ads

TANZİMAT DÖNEMİNİ GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNELR (TİYATRO) TEST-2


TANZİMAT EDEBİYATI TİYATRO TESTİ,TANZİMAT DÖNEMİNİ GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER TESTİ,TESTLER,TANZİMAT DÖNEMİ TİYATROSU TESTİ

onedebiyat:net'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

on
edebiyat:net
olarak buu sayfamızda TANZİMAT EDEBİYATI TİYATRO TESTİ üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


Kanadalı güzel bir kadın olan Finten’in kocası Mister Cross, Avustralya’da altın madenleri işleten zengin bir ihtiyardır. Londra’da sefahat içinde yaşamakta olan Finten, asil birisi olmadığı için Londra’nın yüksek sosyetesine girememektedir. Bunu sağlayabilmek amacıyla kendisini seven Lord Dick ile evlenmek ister. Bunun için de kocasını Hintli uşağı ve aşığı Davalaciro’ya öldürtür. Finten’in uşağı olan Davalaciro’dan bir çocuğu vardır. Fakat Lord Dick bunu kendinden olma sanmaktadır. Finten, çocuğa bir anne bulmak maksadıyla veremli kızlar hastanesinden üçüncü derecede veremli bir kızla Lord Dick’i evlendirir. Yapılan plana göre zaten hasta olan bu kızın ve Finten’in yaşlı kocasının ölümlerinden sonra iki sevgili birbirlerine kavuşacaktır. Fakat veremli kız Blanche nikâhtan sonra iyileşmeye başlar, Lord Dick de karısını ger çekten sever ve Finten’i bırakır. Finten, Davalaciro’ya kalır. Finten’in kocasını öldürdüğü için vicdan azabına tutulan, Finten’in geçmişini bildiği için de kıskançlığa kapılan Davalaciro, bir bunalım sırasında Finten’in çocuğunu boğar, Finten Davalaciro’yu tabanca ile vurur. Kendisi de bunalım içinde yere yıkılır.
1.Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Samipaşazâde Sezai
C) Nabizade Nazım
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizâde Mahmut Ekrem
2.Abdülhak Hamit Tarhan’ın hece vezni ile yazmış olduğu tiyatro eserleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeynep - Yâdigar-ı Harp
B) İçli Kız – Teze
C) Eşber – Tarık
D) Sabr-u Sebat – Finten
E) Nesteren - Liberte

I. Liberte - Abdülhak Hamit Tarhan – tiyatro
II. Vuslat - Recaizâde Mahmut Ekrem - tiyatro.
III. Zehra - Nabizade Nazım - roman K Cezmi - Namık Kemal - tarih
IV. Sergüzeşt - Ahmet Mithat Efendi – roman
3.Yukarıdaki eser - yazar - tür eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) I. ve III.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
Diğer eserlerinde olduğu gibi kişilerin konuşmalarında şairane bir söyleyiş hâkimdir. İngiltere’de geçen aşk ve kıskançık merkezli olayları anlattığı…………. adlı eseri, tiyatro eserleri arasında en başarılısı kabul edilir………………. bu eserinde yer yer şiirlere de yer vermiştir. Sanatçının bu eseri dışında İbn-i Musa, Yadigâr-ı Harp ve Tarhan adlı eserleri vardır.
4.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şair Evlenmesi - Şinasi
B) Finten - Abdülhak Hamit Tarhan
C) İçli Kız - Namık Kemal
D) Vuslat - Recaizâde Mahmut Ekrem
E) Afife Anjelik - Şemsettin Sami
………, Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde eser veren sanatçılardandır. Batı edebiyatından çeviriler yapmıştır. Ölümünden sonra yayınlanan töre komedisinin örneği kabul edilen……………… adlı eseri en yetkin tiyatro oyunu sayılır, sanat için sanat anlayışını savunmuştur. Edebiyatımızın yenileşme ve gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Tek romanı Araba Sevdası ile Türk edebiyatında gerçekçi romanın ilk örneklerinden birini vermiştir.
5.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
B) Abdülhak Hamit Tarhan - Finten
C) Namık Kemal - Vatan Yahut Silistre
D) Recaizâde Mahmut Ekrem - Çok Bilen Çok Yanılır
E) Nabizade Nazım - Macera-yı Aşk
Bu akımın etkisinde kalmış sanatçılar bireyin doğasına kadar inmeyi kendilerine görev saymış, gözlem yerine deneye başvurmuştur. Aynen bir doktor ya da tabiat bilgini gibi çalışmak amacını gütmüşlerdir.
6.Bu parçada özellikleri verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm B) Parnasizm C) Sürrealizm D) Natüralizm E) Romantizm
Çocuklar, sıradan insanlar ve eğitim görmem iş kişiler eserlere konu edilmez. İnsanda en önemli özellik olarak akıl görünür. Sanatın akıl, tabiat ve sağduyu gibi üç temel ilkesi vardır. İnsanın dış görüntüsünden çok, psikolojik dünyası ile ilgilenir. Bu psikolojinin gerçeğe uymasına çok büyük titizlik gösterilir. Her ülke ve her çağda değişmez yönleriyle "insan“ ele alınır.
7.Bu paragrafta sözü edilen özellikler aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?
A) Romantizm B) Realizm C) Naturalizm D) Sembolizm E) Klasisizm
Türk edebiyatında köy ve köylü konusunu işleyen ilk yapıt olan ………. , Talip Apaydın’dan Kemal Tahir’e birçok yazarımızı etkilemiştir. Nâbizâde Nâzım’ın bu yapıtında bir köyü, köy yaşamını, gözleme dayandığı besbelli olarak bu denli ustalıkla canlandırması şaşırtıcıdır. Bu romanda örneğin Namık Kemal”in ………. romanında olduğu gibi her hangi bir ahlaksal ders verme amacı güdülmez. Yansız bir tutum takınılır. Roman, aynı yazarın Zehra romanıyla birlikte edebiyatımızın en seçkin yapıtları arasındadır.
8.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Araba Sevdası - Vatan yahut Silistre
B) Sergüzeşt - Akif Bey
C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Zavallı Çocuk
D) Karabibik - İntibah
E) Dürdane Hanım - Sergüzeşt
Kuralcı bir akımdır. En önemli özelliği akılcı olmasıdır. Eserlerde değişmez tipleri ele alır. Şahsi özellikler dile getirilmez. Bütün insanlarda ortak olan yönler anlatılır. Kullanılan kelimeler özenle ve dikkatle seçilir. Konular eski Yunan’dan ve Latin’den alınır.
9.Yukarıdaki tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm B) Romantizm C) Realizm D) Klasisizm E) Naturalizm
10.Tanzimat edebiyatı sanatçılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatçılıklarının yanında çoğunun devletin üst kademlerinde memuriyeti vardır.
B) Osmanlı Devletinin kurtuluşunu Batılılaşmakta görmüşlerdir.
C) Özellikle I. dönemdekiler halka yararlı olmayı sanat yapmaktan önde görmüşlerdir.
D) Genellikle şiirde romantizmin, romanda realizmin etkisindedirler.
E) Divan edebiyatının nazım biçimlerini ve ölçüsünü terk edip, Batı tarzı şiire yönelmişlerdir.

Türk edebiyatında roman türü ilk kez, Tanzimat’ın ilanından sonra tercüme eserler olarak görülür. ………., Fenelon’un ………adlı romanını 1859 yılında tercüme eder. İlk yerli romanımız ise, Şemsettin Sami’nin ………. adlı eseridir.
11.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Ziya Paşa - Kızıl ve Kara - İntibah
B) Şinasi - Madame Bovary - Sergüzeşt
C) Ahmet Vefik Paşa - Hastalık Hastası - Zehra
D) Recaizade Mahmut Ekrem - Zaraki Tabip - Karabibik
E) Yusuf Kamil Paşa - Telemak - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Atâ öksüz kaldığı için akrabalarından Halil Bey’in yanında büyümüş bir gençtir. Halil Bey ile Tahire Hanım’ın Şefika adlı bir kızı vardır. Şefika ile Atâ, birbirlerini sevmektedir. Ancak bunu gizlerler. Tahire Hanım, Şefika'yı bir paşayla evlendirmek niyetindedir. Bunu Halil Bey ile Şefika’ya açıklar. Ancak Halil Bey, kızı Şefika ile Atâ’nın birbirlerini sevdiğini anlamıştır. Babası Şefika'ya gönlünde birinin olup olmadığını sorar. Ancak Şefika utancından Atâ’yı sevdiğini söyleyemez. Şefika üzüntüsünden verem olur. Bunu öğrenen Atâ, Şefika’yı ziyaret eder. Onun öleceğini öğrenince zehir içer. Sonuçta her ikisi de ölür.
12.Bu parçada kısa bir özeti verilen tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vuslat B) Zoraki Nikâh
C) Zavallı Çocuk D) Şair Evlenmesi
E) Çok Bilen Çok Yanılır
İslam Bey, cepheye gitmek üzeredir. Zekiye'ye, kendisini sevdiğini söyler. Zekiye de onu sevmektedir. İslam Bey’in arkasından bir erkek elbisesi giyerek gönüllülerin arasına katılır ve cepheye gider. Cephede İslam Bey yaralanır, ona, Âdem ismini almış olan Zekiye bakar. Yaralı olduğu hâlde İslam, yanında Abdullah Çavuş ve Zekiye ile düşman cephanesini ateşlemeye giderler. Dönüşlerinde düşmanı çekilmiş bulurlar. Kumandan Sıtkı Bey de Zekiye’nin babasıdır. Vaktiyle bir namus meselesinde itaatsizlik ettiği için keçe külah edilmiş Ahmet olan adını Sıtkı olarak değiştirip askerlikte yeniden rütbe kazanmıştır. İslam ile Zekiye’nin düğünleri kazanılan savaşın mutluluğuyla birlikte yapılır.
13.Bu parçada kısa bir özeti verilen tiyatro yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Macra-yı Aşk
B) Zavallı Çocuk
C) Şair Evlenmesi
D) Vatan yahut Silistre
E) Çok Bilen Çok Yanılır

.I. ……… tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır anlayışını benimsemiş, oyunlarının konusunu tarihten ve günlük hayattan almıştır. (Namık Kemal)
II. …………. Türk edebiyatında modern tiyatronun ilk örneğini veren sanatçıdır, oyununda şive taklitlerinden ve geleneksel tiyatro yöntemlerinden yararlanmıştır. (Şinasi)
III. ……… tiyatronun gelişimi için emek harcamış, Moliere’den tiyatro çevirileri yapmıştır. (Ahmet Vefik Paşa)
IV. ………. tiyatrolarında romantizmin etkisinde kalan bir sanatçıdır; oyunları sahne tekniği açısından kusurludur; oyunlarının bir kısmını nazım bir kısmını nesir halinde yazmıştır. (Abdülhak Hamit Tarhan)
V. ………. mizah ve tiyatro alanında adından söz ettirmiş, bir uyarlama olan Ayyar Hamza oyunuyla tanınmıştır. (Ahmet Mithat Efendi)
14.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içerisinde verilen sanatçı getirilirse bilgi yanlışı ortaya çıkar?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Onun tiyatro eserleri sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynanmaya elverişli değildir. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım- nesir karışık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir.
15.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tiyatro anlayışı ve oyunlarının nitelikleri sıralanan sanatçının yapıtlarından biri değildir?
A) İçli Kız B) Sabr u Sebat  C) Macera-yı Aşk D) Finten  E) Çok Bilen Çok Yanılır
16. Tiyatroları sahne tekniği acısından uygun olmayan
                                 I
sanatçı, oyunlarının konusunu günlük hayattan, tarihten
ve uzak ülkelerden almıştır. Tiyatroda biçimsel yenilik
             II
deneyen sanatçı, oyunlarını nesir ya da nazım hâlinde
                                       III
yazmıştır. Nazım halinde yazdığı oyunlarından Nesteren
                                                                IV
adlı eseri edebiyatımızda heceyle yazdığı ilk tiyatro eseri,
Validem adlı eseri edebiyatımızda aruz ölçüsüyle
V
yazılan ilk tiyatro eseridir.
Abdülhak Hamit Tarhan’la ilgili yukarıdaki parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. Ziya Paşa
II. Namık Kemal
III. Recaizade Mahmut Ekrem
IV. Şemsettin Sami
V. Samipaşazade Sezai
VI. Nabizade Nazım
17.Yukarıda numaralanmış sanatçılardan hangilerinin göstermeye bağlı edebi metin türünde yapıtı yoktur?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.   D) IV. ve V. E) I. ve VI.
Onun tiyatro türündeki eserleri, şiirlerinden daha geniş bir yer tutar. Hayal dünyası zengin olan şair, tiyatrolarını zaman, mekan, dekor ve diğer sahne imkânlarını dikkate almadan yazmıştır. Bu tiyatrolarda yaşayan insanlar kadar ruhlar ve ölüler de görev almıştır. Cinler, periler, ruhlar, hayaletler ve çeşitli ülkelerin hayali tipleri onun tiyatrolarında yer alan sayısız kahramanlardan bazılarıdır. Yazar, bu eserlerinin bir kısmını aruzla bir kısmını hece vezniyle manzum olarak yazmış; bir kısmını da nesirle kaleme almıştır. Bir kısmını da nazımla nesri bir arada kullanarak yazmıştır. Onun eserlerini sahneye konmaktan uzak tutan en önemli engel, bu tiyatrolarda çok zor; aşırı derecede yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanmasıdır.
18.Yukarıda tanıtılan Tanzimat Dönemi sanatçısı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Namık Kemal
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Direktör Ali Bey
I. …………… Teodor Kasap'ın yayımladığı "Diyojen" mizah gazetesine yazdığı mizahî yazılarla ve tiyatroya yaptığı katkılarla tanınmış, Osmanlı Tiyatrosu’nun ku-rulmasında emeği geçmiş; tiyatroda oynanması için Moliere’den çeviriler yapmıştır.
II. …………… yazdığı töre komedisiyle eski düşünce ve yaşam tarzını eleştirmiş, yenilikçi tiyatronun; geleneksel sözlü tiyatro yerine, yazılı oyun türünü getirmiş; toplumu nesnel ve gerçekçi bir gözle, eleştirel bir bakışla vererek gerçekçi tiyatronun öncülüğünü yapmıştır.
III. …………… bir devlet adamı, diplomat ve yazardır. Moliere’in hemen tüm eserlerini çevirmiştir. Bursa vali-siyken yaptırıdığı tiyatroda çevirdiği ve uyarladığı tiyat-roları oynatmış; halka tiyatro zevki aşılamaya çalışmıştır.
IV. …………… romanlarında olduğu gibi tiyatrolarında da topluma faydalı olmayı hedefler. "Eyvah" adlı eserinde çok eşliliği, Açıkbaş’ta ise alafranga özentisi bir adamın kendisinden çok genç bir kızla evlenmesini eleştirir.
19.Numaralı cümelelerde boş bırakılan yerlere, aşağıdaki sanatçılardan hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Namık Kemal
D) Direktör Ali Bey
Tanzimat Dönemi'ndeki ilk trajedi örneği ...............’ın............... adlı oyunudur. İlk karakter komedisini ise............... yazmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan'ın oyunları ise............... türüne örnektir.
20.Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
A) Ali Haydar B) Ahmet Mithat Efendi
C) Direktör Ali Bey D) Sergüzeşti Perviz
E) dram
.................... modern tiyatro eserlerinin bütün özelliklerini taşıyan ve Recaizade'nin en yetkin oyunu olarak kabul edilen bir komedidir. Konusu Maraş Kaymakamı Edip Efendi'nin kızı Hasene Hanım ile Halep Valisi İlyas Paşa'nın oğlu Süeda Bey'in evlilikleri oluşturur. Eser R. M. Ekrem'in ölümünden sonra yayımlanmıştır.
21.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şemsa B) Vuslat C) Çok Bilen Çok Yanılır
D) Muhsin Bey E) Afife Anjelik
"Vatan Yahut Silistre" Tanzimat Dönemi'nin en çok ses getiren oyunlarındandır. Üç yıl içinde altı yüz defa oynanmış ve halk, oyunu her defasında "Yaşasın vatan, yaşasın hürriyet!" diye alkışlamıştır.
Buna göre;
22.Vatan sevgisini işleyen bu oyunla aşağıdakilerden hangisinin doğrudan ilgisi yoktur?
A) Milliyetçilik akımının
B) Ulusal - devlet anlayışının
C) Osmanlının çöküş döneminin
D) Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nin
E) Osmanlıdaki ulusların ayrılma isteğinin
Aslında daha çok "devlet adamı" kimliğiyle öne çıkmıştır. Türk tarihine yönelik yaptığı çalışmalarla Türk milliyetçiliğinin hazırlayıcısı olmuştur. Millî değerlere bağlı kalarak Batılılaşmayı savunmuş, klasisizm etkisinde kalmıştır.
23.Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Samipaşazade Sezai
C) Direktör Ali Bey
D) Şinasi
E) Namık Kemal
Tiyatro Batılı şekliyle, Osmanlı toplumunda ilk defa
                                                                I
Tanzimat'ta karşımıza çıkar. Şinasi'nin bu dönemde
                                         II
tiyatroda öncü bir rolü vardır. Ancak bu, oyun yazmaktan
çok yönlendirme şeklindedir. Şinasi yalnızca bir oyun
                                                     III
yazmışŞair Evlenmesi. Bunun dışında daha çok roman
                      IV
ve öyküyle ilgilenmiştir.
        V
24.Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. de B) II. de C) III. De D) IV. de E) V. de
25. Namık Kemal'in tiyatro anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruz ölçüsüyle manzum tiyatrolar yazmıştır.
B) Toplumcu tiyatro anlayışına sahiptir.
C) Eserlerinde halkın anlayabileceği bir dil kullanmıştır.
D) Konuları toplumsal içeriklidir.
E) Tiyatroyu "ahlak ve lisan mektebi" olarak görmüştür.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A E E B D D E D D   E   E   C   C   E   E   E   E   A   C   B   C   D   A   E   A

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS