ads

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
1)    Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatının nazım şekillerinden değildir?
a)Mani          b)Ninni          c)Nefes          d)Türkü          e)Masal
2)    Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatının özelliklerinden değildir?
a)     Söyleyeni belli değildir.
b)    Halk arasında dilden dile geçtikçe zaman, kişi,yer değişikliğe uğramıştır.
c)     Süsten uzak, açık, net, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
d)    Daha çok; aşk, hasret, ölüm gibi tüm insanlığı ilgilendiren konular işlenmiştir.
e)     Eskiden kam, baksı adı verilen ozonlara bu dönemde aşık adı verilmiştir.
3)    Rafta hedik kaynana
Dişi gedik kaynana
Oğlun çerez getirdi
Sensiz yedik kaynana
Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mani          b)Türkü          c)İlahi        d)Masal          e)Atasözü
4)    I .Şarkı     II.Masal     III.Atasözü
Yukarıdakilerden hangileri Anonim Halk Edebiyatına aittir?
a) I          b) I ve II          c) II ve III          d) II          e) III       
5)    ......................... sade dil, hece ölçüsü, yarım uyak, dörtlük nazım birimi, sözlü gelenek özelliklerine sahiptir. Boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?
a)     Anonim halk edebiyatı
b)    Aşk tarzı halk edebiyatı
c)     Tekke edebiyatı
d)    Geçiş dönemi edebiyatı
e)     Divan edebiyatı
6)    Aşağıdakilerden hangisi 'masal'ın özellikle­rinden biri değildir?
a)     Olağanüstü olay ve kişilere yer verilir.
b)    Yer ve zaman kavramı yoktur.
c)     Anlatımında genellikle -miş'li geçmiş zaman kipi kullanılır. 
d)    Söyleyeni bellidir.
e)     Kulaktan kulağa günümüze kadar gelmiştir.
7)    Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebi­yatı ürünlerindendir?
a)     Nefes
b)    Atasözü
c)     Varsağı
d)    Semai
e)     Nutuk
8)    Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatı için söylenemez?
a)     En önemlisi sözlü olmasıdır.
b)    Atasözü,deyim,masal,mani gibi ürünleri vardır.
c)     Sade bir dili vardır.
d)    Halkın duygu ve düşüncelerini ifade ettiği için halk sahip çıkmıştır.
e)     Dilde Arapça ve Farsça tasavvuf terimleri kul­lanılmıştır.
9)    Aşağıdakilerin hangisi 'türkü' nün özelliklerindendir?
a)     Ezgiyle söylenir.
b)    7'li hece ölçüsü kullanılır.
c)     Tek dörtlükten oluşur.
d)    Ağır bir dil kullanılmıştır.
e)     Zengin uyak ve süslü bir üslup vardır.
10) Anonim halk şiiri türü veya nazım şeklidir. Yedi hece­li ve dört dizeli tek dörtlükten meydana gelir. En be­lirgin özelliği tek dörtlükten oluşması ve kafiye düze­ninin diğer türlere uymamasıdır. Bu özellikler hangi nazım şekline aittir?
a)Türkü          b)Ninni          c)Mani          d)Koşma          e)Varsağı


DOĞRU - YANLIŞ
  
ü  Anlatım, sözlü edebiyat geleneklerine uygundur. ___

ü  Süsten uzak, açık, net, anlaşılır bir dil kullanılmıştır. ___

ü  Daha çok; aşk, hasret, yiğitlik, ölüm gibi tüm insanlığı ilgilendiren konular işlenmiştir. ___

ü  Olağanüstü olay ve kişilere yer veren, çoğu kez bir eğitim amacı güden hayali öykülere masal denir. ___

ü  Koşma, semai, destan, varsağı gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. ___

ü  Atasözleri ve deyimler anonim halk edebiyatı ürünü değildir. ___

ü  İslamiyet öncesi Türk Edebiyatının devamıdır. ___

ü  Maniler 8'li ölçüyle söylenir. ___

ü  Masal anonim halk edebiyatı ürünüdür. ___

ü  Hece ölçüsü, yarım kafiye ve redifler kullanılmamıştır. ___BOŞLUK DOLDURMA

ü Anonim halk edebiyatı nazım şekillerinden olan --------------------7’li hece ölçüsüyle yazılır ve uyak şekli 'aaxa' şeklindedir.

ü -------------------- ---------- --------------- sözlü bir edebiyattır.

ü Olağanüstü olayları ve kişileri anlatan, Anonim halk edebiyatı ürününe ---------- denir.

ü ----------,----------,----------,---------- Anonim halk edebiyatı nazım şekilleridir.

ü --------------- ---------- ---------------, ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılan, halkın ortak malı olan ürünlerin edebiyatıdır.

ü Mani Divan edebiyatındaki ---------- ve ---------- benzer.

ü  Ağıt hem ---------------hem de ---------- ---------- halk edebiyatı koşma nazım şekliyle yazılan bir türdür.

ü  Türkü, --------------- halk edebiyatı ürünlerindendir.

ü  Bebekleri uyutmak için söylenen ---------- her zaman ezgi ile söylenir.

ü  Anonim ürünler nazım ağırlıkta olmakla beraber ---------- ve ---------- olarak kaleme alınmışlardır.KLASİK SORULAR
1)    Anonim Halk edebiyatı özellikleri nelerdir?
2)    Anonim Halk edebiyatı ürünleri nelerdir?CEVAP ANAHTARI

Çoktan Seçmeli Sorular:
1-C               6-D
2-E               7-B
3-A               8-E
4-C               9-A
5-A               10-C

Doğru - Yanlış:
1-Doğru               6-Yanlış
2-Doğru               7-Doğru
3-Doğru               8-Yanlış
4-Doğru               9-Doğru
5-Yanlış              10-Yanlış

Boşluk Doldurma:
1- mani                                                        6- tuyug, rubaî
2- anonim halk edebiyatı                             7- anonim, aşk tarzı
3- masal                                                       8- anonim
4- mani, ninni, türkü, masal                         9- ninni
5- söyleyeni belli olmayan                           10- nazım, nesir

Klasik Sorular:
SORU1: Mani, ninni, türkü, tekerleme, masal, efsane, halk hikâyesi, bilmece, atasözü, deyim anonim halk edebiyatı ürünleridir.
SORU2: Söyleyeni belli olmayan ürünlerden oluşmuştur.
Türkü, mani, masal, destan, halk hikâyeleri, atasözü ve bilmeceler; karagöz, orta oyunu ve meddah gibi halk oyunları bu dönemin başlıca ürünleridir.
Anonim ürünlerde halkın konuştuğu yalın bir dil kullanılmıştır.
Şiirler; hece ölçüsüyle, genellikle yarım ve cinaslı uyaklar kullanılarak dörtlüklerle söylenmiştir.


HAZIRLAYAN:Selcan ERCAN
Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS