ads

HALK TİYATROSU HACİVAT MEDDAH ORTA OYUNU ÇALIŞMA KAĞIDI, HALK TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞIDI, 
TEST SORULARI
1) Hacivat-karagöz ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
     A) Güldürücü olması
     B) Giriş,Tekerleme,Fasıl ve Bitiş olmak üzere 4 bölümden oluşur
     C) Seyircilerinde oyuna katıldığı görülür
     D) Siyasal ve topumsal taşama kullanılması

2) Sözlü halk yazısının en önemli yanlarından biri oan hangi anlatım türü vardır ?
    A) Öyküleyici            B)Açıklayıcı        C)Betimleyici          D)Sanatsal

3) Aşağıdakierin hangisi bir gölge oyunudur ?
     A) Orta Oyun
    B) Karagöz
     C) Meddah
     D) Köy Seyirikleri

4) Aşağıda verilenlerin hangisi Karagöz,Meddah ve Orta oyunu gibi köy seyirik halk oyunlrının ortak özelliklerinden biri değildir.
    A) Halkı güldürücü öğelere yer verilmesi
     B) Şivelerden yararlanması
     C) Halka seslen mesi
     D) Tek kişilik oynanan gösteri olması

5)Hacivat ve Karagöz hangi padişah tarafından öldürülmüştür ?
a)      Orhan Gazi     b)Osman Bey    c) Cengiz Han  d)Yıldırım Bayezit  

6) Meddah taklit yaparak hikayeler anatan,anlattığı hikayeyi tek başına oynayan kişidir.
     Meddah aşağıdaki aksesuarlardan hangisini kullanır ?
A) Kaşık           B) Zil           C)Baston           D)Kukla


7) Değişik yörelerde değişik biçimlerde ve işlevlerde oynanan seyirlik oyunları yedi öbekte toplamak olasıdır.
      Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır
   A) Kut tören ve söylence kaynaklı oyunlar - gerçekçi oyunlar oynanır
   B) Tarımsal oyunlar - çoban oyunları oynanır
   C) Hayvan taklitli oyunlar yapılmaz
   D) Dizi oyunları

8) Türk tiyatrosu hakında verilen bilgierden hangisi yanlıştır ?
A) geleneksel törenler haline ge­lmemiştir
B) geleneksel Türk tiyatrosunun ilk örnekleri sayılabilir
C) Türk tiyatrosunun temeli çok eskilere dayanır.
D) törenlerin yönetmen ve oyuncuları şaman adı verilen din adamlarıdır

9)Aşağıda verilen bilgilerden kaçtanesi doğrudur ?
       Karagöz oyunu, halk kültürünün ortak ürünüdür
       Zamanla içeriği genişleyen dinsel törenler, geleneksel törenler hâline gelir
       Köy seyrik oyunu Kökleri geçmişe dayanır
       Orta oyunu doğaçlama bir oyundur

           A) 1          B) 2          C)3          D)4

10)  Aşağda verilen Orta oyununun bölüm  bilgilerden hangileri doğrudur verilmiştir ?
1  • Mukaddime :Oyunun başlangıç bölümüdür. Perdede görüntü verilmeden önce müzik başlar. Sonra konuya uygun olarak bir görüntü verilir. Hacivat Of… hay, Haak! diyerek perde gazeline başlar
2  • Muhavere Karagöz ile Hacivat arasında geçer. Muhavere iki bölüme ayrılır: Bunlar, fasılla ilişkisi olan ve fasılla ilişkisi olmayan bölümlerdir. Muhaverede yalnız, Hacivat ve Karagöz bir oyun oynar. Bu oyun, önce olmayacak bir olayın gerçekleşmiş gibi anlatılmasıyla başlar, sonra bunun düş olduğu anlaşılır.
3  • Fasıl Oyunun kendisidir. Hacivat ve Karagöz’den başka oyun kişileri fasılda görünürler. Karagöz oyunları genellikle adlarını bu bölümün içeriğinden alır.
4  •Bitiş: Bu bölüm çok kısadır. Karagöz, oyunun bittiğini haber verir, kusurlar için özür diler, gelecek oyunu duyurur. Karagöz’le Hacivat arasında kısa bir söyleşme geçer. Bu söyleşmede oyundan çıkarılacak sonuç da belirtili
   A) 1 VE 2          B) 1,4,2             C) 3          D) 1,2,3,4  


    DOĞRU YANLIŞŞŞ
 1)İslamiyeti kabul eden Osmanlı toplumunun dilini, inançlarını,  siyasal ve sosyal olaylara bakışını,  gelenek – görenek ve zanaatlarını, yansıtan zengin bir kaynaktır.  (…..)

 2)Karagöz oyunundaki metinler halkın ortak malıdır. Olayları kimin düzenlediği belli değildir  (…..)

 3)Oyunda Karagöz, cahil halk tipini, Hacivat ise aydın kişileri temsil eder (…..)

 4)karagöz oyunlarının bölümleri 4 bölümden oluşmaktadır (…..)

 5)Oyun oynamayı gerektiren nedene bağlı olarak insanlar günlük kıyafet veya özel gün kıyafeti giyerler. (…..)

6)Türk halk oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik olgulardan birisideğildir.(…..)

7)Halk oyunları içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, melodi, ritm ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. (…..)

8)Her köyün kendine has oyunları vardır ve ekonomik şartlar bunu güçlendirmemektedir. (…..)

9)Türkiye'de, hemen hemen her yöresinde ayrı oyunlar, ayrı giysiler ve ayrı müziklere rastlanmaktadır. (…..)

10) Bir oyunun halk oyunları vasfı taşıması için kural olarak "zamanda derinlik ve mekanda yaygınlık" ilkesini barındırması gerek yoktur (……)

 BOŞLUK DOLDURMA
1)Türk tiyatrosunun temeli çok eskilere dayanır. Zamanımızdan yaklaşık dört bin yıl önce Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının sığır, yuğ, şölen adı verilen törenlerindeki gösteriler, geleneksel Türk tiyatrosunun ilk örnekleri sayılabilir. Bu törenlerin yönetmen ve oyuncuları ……………adı verilen din adamlarıdır.

2)Zamanla içeriği genişleyen dinsel törenler, geleneksel törenler haline ge­lmiştir. Ergenekon Destanı'nda yer alan ..........dövme töreni bu örneklerden birini oluşturur. Bu törene bütün boy halkı katılır, büyük bir alan sahne olarak kullanılırdı.

3)11. yüzyılda ……………… kabulünden sonra, bu törenlerden gelme bazı özelliklerin köy seyirlik oyunlarında devam ettiği söylenebilir. Türkler…………………. etkisiyle ilk dönemlerde tiyatrodan uzak kalsalar da sonraları; kültür, inanış ve yaşayışlarına uygun olarak geleneğe dayalı bir canlandır­ma sanatı geliştirdiler.

4)Seyirlik oyunlarda …….en önemli özellik olarak yansır. Çatışma ve kişileştirme taklitle sağlanır. Sözlü veya sözsüz oyunlarda bir eylemin veya rolün taklidi söz konusudur.

5)Karagöz oyunu ise baş oyuncularından Karagöz'ün adıyla anılan bir …………oyunudur. Oyunun diğer başoyuncusunun adı da Hacivat'tır. Bu oyun deriden kesilmiş bir takım insan, hayvan, bitki ve eşya biçimlerinin arkadan ışık verilerek beyaz perdeye gölgelerinin yansıtılması ile oynatılır.

6)………….Sözlü halk yazınının en önemli yanlarından biri de öykü anlatmadır.

7)sözlü  oyunların belli bir metne bağlı olmadan doğaçtan oluşturulmasıdır. Seyirlik oyunlarda ……….,………, ………… ve soytarılığın birbirinin içine girdiği görülür.

8)Türk halk oyunları;Türk folklorunun önemi bileşenlerinden biridir .Köy ve kasabalarda oynanan yöresel oyunları ve yöresel dansları ve kostümleri inceleyen bir………………. dalıdır.

9)Türk folklorunun temelini ……….. oluşturmaktadır. Bu yüzden de folklor, Halk oyunları anlamında kullanılmaktadır.

10)Gelenekselleşmiş olan halk seyirlik oyunları yüzyıllarla tanımlanabilecek bir zaman dilimini içermektedir. Kuşaktan kuşağa aktarım sonucu bazı değişimlere, kayıplara uğrasa da halka özgü olan yanını hep korumuştur. Gerek kullanılan dil, gerek eleştiri anlayışı, gerekse eğlendirirken eğitmesi halk kültürünü yansıtır. Halk seyirlikleri çağdaş sanatların da yararlandığı önemli bir ………..olma özelliğini korumaktadır.1)Karagöz oyununun dağarcığı kaçtanedir ?
cevap:


2)karagöz oyunlarının bölümleri 4 bölümden oluşmaktadır.Bu bölümleri yazınız.


     Cevaplar
TEST       D – Y                                BOŞLUK DOLDURMA
1) C         D                                            Şaman 
2) A          D                                          Demir
3) B          D                                    İslamiyet -  İslam Kütürü
4) D          D                                    Taklit
5) A          D                                    Gölge
6) C          Y                                    Meddah
7) C          D                                     Dans,Müzik,Şiir
8) A         Y                                   Bilim
9) D          D                                    Halk
10) D         Y                                    Kaynak
                


Klasik
1) 28            1) mukkaddime (giriş)
                2) muhavere(söyleşme)
                     3) fasıl(oyun)

                 4) bitiş

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS