ads

  NAZIM BİÇİMLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ SORULARI, NAZIM BİÇİMLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, NAZIM ŞEKİLLERİ ÇALIŞMASI, 
TEST 
1. Aşağıdakilerin hangisinde Aşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Semai, koşma, destan, varsağı
B) Koşma, ağıt, mani, semai
C) Mani, destan, ilahi, ağıt
D) Ağıt, semai, türkü, nefes
E) Türkü, varsağı, semai, ilahi

2. I. Devriye
II. İlahi
III. Semai
IV. Nutuk
V. Koşma
Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (TekkE) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?
A) III ve V
B) I ve IV
C) I ve II
D) II ve III
E) IV ve V

3. Divan şiirinde belli bir uyak düzeniyle yazı­lan, dizeleri arasında ölçü birliği bulunan, herhangi bir düşünce ve duyguyu en az iki, en çok on iki beyit içinde anlatan nazım bi­çimidir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Müstezat   B) Kıta C) Gazel
D) Şarkı        E) Mesnevi

4. “……. , şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11’li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir.”
Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai      B) Türkü      C) Ninni      D) Tekerleme      E) İlahi

5.I.    Divan şiirinde en çok kullanılan nazım biçimlerindendir.
II. Konusu bakımından Halk şiirindeki koş­maya benzer.
III. Fuzuli, Baki, Nedim gibi şairlerin bu na­zım biçimiyle ortaya koydukları eserler ünlüdür.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki na­zım biçimlerinden hangisine uygundur?
A) Kaside      B) Rubai       C) Mesnevi
D) Şarkı        E) Gazel

6.   Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?
A) Özel bir ezgisi vardır.
B) Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.
C) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir.
D) Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.
E) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.


7.  Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?
A) mani-koşma-varsağı
B) koşma-ninni-türkü
C) türkü-semai-koşma
D) varsağı-koşma-semai
E) ilahi-türkü-koşma

9. Aşağıdakilerin hangisinde Tekke (tasav­vuf) edebiyatına ait ürünler bir arada ve­rilmiştir?
A) Semai, ilahi, devriye
B) Koşma, semai, varsağı
C) İlahi, nefes, sathiye
D) Ağıt, mani, destan
E) Tuyug, rubai, ilah


10. Halk edebiyatında tabiat, kadın, at.. gibi be­ğenilen bir varlığı övme amacıyla söylenen lirik şirilere "güzelleme" denilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi "güzelleme"nin, konu bakımından Divan edebiyatındaki karşılığı olabilir?
A) Mersiye     B) Kıta C) Rubai
D) Methiye     E) Tuyug


           DOĞRU       YANLIŞ

1. En yaygın nazım biçimi manidir.    D/Y
2. Ölen kişi için ağıt söylenir.   D/Y
3. Bilmece özel bir ezgi ile söylenir.   D/Y
4. Atasözünde hece ölçüsü kullanılır.    D/Y
5. Mani her konuda yazlılabilir.   D/Y
6. Türküler ezgilere göre çeşitli isimler alır.   D/Y
7. Semai Allah’ı  övmek onu yüceltmek ona yalvarmak için yazılır.     D/Y
8. Atasözlerinin söyleyeni bellidir.     D/Y
9. Atasözleri İslamiyet öncesi dönemdeki Sav’ın karşılığıdır.    D/Y
10. İlahi kendine özgü bir ezgi ile söylenir. D/Y
             
                       BOŞLUK DOLDURMA
1.  Aşık edebiyatı nazım şekillerinden olan ………..…’nin koşmadan tek farkı kalıp sayısıdır. Kendine özgü bir ezgisi vardır.
2. …………… koşmanın bir türüdür. Bu türe Divan edebiyatında “mersiye” denilmektedir.
3. Halk arasında söylenen ve söyleyeni belli olmayan bir düzyazı türüne …………………… denir. Bu türün en önemli örnekleri: Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun'dur.
4. ………………………..… Bektaşiliğin kurucusu sayılır. “Makalat” adlı eserinde kısa öykü ve nüktelerle Allah aşkı ve coşkusunu anlatmıştır.
5. Koşmanın ilk dörtlüğü ………….… şeklinde uyaklanır.
6. Tekke edebiyatının en büyük sanatçısı olan…………….’nin insan ve Allah sevgisi şiirlerinin temel temasıdır. Aruzu ve heceyi kullanan şairin “Risaletü’n Nushiye” adlı mesneviyi yazmıştır
7. ………………..… Tekke edebiyatının asıl kurucusu olup Türkistanlı şairdir.
8. Halk edebiyatında en çok kullanılan ………….… uyaktır.
9. Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerinden olan ……….... genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir, “aaba” şeklinde uyaklanır.
10.  Destandan halk hikayesine geçiş ürünü olan ………………...
 


                                          KLASİK
1. Halk Edebiyatı Nedir?
2.Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri Nelerdir?


   

               CEVAPLAR
Testler
1. A
2. A
3. B
4. B
5. E
6. B
7. D
8. A
9. C
10. D

             DOĞRU    YANLIŞLAR
1.D
2.D
3.Y
4.Y
5.D
6. D
7. Y
8. Y
9. D
10. D
        BOŞLUK    DOLDURMA
1. Semai
2. Ağıt
3. Halk Hikayesi
4. Bektaşi Veli
5. abab
6. Yunus Emre
7. Bektaşi Veli
8. Yarım Uyak
9. Mani
10. Dede Korkut


            KLASİK
1. Kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan bir edebiyattır. Halk Edebiyatı, İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. Dil, biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır.
Halk Edebiyatı; edebî zevk, düşünce ve anlatım gücüne ulaşmış âşık ve tekke tarzı sahibi belli eserlerle, malzemesi dile dayalı destan, efsane, halk şiiri, mani, ağıt, türkü, bilmece, masal, halk hikâyesi, fıkra, atasözü, deyimler, tekerlemeler gibi sözlü gelenekte yaşayıp kuşaktan kuşağa aktarılan anonim ürünlerden oluşur.

2. A) ÂŞIK EDEBİYATI
B) ANONİM HALK EDEBİYATI
C) TEKKE ve TASAVVUF EDEBİYATI


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS