ads

AŞIK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, AŞIK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
KLASİK SOULAR
1.Aşağıdaki kelimeleri örnekleyerek tanımlayınız.
Güzelleme:
Tapşırma:
Koçaklama:
Taşlama:

2.Aşık Tarzı Halk Edebiyatının özelliklerini yazınız.

BOŞLUK DOLDURMA
Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
1.Genelde _________ ve _______ uyak kullanılmıştır.
2._________ adlı halk ozanının şiirleri “Dostlar Beni Hatırlasın,Deyişler,Sazımdan Sesler” adlarıyla kitap haline getirmiştir.
3.Şairler şiirlerini ______ adını verdikleri defterderde toplarlar.
4.Halk edebiyatının en çok varsağı söylemiş aşık tarzı halk edebiyatı ozanı ________ dır.
5.Aşıklar şiirlerini _____ , ______ , ______ gibi müzik aletleriyle söylemiştir.
6._________ Yeniçeri ozanıdır ve Genç Osman adlı destanı vardır.
7.Dertli adındaki halk ozanı divan edebiyatında _____ ve _____ dan etkilenmiştir.
8. Seyrani adlı halk ozanı _____ ile ünlüdür.
9. Kayıkçı Kul Mustafa’nın ünlü eseri _________ dır.
10. Koşmada konusu eleştiri olan şiirlere ________ denir.

DOĞRU-YANLIŞ
Aşağıda verilen cümlelerin başındaki paranteze cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1.       (  ) Aşık Tarzı Halk Edebiyatı tamamen şiirden oluşur, düz yazı yoktur.
2.       (  ) Doğaçlama bir edebiyattır.
3.       (  ) Semai, 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Divan edebiyatındaki adı “Gazel” dir.
4.       (  ) Köroğlu’nun asıl adı “Ruşen” dir.
5.       (  ) Seyrani adlı halk ozanı, güzellemeleriyle ünlüdür.
6.       (  ) Karacaoğlan, divan şiirinden en çok etkilenen halk ozanıdır.
7.       (  ) Divan edebiyatının, Halk edebiyatındaki etkisi Aşık Ömer ile başlar.
8.       (  ) Gevheri adlı halk ozanı divan edebiyatından etkilenerek aruz ölçüsünü kullanmıştır.
9.       (  ) Edebi sanatlara fazlaca yer verilmiştir.
10.(  )Semailer’de “bre,hey,be” gibi seslenişlere yer verilmiştir.

TEST SORULARI
Aşağıdaki soruların doğru şıkkını işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki ozanlardan hangisi divan edebiyatından  etkilenmemiştir?
A) Aşık Ömer
B) Karacaoğlan
C) Gevheri
D) Dertli
E) Bayburtlu Zihni

2. Gökyüzünde tüten olsam
    Yeryüzünde biten olsam
    Al benekli keten olsam
    Yar boynuna sarsa beni
Yukarıdaki eserde konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzelleme
B) Ağıt
C) Koçaklama
D) Taşlama
E) Gazel

3. Aşağıda verilen şıklardan hangisi Aşık Tarzı HalkEdebiyatı özelliklerinden değildir?
A) Şairler, şiirlerini cönk adını verdikleri defterlerde toplamışlardır.
B) Ağır bir dil ile yazılmıştır.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) Gerçeklik ön plandadır. Hayali olaylardan çok gerçekliğe yer verilmiştir.
E) Koşma, semai, destan nazım şekilleri kullanılmıştır.
4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde koçaklama yapılmıştır?                                                                                                 
A) Gönül ne gezersin sarp kayalarda
     İniver aşağı yola gideli
B) Güzel ne güzel olmuşsun
     Görülmeyi görülmeyi
C) Düşman geldi bölük bölük
    Alnımıza kara yazı yazıldı
D) Vardım ki yurdundan ayak götürmüş
     Yavru gitmiş ıssız kalmış atağı
E) Benden selam söyle vefasız yâre
    Gurbet benim olsun sıla kendine

5. Aşağıdakilerden hangisi Aşık Tarzı Halk Edebiyatı şairidir?
 A) Erzurumlu Emrah
B) Pir Sultan Abdal
C) Niyazi-i Mısri
D) Edip Harabi
E) Kul Himmet

6. I. Yeniçeri ocağında yetişmiştir.
    II. Ordu şairidir.
    III. Hikayesi; Azerbaycan, Kazakistan,İran, Türkmenistan’da bilinir.
    IV. “Yürüyün Aslanlarım Savaş Edelim” adlı eseri vardır.
Yukarıda sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dertli
B) Aşık Veysel Şatıroğlu
C) Gevheri
D) Dadaloğlu
E) Köroğlu

7. Aşağıdaki halk ozanlarıdan hangileri XVII. yüzyılda eser vermiştir?
A) Köroğlu-Kayıkçı Kul Mustafa
B) Bayburtlu Zihni-Aşık Veysel Şatıroğlu
C) Kayıkçı Kul Mustafa-Aşık Ömer
D) Köroğlu-Aşık Veysel Şatıroğlu
E) Karacaoğlan-Aşık Ömer

8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Güzelleme à Konusu aşk olan lirik şiirlerdir.
B) Taşlama à Bir bireyi yada toplumu eleştiren şiirlerdir.
C) Koçaklama à Konusu insan sevgisi, yaşama sevinci, doğa sevgisi olan şiirlerdir.
D) Ağıt à Ölen bir kişinin ardından ezgiler eşliğinde söylenen şiirlerdir.
E) Destan à Toplumu derinden etkileyen olayları ele alan uzun şiirlerdir.

9.  I. Aslımı Sorarsan Avşar Soyundan
       II. Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri
       III. Her Sabah Seyran Gezerken
  IV. Sana Derim Hasan Kalesi
Yukarıdaki eserler aşağıdaki halk ozanlarından hangisine aittir?
A) Aşık Veysel Şatıroğlu
B) Dadaloğlu
C) Köroğlu
D) Erzurumlu Emrah
E) Aşık Gevheri           
        
10. Aşağıdakilerden hangisi Aşık Tarzı Halk Edebiyatınazım biçimi değildir?
A) Koşma
B) Varsağı
C) Semai
D) Destan
E) Kaside     CEVAPLAR
KLASİK SORULAR;
1.SORU;
GÜZELLEME: Konusu aşk olan lirik şiirlerdir.
TAPŞIRMA: Türk halk edebiyatında mahlas demektir.
KOÇAKLAMA: Konusu yiğitlik,savaş olan şiirlerdir.
TAŞLAMA: Toplumun veya bir bireyin bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
2.SORU;
AŞIK TARZI HALK EDEBİYATI; Ozan denilen kişiler tarafından saz eşliğinde söylenen şiirlerden oluşur. Ozanlar şiirlerini cönk adındaki defterlerde toplamıştır. Şiirde anlatım yalındır ,ağır bir dile yer verilmemiştir. Nazım birimi dörtlüktür. Koşma,semai,destan,varsağı gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. Aşk,tabiat,yiğitlik,toplumun sorunları işlenmiştir. Benzetme sanatına az da olsa yer verilmiştir. Hayali olaylardan çok gerçeklik ön plandadır. 


BOŞLUK DOLDURMA                 
1.       CİNASLI,YARIM UYAK
2.       AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU
3.       CÖNK
4.       KARACAOĞLAN
5.       KOPUZ,BAĞLAMA,CURA
6.       KAYIKÇI KUL MUSTAFA
7.       FUZULİ,GEVHERİ
8.       TAŞLAMA
9.       GENÇ OSMAN
10.    TAŞLAMA


DOĞRU- YANLIŞ
1.D
2.D
3.Y
4.D
5.D
6.Y
7.D
8.D
9.Y
10.Y
                 
  TEST SORULARI
1.B
2.A
3.B
4.C
5.A
6.E
7.C
8.C
9.B
10.E

                                   İPEK NİZAM
                                                          10/A  
                                                                     916

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS