ads

                    HALK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
 HALK EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ
-TEST-
1) Halk edebiyatı ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?
aAnonim halk edebiyatı nazım ürünüdür                           
b-  Genelde 7’li hece ölçüsüyle söylenir
c-  Şiirler, çoğu zaman saz eşliğinde söylenir
d-  Şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle isimlendirilir
e-  Yalnızca aşk üzerine söylenir

2)Aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatı nazım biçimi arasında yer alır?
a-  Semai
b-  Gazel
c-  Koşma
d-  İlahi
e-  Sagu


3)Aşağıdaki cümlelerden hangisi nazım şekli olan ilahi kelimesini kapsamaz?
a-  Allah aşkı işlenir
b-  Duygusallık ön plandadır
c-  İlahi denince akla Yunus Emre gelir
d-  Belli bir zaman Dede Korkut’ta söylemiştir
e-  Dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir

4)Hangisi Anonim Türk halkı edebiyatı nazım şekillerinden değildir?
a-  Mani
b-  Hikmet
c-  Ninni
d-  Tekerleme
e-  Türkü5)Aşağıdakilerden hangisi ‘Türkü’ için söylenebilir?
a-  Bent sayısı 3-6 arasında değişir
b-  Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir
c-  Hepsi koşma şeklindedir
d-  Söylnenenleri bellidir
e-  Hepsi dörder mısradan oluşur


6)Aşağıdaki şairlerden hangisi aruz ölçüsü kullanmamıştır?
a-  Yunus Emre
b-  Eşrefoğlu Rumi
c-  Hoca Ahmet Yesevi
d-  Kaygusuz Abdal
e-  Pir Sultan Abdal
7)Aşağıdakilerden hangisinde tekke edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
a-  Mesnevi, nutuk, semai, ninni
b-  Semai, mesnevi, ilahi, devriye
c-  İlahi, nefes, deme, şathiye
d-  Nefes, mesnevi, semai, varsağı
e-  İlahi, koşma, türkü, şathiye


8)Genç Osman Destanı’nı yapmış olan şair kimdir?
a-  Köroğlu
b-  Dede Korkut
c-  Kayıkçı Kul Mustafa
d-  Aşık Veysel
e-  Mevlana

9)Aşağıdakilerden hangisi ‘koşma’ nazım biçimi için söylenemez?
a-  Şiirler 11’li hece ölçüsüyle söylenir
b-  Dili sade ve yalındır
c-  Konularına göre ayrılır
d-  Son dörtlüğünde şair, mahlasını söyler
e-  ‘aaba’ şeklindedir
10)Aşağıdakilerden hangisi saz şairi değildir?
a-  Köroğlu
b-  Karacaoğlan
c-  Yunus Emre
d-  Aşık Veysel
e-  Dadaoğlu


-BOŞLUK DOLDURMA-
1) İlahi denince akla gelecek kişi ----------------‘ dir.
2) Genç Osman destanını yapmış olan sanatçı ------------------------‘dır.
3) Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerinden olan ------------- genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir. ‘aaba’ şeklinde uyaklanır.
4) Koşmanın ilk dörtlüğü -----------------şeklinde uyaklanır.
5) ------------‘da eğiticilik vardır. Evrensel konular işlenir.
6) Karagöz ve Ortaoyununda belli bir olayın anlatıldığı bölüme -------------denir.
7) Halk edebiyatında az da olsa ---------ölçüsü kullanılmıştır
8) Türkünün asıl bölümüne --------- adı verilir.
9) Bebekleri uyutmak için söylenen ---------- her zaman ezgi ile söylenir.
10) Bir olayı, akıldışı ve olağanüstü yoldan gerçekleşmiş gösteren söylentiye ----------------denir.

-DOĞRU/YANLIŞ
1-( ) Halk edebiyatı yalnızca aşk üzerine söylenir.
2-( ) İlahide duygusallık ön plandadır.
3-( ) Genç Osman destanını Kayıkçı Kul Mustafa yapmıştır.
4-( ) Koşma nazım biçimi ‘aaba’ şeklindedir.
5-( ) Yunus Emre önemli saz şairlerindendir.
6-( ) Masalda dini konular işlenir.
7-( ) Destanda olağanüstülükler vardır.
8-( ) Halk edebiyatında şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir
9-( ) Halk edebiyatı şiirlerinde başlık vardır.
10-( ) Halk şairlerinin hayat hikayeleri ve şiirleri cönk adı verilen eserde toplanmıştır. -KLASİK SORU-
  

        1)       Halk edebiyatı özelliklerinde 5 tane söyleyiniz…

    2)Tekke edebiyatı nazım türlerini söyleyiniz…

-CEVAP ANAHTARI-

-TEST-
1-e 2-c 3-d 4-b 5-a 6-e 7-b 8-c 9-e 10-c

-BOŞLUK DOLDURMA-
1-Yunus Emre 2-Kayıkçı Kul Mustafa 3-Mani 4-aaba
5-Masal 6-Fasıl 7-Aruz 8-Bend 9-Ninni 10-Efsane

-DOĞRU/YANLIŞ-
1-y 2-d 3-d 4-y 5-y 6-y 7-d 8-d 9-y 10-d


 HAZIRLAYAN: EMİRHAN TURAN

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS