ads

   10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI “HİKÂYE” ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI


10. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı, 10. Sınıf Edebiyat Çalışma Kağıtları, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 10 Edebiyat Çalışma, 

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  10. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

2.ÜNİTE : HİKAYE /ÖYKÜ

ÇALIŞMA  İÇERİĞİ

A-9.SINIF KONU TEKRARI

1-Hikaye Nedir?  2-Hikaye  Yapı Unsurları

3-Hikaye Planı                    4-Hikaye Türünün Özellikleri

5-Hikaye Türleri  6-Hikaye  Türü Tarihi Gelişimi

7-Hikaye -Roman Karşılaştırması

B-DEDE KORKUT HİKAYELERİ

C-HALK HİKAYESİ

D-CENKNAME

E-MESNEVİ

F-TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYESİ

G-SERVETİFÜNUN DÖNEMİ HİKAYESİ

H-MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYESİ

 

A-9.SINIF KONU TEKRARI

1)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

( ) Hikâyelerde olay ve kişilerde gerçeğe uygunluk aranmaz.

( ) Diyalog tekniği kahramanın içinden geçirdiklerini dile getirdiği tekniktir.

( ) Olay hikâyeleri genellikle şaşırtıcı bir şekilde sonuçlanır.

( ) Bir metinde birden çok anlatıcı olabilir.

( ) Türk edebiyatında durum hikâyesinin temsilcileri Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay’dır.

( ) Anlatıcının olayların içerisinde yer almadığı sadece gördüklerini anlattığı bakış açısına gözlemci bakış açısı denir.

( ) Hikâyede kişiler ayrıntılı bir şekilde betimlenmelidir.

( ) Karakterin aklından geçen düşüncelerin bütün karmaşıklığıyla ve herhangi bir sıra olmadan verildiği anlatım tekniği bilinç akışı tekniğidir.

( ) Anlatıcının olan biten her şeyi bildiği bakış açısı ilahi bakış açısıdır.

( ) Hikâyeler anlatmaya bağlı metinler içerisinde yer alır.

( ) Durum hikâyelerinde merak ögesi ön plandadır ve hikâyeler beklenmedik bir şekilde sona erer.

( ) Hikâyelerde zaman sadece ileriye doğru akar.

( )Bir kahramanın rüyasını ,geçmişini, hissettiklerini bilen bakış açısı ilahî bakış açısıdır.

( ) Türk edebiyatında Tanzimat’tan önce hikâye türünün yerini halk hikâyeleri, destanlar, masallar, mesneviler ve Dede Korkut Hikâyeleri tutmaktaydı.


2.Olay hikâyesi ve durum hikâyesini karşılaştırınız.

Olay Hikâyesi-Durum Hikâyesi Benzerlikleri

*

*

*

*

 

Olay Hikâyesi-Durum Hikâyesi Farklılıkları

*

*

*

*

 3. Hikâye türünün ilk örneklerini yazınız.

Dünya edebiyatındaki ilk hikâye örneği:

Türk edebiyatındaki ilk hikâye örneği:

Türk edebiyatındaki Batılı anlamda ilk hikâye örneği:

.4.Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.

(Olay , konu, kahraman bakış açısı, anlatıcı, iç konuşma, çözüm, diyalog, karşılaşma, zaman ,Tanzimat ,karakter, gözlemci bakış açısı, durum ,çatışma, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Olay hikayesi, Refik Halit Karay, kişi , mekân , serim ,düğüm, tip)

1. Hikâye türünün Batılı anlamda ilk örnekleri ………………. Dönemi’nde verilmiştir.

2.Hikâyenin yapı unsurları …………., olay ,…………… ve ………….. dır.

3.Türk edebiyatında ………………………………. ve ………………………… olay hikayesinin temsilcileridir.

4.Hikâye ………. , …………. ve….............. olmak üzere 3 bölümden oluşur.

5.Sait Faik Abasıyanık ………………. hikayesinin usta yazarıdır.

6. Temaya göre …............. daha somut özellik gösterir.

7. Toplumsal bir sınıfın ya da zümrenin özelliklerini üzerinde taşıyan kahramanlara……………… sadece kendisini temsil eden kahramanlara ise …………… denir.

8.Kendisi de olayların içerisinde yer alan ve olayları aktaran bakış açısına ……………….. denir.

9.Hikayede,olay ve durumları aktaran kurmaca kişilik …………….. olarak adlandırılır.

10. Hikâyede karşıt duygu, düşünce ve isteklerin; kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesi ile ortaya çıkan duruma …………… denir.

11.Anton Çehov …………. hikâyesinin ilk örneklerini verdiği için bu hikayelere Çehov tarzı hikâye de denmiştir.

12.Anlatımda bir kişinin kendi kendine, içinden konuşmasına …………… ;karşılıklı olarak iki kişinin konuşmasına ise ……………… adı verilir.

13.Maupassant tarafından geliştirilen …………….. hikâyesine Maupassant tarzı hikâye de denir.

 

 

B-DEDE KORKUT HİKAYELERİ

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) koyunuz.

1- Toplam 17 hikayeden oluşur .

2-Hikayelerde az da olsa masal ve destan3-unsurları görülür.

3-Hikayelerde en önemli meziyet mekandır.

4-Anlatım açık, yalın ve durudur.

5-Kahramanlar dövüşlerine Allah ve peygamber sevgisi için yapar.

6-Kahramanların en büyük yardımcısı develerdir.

7-Hikayelerde yaşanan olayların tarihi bilgilerle ilgisi yoktur.

8-Bütün hikayelerde dini unsurlar görülür.

9-At, ağaç, su, yeşillik kısaca tabiat çok sevilir.

10-Türk milletinin karakteristik özellikleri; doğruluk, adalet, güzellik yüceltilir.

 

 

 

Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri yerleştirin

1-………  Oğuz Han’a vezirlik yapmıştır.

2-Dede Korkut ……. ‘e elçi olarak gönderilmiştir.

3-Hikayeler çoğunlukla …….. ve ……. bir şekilde anlatılır.

4-Hikayelerde …….. da söz sahibidir.

5-Destanların her biri bir ……. için söylenmiştir.

6-Dede korkut hikayeleri ……. da yazıya geçmiştir.

7-İlk Türk destan anlatıcısı ……….. ‘tur.

8-Dede korkut hikayelerini söylerken …….. Çalar.

9-Dede korkut destanlarının türü …… ve ……’dır.

10-Misafir için hayvan kesmeye ……. denir.

 

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

1-Dede korkut hikayeleri hangi iki kavmin mücadelesini konu edinmiştir?

A) Araplar-Oğuzlar

B) Çinliler-Kıpçaklar

C) Çinliler-Araplar

D) Kıpçaklar-Oğuzlar

 

2-Dede Korkut hikayeleri hangi devlet zamanında yazıya aktarılmıştır?

A) Akkoyunlu Devleti

B) Büyük Selçuklu Devleti

C) Anadolu Selçuklu Devleti

D) Osmanlı Devleti

 

3-Dede Korkut hikayelerinin iki orijinal kopyası hangi iki ülkededir?

A) Almanya-Türkiye

B) Vatikan-Azerbaycan

C) Vatikan-Almanya

D) Türkiye-Azerbaycan

 

 

4-Dede Korkut hikayelerinde anlatıcı kimdir?

A) Deli Dumrul

B) Boğaç Han

C) Salur Kazan

D) Dede Korkut

 

 

5-Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut’un özelliklerinden değildir?

A) Bulunduğu kavmin bilge kişisidir.

B) Yeni doğan çocuklara ad verir.

C) Savaşlarda kendisi de savaşır.

D) Hikayelerin sonunda dua eder.

•      

6- Ölen bir gencin ardından Azrail’e kafa tutan Dede Korkut hikayesi kahramanı kimdir?

A) Boğaç Han

B) Bamsı Beyrek

C) Deli Dumrul

D) Tepe Göz

 

7- Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Olağanüstü olaylar ve kahramanlar anlatılır.

B) Yol göstericidir.

C) İslamiyetin etkisi görülmektedir.

D) Düz yazı şeklindedir.

 

8-Ne yerse doymayan, halkına zarar veren Dede Korkut hikayesinin dev kahramanı kimdir?

A) Basat

B) Tepegöz

C) Bamsı Beyrek

D) Kanturalı

 

9-İçeriği göz önünde bulundurulursa Dede Korkut hikayeleri günümüzdeki hangi edebi türe uygundur?

A) Destan

B) Roman

C) Hikaye

D) Masal

 

10- Türk kültüründe kadınlarında erkeklerle eşit olduğunu anlatan Dede Korkut hikayesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salur Kazan

B) Deli Dumrul

C) Boğaç Han

D) Bamsı Beyrek

 

 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1-Deli karçar Dede Korkutu öldürmek ister fakat bunu başaramaz niçin?

 

2)  Dede Korkut hikayelerinin sonunda ortaya çıkan kişi kimdir ve bu kişi hikayenin sonunda nasıl bir görev üstlenir?

 

C-HALK HİKAYESİ-- D-CENKNAME

 

Aşağıda bırakılan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Halk hikayelerinde ............, ............. gibi konular işlenir.

Halk hikayelerinde kişiler destana göre ............... daha yakındır.

............................... Hikayeleri Türk edebiyatında destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünleridir.

Nazım şeklinde söylenen destanların ardından gelişen halk hikayelerinde ............................... birlikte kullanılmıştır.

Duygu yoğunluğunun arttığı yerlerde konuşmalar ....................., diğer kısımlar ................... söylenir.

Gerçeklere dayanmakla birlikte ....................... olaylara ve kişilere rastlanır.

Hz. Ali etrafında gelişen dini-destani halk hikayelerine ............................. denir.

Cenknameler ................................ için yapılan savaşları ele alır.

Halk hikayelerinde zaman ..................... dir.

Halk hikayelerinde mekan ................................ dır.

Halk hikayeleri genellikle .................................. biter.

 Türk edebiyatında bazı halk hikayeleri şunlardır: ........................................., ........................................, ............................. Dede Korkut Hikayelerini ........................... halk hikayelerine örnek gösterebiliriz.

Halk hikayelerinde kahraman ........................ bir kişiliğe sahiptir.

Hz. Ali'nin en büyük yardımcısı kılıcı................... ve atı ........................dür

 Aşk hikayelerine örnek olarak ............................ verebiliriz.

Cenknameler  ............................ ve ............................... kaynaklıdır.

 

Aşağıda verilen bilgileri "doğru" "yanlış" olarak değerlendiriniz.

 Halk hikayeleri en eski zamanlardaki destanlardan sonra gelişim göstermiştir. (D) (Y)

Halk hikayeleri yazılı ürünlerdir. (D) (Y)

Köroğlu hikayesi dini temalı halk hikayesine örnektir. (D) (Y)

 Halk hikâyeleri, destanların zaman içerisinde biçim ve öz değişikliğine uğramasıyla oluşan ürünlerdir. (D) (Y)

Halk hikâyeleri kahraman bakış açısı ile oluşturulmuştur. (D) (Y)

Halk hikâyeleri konularına göre üçe ayrılır: Aşk Hikâyeleri, Dinî Temalı Kahramanlık Hikâyeleri, Destanî Halk Hikâyeleri (D) (Y)

Halk hikayelerinin konusu. aşk, kahramanlık ve dindir. (D) (Y)

 Kahramanlar bezen insan dışı varlıklarla konuşurlar. (D) (Y)

Türk hikayeleri ; Türk, Arap ve İran-Hint kaynaklı olmak üzere üç grupta toplanır. (D) (Y)

Hikayelerde kahramanların en büyük yardımcısı Hazreti Hızır’dan sonra kurttur. (D) (Y)

Türk edebiyatında modern hikayeden önce halkın anlatma ihtiyacını masallar karşılıyordu. (D) (Y)

Halk hikayelerinde anlatılan bazı olayların tarihle yakın ilişkisi vardır. (D) (Y)

Türklerde hikaye anlatma geleneği "sığır, şölen, yuğ" törenlerinde ilk olarak karşımıza çıkmaktadır. (D) (Y)

 Halk hikayeleri sadece insanları eğlendirmek amacıyla anlatılır. (D) (Y)

Kahramanlar genellikle ailenin tek çocuğu olup olağanüstü bir şekilde dünyaya gelir. (D) (Y)

 

 

E-MESNEVİ

A) Aşağıdaki verilen bilgilerin doğru veya yanlış oluşuna göre yanlarına yazınız..

Mesnevi türünün Türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip’in  “Hadikatü’s Süeda” adlı yapıtıyla olmuştur.(   )

Divan edebiyatında uzun hikayeler öykü türü ile yazılırdı.(   )

Beş mesneviden oluşan eserlere hamse denir.(   )

Garibname Ahmedi tarafından yazılmıştır.(   )

Mesnevi “ikili” anlamına gelmektedir.(   )

Genceli Nizami, İran edebiyatında hamse sahibi ilk şaiirdir.(   )

Türk edebiyatında ilk uzun mesnevisi 11. yüzyılda yazılmıştır.(   )

Mesneviler uzun yazılamazlar.(   )

Mesneviler edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir.(   )

10.Mesnevide her beytin kendi içinde tamamlanması ve diğer beyitlere geçmemesi zorunlu değildir.(   )

 

B)Aşağıdaki çoktan  seçmeli soruları cevaplayınız.

 

1)Yusuf u Zeliha  aşağıdaki kişilerden hangisine aittir?

A)Yusuf Has Hacip

B)Yunus Emre

C)Ahmedi

D) Aşık Paşa

E)Şeyyad Hamza

 

2)Mesnevilerde kaç bölüm vardır?

A) 2   B) 3   C) 6   D) 8    E) 10

 

3)Mesnevinin yazılış nedenini belirten bölüme ne ad verilir?

A) Dibace   B)Sebeb-i Telif C)Hatime  D)Tevhid E)Miraciye

 

4)

Aşağıdakilerden hangisi eğlence ve düğünleri anlatan mesnevidir?

AHüsn ü Aşk B) Hayriyye C)Garibname D)Surname E)Hubanname

 

5)Mesnevinin Türk edebiyatına girişi hangi eserle olmuştur?

A)Kutadgu Bilig

B)Hadikatü’s Süeda

C)Hüsn ü Aşk

D)Garibname

E)Şehname

 

 

 

 

6) 1) Şeyh Galip                a)Yusuf u Zeliha

    2)Şeyyad Hamza           b)Hüsn ü Aşk

    3)Aşık Paşa                    c)Garibmame

Yukarıdaki kişileri eserleri ile eşleştiriniz.

A)a,b,c   B)c,a,b C)a,c,b D)b,c,a E)b,a,c

 

7)Aşağıdaki mesnevinin özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A)Mesneviler ikili anlamına gelmektedir.

B)Mesneviler edebiyatımıza İran edebiyatından gelmiştir.

C)Mesneviler uzun yazılamaz.

D)Türk edebiyatının ilk uzun mesnevisi Kutadgu Biligdir.

E)Beş mesneviden oluşan eserlere hamse denir.

 

8))İntidaname, Rebabname, İntihaname eserleri hangi kişiye aittir?

A)Sultan Veled

B)Hoca Mesud

C)Ahmedi
D)Mevlana

E)Aşık Paşa

 

9) Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi mesnevidir?

A)Hüsrev ü Şirin

B)Mevlid

C)Şehname

D)Hubanname

E)Surname

 

10)Mesnevi türünün en tanınmış ismi kimdir?

A)Kul Mesud

B)Sultan  Veled

C)Yunus Emre

D)Hoca Mesud

E)Mevlana

 

 

C)Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız                                            

  1)Mesnevilerin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.

            

   

 

 

2) Türk edebiyatındaki önemli kişilerden 5 tanesini eserleri ile birlikte yazınız.

 

 

 

Aşağıdaki önemli mesnevilerin yazarlarını karşısına yazınız

 

 

 

EN ÖNEMLİ MESNEVİLER

Eser Adı 

Yazar Adı 

Kutadgu Bilig

İskendername

Yusuf ile Züleyha

Mantıku’t Tayr

Vesiletü’n Necat

Leyla ile Mecnun

Risaletü’n Nushiyye

Cemşid-i Hurşit

Garipname

Harname

Hüsn ü Aşk

Hayriyye

 

 

GENEL

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.

1. Mesnevilerde dil .................., ölçü…………………………., beyit sayısı ise …………………………dır.

2. Türk edebiyatının ilk hikâye örneği ……………………………………………’nin yazdığı

…………………………………… adlı eserdir. Batılı anlamda ilk hikâye örneği ise Samipaşazâde

Sezai’nin ………………………………………adlı eseridir.

3. Divan Edebiyatı Dönemi’nde roman ve hikâyenin yerini tutan uzun soluklu eserlere ….………….

denir.

4. ……………………… Edebiyat Dönemi’nde eser veren Ömer Seyfettin …………………………….

adlı makalesiyle sade bir Türkçeyi savunmuş, bunu da eserlerine yansıtmıştır.

 

Aşağıda numaralar ile verilen eser isimlerini harf ile verilen sanatçı isimleriyle eşleştirerek

harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.

B)

1. Beng ü Bâde

2. Yüksek Ökçeler

3. Küçük Şeyler

4. Letâif-i Rivâyât

5. Uzun Hikâye

 

a) Mustafa Kutlu

b) Ahmet Mithat Efendi

c) Ömer Seyfettin

ç) Samipaşazade Sezai

d) Fuzuli

 

Aşağıdakilerden hangisi dinî destansı hikâye

özelliği taşır?

A) Dede Korkut Hikâyeleri

B) Cenknâmeler

C) Kerem ile Aslı

D) Leyla ve Mecnun

E) Âşık Garip Hikâyesi

 

Hikâye türünün Türk edebiyatındaki tarihî

gelişimini araştıran bir kişi aşağıdaki eserlerden

hangisini diğerlerinden önce incelemelidir?

A) Küçük Şeyler

B) Letâif-i Rivâyat

C) Yüksek Ökçeler

D) Dede Korkut Hikâyeleri

E) Kerem ile Aslı

 

Arkadaşı Murat sessizce eğildi. Sol elinin parmakları ile

sırtının uzanabildiği en uç noktaya dokundu. Sonra

Muazzez Hanım’ın oğluna ve kızına uzun uzun baktı.

Öğlen ezanı yeni okunduğu hâlde, evin içerisine garip bir

karanlık hâkimdi. Cenaze bu havayı katmıştı eve.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Kişiler

B) Yer

C)Zaman

D)Olay

E)Kahraman bakış açısı


10. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı İndir PDF

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS