ads

DİVAN EDEBİYATI SANATÇILARI ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, DİVAN EDEBİYATI SANATÇILARI ÇALIŞMA KAĞIDI, DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
TEST SORULARI
1)                  “…… Beyazıt döneminde Bursa’daki Ulu Camide imamlık yaptığı bilinmektedir. Hz. Muhammed’ in diğer peygamberlerden üstün olduğunu ispatlamak amacıyla asıl adı Vesilet’ ün Necat(Kurtuluş Yolu) olan eserini yazmıştır.”  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
a)                  Hacı Bektaşi Veli
b)                 Süleyman Çelebi
c)                  Ahmet Paşa
d)                 Fuzulî
e)                 Yunus Emre

2)                  Aşağıda verilen sanatçı- eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a)                  Yunus Emre - Mesnevi
b)                 Eşrefoğlu Rumi – Divan-ı Kebir
c)                  Hacı Bektaşi Veli – Garipname
d)                 Şeyhi – Şikayetname
e)                 Ali Şir Nevaİ – Mecalisü’ n Nefais

3)                  Aşağıda verilenlerden hangisi Mevlana’ nın eserlerinden biridir?
a)                  Siham-ı Kaza
b)                 Yusuf u Züleyha
c)                  Divan-ı Kebir
d)                 Şems ü Pervane
e)                 Mizanü’l Evzan

4)                  Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi Divan Şiirinin Anadolu’daki ilk temsilcilerinden sayılır?
a)                  Hoca Dehhani
b)                 Mevlana
c)                  Sultan Veled
d)                 Şeyhi
e)                 Ahmedi

5)                  Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda eser vermiş Divan Şairleri bir arada verilmemiştir?
a)                  Bağdatlı Ruhi – Baki – Fuzuli
b)                 Hoca Dehhani – Ahmet Fakih – Mevlana
c)                  Necati – Ahmet Paşa – Sinan Paşa
d)                 Zati – Baki – Nedim
e)                 Katip Çelebi – Evliya Çelebi – Veysi

6)                  Aşağıdakilerden hangisi Hoca Dehhani ile Ahmedi’ nin Ortak özelliklerinden biridir?
a)                  Aynı yüzyılda eser vermişlerdir.
b)                 Divan şiirlerinin ilk temsilcilerinden sayılırlar.
c)                  Her ikisi de sade bir dil kullanmayı tercih etmiştir.
d)                 Eserlerini hece ölçüsüyle yazmışlardır.
e)                 Din dışı konuları işlemişlerdir.

7)                  Divan Edebiyatının ilk şairlerindendir. Anadoluda yaşayan mutasavvıflardandır. Mevlanın babasından fıkıh dersleri almıştır. Çarhname adlı eseri didaktik bir manzumedir ve Anadolu Türkçesinin bilinen en eski örneği sayılır. Yukarıdaki parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a)                  Fuzuli
b)                 Ahmet Fakih
c)                  Aşık Paşa Zade
d)                 Kemal Paşa Zade
e)                 Hoca Sadettin8)                  I. İstanbul doğumlu olup uzun yıllar kadılık ve hocalık yapmıştır.
II. Gazel ve Kasideleriyle ünlenmiştir.
III. En önemli eseri “Heşt Behişt” adını taşıyan tezkiresidir.
IV. En ünlü mersiyesi Kanuni Mersiyesidir.
V. Sultanü’ş Şuare (Şairler Sultanı) unvanını almıştır
Yukarıda Baki’ ye ait verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
a)                  I
b)                 II
c)                  III
d)                 IV
e)                 V

9.                  Katip Çelebinin hangi eserinde Japonya dan Irak sınırına kadar olan ülkelerin coğrafyasını, kısa tarihini, bitkiler ve hayvanlar dünyasını anlatır?
a)                  Cihannüma
b)                 Fezleke
c)                  Seyahatname
d)                 Lütfiyye
e)                 Peçevi Tarihi

10.               Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bir bilgi kullanılmıştır?
a)                  Dadaloğlu eserlerini hece ölçüsü ve sade bir dil kullanarak yazmıştır.
b)                 Ahmet Cevdet Paşa 12 ciltlik bir “ Osmanlı Tarihi” yazmıştır.
c)                  Evliya Çelebi “ Seyahatname” adlı esriyle çok tanınmıştır.
d)                 Nedim, Mahallileşme akımının en güçlü temsilcisidir.
e)                 Sinan Paşa süslü, secili, divan nesrinin ilk temsilcisidir.

     DOĞRU / YANLIŞ SORULARI
1.   Baki, eserlerinde tasavvuf üzerinde durmamıştır. (     )
2.   Baki ve Fuzuli aynı yüzyılda eser vermiştir. (    )
3.   Köroğlu aşk, doğa konularında şiirler yazmıştır. (    )
4.   Ahmet Paşa, Yunus Emre’ nin etkisinde kalmış ve dini şiirler yazmıştır. (   )
5.   Fuzuli, Harname adlı eserini Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi^ye yazmıştır. (     )
6.   Şarkı türünü divan şiirine kazandıran şair Nedim’ dir. (    )
7.   Divan edebiyatında şairler şeyhi (Şeyh’ üş Şuara) olarak anılan sanatçımız Nef’ i dir. (   )
8.   Divan şiirindeki ilk hamse Ali Nevai’ ye aittir. (    )
9.   Şeyh Galip, Divan edebiyatının son büyük şairi sayılmaktadır. (     )
10.               Mevlevi tarikatının kurucusu Mevlana’ dır. (    )BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
1.   Kanuni’ nin ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesiyle ünlü Divan edebiyatı sanatçısı ________’dir.
2.   Fuzuli’ nin Nişancı Celalzade Mustafa Çelebiye yazdığı eserin adı _______________’dir.
3.   Evliya Çelebi’ nin ________________ adlı eseri çok tanınmıştır.
4.   Fuzuli ____’ yy’ da eser vermiştir.
5.   Mevlana hayatını ____________________________ sözleriyle özetler.
6.   Aşık Paşa’ nın en önemli eseri ________________________ adlı mesnevisidir.
7.   Türk edebiyatında Mevlit yazma çığırını açan sanatçı ____________________’ dir.
8.   Nefi ________________ türünün en başarılı şairidir.
9.   __________ Halep’ te öldürülmüş, ölümünden sonra özellikle Bektaşiler arasında kutsallaştırılmıştır.
10.               Necati _______________ akımı temsilcisidir.
KLASİK SORULAR
1.   Aşık Paşa’ nın  Türklere tasavvufu öğretmek amacıyla yazdığı mesnevinin adı nedir?
__________________________
2.   Mevlana’ nın mesnevisi hakkında bilgi veriniz.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________CEVAPLAR
TEST SORULARI
1.  B
2.  E
3.  C
4.  A
5.  D
6.  E
7.  B
8.  C
9.  A
10.              A

DOĞRU/ YANLIŞ SORULARI
1.  D
2.  D
3.  D
4.  Y
5.  Y
6.  D
7.  Y
8.  D
9.  D
10.              D
BOŞLUK DOLDURMA
1.  Baki
2.  Şikayetname
3.  Seyahatname
4.  16 yy
5.  Hamdım, Piştim, Yandım
6.  Garipname
7.  Süleyman Çelebi
8.  Kaside
9.  Nesimi
10.              Türki-i Basit
KLASİK SORULAR
1.  Garipname
2.  Farsça yazılmış, 26 bin beyitlik bir eserdir. Tasavvufi düşüncelerini birbirine ulanmış hikâyeler halinde anlatır.


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS