ads10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,             
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI, YAZILI SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,            Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi

           Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi

1. Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi geçmişteki bir olayı anlatan sanata ne ad verilir?

A)Kinaye     B) Telmih     C)Tenasüp      D) Hüsn-ü Talil      E)KişileştirmeCehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz

Bu yol ki hak yoludur dönmek bilmeyiz yürürüz

2. Bu dizelerdeki en belirgin sanat aşağıdaki­lerden hangisidir?

   A)Cinas    B) İstifham           C) Mübalağa  D) Hüsn-i talil          E)Tezat3. Halk edebiyatında "taşlama" denen alaycı yergi şiirinin Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel                 B) Mersiye       C) Murabba

D) Hicviye                E) Mesnevi4. Aşağıdakilerin hangisinde Âşık edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?

A)   Güzelleme - taşlama - koçaklama - ağıt

B)   Mani - türkü - ağıt - koçaklama

C)   Türkü - güzelleme - koçaklama - ağıt

D)   Taşlama - varsağı - ağıt - mani

E)   Mani - taşlama - ağıt – nefesBulamadım şu halimden anlayan

Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta

Yağmur yağar, dağı taşı ıslatır

Yaylalardan uzak kalan sel hasta

5. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A)   Koşmanın "güzelleme" nazım türündendir.

B)   II. ve IV. dizelerdeki "dil" ve "sel" sözcükle­rinde yarım uyak vardır.

C)   Koşmanın ilk dörtlüğü olup xaxa biçiminde uyaklanmıştır.

D)   II. ve IV. dizelerdeki "hasta" sözcükleri re­diftir.

E)   Söz sanatı yapılmamıştır.

Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş

Okunu kör nefsin kılıçla çelmiş

6. Yukarıdaki ikili dizede hangi kafiye türü kul­lanılmıştır?

A)Zengin     B) Tunç    C)Tam         D) Cinas   Yarım                Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt

Yıllarca döktürür sana gözyaşı

Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt

Turnanın özlemi yakar Maraş'ı...

7. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Benzetme sanatı yapılmıştır.

B)   Mecaz-ı mürsel vardır.

C)   Zengin kafiye kullanılmıştır.

D)   Redif kullanılmıştır.

E)   Çapraz  kafiye düzeni vardır.Gölgeler içinde ağaçlar yorgun

Her tarafta yetim bir tevekkül var

Sanki fısıldıyor Anadolu'nun

Uyuyan ruhuna ninniler rüzgâr

8. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Birden fazla varlık kişileştirilmiştir,

B)   İstiare sanatı vardır.

C)   Tam kafiye kullanılmıştır.

D)   Redif yoktur.

E)   Düz uyak kullanılmıştır.9. Aşağıdakilerden hangisi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A) Gazel             B) Kaside           C) Rubai       D) Kıt'a            E) Mesnevi

Lâle yaktı ciğerini gül-i handanın için

Serviler kesti kolunu kadd-i hıramanın için

10 Yukarıdaki beyitle ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi doğru değildir?

A)   Türkçe olmayan kelimeler vardır.

B)   Aruz vezniyle yazılmıştır.

C)   Farsça tamlamalara yer verilmiştir.

D)   Bir gazelin son beytidir.

E)   Teşhis sanatı vardır.11. Aşağıdakilerin hangisinde kasidenin bölüm­leriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A)   Nesib (teşbib): Giriş bölümüdür. Kasideler, bu bölümde yapılan betimlemelere göre adlandırılır.

B)   Tegazzül: Kaside içinde gazel söyleme an­lamına gelir. Bu bölümde aşk, şarap, kadın gibi gazellere özgü konular, lirik bir anlatım­la işlenir.

C)   Girizgah: Denk düşürerek asıl konuya, yani övgüye giriş yapılan bölümdür.

D)   Methiye: Padişah, sadrazam, vezir, paşa gi­bi yüksek görevli kişilere ya da din büyükle­rine yöneltilen övgünün yapıldığı bölümdür.

E)   Fahriye: Kasidenin sonuç bölümüdür. Şair, böyle güzel bir şiiri yazıp bitirebildiği için dua ederek kasidesini tamamlar.I.    Türk lehçesinin  ansiklopedik sözlüğüdür; Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

II.    Eserin adı "mutluluk veren kitap" anlamına gelir, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.

III.   Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eser "hakikatlerin eşiği" anlamına gelmek­tedir.

IV.   12 hikâyeden oluşan eser, Oğuz boylarının komşularıyla olan ilişkilerini, gelenek ve gö­reneklerini anlatır.

12. Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­dakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Divan-ı Hikmet           B) Atabetü'l Hakayık

C) Kutadgu Bilig             D) Kitab-ı Dede Korkut

E) Divanü Lûgati't Türk

      

13. Aşağıdakilerden hangisinde Halk edebiya­tıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A)   Bu edebiyat, halk diline bağlıdır.

B)   Dil ve anlatımda süslü sanatlı söyleyiş vardır.

C)   Halkın içinden doğan eserler, konu, tema ve duyarlık bakımından halkın hayatına sı­kı sıkıya bağlıdır.

D)   Şairler, genellikle okumamış kişilerdir.

E)   Şiirlerde, milli ölçü olan hece ölçüsü kulla­nılır14. Aşağıdaki sınıflandırmaların hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)   Gazel      aruz      beyit      aa-xa-xa...

B)   Koşma    hece      dörtlük   abab-cccb...

C)   Mesnevi aruz       beyit      aa-bb-cc-dd...

D)   Rubai      hece      dörtlük   aaxa

E)   Mani       hece     dörtlük   aaxa15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf-fiil yoktur?

A)      Ay pencerede durup durup güler

B)       Sert konuşmaya başladı aynalar

C)       Geldiğinde söyleyin haberim olsun kuşlar

D)      Öldük ölümden bir şeyler umarak

E)       Gözümün yaşına bakmadan gitti.16. “Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem “ Bu cümledeki  eylemlerin nesne-yüklem ilişkisi açısın­dan özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sı­rasıyla verilmiştir?

A)      Geçişsiz, oldurgan, geçişli, geçişli

B)       Geçişli, ettirgen, geçişsiz, geçişli

C)       Geçişsiz, oldurgan, geçişsiz, geçişsiz

D)      Geçişli, ettirgen, geçişli, geçişli

E)       Geçişli, oldurgan, geçişli, geçişli

I.    Sefa ile yenen, cefa ile kazanılır.

II.    Doludan  ıslanmışın  yağmurdan  pervası olmaz.

III.   Her damardan kan alınmaz.

IV.  Tırnağın varsa başını kaşı.

V.   Alet işler, el övünür.

17. Yukarıda numaralanmış atasözlerinde altı çizili eylemler özne-yüklem ilişkisine göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I.          B) II.         C)lll.        D) IV.        E) V.Bugün okullar açıldı. Yeni öğrencilerle tanıştık. Derslere büyük bir istekle başladık. İlk konuyu sınıfın tamamının katılımıyla işledik. Öğrencile­rin hepsi yaz tatilinden gelmenin dinlenmişliği ve yeni bir okula başlamanın heyecanıyla der­se katıldı.

18. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Dönüşlü fiil           B) Edilgen fiil               C) İşteş fiil

  D) Ettirgen fiil   E) Geçişsiz fiil19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik yapılı ve birleşik çekimli bir fiildir?

A)      İşin böyle sonuçlanacağını bilemezdim.

B)       Bir hafta sonu Safranbolu'ya gidebiliriz.

C)       Akşam, evde kitaplarını kaplıyordu.

D)      O, bu ödüllerin hepsini hak ediyor.

E)       Bayramoğlu'ndaki hayvanat bahçesine git­seydik..

20. Aşağıdakilerin hangisinde, edat ve bağlaç birlikte kullanılmıştır?

A)      Sağlıklı iletişim, sosyal münasebetlerin ve davranışların olgunlaşmasıyla mümkündür.

B)       İnsanlar arası münasebetlerin gelişmesini engelleyen en önemli faktör, bencilliktir.

C)       İlmin temelini "anlamak"ın oluşturduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır.

D)      Başarılı bir iletişim için, konuşulanları dinle­mek gerekir.

E)       İnsanlar, diyalog kurdukları kimselerle iyi anlaşır.21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne var ki" anlamında bir bağlaç kullanılmıştır?

A)      Sınıfta kaldı; çünkü hiç ders çalışmadı.

B)       Doğum gününde o kadar yemek yaptım; fa­kat kimse yemedi.

C)       Son albümü güzel ama çok güzel bir al­bümdü.

D)      Bir an olsun beni de kendini de düşünmüyor.

E)       Ya bu deveyi güdersin, ya da bu diyardan gidersin.22. Aşağıdakilerden   hangisinde   "gibi"   ilgeci cümleye "o anda, anında" anlamı katmıştır?

A)      Topu tuttuğu gibi denize fırlattı.

B)       Bir anne gibi bize merhamet gösterdi.

C)       Babası gibi o da çok sakindi.

D)      Dün akşamki gibi bir maç izlemedim.

E)       Onun gibi dostu zor bulursun.23. Aşağıdakilerin hangisinde "ah" ünlemi cüm­leye "hayıflanma'' anlamı katmıştır?

A)      Ah, ben senin siparişlerini hep unutmuşum!

B)       Ah, baban seni burada bir görse!

C)       Ah, bu güzellikler bizim çocukluğumuzda olacaktı ki!

D)      "Ah bir zengin olsam!" diye şarkı söylüyor.

E)       Ah! Omzuma çok sert bir şey çarptı.Bulut bulut düşünceler içinde vatanım

Her şey, her şey seni sevmekte

 Elbet üstünde yaşamak kadar güzeldir

Uğrunda ölmek de

24. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sıfat         B) Zamir       C) Bağlaç           D) Ünlem         E) EdatBir gölge görürsen kızım o anda

Yaklaşan hayâle deme sakın kim

Böyle hep geç vakit sıcak odanda

Dolaşan o hayâl bil ki hep benim

25. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Birleşik çekimli fiil

B)     Emir kipinin olumsuz çekimi

C)    Sıfat fiil

D)    Basit çekimli fiil

E)     Birleşik yapılı fiilNot : Optik forma işaretlenmeyen cevaplar dikkate alınmayacaktır.


Başarılar …

Türk Dili ve Edebiyatı ZümresiPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS