ads

TANZİMAT DÖNEMİNİ GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER( TİYATRO) TEST-1
TANZİMAT EDEBİYATI TİYATRO TESTİ,TANZİMAT DÖNEMİNİ GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER TESTİ,TESTLER,TANZİMAT DÖNEMİ TİYATROSU TESTİ

onedebiyat:net'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

on
edebiyat:net
olarak buu sayfamızda TANZİMAT EDEBİYATI TİYATRO TESTİ üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..I. “Duhter-i Hindu", doğu edebiyatından çevrilmiş bir tiyatro eseridir.
II. “Atala” adlı eser aynı adlı romandan tiyatroya uyarlanmıştır.
III. “Nesteren” aruz vezniyle yazılmış manzum bir eserdir.
IV. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yazılan tiyatro eserlerinden bazıları okunması için yazılmıştır.
V. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde manzum tiyatrolar yazılmıştır.
1.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) I. ve III.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
2. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Şair Evlenmesi’nde yerli karakterleri kişiliklerine uygun bir dille konuşturmuştur. (Şinasi)
B) Tarık’ta İslam tarihinde geçen olayları anlatmıştır. (Recaizâde Mahmut Ekrem)
C) Romantizmin etkisiyle tarihten aldığı konuları tiyatrolarında coşkulu bir üslupla işlemiştir. (Namık Kemal)
D) Manzum tiyatrolarında aruz ve hece veznini kullanmıştır. (Abdülhak Hamit Tarhan)
E) Edebiyatımızdaki ilk romanı yazmış, ayrıca dil alanında önemli çalışmalar yapmıştır. (Şemsettin Sami)
3. Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem’in tiyatro eserlerinden biri değildir?
A) Afife Anjelik B) Vuslat C) Gülnihal
D) Atala E) Çok Bilen Çok Yanılır

4. Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Manzum tiyatro eserlerinde hece veznini de kullanmıştır.
B) Oyunlarını klasisizmin katı kuralılarının dışına çıkmadan kaleme almıştır.
C) Okunması için yazdığı oyunları sahnelenmeye uygun değildir.
D) Tiyatro eserlerinde sahne dilinden uzak, ağır bir dil kullanmıştır.
E) Bazı tiyatrolarında konularını tarihten almıştır.
5. Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen eserlerin tümü Abdülhak Hamit Tarhan’a aittir?
A) Zeynep - Tarık - Eşber - Afife Anjelik
B) Sabr-u Sebat - Liberte - Sardanapal - İçli Kız
C) İçli Kız - Zeynep - Vuslat - Macera-yı Aşk
D) Finten - Eşber - Şair Evlenmesi – Tarık
E) Gülnihal - Tarık - Sabr-u Sebat - Sardanapal

Sanatçıların eserlerinde kişiler, tek yönlüdür; ya hep iyi ya da kötüdür. Eser sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Bu yönüyle insan yine tam olarak ele alınmamıştır. Eserlerde her tür kişiye rastlanır. Sıradan insanlar, soylular tıpkı hayattaki gibi iç içedir.
6.Bu parçada sözü edilen sanatçılar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?
A) Realizm B) Klasisizm C) Natüralizm D) Romantizm E) Egzistansiyalizm
7. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır?
A) Çok Bilen Çok Yanılır B) Akif Bey C) Zoraki Tabip D) Firuzan E) Macera-yı Aşk

8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?
A) Şinasi B) Abdülhak Hamit Tarhan C) Ziya Paşa D) Namık Kemal E) Recaizade Mahmut Ekrem

"Benim romanlarım, büyük bir yolun üstünde gezdirilen birer aynadır. Bu ayna, bazen göklerin maviliğini yansıtır, bazen de yolun çukurlarında biriken çamuru. Bana düşense, hayale kapılmadan, olayların olduğu gibi bu aynaya yansıtılmasını sağlamaktır.”
9.Diyen bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Sembolizm E) Sürrealiz
Yirmi yaşına kadar resmi bir görev almayıp, edebiyat konusundaki bilgilerini artırmayı tercih etti. Londra’da kaldığı dört yıl boyunca İngiliz ve Fransız edebiyatlarını yakından izledi. Sergüzeşt romanı yüzünden göz hapsine alındığını düşünerek bundan kurtulmak için Paris’e gitti ve 1908’de Meşrutiyet’in ilanına kadar da orada kaldı.
10.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabizade Nazım B) Şemseddin Sami C) Sami Paşazade Sezai D) Abdülhak Hamit Tarhan  E) Muallim Naci

Tanzimat’tan sonra eser veren yazarlar içinde ciddi olarak ilk defa Recaizade Mahmud Ekrem, edebiyatın teorik temelleriyle ilgilendi. O, 1879’da Mekteb-i Mülkiye’ye “Edebiyat-ı Osmaniye” muallimi olarak tayin edilmişti, bu dersle ilgili notlarını 1882’de……….. adıyla bastırdı. Ekrem Bey, bu eseriyle Tanzimat’tan sonra başlayan yeni edebiyatın teorisini yapıyordu. Eser devrin aydınları tarafından çığır açıcı, öğretici ve yeni kurallar koyan bir çalışma olarak takdir edildi.
11.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Istılahat-ı Edebiyye B) Letaif-i Rivayat  C) Talim-i Edebiyat D) Durub-ı Emsal-i Osmani  E) Şecere-i Türk

12. Tanzimat tiyatrosuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konular tarihten ve toplumsal yaşamdan alınır.
B) Tiyatro eğlendirirken eğiten bir eğitim aracı kabul edilir.
C) Komedilerde klasisizm, dramlarda ise romantizm akımının etkisi görülür.
D) Yerli ürünlerin yanında Batı tiyatrosundan çeviri ve uyarlamalar da yapılmıştır.
E) Özellikle ikinci dönemde verilen ürünler sahne tekniği bakımından kusursuzdur.

13.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın birinci döneminde verilen tiyatro yapıtlarından biri değildir?
A) Gülnihal
B) Afife Anjelik
C) Şair Evlenmesi
D) Vatan yahut Silistre
E) Celaleddin Harzemşah.

Tanzimat Dönemi tiyatrolarında işlenen önemli konulardan biri de görücü usulü evliliğin sakıncalarıdır. Namık Kemal de………. adlı yapıtında genç bir kızın kendisinden oldukça yaşlı biriyle görücü yoluyla evlendirilmesine karşı çıkışını anlatır.
14.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Akif Bey B) Gülnihal C) Karabela D) Zavallı Çocuk E) Celalettin Harzemşah

I. Tiyatro halkı eğitmek için bir araç olarak kullanılmıştır.
II. Günlük konuşma dilinden yararlanılmıştır, diğer türlerden daha sade bir dil kullanılmıştır.
III. Yer yer şive taklitlerine ve meddah geleneğine başvurulmuştur.
IV. Görücü usulü ile evlilik, vatan sevgisi, kahramanlık, aşk ve tarihsel konular işlenmiştir.
V. Yapıtlar tümüyle klasisizmin etkisinde ve üç birlik kuralına uygun olarak yazılmıştır.
15.Numaralanmış bilgilerden hangisi Tanzimat edebiyatı I. Dönem göstermeye bağlı edebi metinlerinin özelliklerinden değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

16. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı II. Dönem göstermeye bağlı edebi metinlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Dil genel olarak ağır ve sanatlıdır.
B) Oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
C) Sahne tekniği bakımından zayıf yapıtlardır.
D) Konu olarak genellikle aşk dramları, tarihsel ve bireysel konular işlenmiştir.
E) Tüm yapıtlar nesir olarak yazılmıştır.17. Tanzimat Dönemi’ndeki modern tiyatro ve geleneksel tiyatro karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) Modern tiyatro yazılı bir metne bağlı olarak oluşturulur; geleneksel tiyatroda yazılı metin yoktur, oyunlar doğaçlama oluşturulur.
B) Modern tiyatroda kahramanlar karakter özelliği taşırken geleneksel tiyatroda kahramanlar tip özelliği taşır.
C) Modern tiyatroda amaç güldürürken eğitmek, geleneksel tiyatroda amaç güldürmektir.
D) Modern tiyatroda edebi akımlardan etkilenme söz konusuyken geleneksel tiyatro içeriği ve üslubu yönünden ulusal nitelik taşır.
E) Modern tiyatroda ayrıntıya yer verilmezken geleneksel tiyatroda ayrıntılara, kostüme ve dekora önem verilir.

Namık Kemal’in ilk tiyatro yapıtı, Vatan yahut Silistre
I                                               II
klasisizmin etkisinde ve dram türündedir, vatanseverlik
III                                  IV
ve kahramanlık duygularını harekete geçirmek için yazılan
eser, edebiyatımızda sahnelenen ilk oyun olması yönüyle önemlidir.
                                         V
18.Yukarıdaki cümlede numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. DIV. E) V.
19.Tanzimat I. Dönem tiyatroları ile II. Dönem tiyatrolarının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. Dönem tiyatrolarının dili II. Döneme göre daha anlaşılır bir niteliktedir.
B) I. Dönemde tiyatro toplumu eğitmede bir araç olarak görülmüştür, II. Dönemde okunmak için, bireysel konuların işlendiği tiyatrolar yazılmıştır.
C) Birinci dönem yazarlarının eserlerinde günlük konuşma dilinden yararlanılmış, sade bir dil vardır. İkinci dönem yazarlarının tiyatro dili genel olarak sanatlı ve ağırdır.
D) İlk dönem ürünleri mensur olarak yazılırken Tanzimat’ın ikinci topluluğunda yer alan Abdülhak Hamit Tarhan’ın tiyatroları manzum olarak da yazılmıştır.
E) Tanzimat birinci dönemi tiyatroları sahnelenmeye uygun değildir; II. Dönem tiyatroları ise sahne tekniğine uygun olarak yazılmıştır.

Tiyatro türüne özellikle önem veren Namık Kemal, altı
oyun yazmıştır. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan
"Vatan yahut Silistre" yalnız ülke içinde değil, Avrupa’da da ilgi
                   I
uyandırmış ve beş dile çevrilmiştir. Magosa’dayken yazdığı
"Zavallı Çocuk" oyununda baskıya ve zulme karşı duyduğu
            II
tepkiyi dramatik bir biçimde dile getirmiştir. Yine Magosa’da
yazdığı "Akif Bey"de, yurtsever bir deniz subayının göreve
              III
koştuğu sırada karısının kendisine bağlılık göstermeyişini an-
latırken, ahlaksal bir yorum da yapmıştır. "Gülnihal" oyununda
                                                             IV
görücü yoluyla evlenmeye karşı çıkar. On beş perdelik
"Celaleddin Harzemşah" Moğollar’a karşı İslam dünyasını ko-
V
ruyan baş kahramanın kişiliği çevresinde gelişir. "Karabela"
                                                                     VI
ise konusunu Hint tarihinden alır.
20.Yukarıda Namık Kemal’in tiyatroları ile ilgili yapılan bilgi yanlışlığının giderilmesi için numaralı eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I. ve V.
B) II. ve IV.
C) III. ve VI.
D) IV. ve V.
E) II. ve VI.

Tanzimat Dönemi'nde en çok oyun yazanlardan biri ....................'dır. Ancak eserlerindeki dil öyle ağırdır ki şiiri aratmayacaktır. O da zaten oyunlarını sahnelenmek için yazmadığını tiyatronun da şiir gibi dilsel bir keyif olduğunu savunmuştur.
21.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Samipaşazade Sezai
D) Şinasi
E) Namık Kemal

22. Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat tiyatrosuyla ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Sultan Abdülmecit'in saray tiyatrosu yaptırması, saraydan başlayarak tiyatronun yayılmasını sağlamıştır.
B) Tanzimat ve öncesinde tiyatro daha çok İtalyan ve Fransızların Beyoğlu çevresindeki oyunlarından oluşmaktadır.
C) Oyuncuların eğitimli ve Türk vatandaşı olması hemen hemen Cumhuriyet Dönemi'ne denk gelir.
D) Tanzimat Dönemi'nde kadın karakterleri "zenne" adı verilen erkek oyuncular canlandırmaktadır.
E) Tanzimat tiyatrosundaki oyunların tamamı ya çeviri ya da adaptasyondur.

23. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?
A) Muallim Naci B) Ahmet Vefik
C) Samipaşazade Sezai D) Ahmet Mithat Efendi
E) Şinasi

24. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Nesteren - Abdülhak Hamit Tarhan
B) Kokana Yatıyor - Direktör Âli Bey
C) Celaleddin Harzemşah - Namık Kemal
D) Çengi - Ahmet Mithat Efendi
E) Zor Nikâh - Direktör Âli Bey

1867'de Avrupa'ya gidip 1870'de dönen, 1872'de Osmanlı tiyatrosunun edebî heyetine giren Namık Kemal, tiyatronun eğlendirmenin yanı sıra eğitici işlevi üzerinde durmuştur. Tiyatroyu halkın kültür seviyesini yükselten bir araç olarak görmüştür.
25.Buna göre aşağıdaki eserlerin hangisinde böyle bir amaç güdüldüğü söylenemez?
A) Vatan Yahut Silistre
B) Çerkez Özdenler
C) Nesteren
D) Zavallı Çocuk
E) Şair Evlenmesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C B C B B D D C C   C   C   E   B   D   E   E   E   C   E   B   A   B   A   E   C

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS