adsA GRUBU

 


10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIVE CEVAPLARI TEST, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI, YAZILI SORULARI, 

ADI-SOYADI:                                                                                  SINIFI- NUMARASI :

2017-2018 ÖĞRETİM YILI İSKENDERUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

10. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

1. DÖNEM 3. ORTAK SINAV SORULARI1. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Nazım birimi olarak dörtlük, genel olarak yarım kafiye kullanılmıştır.

B) Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir.

C) Söz ve anlam sanatları, ustalık göstermenin bir ölçüsü kabul edilmiştir.

D) Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerden oluşan karma bir dil kullanılmıştır.

E) Aşk, şarap, din ile ilgili konular ve felsefi düşünceler işlenmiştir.2. Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk beyti kendi içinde kafiyelidir.

B) Şairin mahlasının geçtiği beyte taç-beyit denir.

C) Birinci beytine matla, son beytine makta denir.

D) Tevhid, münacat ve naat bölümlerinden oluşur.

E) Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır.3. Mesnevi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aşk, kahramanlık vs. konuları işleyen uzun manzum eserlerdir.

B) Beyit sayısı sınırsızdır.

C) Modern edebiyattaki hikaye ve romanın klasik edebiyattaki karşılığıdır.

D) Kafiye düzeni aa, ba, ca, … şeklindedir.

E) Aynı şair beş ayrı mesnevi yazmışsa, hamse sahibi olarak adlandırılır.4. Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?
A) Sav      B) Koşuk      C) Sagu      D) Destan      E) Mersiye5. Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mı
Ödlek öcün aldı mı
İmdi yürek yırtılır

Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Sagu      B) Sav      C) Destan      D) Koşuk      E) Koşma6. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri“ne ait bir özellik değildir?
A) Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.
B) On iki hikayeden oluşur.
C) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.
D) Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını anlatır.
E) Bu hikayelerin tamamı nazımla yazılmıştır.

                                                  ALDIĞI PUAN:

7. Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A) Koşma – türkü – murabba
B) Ninni – bilmece – gazel
C) 
Koşma – semai – varsağı
D) Tercibi bent – 
masal – mani
E) 
Devriye – nefes – koşma8. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden değildir?
A) Destan      B) Sav      C) Sagu      D) Koşuk      E) Mesnevi9. Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatı, Âşık edebiyatı ve Tekke edebiyatı nazım şekilleri sırasıyla verilmiştir?

A) Gazel, deme, ilahi              B) Şarkı, mani, nefes

C) Semai, koşma, nutuk         D) ilahi, semai, devriye          E) Mesnevi, varsağı, ilahiGördüm yârimin yüzünü

Öptüm dostumun gözünü

Aradım buldum izini

Buldum amma neden sonra

10. Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma      B) Varsağı     C) Semai         D) Destan      E) Nutuk11. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden sonra yazılan ilk Türkçe eserlerden (Geçiş Dönemi Eseri)   değildir?

A) Divan-ı Lugati't – Türk    B) Mantıku't Tayr             C) Kutadgu Bilig

D) Divan-ı Hikmet                  E) Atabet'ül Hakayık 12. Hakk'a aşık olan kişi                                        Miskin Yunus var dostuna

     Akar gözlerinin yaşı                                        Koma bugünü yarına

     Pür nur olur içi dışı                                          Yarın Hakk'ın divanına

     Söyler Allah deyü deyü                                Varam Allah deyü deyü

Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Ağıt                     B) Semai                     C)  Ninni               D)İlahi            E) Şathiye13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "benzetme" yoktur?
A) Mavi patiskayı bıçak gibi yırtar gelir gemiler
B) Gece lacivert kanatlı bir kuşa benzer
C) Kapama gözlerini dereler gibi akarım mutsuzluğa
D) Geçit vermez sarp kayalar, biliyordu düşmanı
E) Yürek mühürlü bir kapı gibi kapalı14. Hikâyeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu edinir.

B) Durum ve olay hikâyesi olmak üzere iki türü vardır.

C) Maupassant tarzı hikâyeler, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.

D) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.

E) Hikâyelerde olağanüstü olaylara ve kişilere sıkça yer verilir.15.Aşağıdakilerden hangisinde “yalnız” sözcüğü ötekilerden farklı görevdedir?

A)Elindeki parayla yalnız bir ceket alabilirdi.

B)Ağlamak yalnız kuruyan kirpikleri ıslatır.

C)Bu konuyu yalnız sizinle konuşabilirim.

D)Sinemaya da gideriz, yalnız önce ödevini bitir.

E)Oyun yalnız akşamları sergilenecekmiş.16.Aşağıdakilerden hangisinde “doğru” sözcüğü edat (ilgeç) görevinde kullanılmıştır?

A)Doğru işlerin peşinden koşmalısın.

B)Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.

C)Adam hızla bana doğru geliyordu.

D)Doğru, toplumdan topluma değişen bir kavramdır.

E)Doğru bir iz peşinde olduğumuzdan emin misiniz?17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile (-le, -la)" sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır?

A) Korkularımla pişmanlıklarımı durmaksızın düşünüyorum.

B) Babasının cenazesinden beri onunla hiçbir şey konuşmadım.

C) Söylentilere bakılırsa arkadaşım ile gizlice anlaşmışım.

D) Oysa bunun da gerçekle hiçbir ilişkisi yoktu bana göre.

E) Gelecek yılla ilgili söylentiler konusunda bildiklerimi anlattım.18. Aşağıda cümlelerden hangisinin sonuna ünlem (!) işareti getirilmez?

A) Üniversitede okumak üzere İzmir’e gitmiş
B) Bu ne cesaret böyle
C) Eyvah, anahtarı içerde unuttum
D) Allah Allah, daha demin buradaydı kalem
E) Vay, kolum kırıldı galiba

Gelirse (I)  çocukluğum sislerin arasından

Buz tutan (II)  yüreğimde bir kıvılcım tutuşur (III

Bin melek kanatlanır (IV)  ruhumun beyazından

Şu ihtiyar gönlümde huzur şevkle buluşur (V

19.Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisi, çe­kimli bir fiil değildir?

A) I.           B)ll.          C) III.         D) IV.        E) V.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güzel" sözcüğü zarf (belirteç )olarak kullanılmıştır?
A) Güzel günler görmenin hayaliyle yaşıyorum.
B) Ay güzel göründü karanlık gökyüzünde.
C) Üzerinde güzel bir takım vardı adamın.
D) Koklayamam çılgın yasemini, güzel gülü.
E) Sahilin en güzel yerinde uzanıp yatmıştık.

SORULAR
CEVAPLAR
1
A
B
C
D
E
2
A
B
C
D
E
3
A
B
C
D
E
4
A
B
C
D
E
5
A
B
C
D
E
6
A
B
C
D
E
7
A
B
C
D
E
8
A
B
C
D
E
9
A
B
C
D
E
10
A
B
C
D
E
11
A
B
C
D
E
12
A
B
C
D
E
13
A
B
C
D
E
14
A
B
C
D
E
15
A
B
C
D
E
16
A
B
C
D
E
17
A
B
C
D
E
18
A
B
C
D
E
19
A
B
C
D
E
20
A
B
C
D
E

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS