ads

DESTANLAR ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ SORULARI, DESTANLAR ÇALIŞMA KAĞIDI, DESTAN ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 


KLASİK
1=Destanlar hangi olaylardan doğar ve beslenir
(Destanlar tarihi ve sosyal olaylardan doğar ve beslenir)

2=Destanlarda hangi tarz duyarlılıklar hakimdir
(Destanlarda törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılıklar hakimdir)BOŞLUK DOLDURMA
1=Destanlar genellikle .......... yani............ şeklindedir. (manzum,şiir)

2=Destanlar..........ve..........olaylardan oluşur. (olağan,olağanüstü)

3=Destanlarda genellikle......,......,......,......,.......,vb konular işlenir.( kahramanlık,yiğitlik,aşk,ölüm,dostuk)

4=En uzun destan..........ait..........dır.400bin dizeden oluşur. (kırgızlara,manas)

5=Az olmakla birlikte..........-..........karışık olan destanlarda vardır. (nazım-nesir)

6=Destanlar çok uzun..........öykülerdir. (manzum)

7=Destanlar yunancada ..........sözcüğünden gelmektir. (espos)

8=Destanlar..........,..........ve..........safhalarından oluşur. (doğuş,yayılma,derleme)

9=Her milletin..........yoktur. (destanı)

10=Bilinen en eski destan.......... ..........dır. (gılgamış destanı)

1=Destanlar bir kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur.  D/Y

2=Destanlar törensel bir üslupla anlatılır.  D/Y                                                               (siyah ile işaretlenenler doğrudur)

3=Destanlar doğal destanlar ve yapay destanlar olmak üzere ikiye ayrılır.  D/Y

4=Kalevela destanı hint edebiyatına aittir.  D/Y

5=İslamiyetin kabulunden sonraki destanlar arasında uygur destanıda yer alır.  D/Y

6=Bazı destanlar manzum şekilleri unutularak günümüze nesir halinde ulaşmıştır.  D/Y

7=Göktürk destanları alp-er tunga ve şu destanlarından oluşur.  D/Y

8=Yapay destanların doğal destanlardan farkı anonim özelliği taşımamalarıdır.  D/Y

9=Dünya edebiyatındaki yapma destanlardan olan aeneis Fransız edebiyatına aittir.  D/Y

10=Destanların oluşum aşamalarından doğuş safhasında söz konusu olay ve kahramanlar sözlü gelenek yoluyla yayılırlar.  D/YTEST
1=Aşağıdakilerden hangisi göktürk destanlarına ait destandır?
          A)ŞU DESTANI   B)OĞUZ KAĞAN DESTANI  C)TÜREYİŞ DESTANI  D)BOZKURT DESTANI     (D)

2=Aşağıdakilerden hangisi islamiyet sonrası Türk Edebiyatı destanlarındandır?
          A)UYGUR DESTANI  B)GÖKTÜRK DESTANI  C)SAKA DESTANI  D)TATAR-KIRIM DESTANI     (D)

3=Gılgamış destanı aşagıda verilen milletlerden hangisine aittir?
          A)ALMAN  B)HİNT  C)FİN  D)SÜMER     (D)

4=Destanların yapısının incelenmesi kaç ana başlıktan oluşur?
          A)5   B)6   C)7   D)4     (A)

5=Aşağıdakilerden hangisi islamiyet öncesi Türk Edebiyatı nazım biçimlerindendir?
          A)KOŞMA  B)MURABBA  C)DESTAN  D)AĞIT     (C)

6=Aşağıdakilerden hangisi sözlü dönem destanlarının özelliklerinden degildir?
          A)TOPLUMUN ORTAK GÖRÜŞLERİ YANSITILMIŞTIR B)OLAĞANÜSTÜ ÖZELLİKLER BULUNMAKTADIR C)MİLLİ NAZIM ÖLÇÜSÜ KULLANILMIŞTIR D)DÖNEMİN DESTANLARININ YAZARLARI KESİNLİKLE BELLİDİR     (D)

7= Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatındaki yapma destanlardandır?
          A) CENGİZ-NAME  B) SALTUKNAME  C) SELÇUKNAME  D) SATUK BUĞRA  HAN     (B)

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS