ads

 DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞU YANLIŞ, DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, DİVAN EDEBİYATI TEST, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 


1.BÖLÜM KLASİK SORULAR

 1.     DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ NELERDİR ?


2.      DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ ÖZELİKLERİNDEN 5 TANE YAZINIZ.2.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA
1.      DİVAN EDEBİYATINDA ŞAİRLERİN ŞİİRLERİNİN TOPLANDIĞI KİTABA _______ DENİR.
 2.    DİVAN EDEBİYATINDA DAHA ÇOK TAM VE ______UYAK KULLANILMIŞTIR.
 3.    DİVAN EDEBİYATINDA _______ ÖLÇÜSÜ KULLANILMIŞTIR.
 4.    DİVAN EDABİYATININ KURUCUSU _________’DIR.
 5.    DİVAN EDEBİYATININ İLK ÖRNEKLERİ _______YILINDA VERİLMİŞTİR.
 6.      DİVAN EDEBİYATI TÜRK EDEBİYATI TARİHİNİN_____ KOLUNDADIR.
 7.    DİVAN EDEBİYATI  NAZIM BİÇİMLERİ ______ BİR DİL İLE YAZILMIŞTIR.
 8.      MESNEVİ TÜRÜNÜN TEMEL ______ VE _____ EDEBİYATLARINA DAYANIR.
 9.      KASİDE ______ VE _______ BÜYÜKLERİNİ ÖVMEK  İÇİN YAZILIR.
 10. GAZELİN İLK BEYİTİNE ______SON BEYİTİNE _____DENİR.

                                    
3.BÖLÜM DOĞRU-YANLIŞ SORULARI 
1.    KASİDENİN EN GÜZEL BEYİTİNE KASİDE-İ ŞİTAİYE DENİR. ( )
2.      KASİDENİN İLK BEYTINE MATLA SON BEYİTİNE MAKTA DENİR.
3.      KASİDELER TANRIYI ÖVMEK AMACIYLA YAZILMIŞTIR. (  )
4.      KASİDELERİN KAFİYE DÜZENİ “aa ba ca da ea ‘DIR.” (  )
 5.      HOCA DEHHANİ DİVAN EDEBİYATININ İLK TEMSİLCİSİDİR. ( )
 6.      MESNEVİ ARUZUN KISA KALIPLARIYLA YAZILIR. (  )
 7.      GAZELİN UYAK DÜZENİ “ab ab ab “BİÇİMİNDEDİR. (  )
 8.      GAZELİN HALK EDEBİYATINDAKİ KARŞILIĞINA AĞIT DENİR (  )
 9.      MESNEVİDE KONU BAKIMINDAN SINIRLAMA YOKTUR .(  )
 10.   Hamse SANATÇININ BES MESNEVİSİNDEN OLUŞAN YAPITINA VERİLEN ADDIR. (   )

4.BÖLÜM TEST SORULARI

1.      LEYLA İLE MECNUN MESNEVİSİNİN YAZARI KİMDİR ?
   A)FUZULİ B)Ahmedi C)NABİ   D) ŞEYH GALİB  E)YUNUS EMRE


2.      AŞAĞIDAKİ YAZAR –ESER EŞLEŞTİRMELERİNDEN  HANGİSİ YANLIŞTIR ?
A)SULTAN VELED – İBTİDANAME
B)FUZULİ – ŞİKAYETNAME
C)NABİ – HAYRİYYE
D)NEFİ – SİHAM-I KAZA
E)YUNUS EMRE-HÜSREV-Ü ŞİRİ


3. Aşağıdakilerin hangisinde, Divan edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
A)    Gazel, semai, ilahi, rubai
B)    Kaside, ilahi, tuyuğ, şarkı
C)    Müstezat, mesnevi, şarkı, kıta
D)    Mesnevi, semai, tuyuğ, gazel
E)    Rubai, murabba, ilahi, kıta

4.  Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin sanatçı ki­şiliğine ait bilgilerden değildir?
A)    Şiirlerinde temel konu tasavvuftur.
B)    Şah İsmail Bağdat'ı fethedince Ona Beng-ü Bade adlı mesneviyi sunmuştur.
C)    Edebiyatımızda hamse oluşturan birkaç sa­natçıdan biridir.
D)    Türkçe, Farsça ve Arapça Divanları vardır.
E)    Yalnızca şiir türünde yapıt vermiştir

     5. Klasik Türk edebiyatında bir şairin beş mes­nevisine "Hamse" denilmiştir.Aşağıdakilerin hangisinde hamse sahibi sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Fuzuli, Baki, Şeyh Galip
B) Şeyhi, Necati, Fuzuli
C) Ai ŞİR ai taşlıcalı Yahya atayı
D) Baki, Nedim, Ahmedi
E) Necati, Şeyh Galip, Hoca Dehhani
   6.  Bent sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Aşk ve güzellik konusunda özel bir ezgiyle söylenir. Türklere ait bu türü Nedim geliştirmiştir. Bentlerin sonunda nakarat adı verilen dize tekrarlanır.
Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
        A)  Şarkı
       
B)  Murabba
       
C)  Mesnevi
       
D)  Kaside
       
E)  Gazel


   7. Aşağıdakilerden hangisi bir Mesnevi örneğidir ?
      A)Harname
      B)Hasret… hasret
      C)Leyla İle Mecnun
      D)Can Verip Şan Aldık
      E)El Çek İlacımdan Tabip !
  
   8.Aşağıdakilerden hangisi Gazel’in özelliklerinden değildir?
     A) Beyit sayısı 5-15 arasında değişir.
      B) İlk beyit kendi arasında kafiyelidir.
      C)Gazelin ilk beyitine matla denir.
      D)Gazelde konu tabiat’dır.
      E)En güzel beyitine beytü’l gazel denir.

   9. Aşağıdakilerden hangisi mesnevi’nin özelliğindendir?
      A) Kafiye düzeni aa,bb,cc,dd
      B) beyitler kendi arasında kafiyeli değildir.
      C)konu ve beyit sayısı bakımından sınır vardır.
      D)beyitler arasında konu birliği gözetilmez.
      E)sade,yalın bir dil kullanılır.


   10. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin özelliğindendir?
a)Şairin isminin geçtiği yere matla denir.
b)Bu türün en meşhur ismi Mustizoki’dir
c)Kasidenin kendi içinde belli bölümleri yoktur.
d)Kafiye düzeni gazelle aynıdır.
e)Divan edebiyatı kolunda yer alır.                                        ---CEVAP ANAHTARI---


     1.Bölüm

KLASİK SORULAR

   1.SORU
                                      
Divan Edebiyatı Nazım biçimleri: Gazel,Kaside,Mesnevi,Kıta,Müstezat,Rubai,Tuyuğ,Murabba,Şarkı,Terkib-i Bent,Terc-i Bent

     2.SORU
1) Aruz ölçüsü kullanılır.
2) Dili Arapçadır.
3) Soyut bir edebiyattır.
4) Nazım birimi beyittir.
5) Tam ve Zengin uyak kullanılmıştır.


   2.Bölüm
 BOŞLUK DOLDURMA
1)   Divan
2)   Zengin
3)   Aruz
4)   Hoca Dehhani
5)   13.yy
6)   Ara dönem edebiyatı
7)   Ağır
8)   İran ve Fars
9)   Din ve Devlet
10)                     Matla ve Makta   3.BÖLÜM
 DOĞRU-YANLIŞ SORULARI
1)   Y
2)   D
3)   D
4)   D
5)   D
6)   D
7)   Y
8)   Y
9)   Y
10)  D
   4.BÖLÜM
  TEST SORULARI

 1)A
 2)B
 3)D
 4)A
 5)A
 6)A
 7)C
 8)D
9 )D
10)CHAZIRLAYAN : Bedirhan Tüfekçi

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS