ads

 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Şiir Testi, Cumhuriyet Edebiyatında Şiir Test, Cumhuriyet Dönemi Şiiri Testi, TESTLER, İNDİR , PDF 

ayt-edebiyat-cumhuriyet-donemi-edebiyati-siiri-test


ONEDEBİYAT.NET' İN değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için   Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Şiir Testi üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Şiir Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin özelliklerinden biri değildir?

A) Anadolu’ya ve halkın sorunlarına yönelme düşüncesi yaygınlık kazanmıştır.

B) Eserlerde Kurtuluş Savaşı'nın etkileri görü­lür.

C) Sanatçıların dili genellikle sadedir.

D) Halk şiirinden yararlanılmış, şiirde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.

E) Bu dönemde sadece roman, öykü ve şiir tür­lerinde eserler verilmiştir.

 

2. Memleket edebiyatı, (I) Anadolu’yu ve Anadolu insanını anlatmaya çalışan bu anlayışın temel­leri Tevfik Fikret tarafından atılmıştır. (II) şiirde hece ölçüsünü ve halk şiiri nazım biçimlerini kullanmışlar. (III) Sanatçılar yalın bir dille eser­ler vermiştir. (IV) Mahalli söyleyişleri edebiyata sokmuşlardır. (V) Faruk Nafiz, Halit Fahri, Ahmet Kutsi Tecer gibi şairler iyimser bir psikoloji ile şiirler, yazmışlardır.

Bu parçada Memleket edebiyatı ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Ede-biyatı'nın belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Aruz, yerini serbest şiir anlayışına bırak-mıştır.

B) Halk diliyle aydınların dili arasındaki kopukluk giderilmiştir.

C) Romanda toplumsal gerçekçilik egemen olmuştur.

D) Süslü, sanatlı bir anlatım yolu tercih edilmiştir.

E) Edebiyat bir kesime değil, tüm Anadolu’ya açılmıştır.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi I. Yeni Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?

A) şiir, ölçü ve uyaktan kurtarılmalıdır.

B) şiir dili, halkın konuştuğu dil olmamalıdır.

C) şiirde edebi sanatlara yer verilmemelidir.

D) Günlük yaşamdaki her şey şiirin konusu ola­bilir.

E) şiirde esprili, nükteli bir anlayış benimsenme­lidir.

 

 1950’den sonra Mehmet Çınarlı’nın çıkardığı der­gi çevresinde toplanan bazı sanatçılar Garipçilere tepki göstermişler; milli-manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışı ortaya koymuşlardır. şiirde ölçü, uyak gibi ögeleri önemseyen bir topluluktur.

5.Bu parçada hakkında bilgi verilen edebi toplu­luk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fecriati                 B) Toplumsal Gerçekçiler

C) Hisarcılar             D) Maviciler

E) II. Yeniciler

 

 

7. 1928’de eserlerini bir kitapta toplayarak ortaya çıkan bu genç sanatçılar, edebiyatta daima “ye­nilik, içtenlik, canlılık” peşinde koşmuşlardır. Bu genç sanatçılar geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup işlemişlerdir fakat tam bir edebiyat topluluğu olamadan dağılıp gitmişlerdir.

Bu parçada bahsedilen genç sanatçılar aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine bağlı olabilir?

A) Garipçiler                        B) Yedi Meşaleciler

C) Hisarcılar             D) Maviciler

E) II. Yeniciler

 

8. (I) 1950’den sonra bazı öykü ve roman yazar­ları halkla ve özellikle köye, köylü sorunlarına yönelmişler, (II) gözlemci bir gerçekçilikle eser­ler vermişlerdir. (III) Toplumsal Gerçekçiler, ele aldıkları sorunları daha çok sosyalist dünya gö-rüşünden hareketle işlemişler; (IV) sanatı bu görüşü yayma doğrultusunda kullanmışlardır. (V) Toplumsal gerçekçi yazarların en önemli ismi M. Akif Ersoy’dur.

Toplumsal Gerçekçiler'le ilgili bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Yedi Meşaleciler; Beş Hececilerin şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

B) Toplumsal Gerçekçiler; sosyal olaylara ve toplumsal gerçeklere yönelerek yurt gerçek­lerini savunmuşlardır.

C) Beş Hececiler; Halk şiirinden, yerli kaynaklar­dan yararlanarak şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol oynamışlardır.

D) Hisarcılar; Garip Hareketi’nin etkisiyle gele­neksel şiir anlayışına karşı çıkarak yeni bir şiir anlayışını savunmuşlardır.

E) Garipçiler; şiir, bütün biçimsel kurallardan kurtul-malıdır, anlayışıyla hareket etmiştir.

 

 

10. Türk edebiyatındaki edebi anlayış ve oluşumları anlamak için onları oluşturan sanatçılarına veya en büyük temsilcilerine bakmak gerekiyor. Mese­la ---- anlamak istiyorsak mutlaka ---- de tanımak zorundayız.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangi­si getirilemez?

A) Servetifünun’u - Tevfik Fikret’i

B) Garipçiler’i - Orhan Veli’yi

C) Genç Kalemler’i - Ömer Seyfettin’i

D) Fecriati’yi - Ahmet Haşim’i

E) Yedi Meşaleciler’i - Edip Cansever'i

 

11. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni topluluğunun özelliklerinden biri değidir?

A) şiirde duyguya önem vermek

B) şiirde konu veya olaylara yer vermemek

C) Edebi sanatlara yüz çevirmemek

D) şiirde söyleyişi daha çok önemsemek

E) Açık, anlaşılır bir anlatım tercih etmek

 

12. – Sanat, sanat için olmalıdır.

– Geleneksel temalar yerine yeni temalar işlenme-lidir.

– Milli ve ulusal değerler yerine Batılı ilkelerle sanat yapılmalıdır.

– Edebiyatta taklitten kaçınılmalıdır.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, yukarıda sözü edilen edebi anlayışa uygun eserler vermemiştir?

A) Cevdet Kurdet Solak

B) Vasfi Mahir Kocatürk

C) Oktay Rıfat Horozcu

D) Sabri Esat Siyavuşgil

E) Kenan Hulusi Koray

 doğru konum= derskonum

hazırlayan: Mustafa ŞAHİN
destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

13. Garip Hareketi’ne karşı bir tepki olarak ortaya çıkan bu topluluğun sanat ilkeleri Garipçilerden oldukça farklıdır. Gözlemledikleri her şeyi ken­dilerine özgü bir anlayışla aktarmışlar. İnsanın bilinçaltına inerler, soyut ve kapalı bir anlatımı benimserler. Söyleyişi, anlamdan daha çok öne çıkararak ahengi ölçü ve kafiyeyle değil, musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlamışlardır.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıda-kilerden hangisidir?

A) II. Yeniciler         B) Yedi Meşaleciler

C) Beş Hececiler       D) Hisarcılar

E) Toplumsal Gerçekçiler

 

 

Basmakalıp söyleyişlerin egemen olduğu mem­leketçi şairaneliğe ve şairaneye, romantik hece şiirine karşı çıkan ----, şiirin gündelik yaşama ve halka yönelmesini amaçlıyordu.

14-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi getirilmelidir?

A) Beş Hececiler                  B) Garipçiler

C) Milli edebiyatçılar                        D) Maviciler

E) Servetifünuncular

 

 

 “şiir için şiir anlayışına dayalı, sürrealizmden daha aşırı bir soyutlama akımı güden, noktalama işaretlerinin gereksiz olduğunu savunan, şiirde akla ve mantığa yer vermeyen bir topluluktur.”

15-Bu parçada hakkında bilgi verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler                  B) Yedi Meşaleciler

C) I. Yeni (Garipçiler)          D) II. Yeniciler

E) Fecriaticiler

 

 

TEST-2

 

1. “1928’de bir araya gelen şiire yeni bir ses, yeni bir felsefi hava, yeni temalar getirmek düşüncesiyle ortaya çıkan, yeniliği, içtenliği, özgürlüğü ilke edi­nen topluluktur.”

Yukarıda sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal Gerçekçiler

B) Yedi Meşaleciler

C) İkinci Yeniciler

D) Beş Hececiler

E) Garipçiler

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Fecriati sanatçıları ile Yedi Meşalecilerin ortak özelliği olabilir?

A) şiirde anlamı ikinci plana atmışlardır.

B) Hece ölçüsüyle şiirlerini yazmışlardır.

C) Fransız edebiyatını örnek almışlardır.

D) Fransız şiirinden alınan nazım biçimlerini kullanmışlardır.

E) Eserlerinde, toplumsal ve sosyal konuları işlemiş-lerdir.

 

Uyak, ilkel insanların şiiri akılda tutabilmesi için bir yardımcı araçtı. Bugünkü insan ilkel olmadığına göre, uyak bırakılmalıdır. Uyakla birlikte her tür­lü söz ve anlam sanatları da bırakılmalıdır. Bu sanatların amacı doğayı değiştirme, nesne ve varlıkları olduğundan başka türlü göstermedir. Bu yol, bugüne değin çok denenmiş; ama edebiyata hiçbir şey kazandırmamıştır. Bunun gibi hece öl­çüsü de aruz ölçüsü de gereksizdir.

3.Bu parçada dile getirilen görüşler aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisine aittir?

A) Beş Hececiler       B) Garipçiler

C) İkinci Yeniciler    D) Fecriaticiler

E) Yedi Meşaleciler

 

Bilmem ki nasıl anlatsam

Nasıl, nasıl size derdimi

Bir dert ki yürekler acısı

Gönül yarası desem

Değil

Ekmek parası desem

Değil

Bir dert ki

Dayanılır şey değil

4.Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önün­de tutulduğunda aşağıdaki sanatçılardan han­gisine ait olabilir?

A) A. Muhip Dıranas                        B) Necip Fazıl Kısakürek

C) Cahit Sıtkı Tarancı                       D) Orhan Veli Kanık

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

 

Gitti gelmez bahar yeli

Şarkılar yarıda kaldı

Bütün bahçeler kilitli

Anahtar Tanrı’da kaldı

Geldi çattı en son ölmek

Ne bir yemiş, ne bir çiçek

Yanıyor güneşte petek

Bütün bal arıda kaldı

5.Bu şiir biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Orhan Veli Kanık                        B) Ceyhun Atıf Kansu

C) İlhan Berk                                   D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Melih Cevdet Anday

  doğru konum= derskonum

hazırlayan: Mustafa ŞAHİN
destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

6-Bu dörtlük biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki sanat-çılardan hangisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel                  B) Oktay Rıfat Horozcu

C) Orhan Veli Kanık                        D) Cemal Süreya

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde

Oysaki seninle güzel olmak var

Örneğin rakı içiyoruz

İçimizde bir karanfil düşüyor gibi

Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda

Midemdi; aklımdı şu kadarcık kalıyor

Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana

Veriyorum işte

Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel

O başkası yok mu bir yanındakine veriyor

Derken karanfil elden ele

7-Yukarıdaki dizeler şekil ve içerik olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel                  B) Mehmet Akif Ersoy

C) Yaşar Kemal                                D) Edip Cansever

E) Yavuz Bülent Bakiler

 

 

Sivas yollarında geceleri

Katar katar kağnılar gider

Tekerlekleri meşeden

Ağız dil vermeyen köylüler

Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler

Ağır ağır kağnılar gider

Sivas yollarında geceleri

8-Bu dizeler Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin hangi yönüne örnek verilemez?

A) Memleketçiliğine                         B) Dilinin sade oluşuna

C) Toplumla ilgili olmasına              D) Halk deyişleri içermesine

E) Soyut çizgide gelişmesine

 

İşte kara dutları güneşin

Papatyaların renkli camları

Başakları evlerin

Kan rengi kız çocukları yelesiz

Lokma lokma ağaçların altında

Tiren yolunda eğri büğrü

Damları doğrayan makas

9-Bu dizelere göre İkinci Yeni şiiri hakkında aşa-ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazı sözcükler çağrışım amacıyla kullanıl-mıştır.

B) Anlam ve anlaşılırlık göz ardı edilmiştir.

C) Mantığa aykırı tamlamalar ve söz öbekleri kullanılmıştır.

D) Yaşamın gerçeklerinden uzaklaşma çabası vardır.

E) Süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanılmıştır.

 

 

Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt

Yıllarca döktürür sana gözyaşı

Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt

Turnanın hasreti yakar Maraş'ı

10-Bu dizeler aşağıda verilen dönemlerden han­gisiyle ilgili olabilir?

A) Ulusal duyarlıkların işlendiği Milli Edebiyat dö­nemiyle

B) Duygudan çok mantık ve düşünceye önem veren Garipçilerle

C) Anadolu'nun çeşitli görünümlerinin işlendiği Cumhuriyet Dönemi'yle

D) şiirde soyutluğa yönelişin başladığı İkinci Yeni hareketiyle

E) Milli Edebiyat'ın şiir anlayışını sürdüren Beş He­cecilerle

 

 

11. şiirlerinde Anadolu folklorundan, halk ede-biyatından geniş ölçüde yararlanan sanatçı, ilk şiirlerini Dergah ve Milli Mecmua’da yayımlamıştır. şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Anlaşılır, sade bir dili; içten yönü ağır basan dizeleri ve memleket şiirleriyle tanınır. Sanatçı şiirin yanı sıra tiyatro alanında da yapıtlar vermiştir. Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu önemli oyunlarıdır.

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek                 B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Orhan Asena                    D) Turan Oşazoğlu

E) Haldun Taner

 

 

12. Aşk İki Kişiliktir, Bir Gün Mutlaka şiirlerinin şairi olan ---- gerçek şiir kimliğini toplumcu, etkin bir edebiyat anlayışının örneklerini verdiği şiirleriyle oluşturmuştur. Çevirileriyle de dikkat çeken sa­natçı, edebiyat ve kültür üzerine yazdıkları, anto­loji ve diğer çalışmalarıyla kuşağının önde gelen sanatçıları arasına girmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ümit Yaşar Oğuzcan       B) Özdemir Asaf

C) Attila İlhan                       D) Ahmet Oktay

E) Ataol Behramoğlu

 

Eserlerinde zaman, rüya, his kavramlarına yoğunlaşan ----, şiirlerinde musikiye önem vermiştir. ---- akımından etkilenen sanatçının şiirlerinin yanı sıra düz yazıları da vardır. Huzur, sanatçının en önemli romanıdır.

13-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Peyami Safa - Realizm

B) Halit Ziya Uşaklıgil - Realizm

C) Ahmet Haşim - Sembolizm

D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Sembolizm

E) Yahya Kemal Beyatlı - Parnasizm

 

 

Genellikle hece ölçüsüyle yazan ----, ---- içinde şiirden hiç kopmayan tek sanatçıdır. Sonraları serbest şiiri deneyen şairin öyküleri de vardır. Çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, küçük mut­luluklarla yetinme gibi konuları işlemiştir. Sebil ve Güvercinler sanatçının en önemli yapıtıdır.

14-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sabri Esat Siyavuşgil - Yedi Meşaleciler

B) Ziya Osman Saba - Yedi Meşaleciler

C) Halit Fahri Ozansoy - Beş Hececiler

D) Faruk Nafiz Çamlıbel - Beş Hececiler

E) Orhan Seyfi Orhon - Beş Hececiler

 

 

“1940 sonrası Türk şiirinde halk şiiri geleneğinden yola çıkılarak yeni bir şiir anlayışına ulaşan sa­natçı, günün geçerli akımlarına bağlanmadan kendisinin olan bir şiiri geliştirmiştir. Yalın, akıcı bir söyleyişe dayanan ve halk şiirinden beslenen, Anadolu insanının yaşamını, doğayla ilişkilerini dile getiren bir şiirdir bu. Köy ve köylü gerçek kimliğiyle onun şiirlerinde yer alır. Sanatçının Ata­türk Kurtuluş Savaşı’nda adlı eseri bir oratoryoya da konu olmuştur.”

15-Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca                  B) Cahit Külebi

C) Ceyhun Atıf Kansu                     D) Attila İlhan

E) Oktay Rıfat Horozcu

 

 

 

TEST-3

 

 

Şairdeki "İkinci kişi" problemini, ikinci kişi ile kendi arasındaki bağlantıları çeşitli yönlerden derinleş­tirdiği, yaşayışını dolduran davranışları soyut­laştırarak bir düşünme planını yükselttliği, 1950 şiirinin ortak biçim anlayışından ayrı, özel bir dil kullandığı görülür. Çelişkili, oyunlu bir mantık dü­zeninde dize sayısını çoğu kez en aza taşıyan şiirleri Yuvarlağın Köşeleri adlı yapıtında yer alır. Benden Sonra Mutluluk, Yalnızlık Paylaşılmaz, Dünya Kaçtı Gözüme diğer şiir kitaplarıdır.

1-Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedri Rahmi Eyüboğlu

B) Özdemir Asaf

C) Kemalettin Kamu

D) Asaf Halet Çelebi

E) Behçet Kemal Çağlar

 

İkinci Yeni içerisinde geleneksel dili tahrip ederek kendine özgü yeni bir dil kurmaya çalışan kişidir. Şiir dili, okuyucuyu şaşırtma ve sarsma anlayışı üzerine kuruludur. Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şairdir. Şiiri iç, dış ve dil kurgularında her türlü biçim endişesinden uzaktır. Şiirlerinde özgün imgelere yer vermiştir. Kınar Ha­nımın Denizleri, Ortadoksluklar, Yort Savul, Bakış­sız Bir Kedi Kara eserlerinden birkaçıdır.

2-Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Sezai Karakoç

B) İlhan Berk

C) Ece Ayhan

D) Cemal Süreya

E) Edip Cansever

 

 

 ----, İkinci Yeni'nin en sadık üyesidir. Galile Deni­zi, Çivi Yazısı, Otağ ve Mısırkalyoniğne adlı şiir kitaplarıyla İkinci Yeni tarzında ciddi şiirler yaz­mış, şiir dilinde aşırı ve beklenmedik denemele­re girişmiştir. Sürrealist şiir anlayışından alınan "otomat yazı" anlayışını başarılı bir biçimde uy­gulayarak imgeye ve çağrışıma dayalı bir şiir dili kurmuştur.

3-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Ece Ayhan                       B) İlhan Berk

C) Edip Cansever      D) Turgut Uyar

E) Sezai Karakoç

 

4-Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aruz ölçüsü tümüyle terk edilmiş, hece ölçüsü yerleşmiştir.

B) Dilde sadeleşme hareketi amacına ulaşmıştır.

C) Anadoluyu konu edinen şiirler yazılmıştır.

D) Roman ve öykülerde olayların geçtiği mekan­lar İstanbul'la sınırlıdır.

E) Bazı şairler, Halk şiiri geleneğinden geniş öl­çüde yararlanmışlardır.

 

 (I) Cumhuriyet Dönemi şairleri tarihle övün­me, ulus sevgisi, kahramanlık gibi temalara yönelmişlerdir. (II) Bu dönemdeki yapıtlarda, yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. (III) Romanlarda, Edebiyatıcedide ve Milli Edebiyat Dönemi'nde işlenen konular aynen sürdürülmüştür. (IV) Ya­zarlar, gözlemlerinden yararlanarak gerçekçi ol­maya özen göstermişlerdir. (V) Bazı yazarlar be­timlemelerde ve psikolojik çözümlemelerde çok başarılı olmuşlardır.

5-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-gisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

6- “Yedi Meşaleciler”le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmış-lardır.

B) Fransız edebiyatını örnek almışlardır.

C) İlkelerini "samimilik, canlılık ve sürekli yenilik" olarak belirlemişlerdir.

D) şiir dışında öykü ve roman türlerinde önemli çalışmaları olmuştur.

E) Hedeşerini gerçekleştiremeden kısa sürede dağılmışlardır.

 

7- Etkinliğinin az sürmesi ve arkasında adı anılan tek şair bırakması yönünden Fecriati topluluğuna benzetilen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedi Meşaleciler              B) II. Yeniciler

C) I. Yeniciler                       D) Beş Hececiler

E) Milli Edebiyatçılar

 

– Toplumu değil bireyi öne çıkarmışlardır.

– Abdülhak Hamit'in "şiir saygıdeğerdir; üstün sözcüklerle yazılır." düşüncesine en çok karşı olan şairlerdir.

– Divan şairlerinin "kalıpçı" şiir anlayışına tam zıt yönde hareket etmişlerdir.

8-Yukarıda özellikleri verilen ve kimi eleş-tirmenlerce "şiir ihtilalcileri" olarak görülen şairler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler                  B) Fecriaticiler

C) Yedi Meşaleciler              D) II. Yeniciler

E) Garipçiler

 

Peynir ekmek değil ama

Acı su bedava

Kelle fiyatına hürriyet

Esirlik bedava

Bedava yaşıyoruz bedava

9-Bu dizeler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel                  B) Ahmet Haşim

C) Orhan Veli Kanık                        D) Ziya Gökalp

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

İstanbul sevgisi, denizi, balıkları ve manzara­ları ile ---- şiirlerini doldurmaktadır. Ama onun İstanbul'u---- İstanbul'unun tersine tarih, sanat ve kültür İstanbul'u değildir. Cıvıl cıvıl insanların kaynaştığı, kaldırımlarında her türlü insanın gezindiği üçüncü sınıf İstanbul'dur.

10-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşa-ğıdakilerden hangisinde verilen isimler sıra-sıyla getirilmelidir?

A) Orhan Veli'nin - Cahit Sıtkı Tarancı'nın

B) Orhan Veli'nin - Attila İlhan'ın

C) Yahya Kemal'in - Tevfik Fikret'in

D) Yahya Kemal'in - Orhan Veli'nin

E) Orhan Veli'nin - Yahya Kemal'in

 

şiirlerinde yaşama sevincini, aşkı, doğa sevgisini işledi. Yazdıklarıyla halkın sorunlarını duyurma­ya çalıştı. Süssüz, mecazsız, iç ve dış gözlemleri başarıyla yansıtan bir anlatımı vardır. “Kızılçullu Yolu, Acı Tütün, Susuz Yaz” yapıtlarından bazılarıdır.

11-Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdaki-ierden hangisidir?

A) Cahit Külebi                    B) Necati Cumalı

C) Behçet Necatigil               D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Melih Cevdet Anday

 

12. ----, şiirin sözcüklerle yazıldığına inanmış bir dil ustasıdır. Bu dil günlük konuşmadan, folklar­dan ve argodan alınmıştır. Söz oyunculuğuna ve şairaneliğe karşı bir tepkidir. Ona göre teşbih–istiare ve bütün mecaz sanatları şiir için zararlıdır.

Bu parçanın başına aşağıda verilen adlardan hangisi getirilmelidir?

A) Orhan Veli Kanık                        B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Cemal Süreya                  D) İlhan Berk

E) Orhan Seyfi Orhon

 

13. Aşık Veysel'i keşfederek onun çağdaş şiirimize halktan bir ses olarak katılmasını sağlayan sa­natçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Muhip Dıranas     B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Ahmet Kutsi Tecer           D) Oktay Rıfat Horozcu

E) Cahit Külebi

 

 

14. Hem hece ölçüsüyle hem serbest ölçüyle yazan şairlerdendir. Gösterişe kaçmayan, şiir gelenek­lerini gözeten bir çizgisi vardır. şiirlerinde kendi evini, sokağını, mahallesini anlatarak toplum yaşamımızdan kesitler sunmuştur. İlk şiirleri açık, sonraki şiirleri kapalıdır. şiirleri dışında inceleme­leri ve radyo oyunları önemlidir. “Kapalı Çarşı, Evler, Eski Toprak, İsimler Sözlüğü” yapıtlarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Necati Cumalı                  B) Cahit Külebi

C) Ziya Osman Saba                        D) Sezai Karakoç

E) Behçet Necatigil

 

Şiirleri önce Büyük Mecmua'da daha sonra "Der­gah, Oluş ve Varlık" dergilerinde yayımlanmıştır. Şiirde Faruk Nafiz'in izinden giden ----, gurbet şairi olarak tanınmıştır. Memleket edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Halk şiiri geleneğin­den ustalıkla yararlanmıştır. Şiirlerinde "aşk, sa­vaş, vatan sevgisi, gurbet" konularını işlemiştir. Bingöl Çobanları adlı ünlü şiiri Türk edebiyatının en önemli pastoral şiir örneklerindendir.

15-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Kemalettin Kamu

B) Cahit Kulebi

C) Yusuf Ziya Ortaç

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Orhan Veli Kanık


 doğru konum= derskonum

hazırlayan: Mustafa ŞAHİN
destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Şiir Testi, Cumhuriyet Edebiyatında Şiir Test, Cumhuriyet Dönemi Şiiri Testi, TESTLER,cumhuriyet-donemi-edebiyati-siir-testi-indirCumhuriyet Dönemi Edebiyatı Şiir Testi, Cumhuriyet Edebiyatında Şiir Test, Cumhuriyet Dönemi Şiiri Testi,

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS