ads

HALK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, HALK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 

DOĞRU YANLIŞ SORULARI
1.Türküler ezgiyle söylenir.  (   )

2.Rubai serbest bir nazım şeklidir.  (   )

3.Rubai denince akla gelen ilk isim Ömer Hayyam’ dır.  (   )

4.Türküler yapı bakımından iki bölümden oluşur. Asıl sözleri bulunduğu bölüme bent, her bendin sonunda yinelenen kısma kavuştak (nakarat) denir.  (   )

5.Manilerin söyleyeni belli değildir.  (   )

6.Türkülerin söyleyeni bellidir.  (   )

7.Ağıtın Batı edebiyatındaki karşılığı sagu' dur.  (   )

8.Şarkılar Aruz ölçüsünün Mefîlü Mefâilü Mefâîlü Faûlün kalıbıyla yazılmıştır.  (   )

9.İlahi herhangi bir tarikatın izini taşımaksızın Allah’ı öven şiirlere denir  (   )

10.İlahinin en ünlü şairi Ahmet Yesevi'dir. (    )


TEST SORULARI

1.Aşağıda verilen sanatçılardan hangisinin                                              6.Aşağıdaki eşleştirmeden hangisi doğrudur?
dini-tasavvufi şiirleri yoktur?                                                                   A)Koşma – Nazım Türü  
A)Hoca Dehhani.                                                                                       B)Koçaklama – Nazım Biçimi 
B)Yunus Emre.                                                                                          C)Meddah – Gölge oyunu       
C)Nesimi                                                                                                    D)Karagöz – Kavuklu
D)Kaygusuz Abdal                                                                                    E)Orta oyunu – Pişekar
E)Ahmet Yesevi

                                                                                                                     7. Aşağıdakilerden hangisi didaktik şiirin
2.Şu dağlar olmasaydı Kaşların ok dedikçe                                           Örneği sayılır?
Çiçeği solmasaydı Kirpiğin çok dedikçe                                             A)Nutuk   B)İlahi   C)Koşma   D)Nefes    E)Devriye
Ölüm Allah’ın emri Pek mi gönlün büyüdü
Ayrılık olmasaydı Sen gibi yok dedikçe                                                       8.Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekke)
Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden                                           Edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?
 hangisidir?                                                                                                         A)İlahi – Nutuk – Ağıt
A)koşuk      B) Kaside     C) Mani     D) Semai    E) Rubai                               B)Nefes – Koşma – Devriye
                                                                                                                            C)Şathiye – İlahi – Devriye
3.Aşağıdakilerden hangisi maninin özelliklerinden                                             D)Nutuk – Destan - Naat
değildir?                                                                                                              E)Hikmet – Mani - Nefes
A)Uyak düzeni aaxa biçimindedir
B)Genellikle 7 li hece ölçüsüyle söylenir.                                                          9.Yunus okur diller ile
C)Söyleyeni bellidir.                                                                                               Ol kumru bülbüller ile
D)Genellikle dörtlükten oluşur.                                                                           Hakkı seven kullar ile
E)Değişik konular işlenir.                                                                                     Çağırayım Mevla'm seni
                                                                                                                    Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli hangisidir?
4.Aşağıdakilerden hangisi taşlamanın                                               A)İlahi    B)Şantiye    C)Ağıt    D)Nefes    E)Devriye
Divan edebiyatındaki karşılığıdır?
A)Satir    B)Yergi   C)Sagu   D)Hicviye    E)Koşma                                      10.Allah ve din sevgisi ön plandadır.
                                                                                                                            Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir.
5.Aşağıdakilerden hangisi koşmanın                                                       Yukarıda bahsedilen nazım şekli hangisidir?
konularından biri değildir?                                                                    A)İlahi    B)Şantiye   C)Nutuk   D)Kaside  E)Semai
A)Sevgi  B)Ölüm   C)Doğa  D)İnsanlık  E)Yiğitlik


BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
1.İlahi türün en ünlü şairi...................................’dir.

2......................................’ın varsağıları ünlüdür.

3.Maniler genellikle..................’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

4.Türküler yapı bakımından iki bölümden oluşur. Asıl sözleri bulunduğu bölüme....................., her bendin sonunda yinelenen kısma..............…...................denir.

5.Maninin uyak düzeni.............................biçimindedir.

6.İlahi Divan şiirindeki...............................ve.................................. Halk edebiyatındaki karşılığıdır.

7.Varsağı diğer nazım şekillerinden farklı................…................gibi ünlemlere yer verilmesidir.

8.Ağıtın Divan şiirinde karşılığı...................................’dir.

9.Koşmada son dörtlükte...........................adı yer alır.

10.Ağıt, bir nazım biçimi değil bir.....................................................’dür.


KLASİK SORULAR 
1.koşma nazım biçiminden 5 madde yazınız.


2.Taşlamanın Divan edebiyatındaki karşılığı, Batı edebiyatındaki karşılığı ve Çağdaş edebiyatındaki karşılığını yazınız.

Ayrıca Ağıt şiir türünün Divan edebiyatındaki karşılığı, Batı edebiyatındaki karşılığı ve Eski Türk şiirindeki karşılığını yazınız.

                  Cevap Anahtarı
Test soruları.                                    Doğru – Yanlış                                  Boşluk Doldurma
1.A                                                      1.D                                                    1.Yunus Emre
2.C                                                      2.Y                                                     2.Karacaoğlan
3.C                                                     3.D                                                     3.7’li
4.D                                                    4.D                                                      4.Bent – Kavuştak(nakarat)
5.B                                                     5.D                                                     5.aaxa
6.E                                                     6.Y                                                      6.Tevhid – Münacat
7.A                                                    7.Y                                                       7.Bre – Behey – Hey
8.C                                                    8.D                                                       8.Mersiye
9.A                                                   9.D                                                        9.Ozanın
10.A                                                10.Y                                                      10.Şiir türüdür

Klasik Sorular
1.Sevgi,doğa,insanlık,yiğitlik gibi konular işlenir.
•Genellikle lirik konularla söylenir.
•11’li hece ölçüsüyle söylenir.
•Nazım birimi dörtlüktür.
•Son dörtlükte ozanın adı yer alır.

2.Taşlama                                                                                                Ağıt
•Divan Edebiyatı = Hicviye                                                                  •Divan Şiiri = Mersiye
•Batı Edebiyatı = Satir                                                                         •Eski Türk Şiiri = Sagu
•Çağdaş Edebiyatı = Yergi                                                                  •Batı Edebiyatı = Dramatik Şiir
Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS