ads

ANONİM HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, ANONİM HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ANONİM HALK ŞİİRİ,
Anonim halk edebiyat

‘’-miş’li, -ezgilerine, -konularına, -yapılarına, -mani, -türkü, -ağıt, -yarım, -yalın, -soyut, somut, -pişekar, -kavuklu, -hayal, -sekizli’’ kelimelerini uygun kutucuklara yerleştiriniz.

1-) Semai ………. hece ölçüsüyle yazılır.
2-) Anonim ürünlerde halkın konuştuğu ………. bir dil kullanılmıştır.
3-) Halk edebiyatında en çok kullanılan ………. uyaktır.
4-) ‘’………., mani, ……….’’ kime ait olduğu bilinmemektedir.
5-) Orta oyunu’nda karagöz ile ………., ………. İle hacivatın özellikleri aynıdır.
6-) Türküler ………., ………., ve ………., göre ayrılır.
7-) ………. genellikle tek bir dörtlükten oluşur.
8-) Masalların anlatımında genellikle ‘’……….’’ zaman kipinden oluşur.
9-) Deyimlerde ………., kavramlar, ………. varlıklarla anlatılır.
10-) Karagöz oyununun oynatıldığı perdeye ‘’……….’’ perde denir.


v   Aşağıdaki cümleler doğru ise boşluklara ‘’D’’ yanlış ise ‘’y’’ koyunuz.
1-) Halk hikayeleri konuları yönünde iki grupta incelenebilir. (  )
2-) Olağan üstü olay ve kişilere yer veren eğitici amacı güden hayali öykülere roman denir. (  )
3-) Orta oyunu halkın ortak malıdır. (  )
4-) Seyirlik halk oyunlarından olan karagöz bir gölge oyunudur. (  )
5-) Türkülerin söyleyeni bellidir. (  )
6-) Bilmecelere divan edebiyatında muamma adı verilmiştir. (  )
7-) Her zaman bir ezgiyle söylenen, türkü biçiminde oluşturulan ve küçük çocukları uyutmak için söylenen şiirlere ağıt denir. (  )
8-) Anonim halk edebiyatı soyut ve hayal ürünleri ile iç içe bir edebiyattır. (  )
9-) Ağıtlar 11’li hece ölçüsüyle söylenir. (  )
10-) Masallarda yer ve zaman kavramı yoktur. (  )


v   Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız.


1-) Aşağıdakilerden hangisi eskilerden beri söylenegelen, olağanüstü kişi ve olaylardan söz eden, konuşma diliyle oluşturlan üslup kaygısından uzak, hayali ürünlerdir ?
A-) Masal B-) Roman C-) Efsane D-) Bilmece E-) Fıkra

2-) Aşağıdailerden hangisi Dini-Tarihi Halk Hikayesi değildir ?
A-) Hayber Kalesi B-) Battal Gazi C-) Danişmend Gazi D-) Leyla ile Mecnun E-) KanKalesi

3-) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri hakkında söylenemez ?
A-) 14. Ve 15. yy. yazıya geçirilmiştir.
B-) Hikayelerde bir çok öğüt vardır. Bu nedenle satiriktir.
C-) Anlatım açık, yalın ve durudur.
D-) Cömertlik ve misafirperverlik insanların ortak özelliğidir.
E-) Kahramanlar Allah ve peygamber sevgisi için dövüşürler.


4-) Aşağıdakilerden hangisi yedişer dört dizeden oluşan, kafiyeleri genellikle cinassız olan mani çeşitidir ?
A-) Düz mani B-) kesik mani C-) Cinaslı mani D-) Yedekli mani E-) Deyiş

I. Dörtlükten oluşur. II. 8’li hece ölçüsüyle söylenir. III. Türk çeşididir. IV. Genellikle uzun hava şeklinde söylenir. V. Çocukları uyutmak amacıyla söylenir.
5-) Yukarıda verilen cümlelerden hangileri ağıt hakkında doğrudur ?
A-) I ve II B-) I ve III C-) I,II ve IV D-) I,III ve IV E-) II,III ve V


6-) Aşağıdakilerden hangisi Divanü Lügati’t Türk’de ‘’balubalu’’ diye adlandırılır ?
A-) Türkü B-) Ninni C-) Fıkra D-) Bilmece E-) Efsane

7-) Aşağıdakilerden hangisi kırık havadır ?
A-) Zeybek B-) Gurbet havası C-) Tecnis D-) Boğaz havası E-) Bozlak

8-) Aşağıdakilerden hangisi Çin Halk Cumhuriyetine bağlı Doğu Türkistan’da yaşayan uygarlar ağıt türü şiirlere ne ad vermektedir ?
A-) Küv B-) Sazlamağ C-) Taqmaq D-) totenlage E-) Mersiye koşukları


I. Türkü II. Tekerleme III. Ağıt IV. Hikmet V.Ninni
9-) Yukarida verilen kelimelerden hangisi anonim türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir ?
A-) I B-) II C-) III D-) IV E-) V

10-) Aşağıdakilerden hangisi türkü hakkında söylenemez ?
A-) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.
B-) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidiri.
C-) Kahramanlık, aşk, gurbet konuları yazılabilir.
D-) Özel bir ezgisi vardır.
E-) Hece ve aruz ölçüsüyle yazılabilir.
Aşağıdaki klasik soruları cevaplandırınız.

1-) Tamamen hayal ürünü olan, gerçeklikle alakası olmayan, bütün cansız varlıkların kişileştirebildiği tekerleme ile başlayan anonim halk edebiyatı ürününün adı nedir ?

2-) Anonim Halk edebiyatı özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
v  Cevaplar
Boşluk doldurma :
1- Sekizli   2- Yalın   3- Yarım   4- Türkü, ağıt   5- Kavuklu, Pişekar   6- ezgilerine, konularına, yapılarına   7- Mani    8- Miş’li   9- Soyut, somut   10- Hayal
             Test :
1-D   2-Y   3-D   4-D   5-Y   6-D   7-Y   8-Y   9-D   10-D
             Klasik :
1-) -Masal
2-) -Belli bir sahibi yoktur.
      -Dili sade,akıcı bir halk Türkçesidir.
      -Nazım birimi dörtlüktür.
      -En çok yarım kafiye kullanılmıştır.
      -Sözlü geleneğe dayanır.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS