ads

     13.VE 14.YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI TEST KLASİK BOŞLUK DOLDURMA, 13.VE 14.YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
  EDEBİYAT ÖDEVİ

KLASİK SORULAR
1) Oğuz Türkçesi hangi yüzyıllar arasında kullanılmıştır?
2)Oğuz Türkçesinin özellikleri nelerdir?

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI 
                Orta Türkçe döneminin batı kolundaki Türk yazı dilinin öncülüğünü ..............................................yapmıştır.
                Eski Anadolu Türkçesi veya eski Oğuz Türkçesi olarak adlandırabileceğimiz bu tarihî devre ........................... Anadoluda yerleşen Oğuz Türklerinin kendi lehçeleri temelinde kurdukları yazı dilidir.
                Oğuz Türkçesi'nin Anadolu'daki ilk ürünleri .............................
                ............................ aydınlatmak, yol göstermek ve öğretmek amacıyla yazılan metinlerdir.
                13. ve 14. yüzyıldaki öğretici metinleri ........................................................olarak gruplandırabiliriz.
                13. yüzyıl Dinî-Tasavvufi Türk Halk edebiyatının önde gelen temsilcilerinden olan ................................, Horasan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur.
                Hacı Bektaş Veli'nin en önemli eseri, aslı Arapça olan ....................... Bunun dışında Kitâbü’l-Fevâid ve Fatiha Tefsiri gibi eserleri olduğu bilinmektedir.
                .............................., halkın duygularını, düşüncelerini yansıtan, bir gülmece ustasıdır.
                ................................... itibaren Hocanın fıkraları birçok Batı diline tercüme edilmiştir.
                Günümüze ulaşan en eski fütüvvetname, 10. yüzyılda mutasavvıf Sülemi tarafından yazılan ....................................................


DOĞRU YANLIŞ SORULAR
A.           13. ve 14. yüzyıllardaki öğretici metinler ikiye ayrılır:     (D)(Y)
Tasavvufi Metinler ve Nasreddin Hoca Fıkraları
B.   13. ve 14. yüzyıllardaki tasavvufi metinler Hristiyanlığın etkisiyle ortaya çıkmıştır.      (D)(Y)  
C.            Kısa, nükteli ve güldürücü hikâyelere deneme denir.            (D)(Y)
D.           13. yüzyılda ortak halk zekâsının deneyim ve düşünce çizgileriyle zengin güldürücü fıkralarını kendi kişiliğinde toplayan ilk büyük isim Nasreddin Hoca’dır.      (D)(Y)
E.            Makâlât, Mevlana'ya ait, tasavvuf temalı bir eser­dir.(D)(Y)
F.            Makâlât'ın orijinal metni Türkçe değil, Arapçadır.        (D)(Y)
I.              Nasrettin Hoca fıkralarında süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır.  (D)(Y)
A.    13. ve 14. yüzyıllardaki Halk edebiyatı aydın zümreye  hitap eder.          (D)(Y)
B  13. ve 14. yüzyıllardaki öğretici metinlerde daha çok din, tasavvuf, islami menkıbeler, tıp, tabiat gibi konular ele alınmıştır.                                                                               (D)(Y)
C.Dönemin öğretici metinleri hem manzum hem de düzyazı şeklinde yazılmıştır. (D)(Y)TEST SORULARI
I.              Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesi öğretici metinleri arasında yer alır?
a.             Mesnevi
b.             Battalname
c.             Dede Korkut hikayeleri
d.            Nasreddin Hoca fıkraları


       ll. Edebiyatımızdaki ilk öğretici manzume aşağıdakilerden hangisidir?
a.             Atabetü’l- Hakâyık
b.             Divan-ı Hikmet
c.             Kutadgu Bilig
d.            Divan-ı Risâletü’n Nushiye


       lll. ''Bilginler Sultanı'' olarak anılan yazar aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
a.              Yunus Emre
b.              Mevlana
c.              Yusuf Has Hacip
d.             Nasreddin Hoca


       lV. Hacı Bektaş Veli'nin Makalat adlı eseri aşağıdaki yazar ve eserlerden hangisini açıklar nitelikte yazılmıştır?
      a.     Yusuf Has Hacip-Kutadgu Bilig
      b.     Hoca Ahmet Yesevi- Fakirname
      c.     Mevlana-Mesnevi
      d.     Kaşgarlı Mahmut-Divanü Lugati’t-Türk


        V. Nasreddin Hoca fıkralarında hangi hayvanın ayrı bir yeri vardır?
       a.     At
       b.    Eşek
       c.     Kuş
       d.     Horoz


      VI. Öğretici metinler kategorisinde yer alan Fütüvvetname örneklerinden günümüze ulaşan en eski örnek aşağıdakilerden hangisidir?
a.             Kitab’ül-fütüvve
b.             Burgazî Fütüvvetnamesi
c.             Nasırî Fütüvvetnamesi
d.            Risâletü’l-fütüvve


    VII. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a.  Nasreddin Hoca, halkın duygularını, düşüncelerini yansıtan, bir gülmece ustasıdır.
b.   slam dininin prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olan Hacı Bektaş Veli’nin düşüncelerinin temelinde Allah sevgisi, doğruluk, insanın değeri, nefsin terbiyesi gibi dinî ve tasavvufi esaslar vardır.
c.     Eserlerinde tasavvuf düşüncesini çokça işleyen yazar ve şairlere mutasavvıf denilmiştir.
d.            Bu dönemde verilen eserler süslü ve ağır bir dille yazılmıştır.


     VIII. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Nasrettin Hoca fıkraları ile ilgilidir?
a.              Dönemin sosyal hayatı ile ilgili özellikler yoktur.
b.             Fıkralardan çıkarılacak dersler çok azdır.
c.             Yazılı edebiyat geleneğine bağlıdır.
d.            Fıkradaki olaylar mizah anlayışı çerçeve­sinde meydana gelir.


       IX. 13 ve 14. yüzyıl öğretici metinleri için aşağıdaki cümlelerden hangisi söylene­mez?
a.                Sade, doğal ve anlaşılır bir dil kullanıl­mıştır.
b.                Aydınlatıcı ve telkin edici özelliklere sa­hiptir.
c.                Din, tasavvuf, tıp ve tabiat gibi konular­da yazılmıştır.
d.               Tasavvufi metinler ve mesneviler diye ikiye ayrılmıştır.


      X. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf şairi değildir?
a.             Hacı Bayram-ı Veli
b.             Hacı Bektaş-ı Veli 
c.             Yunus Emre
d.            Dadaloğlu


CEVAPLAR
1)            Oğuz Türkçesi 13. Ve 14. Yüzyıllar arasında Anadolu’da kullanılmıştır.
2)            Oğuz Türkleri, 13. yüzyıl­dan itibaren Anadolu’da yeni bir yazı dili oluşturmaya başlar. Böylece Türkçe coğrafi bakımdan, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılmış olur.
Türkçenin Anadolu’daki ilk ürünlerinin verildiği bu dönemi Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılır. Bu dönem sosyal hayatında en önemli kurumlar­dan birisi “ahilik”tir. Ahi Evran tarafından kurulan ahilik, tasavvufa dayanan kendine özgü felsefesi ve kuralları olan bir esnaf dayanışma teşkilatıdır. Anadolu’da birliğin, refahın, toplum düzeninin sağlanmasında önemli rol oynamış bir sivil toplum kuruluşudur. Anadolu’da Oğuz Türkçesinin yazı dili olarak gelişmesinde ahiliğin önemli katkısı olmuştur. Anadolu Selçuklularının devlet idaresinde Farsça, din işleri ve bilimde Arapça kullanılmış; halkın konuşma dili olan Türkçe kaba bir yerel dil olarak görüldüğünden bu iki dil karşısında uzun bir süre varlık gösterememiştir. 13. yüzyılda Anadolu’da itibarsız bir dil olan Türkçenin gelişmesinde,  din ve tasavvufu yayma amacı güden ve bu nedenle halk tarafından anlaşılabilecek bir dille yazılan İslami-tasavvufi eserlerin rolü büyüktür. Anadolu’da XV. yüzyıla kadar oluşan Türk edebiyatı büyük ölçüde din ve tasavvuf ekseninde, büyük Türk sufileri Yunus Emre ve Mevlana’nın  açtığı çığırda gelişmiştir. Klasik Türk edebiyatını I biçimlendiren öğeler de esas itibarıyla tasavvuftan gelmiştir. Dönemin Türk dili ve edebiyatı açısından en önemli özelliği ise ortaya konulacak eserlerin dilini hitap edilen kesimin belirlemesiyle artık Türk halkına kendi diliyle seslenilmeye başlamasıdır. Böylece Türk dili sadece halkın ve ordunun dili olmaktan çıkmış, resmî dil ve edebî dil konumuna yükselmiş; İstanbul fethiyle birlikte XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişen Klasik Türk Edebiyatının temelleri atılmıştır.

3)            OĞUZLAR
4)            13. VE 15. YÜZYILLAR ARASI
5)            İLAHİ, NEFES, GAZEL
6)            ÖĞRETİCİ METİNLER
7)            TASAVVUFİ METİNLER VE NASREDDİN HOCA FIKARALARI
8)            HACI BEKTAŞİ VELİ
9)            MAKALAT
10)        NASREDDİN HOCA
11)        18.YÜZYILDAN
12)        ARAPÇA KİTAB’ÜL-FÜTÜVVE’DİR
13)        D
14)        Y
15)        Y
16)        D
17)        Y
18)        D
19)        Y
20)        Y
21)        D
22)        D
TEST CEVAPLARI
1)            D
2)            C
3)            B
4)            B
5)            B
6)            A
7)            D
8)            D
9)            D
10)        D
Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS