ads

DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, DEDE KORKUT TEST, 

DEDE KORKUT HİKAYELERİ İLE İLGİLİ SORULAR

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) koyunuz.
1- Toplam 17 hikayeden oluşur .
2-Hikayelerde az da olsa masal ve destan3-unsurları görülür.
3-Hikayelerde en önemli meziyet mekandır.
4-Anlatım açık, yalın ve durudur.
5-Kahramanlar dövüşlerine Allah ve peygamber sevgisi için yapar.
6-Kahramanların en büyük yardımcısı develerdir.
7-Hikayelerde yaşanan olayların tarihi bilgilerle ilgisi yoktur.
8-Bütün hikayelerde dini unsurlar görülür.
9-At, ağaç, su, yeşillik kısaca tabiat çok sevilir.
10-Türk milletinin karakteristik özellikleri; doğruluk, adalet, güzellik yüceltilir.Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri yerleştirin
1-………  Oğuz Han’a vezirlik yapmıştır.
2-Dede Korkut ……. ‘e elçi olarak gönderilmiştir.
3-Hikayeler çoğunlukla …….. ve ……. bir şekilde anlatılır.
4-Hikayelerde …….. da söz sahibidir.
5-Destanların her biri bir ……. için söylenmiştir.
6-Dede korkut hikayeleri ……. da yazıya geçmiştir.
7-İlk Türk destan anlatıcısı ……….. ‘tur.
8-Dede korkut hikayelerini söylerken …….. Çalar.
9-Dede korkut destanlarının türü …… ve ……’dır.
10-Misafir için hayvan kesmeye ……. denir.


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1-Dede korkut hikayeleri hangi iki kavmin mücadelesini konu edinmiştir?
A) Araplar-Oğuzlar
B) Çinliler-Kıpçaklar
C) Çinliler-Araplar
D) Kıpçaklar-Oğuzlar

2-Dede Korkut hikayeleri hangi devlet zamanında yazıya aktarılmıştır?
A) Akkoyunlu Devleti
B) Büyük Selçuklu Devleti
C) Anadolu Selçuklu Devleti
D) Osmanlı Devleti

3-Dede Korkut hikayelerinin iki orijinal kopyası hangi iki ülkededir?
A) Almanya-Türkiye
B) Vatikan-Azerbaycan
C) Vatikan-Almanya
D) Türkiye-Azerbaycan


4-Dede Korkut hikayelerinde anlatıcı kimdir?
A) Deli Dumrul
B) Boğaç Han
C) Salur Kazan
D) Dede Korkut


5-Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut’un özelliklerinden değildir?
A) Bulunduğu kavmin bilge kişisidir.
B) Yeni doğan çocuklara ad verir.
C) Savaşlarda kendisi de savaşır.
D) Hikayelerin sonunda dua eder.
      
6- Ölen bir gencin ardından Azrail’e kafa tutan Dede Korkut hikayesi kahramanı kimdir?
A) Boğaç Han
B) Bamsı Beyrek
C) Deli Dumrul
D) Tepe Göz

7- Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Olağanüstü olaylar ve kahramanlar anlatılır.
B) Yol göstericidir.
C) İslamiyetin etkisi görülmektedir.
D) Düz yazı şeklindedir.

8-Ne yerse doymayan, halkına zarar veren Dede Korkut hikayesinin dev kahramanı kimdir?
A) Basat
B) Tepegöz
C) Bamsı Beyrek
D) Kanturalı

9-İçeriği göz önünde bulundurulursa Dede Korkut hikayeleri günümüzdeki hangi edebi türe uygundur?
A) Destan
B) Roman
C) Hikaye
D) Masal

10- Türk kültüründe kadınlarında erkeklerle eşit olduğunu anlatan Dede Korkut hikayesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salur Kazan
B) Deli Dumrul
C) Boğaç Han
D) Bamsı BeyrekAşağıdaki soruları cevaplayınız
1-Deli karçar Dede Korkutu öldürmek ister fakat bunu başaramaz niçin?

2)  Dede Korkut hikayelerinin sonunda ortaya çıkan kişi kimdir ve bu kişi hikayenin sonunda nasıl bir görev üstlenir?

 HAZIRLAYAN: İREM VANÇİN  CEVAP ANAHTARI

……………………..
...……………………
…………………..

                     DOĞRU – YANLIŞ
           1-Y                  6-Y      
           2-D                 7-Y
           3-Y                  8-D
           4-D                 9-D
           5-D                 10-D                    BOŞLUK DOLDURMA

1-Dede korkut                      6- 15. ve 16. yy
2-Hz.Muhammet                 7-Dede Korkut
3-Manzum-ahenkli              8-Kopuz
4-Kadın                                  9-Epik-destan
5-Boy                                     10-Sövüş etme
                    TEST  CEVAPLARI
          
           1-D                 6-C
           2-A                 7-D
           3-C                 8 -B
           4-A                 9-A
           5-C                 10-D

KLASİK SORU CEVAPLARI
1- Dede Korkut “eğer bana vurursan elin kurusun” diye dua eder ve Deli Karçar’ın eli havada asılı kalır. Çünkü Dede Korkut ermiş kişidir ve tanrı dileğini kabul etmiştir.
2-Dede Korkut hikayelerinin sonunda ortaya çıkan kişi Dede Korkut’tur. Hikayenin sonunda ortaya çıkar ve hikayenin kahramanına dua eder.
Öğrencinin;

Adı             : İrem
Soyadı       :VANÇİN


DEDE KORKUT HİKAYELERİ İLE İLGİLİ SORULAR 
BÖLÜM -2

……………………..
...……………………
…………………..

DEDE KORKUT HİKAYELERİ
1. Dirse Han’ın oğlu “Boğaç Han”ın ismini kim vermiştir ve Boğaç Han bu ismi nasıl hak etmiştir?
A) Babası-Büyük bir boğayı devirerek.
B) Beyler-Boğa kadar güçlü olduğu için.
C) Aile büyükleri-Rüyasında boğa gördüğü için.
D) Dede Korkut- Meydanın ortasında yumrukla bir boğayı devirdiği için.
2. Dede Korkut hikayeleri hangi zamanda yaşanmıştır.
A) Milattan önce yıllarda.
B) Peygamberimizin yaşadığı döneme yakın
C) Zamanı belli değildir.
D) Osmanlı Devleti zamanında.
3. Dirse Han erkek çocuk sahibi olmak için ne yapmıştır?
A) Fakirlere yardım ederek onları doyurmuş ve giydirmiştir.
B) Dede Korkut’tan yardım istemiştir.
C) Namaz kılarak Allah’a dua etmiştir.
D) Uzun yolcuklara çıkmıştır.
4. Dirse Han namertlerin sözüyle oğluna ne yapmıştır?
A) Oğlunu idam ettirmiştir.
B) Oğlunu yanından kovmuştur.
C) Geyik avlarken oğlunu oku ile vurmuştur.
D) Annesi ile oğlunu öldürmüştür.
5. Oğuz Türklerinde doğan çocuklar nasıl isim alırlar ve isimlerini kim verir?
A) Babası-Doğar doğmaz
B) Aile büyükleri-Bir kahramanlık yaptığında.
C) Beylerden ileri gelenler-Doğar doğmaz
D) Dede Korkut- Bir kahramanlık yaptığında.
6. “Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek” hikayesinde Bamsı Beyrek’in beşik kertmesi kimdir?
A)Bay Bican Bey’in kızı
B)Oğuz beylerinden birini kızı
C)Dirse Han’ın kızı.
D)Dış beyliklerden bir kız
7. Bay Büre Bey çocuğu doğduktan sonra aşağıdakilerden hangisini ilk olarak yapmıştır?
A) Kurbanlar kesip fakirleri doyurmuştur.
B) İstanbul’a tüccarlar göndererek oğlu için hediye getirtmiştir.
C) Fakirleri giydirmiştir.
D) O günü bayram ilan etmiştir.
8. Deli Dumrul niçin bir köprü üzerinde durup her geçenden para alırmış?
A)Zengin olmak için.
B)İnsanlara kötülük yapmak için
C)Kendisinden daha yiğit biri olup olmadığını bilmek için
D)Köprü kendisinin olduğu için.
9. Allah Teala Deli Dumrul’un canını neden ve nasıl bağışlamıştır?
A)Deli Dumrul’un özrünü kabul ederek.
B)Azrail’den korkmadığını söylediği için
C)Azrail’i bir kuş misali camdan dışarıya kaçırdığı için
D)Allah’ın varlığını tanıdığı için ve kendisi yerine bir can bulacağına söz verdiği için.
10. Boğaç Han hikayesinde Boğaç Han yaralandıktan sonra yanına kim gelmiştir ve ne demiştir?
A)Hz. Hızır gelmiştir ve bu yaradan ölüm yoktur demiştir.
B)Hz. Azrail gelmiştir ve canını alacağını söylemiştir.
C)Babası gelmiş ve öleceğini söylemiştir.
D)Kötü niyetli beyler gelip Boğaç Han’ı öldürmüştür.
CEVAP ANAHTARI: D-B-A-C-D-A-B-C-D-A

DEDE KORKUT HİKAYELERİ İLE İLGİLİ SORULAR 
BÖLÜM -3

……………………..
...……………………
…………………..


DEDE KORKUT HİKAYELERİ

SORU 1. Boğaç Han’ın babasının adı nedir?

A)Dirse Han
B)Bayındır Han
C)Salur Kazan
D)Bamsi Beyrek
E) Kazım Efendi

CEVAP: A

SORU 2. Boğaç Han kimler tarafından hile ile tuzağa düşürülüp yaralanmıştır?
A)Düşman ülke askerleri tarafından
B)Dirse Han’ın kırk yiğidi tarafından
C)Mahallenin gençleri tarafından
D)Tepegöz tarafından
E) Rum Beyi Yorgi tarafından

CEVAP: B

SORU 3. Dede Korkut adlı hikaye kitabında kaç tane hikaye vardır?
A)10
B)11
C)12
D)13
E)14

CEVAP: C

SORU 4. Bansı Beyrek hikayesinde çocuğu olmadığı için yakınan bey kimdir?
A)Salur kazan
B)Bansı Beyrek
C)Pay Püre Bey
D)Oğuz Kağan
E)Bayındır Han

CAVAP : C

SORU 5. Dede Dumrul kiminle savaşıyor?
A)Rum askerleriyle
B)Azraillerle
C)Diğer beyliklerle
D)Tepegözle
E)halkına ihanet eden yiğitlerle
CEVAP: B

SORU 6.Eski Türk beylerinin uykusu kaç gün sürer?
A) 1gün
B)3 gün
C)5 gün
D)7 gün
E)9 gün

CEVAp : d

SORU 7.Trabzon Tekürü Beyler beyi kimden kime hediye alarak bir şahin göndermiştir?
A)Uruz Beye
B) Salur Kazana
E)Bayındır Han’a
C)Dede Korkuta
D)Uzun Kacaya

Cevap: B

SORU 8.Kağan Turalı yiğidin hayalindeki kızı alabilmesi için yapması gereken nedir?
A)Babasını Rumların elinden kurtarmak
B)Büyük bir kahramanlık göstermek
C)Canavarları öldürmek
D)Kızın gönlünü çelmek
E)Bir beylik sahibi olmak

CEVAp : C

SORU 9.Dede Korkut hikayelerin yazarı kimdir?
A)Dede Korkut
B)Eflatun Cem Bey
C)Ziya Gökalp
D)Oğuz Kağan
E)Yazarı yoktur

CEVAP : E

SORU 10.Dede Korkut hikayeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hikayelerde Dede Korkut kopuzuyla şiir okur şarkı söyler
B)Dede Korkut Hikayelerinde Türklerin yaşayışlarına dair izler bulunur
C)Hikayelerinde şiirlerde vardır
D)Hikayelerde Oğuz Kağan’ın başından geçenler abartısız bir şekilde anlatılmıştır
E)Dede Korkut hikayeleri Türk örf adet ve geleneklerine ait izler taşır
CEVAP: D

DEDE KORKUT HİKAYELERİ İLE İLGİLİ SORULAR 
BÖLÜM -4

……………………..
...……………………
…………………..


S-1) Birinci hikayedeki Boğaç Han ismini nasıl almıştır?  
 Bayındır Hanın bir boğası varmış,katı taşa boynuzunu vursa ufaltırmış. Bir yazın bir güzün boğa ile buğdayı savaştırırmış.Yine bir gün dışarı çıkarıla boğa çocuklara saldırır herkes kaçar;fakat Dirse Hanın oğlu kaçmaz ve boğa ile savaşır ve onu yener. Dede Korkut da bu çocuğa boğaç han ismini koyar.       


S- 2) Dirse Han’ın nökerleri,Dirse Han’dan oğlu Boğaç Han’ı öldürmesini neden istemiştir,Dirse Han ne yapmıştır?   
Dirse Han olguna beylik verince oğlu Boğaç Han babasının kırk yiğidini anmaz olur.Bu durumu kıskanan yiğitler Dirse Han’a oğlunun Oğuz’un üstüne yürüdüğünü ve kötülükler yaptığını(kadına,kıza,yaşlıya)söylediler.Dirse Han da oğlunu alarak ava çıktı ve orada oğlunu vurdu.Daha sonra ölüme terk Ederek avdan döndü.       


S-3) Yaralı halde bulunan Boğaç Han’a kim görünerek ne söylemiştir?  
 Hızır görünerek,üç kez yarasını eliyle sığayıp,sana bu yaradan ölüm yoktur;dağ çiçeği ananın sütüyle senin yarana melhemdir diyip kaybolmuştur.       


S-4) Şökli Melik denen kafirin Kazan Bey’in obasını basdığıgece Salur Kazan nasıl bir rüya görmüştür ve Karagüne bu rüyayı nasıl yorumlamıştır? 
  Kazan Bey:”Yumruğumda cırpınan şahin benim kuşumu aldı.Gökten yıldırım evimin üzerine düştü.Tüm kara duman evimin üzerine dökülür gördüm,kuduz kurtları evime saldırır gördüm,kara deve ensemden kavrar gördüm;kara saçımı kargı gibi uzayıp gözümü örter gördüm,bileğimden on parmağımı kanda gördüm.”demiş ve KARAGÜNE.”Kara bulut dediğin senin devletindir,karla yağmur dediğin askerindir,saç kaygıdır,kara ,karadır.Kalan kısmınıda Allah yorsun.”demiş.       


S-5) Esir kadınlar arasından Kazan Bey’in eşini tespit etmek için düşman askerleri nasıl bir yola başvurur?
   Kazan Bey’in oğlu Uruz’un hapsedildiği yerden çıkarılıp,boğazından urganla asılarak ,iki küreğinin arasından çengel geçirilerek,kıyma gibi, beyz etinden çekilmesini ve kavurma yapılarak kırk bey kızına yedirilmesine karar vermişler;kim yemezsse onun Kazan Bey’in eşi olduğunun ortaya çıkacağını düşünmüşler.       


S-6) Salur Kazanla Karaçuk Çoban, Kazanın beylğini Şökli Melik’ten nasıl kurtarır?  
 Salur Kazanla Karaçuk Çoban düşmanın bulunduğu yere giderler ve bunu duyan bütün Oğuz beyleri birer birer yardıma gelir ve Şökli Melik’i yenerler.      


 S-7) Bay Bican Bey, kızı olursa kimin oğlğuylaa beşik kertmesi yapacaktır,niçin?   
Bay Büre Bey tacını tahtını bırakacak bir oğula sahip olmadığı için üzülmektedir.Han Bayındıra hizmet edecek ve bu hizmetinden ötürü babasını sevindirecek bir evlat ister.Bay Bican Bey de,Bay Büre’nin bu samimi isteğinden etkilenerek bir kızı olusa bu kızını Bay Büre’nin oğluna vereceğini söyler       


S-8) Bezirganlar Bay Büre’nin oğlu için İstanbuldan neler almışlardır?   Deniz kulunu boz aygır(AT),bir ak tozlu sert yay aldılar,bir de altı dilimli gürz aldılar.       S-9) Oğuzlarda erkek çocuklara isim koyma geleneği nasıldı?   O zaman erkek çocuklar baş kesmese, kan dökmese yani bir kahramanlık yapmayınca ad konmazdı.       


S-10) Bamsı Beyrek beşik kertmesi olan Banıçiçek’le nasıl tanışır?  
 Ava çıkan Bamsı Beyrek bir geyiğin peşine takılarak Banıçiçek’in bulunduğu obanın önüne kadar gelir geyiği burada öldürür.Banıçiçek : Bre dadılar bu oğlan bize erlik mi gösteriyor.Gidin geyikten pay dileyin . Bakalım ne diyecek . Kısırca yenge gider ve Bamsı Beyrek’ten pay diler . Beyrek ise bütün geyik sizin olsun ben avcı değil bey oğluyum der . Buraya Banu Çiçeği görmeye geldim der. Bunu duyan Banu Çiçek kendini tanıtmadan Beyrek’le görüşür ve Banu Çiçeğin dadısı olduğunu eğer kendisini yenerse Banu Çiçek’ği yenip onunla evlenmeye hak kazanağını söyler ve Beyrek’e beraber ava çıkmayı ok atmayı ve güreşmeyi teklif eder. Beyrek hepsini kazanır. Banu Çiçek ismini açıklar.  


 S- 11) Deli Karçar Dede Korkut’u öldürmek ister fakat bunu başaramaz niçin ?
 Dede Korkut eğer bana vurursan elin kurusun diye dua eder ve Deli Karçar’ın eli havada asılı kalır. Çünkü Dede Korkut ermiş kişidir ve Tanrı dileğini kabul etmiştir.   


S- 12 ) Deli Karçar kız kardeşini Bamsı Beyrek’e verme şartı olarak neler ister ? 
Yavrulamamış 1000 deve , Gün yüzü görmemiş 1000 at , sürüye karışmamış 1000 koç kuyruksuz kulaksız 1000 köpek , 1000 iri pire ister .     


S- 13 ) Oğuz’da evlenen kişi evini hangi geleneğe göre nasıl kurar ?  
 Oğuz zamanında evlenecek yiğit ok atar , oku nereye düşerse evini oraya kurar.   S- 14 ) Eski Türklerde kadınlar üzüntülerini nasıl ifade eder ? 
Eski Türklerde kadınlar üzüntülerini kıvranarak etrafına bakınarak , ağıt yakarak ağlayıp saçlarını yolmak ve tırnaklarıyla yanaklarını yırtmakla gösterir.   


S- 15 ) Oğuz Beylerinde savaşa gidip dönmeyen bir kahramanın arkasından yapılan yas töreni nasıl olurdu ? 
Savaşa gidip dönmeyen kahramanın üç ay dönmesi beklenir. Üç ayın sonunda ad dönmezse atı kesilerek , yemeği verilir , nişanlısı varsa başkasıyla evlenmesine izin verilir ve Oğuz ilinde yas ilan edilir.   


S- 16 ) Dede Korkut Hikayeleri nasıl bir hitapla başlar ? 
Dede Korkut Hikayeleri Hanım Hey hitabıyla başlar.     


S-17 ) Deli Dumrul Kuru Çay üzerine yaptırmış olduğu köprüden geçenden üç akçe , geçmeyenden döve döve kırk akçe alırdı . Deli Dumrul insanlara niçin böyle davranırdı?   
Deli Dumrul Kuru Çay üzerine kurmuş olduğu köprüden geçenlerden üç geçmeyenlerden kırk akçe alırdı ki bu ilde benden daha yiğit , daha deli biri varsa karşıma çıksın , onunla savaşayım ki benim erliğim yiğitliğim , kahramanlığım Rum’da Şam’da duyulsun ve böylelikle ben ün kazanayım düşüncesiyle böyle davranmıştır.  


 S-18 ) Kanturalı üç canavarla niçin savaşmak ister ? Sonucu ne olur ? 
Kanturalı üç canavarla Salcan Hatun’u almak için savaşır ve canavarları yenerek Salcan Hatun’u alır fakat Salcan’ın ülkesinde kalmayıp kendi yurduna dönme kararı alması bir süre sonra Tekür’ün pişman olup kızını geri almak için Kanturalının peşine askerlerini göndermesine sebep olur. Salcan Hatun’unun da yardımıyla orduyu yener, ülkesine döner.     


S-19 ) Dede Korkut Hikayeleri Kitabı kaç hikayeden oluşur ?   
Dede Korkut Hikayeleri 12 hikayeden oluşur.    


 S- 20 ) Dede Korkut Hikayelerinin sonunda ortaya çıkan kişi kimdir ve bu kişi hikayenin sonunda nasıl bir görev üstlenir ?  
 Dede Korkut Hikayelerinin sonunda ortaya çıkan kişi Dede Korkut’tur. Hikayenin sonunda ortaya çıkar ve hikayenin kahramanına dua eder .


4 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS