangisi seyirlik halk oyunlarımızın özelliklerindendir?

A) Göze ve kulağa seslenmeleri

B) Dil kurallarına uyan yazı diliyle oluşturulmaları

C) Okunmak için yazılmaları

D) Tek kişilik gösteri olmaları

E ) Türk edebiyatının ilk örnekleri olmalarıPişekar ve kavuklu tipleriyle yaratılan, yuvarlak bir sahnede oynanan, kendine özgü kuralları bu­lunan oyunlardır. Doğaçlamaya dayanan bir an­latımı vardır. Bir bakıma epik tiyatro özelliği taşır. Karşılıklı konuşmalara ve şive taklitlerine dayanır. Oyunda müziğe de yer verilir. Halkın ortak malı olarak yaratılmış anonim ürünlerdir.

4-Yukarıdaki parçada tanıtılan halk edebiyatı nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meddah           B) Orta oyunu     C) Karagöz

D) Bilmeceler       E) Köy seyirlik oyunları

5-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu içinde değerlendirilmez?

A) Meddah           B) Karagöz   C) Orta oyunu

D) Köy seyirlik oyunu      E) KomediHacivat: Yürük Beste, Aksak Semai bilir misin?

Karagöz: Ha! Sağır saka, topal bekçiyi bilirim, onlar bizim

mahallededir.

Havicat: Değil efendim, yani muradım: Türk aksağı, Nevzemin.

Karagöz: Ahbabımdır Hacivat.

Hacivat: Kim?

Karagöz: Galata’daki Kürkçü Emin.

6-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geleneksel Türk tiyatrosuna örnek oluşturduğu

B) Yanlış anlamalara dayandığı

C) Anlatmaya bağlı olduğu

D) Güldürü öğesinin bulunduğu

E) Meddah tarafından anlatıldığı7-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi öğeleri vardır.

B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.

C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.

D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca prova yapılır.

E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır.

Tek kişilik gösteridir. Gösteriyi yapan, topluluk karşısında halk hikâyeleri anlatan kişidir. Bu kişi hikâyedeki kişilerin seslerini, hareketlerini taklit ederek canlandırdığı için bir tür oyuncu sayılır. Olayları temsil ederken, seyircilerin rahatça

görebileceği yüksek bir yere oturur. Bir eline mendil bir eline de sopa alır. Mendili değişik tipteki kişilerin kıyafetini göstermek ve ağzını kapatarak seslerini taklit etmek için kullanır. Sopadan da oyunu başlatmak ve değişik sesler çıkarmak

için yararlanır.

8-Yukarıda tanıtılan tiyatro türü,  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meddah           B) Orta oyunu     C) Karagöz

D) Dram                E) KomediI. Tiyatroda oyunun oynandığı, olayın geçtiği yerdir. (Sahne)

II. Şinasi'nin Tanzimat döneminde yazdığı, Batılı anlamda

ilk Türk tiyatrosudur. (Şair Evlenmesi)

III. Tiyatro eserlerinde olayların hareket halinde sergilenmesidir.

(Aksiyon)

IV. İstanbul Türkçesi ile konuşan nazik ve çıtkırıldım bir tiptir,

zengin ve mirasyedi bir kişiliği sergiler. (Karagöz)

V. Sahnelenmek üzere yazılan ve diyaloglara dayanan

eserlerdir. (Tiyatro)

9-Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, ayraç

içindeki kavramla ya da eserle uyuşmaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.10- Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Göstermeye bağlı edebi metinler konularına göre trajedi,

dram ve komedi olarak üçe ayrılır.

B) Türk tiyatrosu geleneksel ve modern olmak üzere iki

başlık halinde incelenir.

C) Geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz, Orta oyunu, Meddah

ve Köy seyirlik oyunlarından oluşur.

D) Komedi, trajedi ve dram modern Türk tiyatrosu içinde

yer alır.

E) Pişekar ve Kavuklu, aydın ile cahil kesimi temsil eden

Karagöz oyununun kişileridir.I. ……... insanların acıklı ve gülünç yanlarını bir arada anlatan,

nesir biçiminde oluşturulan tiyatro türüdür.

II. …….. çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan,

yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks ve şarkı da

bulunan doğaçlama bir oyundur.

III. ……… tasvir denilen birtakım şekillerin (insan, hayvan,

bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde

üzerine yansıtılması temeline dayalıdır.

IV. …… kırsal yörelerde, köylerde görülen, daha çok yöresel

yaşamdan konularını alan seyirlik oyunların oluşturduğu

bir tiyatro geleneğidir.

11-Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi

getirilemez?

A) Meddah                          B) Köy seyirlik oyunu

C) Orta oyunu                     D) Dram

E) Karagöz12Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosunun ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Oyunların yazılı bir metne dayanmaması

B) Şive ve taklide yaslanması

C) Tek kişilik gösteri olması

D) Güldürü öğesinin ön planda olması

E) Kostüm ve dekora önem verilmemesiÇevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, doğaçlama

bir oyundur. Oyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana

palanga denir. Oyunun dekoru; bezsiz paravandan ve

dükkân denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Oyunda çeşitli

mesleklerden, yörelerden, uluslardan insanların meslekî ve

yöresel özellikleri, ağızları taklit edilir. Bunlar arasında Arap,

Acem, Kastamonulu, Kayserili, Kürt, Frenk, Laz, Yahudi,

Ermeni vb. sayılabilir. Kadın rolünü oynayan kadın kılığına

girmiş erkeğe zenne denir.

13-Yukarıda tanıtılan tiyatro türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karagöz           B) Orta oyunu                     C) Komedi

D) Meddah           E) Dram14-Karagöz ile Orta Oyununun karşılaştırılmasıyla ilgili

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Orta Oyununun kişileri ve fasılları Karagöz oyunuyla büyük

oranda benzerlik gösterir.

B) Karagöz sınırlı sayıda kişiye, orta oyunu ise çok sayıda

kişiye hitap etmesiyle birbirinden ayrılır.

C) Her ikisinde de çeşitli mesleklerden yörelerden, uluslardan

insanların meslekî ve yöresel özellikleri, ağızları,

taklitleri edilir.

D) Her iki türün de kişi sayısı fazladır ve birbirine benzer

özellikte tiplere rastlanmaktadır.

E) İkisinde de gülmece ögesi, yanlış anlamalara, nüktelere

ve güldürücü hareketlere dayanır.orty.jpg

I. Oyuna müziğin eşlik etmesi

II. Yazılı bir metnin olmayışı

III. Tuluata dayanması

IV. Sahnede oynanması

V. Usta- çırak ilişkisi içinde gelişmesi

15-Yukarıdaki özelliklerden hangileri karagöz, orta oyunu ve meddahın ortak özelliği içinde yer almaz?

A) I. ve III.

B) II. ve III.

C) I. ve IV.

D) III. ve IV.

E) II. ve V.Geleneksel tiyatro Meddah, Karagöz, Orta oyunu ve köy

I

seyirlik oyunu gibi gösteri türlerinden oluşur. Şarkı, dans ve söz oyunlarına dayanan geleneksel tiyatro yazılı bir metne

II

dayanmaz. Geleneksel tiyatroda güldürü öğesi ön planda-

III

dır. Genellikle sahnesiz, kostümsüz, dekorsuz bir tiyatrodur.

IV

Bunlardan Karagöz oyununun kökeni tarih öncesi bolluk tören-

V

lerine ve ilkel inançlara uzanır. Bu oyunun başlangıçtaki amaçları zamanla değişmiş olsa bile, Türk köylüsünün bu geleneği sürdürdüğü görülür.

16-Geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili olarak numaralı yerle­rin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.        B) II.      C) III.    D) IV.     E) V.17- Karagöz oyunu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Oyunun dekoru ve kişileri dönemlere göre değişiklik gös­termez.

B) Karagöz, hareket taklitlerine ve konuşmaya dayanan ge­leneksel bir oyundur.

C) Oyunda yer alan farklı tipler Osmanlı Devleti'nin diğer topluluklarını temsil eder.

D) Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur.

E) Sahnesi yoktur, ışıkla aydınlatılmış beyaz bir perdede oynanır.Klasik bir Karagöz oyunu genellikle dört bölümden oluşur: Hacivat'ın semai söyleyerek perdeye geldiği ve perde gaze­lini okuduktan sonra dua edip Karagöz'ü perdeye çağırdığı muhavere (giriş) bölümü; Hacivat'la Karagöz arasında geçen

I

ve doğrudan konuyla ilgisi olmayıp daha çok Karagöz'ün yanlış anlamalarından ortaya çıkan güldürücü mukkadime

II

(karşılıklı konuşma) bölümü; başka kişilerin de katıldığı ve oyuna adını veren olayların yer aldığı fasıl bölümü;

III

Karagöz'le Hacivat arasında geçen kısa bir uzlaşma konuş­masıyla noktalanan bitiş bölümü.

IV

18-Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için numaralı yerlerin hangileri yer değiştirmelidir?

A) I. ve II.             B) II. ve III.         C) III. ve IV.

D) I. ve III.           E) II. ve IV. I. Orta oyunu belli bir metne bağlı kalınarak oynanan bir oyundur.

II. Meddahta müzik ve dans vazgeçilmez unsurlardır.

III. Gölge oyununda, oyunu Karagöz açar,semai söyleye­rek perdeye çıkar.

IV. Karagöz ve Hacivat perde arkasında aynı kişi tarafından seslendirilir.

V. Orta oyununda oyunun asıl bölümü muhavere bölümü­dür.

19-Yukarıda numaralı cümlelerde verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.20-Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümleri ara­sında yer almaz?

A) Muhavere       B) Fasıl                 C) Mukaddime

D) Düğüm             E) Bitiş21-Aşağıdakilerden hangisi, Karagöz oyununun kişilerinden biri değildir?

A) Zenne               B) Karagöz           C) Hacivat

D) Çelebi               E) Pişekar22- Karagöz oyunu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A- Karagöz oyununun oynandığı perdeye Hayal Perdesi denmektedir.

B-Karagöz oyununu oynatan kişilere "hayali", "hayal­baz", "hokkabaz" denir

C-Hayalbazın yardımcısına küşteri denir.

D-Güldürü ve şive taklitlerine dayanır.                     

E- Yazılı metinleri yoktur, doğaçlamaya(tuluata) da­yanır.
Geleneksel Türk Tiyatrosu Testi2 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS