ads

DESTANLAR ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA, DESTANLAR ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, 


İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Destanlar Çalışma Kağıdı
1. Bilinen ilk büyük milli destanımız olan ……………….…, konusu İranlıların millî destanı olan ve Firdevsi tarafından kaleme alınan Şehname’den alınmıştır. Bu destan Saka Türklerine aittir.
2. İslam öncesinde şimdiki atasözlerinin ilk örnekleri olarak kabul edilen türe …………. adı verilir.
3. Sığır denilen sürek avları sırasında savaş, yiğitlik, doğa, aşk gibi konularda söylenen şiirlere …………..… adı verilir. Bu tür Halk edebiyatında “koşma”nın, Divan edebiyatında “gazel”in karşılığı olarak kabul edilmektedir.
4. “Bozkurt” adlı destan …………….…lere aittir.
5. Hintlilerin en önemli destanları …………….… ve …………………’dır.
6. Yuğ adı verilen yas törenlerinde söylenen şiirlere ………….… denir. Bu tür şiirlere Halk edebiyatında “ağıt”, Divan edebiyatında “mersiye” adı verilmektedir.
7. İslam öncesinde şairlere verilen adlar: ……………………….
………………
8. Fin mitolojisinin anlatıldığı doğal destana ……………… adı verilir.
9. Almanlara ait olan ……………….… destanında Burgondların Hunlar tarafından kılıçtan geçirilmesi anlatılmaktadır.
10. “İgor” adlı doğal destan ………………’a aittir.
11. …………..… Japonlara ait doğal destandır.
12. Bozkurt destanının devamı niteliğinde olan …………….… destanı Göktürklerin egemenlik savaşını anlatılmaktadır.
13. “Chansen de Röland” adlı doğal destan ……………..…a aittir.
14. İngilizlere ait olan “Kaybolmuş Cennet” adlı yapma destan ……………… tarafından yazılmıştır.
15. “Kutadgu Bilig” adlı eser …………… ölçüsüyle yazılmıştır.
16. ………………………, İtalyan şair Aristo tarafından yazılan yapma destandır.
17. “Divan-ı Hikmet” adlı eser ………..… ölçüsüyle yazılmıştır.
18. ………………..… alegorik bir tarzda yazılmış, iki dünyada da mutlu olmanın yolları öğreten bir eserdir. Bu eser edebiyatımızın ilk mesnevisidir.
19. Tekke edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilen ………….
……………… tasavvuf felsefesini öğretmek amacıyla yazılan didaktik bir eserdir. Bu eser koşma nazım şekliyle kaleme alınmıştır.
20. İslamiyet’in etkisiyle verilen ilk eserler …………….… lehçesiyle kaleme alınmıştır.
21. “Divan-ı Lügati’t Türk” adlı ilk Türkçe sözlük ………..……..
…………….… tarafından yazılmıştır.
22. Kayıkçı Kul Mustafa’nın “Genç Osman Destanı”, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Üç Şehitler Destanı” edebiyatımızda ………………… destana örnek olarak gösterilebilir.
23. …………….… Destanı, Sümer yaşantısı hakkında bilgi verir ve pek çok Anadolu destanına kaynaklık eder. Bu destanda Sümer kralının serüvenleri anlatılmaktadır.
24. …………………….… İslam etkisinde yazılmış ilk eserlerdendir. “Gerçeklerin ışığı” anlamına gelen bu eser didaktik bir anlayışla Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır.
25. “Kurtarılmış Kudüs” adlı yapma destan …………… tarafından yazılmıştır.
26. “Kutadgu Bilig”de ……………… nazım şekli kullanılmıştır.
27. …..……… ve …………..…destanları Uygurlara aittir.


28. ………….… Anıtlarında Bilge Kağan’la Kul Tigin’in Çinlilere karşı verdikleri kurtuluş savaşı anlatılmaktadır. Bu yazıtlar Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
29. İslam öncesinde yas törenlerine ……….… adı verilir.
30. İslam öncesi şiirlerde en çok ………………… kullanılır.
31. …………..… İspanyolların ünlü doğal destanının adıdır.
32. 500 bin beyitten oluşan ve dünyanın en büyük destanı sayılan ……………………… Kırgız Türklerinin özgürlük mücadelesi anlatılmaktadır.
33. İslamiyet’in kabulünden sonra oluşan ilk destan olan “Satuk Buğra Han” adlı destanda …………………… Hükümdarının İslamiyet’i yaymak için verdiği mücadele anlatılmaktadır.
34. ………………….… eski Türk hükümdarlarından Şu’nun İskender’le olan mücadelesinin anlatmaktadır.
35. ……………………….… Hun imparatorunun hayatının anlatan Türk destanın adıdır.
36. Hintlilere ait 200 bin dizeden oluşan doğal destan ……………………’dır.
37. İran-Türk savaşlarını konu alan …………………….… mesnevi tarzında yazılmış olup 60 bin beyitten oluşmuştur. Yazarı Firdevsi’dir.
38. “Boewulf” adlı doğal destanın ……………….’e aittir.
40. “İlyada ve Odysseia” adlı dünyaca ünlü destanlar ……………….… milletine aittir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS