ads

DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, DİVAN EDEBİYATI TEST, DİVAN EDEBİYATI DOĞRU YANLIŞ, DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI,
Testler
1-Horasan'da doğmuş ve küçük yaşta Konya'ya ailesiyle gelerek yerleşmiştir. İlmini, Şems TebrizI'den aldığı duygu ve tasavvufla birleştirmiştir. Eserlerini çoğunlukla Farsça yazmıştır. En önemli eseri Mesnevi'dir.
Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadı Burhanettin
B) Hoca Dehhani
C) Aşık Paşa
D) Mevlana
E) Ahmedi

2-Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kaygusuz Abdal - Budalaname
B) Aşık Paşa - Garipname
C) Hacı Bektaş Veli - Makalat
D) Eşrefoğlu Rumi - Divan-ı Kebir
E) Mevlana – Mesnevi

3-Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Fuzuli - Şikâyetname
B) Şeyhi - Hüsrev ü Şirin
C) Yunus Emre - Mesnevi
D) Ali Şir Nevai - Mecalisü'n-Nefais
E) Ahmedi - Cemşid ü Hurşid

4-Aşağıda verilenlerden hangisi Mevlana'nın eserlerinden biri değildir?
A) Mizanü'l Evzan
B) Mesnevi
C) Divan-ı Kebir
D) Fihi Ma Fih
E) Mecalis-i Seb'a

5-Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hoca Dehhani – SelçukluŞehnamesi
B) Ahmedi - İskendername
C) Ali Şir Nevai - Mizanü'l Evzan
D) Şeyhi - Harname
E) Süleyman Çelebi – Tazarruname

6-Divan şiirinin Anadolu'daki ilk temsilcisi sayılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesimi
B) Hoca Dehhani
C) Ahmedi
D) Ali Şir Nevai
E) Süleyman Çelebi

7-Aşağıdaki eserlerden hangisi Farsça ile Türkçeyi dil özellikleri bakımından karşılaştırmıştır?
 A) Kutadgu Bilig
B) Muhakemetü'l Lügateyn
C) Divan-ı Lügat it Türk
D) Mizan'ül Evzan
E) Şecere-iTürk

8-Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmeleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Bayburtlu Zihni - Sergüzeştname
B) Kayıkçı Kul Mustafa - Genç Osman Destanı
C) Nabi - Hayriyye
D) Bağdatlı Ruhi - Siham-ı Kaza
E) Fuzuli - Beng ü Bade

9-Divan edebiyatında "şarkı nazım biçiminin ilk örneklerini yazan ve bu biçimin yaygınlaşmasını sağlayan Divan şairimiz aşağıdakiier­den hangisidir?
A) Fuzuli
B) Neşati
C) Nedim
D) Naili
E) Baki

10- Aşağıdaki eser - tür eşleştirmelerinden hangi­si yanlıştır?
A) Şikayetname - mektup
B) Ferhat ü Şirin - mesnevi
C) Siham-ı Kaza - kaside
D) Hayrabat - gazel
E) Hüsn ü Aşk – mesnevi


Doğru / Yanlış
(...)1-Kasidenin en güzel beyitine Kaside-i şitâiye denir.

(...)2- Kasidede şairin mahlasının geçtiği beyite Şah Beyit denir.  

(...)3-Kasideler Tanrıyı övmek amacıyla yazılmıştır.         
           
(...)4-Kasidelerin kafiye düzeni ''aa ba ca da ea''dır.

(...)5-Birim değeri beyittir.Birim sayısı 31-99 arasıdır.
(...)6-Rubai serbest bir nazım şeklidir.

(...)7-Rübailer 2 Ana gruba ayrılır.Dört mısralık bir tek bentten oluşan şiirler ve Musammatlar.

(...)8-Rübalerde genellikle düşünce ve felsefe yönü ağır basan temalar ele alınmıştır.

(...)9-Rübai denilince akla gelen ilk isim Ömer Hayyam'dır.                       


(...)10-Rübainin kafiye düzeni '' aaab cccb dddb'' dir.

(...)11-Tuyuğlar aruz ölçüsünün Mefîlü mefâilü mefâîlü faûlün kalıbıyla yazılmıştır. 

(...)12-Tuyuğ ve rübai Fars Edebiyatından alınmıştır. 

 (...)13-Tuyuğlar halk şiirindeki mâninin divan şiirindeki karşılığı olarak düşünülebilir.

 
Klasik Sorular
1-Kutadgu Bilig, Atabet’ül Hakayık ve Divan-ı Hikmet ‘ te hangi Türkçe görülür?
2-Divan edebiyatında hangi sanat anlayışı vardır?
3-Divan şiirinde hangi vezin (ölçü) kullanılmıştır?
4-Divan edebiyatında nazım birimi nedir?
5-Divan edebiyatında hangi kafiye (uyak) kullanılmıştır?
6-Ünlü gazel şairlerimiz kimlerdir?
7-Gazelde hangi konular işlenmiştir?Cevap Anahtarı
                        Testler
1-D
2-D
3-C
4-A
5-E
6-B
7-B
8-D
9-C
10-D
                  Doğru/Yanlış

1-Yanlış.Beyt'ül kasid.
2-Yanlış.Taç Beyit
3-Yanlış.Din ve Devlet büyükleri için yazılmıştır.
4-Doğru
5-Doğru
6-Yanlış.Dört mısradan oluşan nazım şekli.

7-Doğru
8-Doğru
9-Doğru
10-Yanlış. Kafiye düzeni ''aaba ccba ddbd''dir
11-Yanlış.Fâilâtün Fâilâtün Fâilün kalıbı kullanılmıştır. 12Yanlış.Türklerin kazandırdığı nazım biçimleridir
13-Doğru
                       Klasik

1-Hakaniye Türkçesi.
2-Sanat, sanat içindir.
3-Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
4-Beyittir.
5-Tam ve zengin uyak.
6-Fuzuli, Baki, Nedim
7-Aşk, şarap, güzellik ve tasavvufMustafa Kalafat 2 Yorumlar

  1. 1. sorunun cevabı D yanlış yazılmış

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. uyarınız için teşekkür ederiz :) düzeltme yapılmıştır

      Sil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS