ads

ADI- SOYADI                                        SINIFI – NUMARASI
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAİHL TDE DERSİ 10.SINIFLAR 1.DÖNEM 2. ORTAK SINAVI SORULARIDIR.
          BBBBBBBBBBBBBBBBB
1) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

2) Divan-ı Lügat-it Türk’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkçenin zenginliğini göstermek için Türkçe kaleme alınmıştır.
B) Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
C) Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır.
D) Türklerin örf ve gelenekleriyle ilgili önemli bilgiler içermektedir.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

3) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatına ait bir kavram değildir?

  A) Koşuk  B) Sagu     C) Yuğ    D) Gazel    E) Sav

  4)İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A)    Cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.
B)    Dörtlüklerden oluşur.
C)    Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D)    Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.
E)     Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler

5“Koşuk”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) “Aşk, doğa, yiğitlik” gibi konular işlenmiştir.
B) Hece vezniyle söylenmiştir.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) Nazım şekli, konuları bakımından Halk şiirindeki koşma ile benzerlik göstermektedir.
E) “Yuğ” adı verilen törenlerde “kopuz” eşliğinde söylenmiştir.

6) Aşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?

A) Kutadgu Bilig, Hakaniye Türkçesiyle yazılmış bir siyasetnamedir.
B) Eserin tamamı aruz  vezni kullanılarak yazılmıştır.
C) Didaktik ve alegorik (sembolik) bir anlatımı vardır.
D) Beyit ve dörtlük nazım birimleri birlikte kullanılmıştır.
E) Mesnevi nazım biçimiyle yazılmış ilk eserdir.

7) Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’teki şiirleri söyleme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam dininin ve Yeseviliğin öğretilerini yaymak.
B) Türk boylarının savaşlara karşı direnme gücünü arttırmak.
C) Budizm, Şamanizm gibi inanışları halk arasında yaygınlaştırmak.
D) Yöneticilere çeşitli konularda öğüt vermek.
E) İslam tarihi ve dili hakkında bilgiler vermek.

8.Orhun Abideleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Göktürk Devleti zamanında dikilmiştir.
B) Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin  adına dikilmiştir.
C) Yazarı Wilhelm Thomsen’dır.
D) Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metindir.
E) Bugünkü Moğalistan sınırları içinde kalmaktadır.

Ozan denilen kişilerce kopuz denilen saz eşliğinde şiirlerin  söylendiği düğün ve kutlama törene…………………….. , kutsal sayılan hayvanların avlandığı törende  okunan şiirlere……………………….  ve eğlencelerin, yemeklerin olduğu kesilen hayvanların yenildiği törene…………………… adı verilir.
9. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla gelmelidir?
A) Sav-Sığır-Koşuk
B) Sagu-Yuğ-Sığır
C) Şölen-Koşuk-sığır
D) Koşuk-Sığır-Şölen
E) Şölen-Koşuk-sav

10.Aşağıdakilerden hangisi  İslami döneme geçiş  dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Aruz ölçüsünün başarılı bir biçimde Türkçeye uygulanmış olması  ve eserlerde sadece dörtlük nazım biriminin kullanılması
B) Genellikle dinî-ahlaki- eğitici nitelikte eserler verilmiş olması
C) Türk diline Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların girmeye başlamış olması
D) Millî nazım şekillerine ilave olarak gazel, mesnevi gibi yeni şekillerin de kullanılması
E) Aruz ve hece ölçüsünün birlikte kullanılmış olması

I. Yusuf Has Hacip tarafıdan yazılmıştır.
 II. Islami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseridir.
 III. Eser mesnevi tarzda yazılmıştır.

11)Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?

A)    Divan-ı Hikmet   
B)    Atebetü'l Hakayık     
C)    Kutadgu Bilig   
D)    Mesnevi        
E)    Divanü Lugati't –Türk

I. Kutadgu Bilig, didaktik bir eserdir ve eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
II. Divanü Lugatit Türk, Arap yazarlar tarafından hazırlanmıştır.
III. Atabaetü’l Hakayık, Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
IV. Divan-ı Hikmet, Türkçenin kaside nazım şekliyle yazılmış ilk eseridir.
12)Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde verilen bilgiler yanlış verilmiştir?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.    D) I. ve IV.   E) II. ve IV.

    Sagu                            Atatürk’e Ağıt
Alp Er Tunga öldi mü?       Ağlayalım Atatürk’e
Isız ajun kaldı mu?            Bütün dünya kan ağladı
Ödlek öçin aldı mu?         Başbuğ olmuştu mülke
Emdi yürek yırtılur            Geldi ecel can ağladı
                                                  Âşık Veysel
(ısız: kötü, ajun: dünya, ödlek: felek, emdi: şimdi)
13.Aşağıdakilerin hangisi verilen dörtlüklerin ortak özel­liği olamaz?
A)    Birinde  ek hâlinde redif vardır, diğerinde hem kelime halinde redif hem de ek halinde redif vardır
B)    1.şiirde yarım uyak,ikinci şiirde yarım ve tam uyak kullanılmıştır
C)    Her ikisinde de  uyak düzeni aaab şeklindedir.
D)    Her ikisinde de kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
E)    İki şiirde ölen önemli kişilerin ardından söylenmiştir.

   ‘’Tekrar ediyor söylediğim şarkıyı dağlar.’’
14.Bu dizedeki edebi sanatın örneği aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A   Gonca güller gibisin, boynunu bükme
B)   Bir başkadır akşamlar, şu gurbet ellerinde
C)   Garip bülbül neden böyle feryat edersin?
D)   Geceler böyle kalmaz ya, şafak söker sabah olur.
E)   Ateşinde yanan pervane oldum.

BBBBBBB
15.Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiil değildir?
A) Hayat, sonunda insanı kendi rengine boyuyor.
B) Suyu, kendi kanalına cıva gibi akıtıyordu.
C) Sanatla ilgilenme saati gelip çatmıştı.
D) Şiiri, hayatın hamuru gibi yoğurmuştu.
E) Fakat, o bunları şimdilik düşünmüyordu.

16.Aşağıdakilerden hangisinde bir benzetme vardır?
A)  Gözlerimiz kurşun gibi , elimiz bıçak gibi
      Severken öldürdük güzellikleri
B)  Acele gel diye çağırdım seni
      Şimdi iş değişti dur, dinle beni
C)  Elimle musluğunu açtığım sular yandı
      Yürüyerek içinden geçtiğim sular yandı
D)  Varsa gurur, kibir, şiddet ziyandır
      Onları orada koy da gel
E)  Yazı, kışı, güzü bahar zamanı
     Yaşadın bilirsin ki her zamanı

17.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay öyküsünün dünya edebiyatındaki temsilcisidir?
A)Ömer Seyfettin
B)Maupassant
C)Çehov
D)Memduh Şevket Esandal
E)La Fontaine

18.Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir?
A)Sefiller
B)Don Kişot
C)Decameron
D)Dede Korkut Hikâyeleri
E)Letaif-i Rivayat

Anlatımda her şeye hâkim, kahramanların zihinlerine ve iç dünyalarına giren, gizli kalmış duygu ve dü­şüncelerini dışa vuran bakış açısına —; anlatıcının aynı zamanda eserin kişilerinden biri olduğu bakış açısına -—; anlatıcının olayları bir kamera tarafsızlı­ğıyla anlattığı bakış açısına -— denir.
19.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) kahraman bakış açısı - ilahi bakış açısı - göz­lemci bakış açısı
B) gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı - kahra­man bakış açısı
C) ilahi bakış açısı - gözlemci bakış açısı-kahraman bakış açısı
D) ilahi bakış açısı - kahraman bakış açısı - göz­lemci bakış açısı
E) kahraman bakış açısı - gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı

Rönesanstan (16. yüzyıl) sonra Giovanni Boccacio (Bokasyo). “Decameron (Dekameron) Öyküleri” (I)  adlı eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur. Öykü türü edebiyatımıza Tanzimat’la (II)birlikte girmiştir. Emin Nihat’ın “Müsameretname” adlı eseri edebiyatımızın ilk hikâye örneklerindendir. Bunlan Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivâvet” ve “Kıssadan Hisse (III)  adlı eserleri izler. Batılı anlamda ilk hikâye örneklerini ise “Küçük Şeyler” adlı eseriyle Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçısı Şemsettin Sami (IV) ortaya koymuştur. Türk öyküsü, Milli Edebiyat Dönemi'nde Ömer Seyfettin'le (V)asıl çıkışını yapmış, bu tür Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Tarık Buğra, Sabahattin Ali, Haldun Taner gibi yazarlarla iyice gelişmiştir.
20.Hikâye türünün gelişimiyle ilgili olarak numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I.     B) II.    C) III.  D) IV. E)V.
I. Sait Faik Abasıyanık,
II. Hüseyin Rahmi Gürpınar,
III. Reşat Nuri Güntekin,
IV. Ömer Seyfettin,
V. Refik Halit Karay
21.Olay hikâyelerinin Türk edebiyatındaki temsilcileri arasında yukarıdaki  isimlerden hangisi gösterilemez?
        A)  I    B) II    C) III     D) IV     E) V 
22. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik fiildir?
A) Kendisi için hiçbir zaman böyle şey yapmamıştı.
B) Gerçi babası onu Avrupa'ya gönderememişti.
C) Dönüşünde onu çok değişmiş bulmuşlardı.
D) Kimi zaman çok neşeli, kimi zaman da çok durgun görünüyordu.
E) Bazı gençlerle birlikte buraya gelmişti.
23. 
(I) Hayat devam ediyordu.
(II) Akrep ölmüştü.
 (III) Ama insanlar korkuyordu.
(IV) Kedi de yavrularını kaybetmişti.
(V) İkinci harbin yol açtığı sefaletten de insanlar kırılmıştı.
Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 
Edatlar da ad soylu diğer sözcükler gibi ek-eylem alarak yüklem görevinde kullanılabilir.
24.Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır?
A) Tavan bir anne gibi eğilmiş üstüme
B) Duvarlar etrafımda kardeşlerim gibidir.
C) Sır dolu gözlerini vermişler gözlerime
D) Yaşayıp öldüğümü kimseler bilmeyecek
E) Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek

25. Kimse tanımasın diye onları
                                   I
Şairler kimi sözcükleri yok ettiler
              II
Bütün öyküleri yazıp tüketti
    III                   IV
Bir tek kendi öyküsü kaldı dışarda
    V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi
edattır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V

Her soru 4 puandır. Hepinize başarılar dileriz.Edebiyat öğretmenleri:
Sevtap  AKAR   Seda TEKTEN YAŞAR  Suphi OKŞAKPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS