ads

DESTANLAR ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, DESTANLAR ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI,


KONU İLE İLGİLİ TÜM ÇALIŞMA KAĞITLARI İÇİN TIKLAAAA


1)Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kap­samaktadır?
A) Alp Er Tunga - Oğuz - Türeyiş - Şehname
B) Şu - Türeyiş - Gılgamış - Oğuz
C) Türeyiş - Alp Er Tunga - Oğuz - Şu
D) Oğuz - Alp Er Tunga - Ramayana - Şu
E) Şehname - Oğuz - Şu - İlyada

2)Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanla­rından biri değildir?
A) Yaratılış
B) Bozkurt
C) Köroğlu
D) Ergenekon
E) Türeyiş

3)Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen destanların tümü İslamiyet sonrasına aittir?
A) Şu - Köroğlu - Manas - Alp Er Tunga
B) Saltukname - Danişmendname - Manas - Köroğlu
C) Ediğe - Manas - Şu - Göç - Türeyiş
D) Attilla - Göç - Yaratılış - Satuk Buğra Han
E) Manas - Satuk Buğra Han - Göç - Türeyiş

4)Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen destanların tümü İslamiyet öncesine aittir?
A) Türeyiş - Köroğlu - Manas - Ergenekon
B) Danişmendname - Bozkurt - Manas - Şu
C) Ergenekon - Bozkurt - Şu - Göç - Türeyiş
D) Göç - Yaratılış - Oğuz Kağan - Battal Gazi
E) Manas - Oğuz Kağan - Göç - Türeyiş

5)Aşağıdakilerden bir grup oluşturulsa hangisi dışarıda kalır?
A)Köroğlu Destanı
B)Danişmentname
C)Manas Destanı
D) Saltukname
E) Atilla Destanı

6)Manas destanı hangi millete aittir?
A) Türk - Moğol
B) Kazak - Kırgız
C) Tatar - Kırım
D) Karahanlı
E ) Selçuklu

7) Aşağıdaki destanlardan hangisi karşısındaki ülkeye ait değildir?
A)Üç Şehitler Destanı-Türkler
B)Göç-Uygur
C) Saltuk Buğra Han-Karahanlı
D) Manas-Kırgız
E)İgor-Çin

8) Aşağıdaki şıklardan hangisinde İslamiyet Sonrası Türk Destanları bir arada verilmiştir?
A-) Manas Destanı-Cengiz Han Destanı
B-) Türeyiş Destanı-Atilla Destanı
C-) Oğuz Kağan Destanı-Bozkurt Destanı
D-) Satuk Buğra Destanı-Alp Er Tunga Destanı
E-) Göç Destanı-Ergenekon Destanı
9)Hangisi İslami destanlardan biridir?
A)Bozkurt Destanı
B)Türeyiş Destanı
C)Şu Destanı
D) Alp Er Tunga Destanı
E) Köroğlu Destanı

10)Saltukname'nin yazarı kimdir?
A) Eban Bin Osman
B)Kayıkçı Kul Mustafa
C)Ebü'l Hayr Rumi
D) Abdullah bin Seba
E)Kaşgarlı Mahmut
Danişmendname'nin özellikleri maddeler halinde yazınız .(5 madde)

-

-

-

-

-Saltukname'nin özelliklerini maddeler halinde yazınız.(5 madde)

-

-

-

-

-
1)Manas destanı Kırgızların yaşadıkaları olayları anlatır( )
2)Manas destanı dünyanın en kısa destanıdır ( )
3)Saltukname Ebul Han Rumi tarafından yazılmıştır( )
4)Danişmentname'nin teması kahramanlıktı( )
5)Köroğlu destanı İslami destan değildir( )
6)Alp Er Tunga destanı İslamiyet'ten sonra yazılmış bir destandır ( )
7)Danişmentname 8 y.y da yazılmıştır( )
8)Saltukname 13 y.y da yazılmıştır( )
9)Cengizhan destanı Türk -Moğol miletlerine aittir ( )
10)Manas destanı Türklere ait bir destandır( )

1)Danişmentname ______y.y da yazılmıştır
2)Saltukname'nin yazarı______________dir
3)Manas destanı___________mısradan oluşur
4) Karahanlı hükümdarı İslamiyet’i kabul ettikten sonra bu dini yaymak amacıyla yapmış olduğu mücadelelerin anlatıldığı _________ destandır
5)Battal Gazi destanının teması_______
6)Saltukname _______hayatını anlatır
7)Cengizhan destanı________milletletine aitttir
8)Satuk Buğra Han destanı______dönemine aittir
9) Manas destanı söyleyen ozanlara ____veya ____ denmiştir.
10)Battal Gazi'nin asıl adı _______tır
CEVAPLAR
Testler
1:C 2:C 3:B 4:C 5:E 6:B 7:E 8:A 9: E 10:C


Klasik Sorular
Danişmendname'nin özellikleri maddeler halinde
+ Anadolu’nun fethini ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır
+ Destanda adı geçen kahramanlar gerçek Türk beyleridir

+ 12 yy’da sözlü olarak şekillenmiş 13 yy’da yazıya geçirilmiştir
+ Halk şairleri tarafından da “Mefailün mefailün faulün” vezniyle manzum olarak yazılmıştır
+ Anadolu coğrafyası destanda gerçek isimleriyle yer alır

Saltukname'nin özellikleri maddeler halinde
- Ebu’l Hayr Rûmî tarafından derlenerek 1480 yılında yazıya geçirilmiştir.
- Sarı Saltuk adlı bir Türk dervişinin hayatını anlatan halk hikâyesidir.
- Saltukname, olağanüstü kişiliği ve hayatı bakımından Battal Gazi’ye ile Danişmend Gazi’ye benzeyen Sarı Saltuk adlı bir Türk dervişinin hayatını anlatan dinî-destanî halk hikâyesidir.
- Battalname geleneğini devam ettiren metinler arasında önemli bir yeri olan eser, 13. yüzyıl alperenlerinden olan Sarı Saltuk’un ve Bektaşi dervişlerinin Rumeli’nin fethinde gösterdikleri kahramanlıkları konu alır
- Saltukname’de Sarı Saltuk'un ölümünden sonraki olaylara da yer verilmiştir

DOĞRU-YANLIŞ
1:D 2:Y 3:D 4:D 5:Y 6:Y 7:Y 8:D 9:D 10:D

BOŞLUK DOLDURMA
1-13 y.y
2) Ebul Han Rumi
3)11 bin mısra
4) Saltuk Buğra Han Destanı
5)Kahramanlık
6)Sarı Saltuk
7)Türk-Moğol
8)Karahanlı dönemi
9) ırçı veya comokçu
10)AbdullahPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS