ads

    11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,

11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-gezegen-yayinlari-sayfa-

ONEDEBİYAT.NET ' in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf GEZEGEN YAYINLARI Edebiyat Kitap Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız.  


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

on edebiyaton numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
.11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 88

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Cenap Sahabettin Servetifünun Dönemi’nin önemli şairlerindendir. Şairin okuduğunuz “Elhan-ı Şita” adlı şiiriyle ilgili Mehmet Kaplan’ın değerlendirmesi şöyledir: “Bu manzumede ilk dikkati çeken sey, sekil ve üslûbun son derece işlenmiş olmasıdır. Muhteva pek o kadar ehemmiyetli değildir: Bir kış manzarasının tasvirinden ibarettir. Kış, Divân şiirinde de anlatılmıştır. Fakat eskiler kışı daima statik olarak ele almışlardır. Cenab onu hareketli bir manzume haline getiriyor; karların yağışını tasvir ediyor. İntibaları, klişe beyazlık ve soğukluk vasıflarında kalmıyor, çok yeni şekillere bürünüyor. Cenab, karların yağış hareketinde evvelâ müzikal bir hususiyet buluyor. Bundan dolayı şiirine Elhân-ı Şitâ: Kış mûsikisi adını veriyor. Manzumesiyle bu mûsikiyi taklide çalışıyor. Şiirin en mühim tarafı, şekil, vezin ve çeşitli âhenk unsurlarıyla bir mûsiki vücuda getirmesidir. Karların yağışı, Cenab’ın muhayyilesinde mûsiki intibaından başka, çeşitli imajlar yaratıyor. Bu imajlar silsilesi şiire bir resim karakteri veriyor. Müzikal ve pitto- resk intibalara, psikolojik intibalar da refakat etmektedir. Şiire kaybolan bir saadetin hüznü hâkimdir. Düşen karlara, bahara ait sevimli unsurların zavallı hâtırası karışıyor. Kaybolan bahar ile bir kader gibi çökmekte olan kış arasında âdetâ bir trajedi cereyan ediyor.

(Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1)

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metnin nazım birimi nedir? Metnin birimleri hangi tema etrafında bir araya gelmiştir?

  • Cevap: Bu şiir “serbest müstezat” nazım biçimiyle yazılmıştır. Bu nazım biçimi, Divan edebiyatında yoktur. Birimler kış ve kışın insanda yarattığı duygular teması etrafında bir araya gelmişlerdir.

2. Dizelerin düzenlenişi ile metnin içeriği arasında nasıl bir ilişki vardır?

  • Cevap: Metindeki kar yağışını andıran bir şekilde bazı dizelerin bir alt satıra kar düşmesi gibi düştüğünü gözlemleriz.

3. Metinde “kar” nelere benzetilmiştir, hangi varlıklar kişileştirilmiştir? Bu sanatların metnin anlamına katkısını değerlendiriniz.

  • Cevap: Şairin kışla ilgili izlenimleri, klişeleşmiş olan “beyazlık” ve “soğukluk” nitelikleriyle sınırlı kalmamış; çok yeni şekillere bürünmüştür. Şiirde anlatılan kar yağışı, müzikal bir anlatımla yansıtılmıştır. Bu nedenle şair bu şiirine “Elhân-ı Şitâ” (Kış Musikisi) adını vermiştir. Şair bu şiiriyle âdeta bir müzik eserini taklide çalışmıştır.

4. Betimlenen kış görüntüsü ile söyleyici arasında nasıl bir ilişki vardır? Uçuşan karlar, söyleyici- de nasıl bir ruh hâli oluşturmuş ve hangi çağrışımları uyandırmıştır?

  • Cevap: Karların yağışı, Cenap’a musiki izleniminden başka, çeşitli imajlar da çağrıştırmıştır. Bu imajlar zinciri, söz konusu şiire bir resim karakteri vermiştir. Şiirdeki bu müzikal ve resim öğeleri Servet-i Fünûn şiirinin, özellikle de Cenap Şahabettin’in şiirinin önemli bir özelliğidir. Bu şiire kaybolan bir mutluluğun hüznü egemendir. Düşen karlara, bahara ait sevimli unsurların zavallı hatırası karışmaktadır. Kaybolan bahar ile bir kader gibi çökmekte olan kış arasında âdeta bir trajedi cereyan etmektedir. Bu yönleriyle de bu şiir, Servet-i Fünûn şiirindeki “karamsar ve hüzünlü havayı” yansıtmaktadır.

5. Metinden anjambman tekniğinin kullanıldığı dizelere örnekler veriniz.

  • Cevap:  Aşağıdaki dizelerde de görüleceği üzere şair “gibi kar” kısmını aşağıya alarak ajambementi uygulamıştır.

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;

Eşini gaib eyleyen bir kuş
gibi kar

6. Metnin nazım birimi, kafiye düzeni ve ölçüsünü dikkate alarak nazım biçimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu söyleyiniz.

Divan şiirinin kaside nazım biçimiyle yazılmıştır.
Dizelerin kümelenişi itibarıyla karışık düzenli serbest bir biçime sahiptir.
Metin koşma nazım biçimine göre düzenlenmiştir.

  • Cevap: Dizelerin kümelenişi itibarıyla karışık düzenli serbest bir biçime sahiptir. ifadesi doğru olan ifadedir.

7. a. Aşağıdaki metni okuyunuz.

“Tesir mihrakları ve kaynakları Alman felsefesine (Schopenhauer Hartmann), Alman musikisine (Wagner), Fransız şiirine (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) kadar uzanan Sembolizm, daha ziyade Fransa’da ve diğer Avrupa memleketlerinde, ondokuzuncu asrın ikinci yarısından beri bâzı genç grupları etrafında toplayan sanat cereyanıdır. Bu sanatçılar arasında Puis de Chavannes (Puji dö Şeven) gibi Fransız, Burne Jones (Börn Cens) gibi İngiliz ressamları da vardır. Aralarında çeşitli ihtilâf ve mücadelelerde bulunan bu grupların birleştikleri nokta, daha ziyade gelenekle. Ve nihayet bu telkinci, sırlı, sembolik şiir, her şeyin fevkinde, musikili (müzikal) olacaktır.

  • Cevap:
.
.
.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS