ads


HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
KLASİK SORULAR


1- Halk Edebiyatı kaça ayrılır? Aşağıya yazınız.

2.Aşık tarzı halk edebiyatının 3 özelliğini aşağıya yazınız.


BOŞLUK DOLDURMA
      Halk edebiyatında şiirin birimi …………….. kullanılan ölçü ……………… ölçüsüdür.
      Halk edebiyatında genellikle  ……………… kafiye kullanılmıştır.
      Halk edebiyatında daha çok ……………… alanında gelişmiştir.
      Halk hikayeleri …………….. biçimindedir.                 Araya ………..…. parçalar serpilmiştir.
      ……………….. yüksekçe bir yerde şive taklitleri de yaparak sanatını icra eder.
      Orta oyununun tipleri ………….. ve …………… dır.
      …………….. ve ………………. halay oyununun iki önemli simasıdır.
      Maninin kafiye düzeni ………………. şeklindedir.
      ...…………. kendine özgü ezgiyle icra edilir.
 10.Türkünün asıl bölümüne …………….. , her bendin                 sonunda tekrarlanan bölüme ................ denir.
DOĞRU YANLIŞ SORULARI

  1. • Methiyelerde genellikle Mevlevilikle ilgili hakikatler işlenir. ( )
  2. • Methiyeler lirik bir şekilde söylenir. ( )
  3. • Nutuklar din dışı konuların işlendiği şiirlerdir. ( )
  4. • Methiye ve nutuk anonim halk şiiri ürünüdür. ( )
  5. • Semai ve koşmada aşk , sevgi , doğa gibi konular işlenir. ( )
  6. • Semailer koşmaya göre daha hafif , daha kıvrak bir ezgiyle söylenir. ( )
  7. • Semai ve koşma 11’li hece ölçüsüyle söylenir.( )
  8. • Semai ve koşma anonim halk edebiyatı ürünüdür. ( )
  9. • Divan şiirinde hece ölçüsü kullanılmıştır. 
  10. .Anonim halk edebiyatında şairleri hakkında yeterli bilgiye ulaşabiliriz. ( )
TEST SORULARI
    1.Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının gene özelliklerinden değildir?
A)Din etkisi dışında oluşturulan halk edebi – yatıdır.
B)Nazım birimi dörtlüktür, ölçüsü ise hece ölçüsüdür.
C)Genellikle tam kafiye kullanılır.
D)Şairler saz eşliğinde söylenir.
E)Şiirler söylenişi içten ve doğaldır.


    2.Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
 A)Mani
 B)Türkü
 C)Masal
 D)Koşma
 E)Atasözü     
   
        3.Tekke önderlerinin (mürşit) tarikata yeni giren dervişleri aydınlatmak, bilgi vermek için söyledikleri şiirlerdir. Didaktik (öğretici ve öğüt verici) özelliktedir.
         Yukarıda açıklaması verilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
         A)İlahi
 B)Devriye
 C)Şahtiye
 D)Nutuk
 E)Kalenderi

4.Aşağıdakilerden hangisi hangisi “ mani” nin bir özelliği değildir?
 A)Dört mısradan oluşur.
 B)Çoğunlukla yedili hece ölçüsüyle yazılır.
 C)Kafiyelenişi “abab” şeklindedir.
 D)Sevgi, doğa, dostluk, övgü, yergi, aşk gibi hemen her konuyu işler.
 E)Cinaslı , ayaklı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir.


        5.Tasavvufa göre evrenin ve insanın Allah’tan gelip tekrar Allah’a dönmesi düşüncesini anlatan şiirlere ne ad verilir?
 A)Devriye
 B)İlahi
 C)Nutuk
 D)Münacaat
 E)Şathiye    

  6.Sevgilinin güzelliklerini, doğa güzelliklerini konu alan koşmalara verilen addır. En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.
Yukarıda açıklanan tür aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Varsağı
 B)Koçaklama
 C)Mersiye
 D)Hicviye
 E)Güzelleme

  
        7.Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirmek, yas duygularını belirtmek amacıyla yazılan şiirlerdir. İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı, sözlü edebiyat dönemindeki karşılığı ..., Divan edebiyatındaki karşılığı ..., şeklindedir.
      Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
      A)ağıt-sagu
      B)mersiye-ağıt
      C)sagu-mersiye
      D)sagu-ağıt
      E)ağıt-mersiye

       8. 1. On birli hece ölçüsüyle yazılır.
           2. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı beş ile yedi arasındadır.
          3. Aşık edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir.
          4. Genellikle Kafiyelenişi “abab/cbcb/dbdb/” şeklindedir.
          5. Konu bakımından Divan edebiyatındaki karşılığı “gazeldir”dir.
 A)Yalnız 1
 B)Yalnız 2
 C)Yalnız 3
 D)3 ve 5
 E)2 ve 4    


 
      9. Kişilerin ve toplumun kötü yanlarını yeren eleştiren şiirlere taşlama denir. Divan edebiyatındaki adı..., Batı edebiyatındaki adı ..., günümüz edebiyatındaki adı...,’dir.
Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
     A)hicviye-satir-yergi
     B)mersiye-sagu-satir
     C)satir-hicviye-yergi
     D)hicviye-satir-epik
     E)mersiye-satir-şarkı

    10.“Epik şiir”in konusuyla uygunluk gösteren nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Taşlama
 B)Koçaklama
 C)Güzelleme
 D)Ağıt
 E)MersiyeCEVAP ANAHTARI
KLASİK SORU
1.Aşık tarzı halk edebiyatı , anonim tarzı halk edebiyatı , tekke edebiyatı.
2.Hece ölçüsü kullanılmıştır , İslamiyet’ten önce başlamıştır , dil sadedir.
BOŞLUK DOLDURMA
1. Dörtlük-hece
2. Yarım
3. Şiir
4. Nesir-manzum
5. Meddah
6. Pişekar-kavuklu
7. Karagöz-Hacivat
8. a-a-x-a
9. Türkü
10. Bent-kavuştak
    

DOĞRU YANLIŞ SORULARI
1. D
2. D
3. Y
4. Y
5. D
6. D
7. Y
8. Y
9. Y
10. Y


TEST SORULARI
1. A                                        6. E
2. D                                        7. C
3. D                                        8. E
4. C                                        9. A
5. A                                        10. B

HAZIRLAYAN: Metehan IŞIK

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS