ads


ROMAN KONUSU TEST
1)  edebiyatımızda  ilk yerli roman ………I………’nin Taşşuk-ı  Talat ve Fitnat adlı eseridir. Namık Kemal’in İntİbah’ı ilk ………II………. Romanımızken aynı  yazarın………III………..adlı yapıtı tarihi ilk romanımızdır.

   Numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?                   
a)  İntibah                                       edebi                       Don Kişot
b) Ahmet Mithat                           realist                          Cezmi
c) H. Ziya Uşaklıgil                         romantik                Sefiller
d) Şemsettin Sami                         edebi                        Cezmi
e) Namık Kemal                             egzotik                    Mai ve Siyah


2) aşağıdaki romanlardan hangisi sosyal veya egzotik romana örnek olarak gösterilemez?
              a) İnce Memed                     b) Nilgün                  c) Çingeneler
              d) Sonsuz  Panayır                  e) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

3) toplumun belli bir dönem ve çevre içinde gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlardır. Hüseyin Rahmi’nin Gülyabani ve İffet romanları örnek verilebilir.
  Yukarıda tanımı verilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) tahlil romanı                  b) natüralist roman                       c) fantastik roman
d) töre romanı                   e) romantik roman


4) dünyada ilk roman örneği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Don Kişot              b) Genji’nin Hikayesi              c) Faust          d) Suç ve Ceza           e) ntibah


5) aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerinden değildir?
a) romantik roman              b) fantastik roman                c) realist roman
d) karagöz ve Hacivat             e) töre romanı

6) romanla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Edebiyatımıza tanzimat döneminden sonra girmiştir.
  b) Mekan gerçek veya hayali olabilir.
  c) Dünya edebiyatında ilk roman Genji’nin Hikayesi’dir.
  d) Kişi sayısı azdır.
  e) Konularına ve akımlarına göre ikiye ayrılır.


7) Romanda ilklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  a) ilk yerli roman: Şemsettin Sami/ Telemak
  b) İlk köy romanı: Nabizade Nazım/ Zehra
  c)  ilk çeviri roman: Y. Kamil Paşa/ Telemak
  d) ilk realist roman: Mehmet Rauf/Araba Sevdası
  e) ilk psikolojik roman: İskender Pala/ Eylül


8) aşağıdaki cümlelerin hangisinde veya hangilerinde romandan bahsedilmiştir?
I. yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatılan kısa edebi yazılardır.
 II. geniş hacimli, genellikle birden fazla kişiye ihtiva eden, uzun zaman dilimini içeren , kurgusal bir edebi  metindir.
 III. Gerçek yada tasarlanmış bir olayın,  öğüt vermek  amacıyla, yer, zaman, kişi unsurlarıyla şiir biçiminde ortaya konmasıdır.
 IV. olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar aracılığıyla anlatıldığı, zaman ve mekanın belirsiz olduğu sözlü anlatım türüdür.
a) II                            b)   I                                c)    IV                             
 d)   III                         e)  I-IV


9) ……………………. Edebiyatımıza gerçek anlamda tanzîmat döneminden sonra girmiştir.
       Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)   destan                   b)    masal                    c)     roman                
 d)    hikaye                e)    makale


10) aşağıdakilerden hangisi akımlarına göre roman türlerinden değildir?
   a) realist roman                               b) tarihi roman                              c)  romantik roman
   d)  izlenimci roman                          e)  estetik roman

11)  aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 a) gerçekçi roman          dış dünyanın nesnel bir ifadesiyle oluşan romanlardır.                
 b) sosyal roman           tek bir kişiye yönelik romanlardır.
 c) romantik roman          duygu ve hayallerin yazarın kişiliğinin romana yansıdığı türdür.
 d) alegorik roma            anlatımın sembollerle ifade edildiği romanlardır.
 e) natüralist roman           dış dünyadaki gerçeklerin en ince ayrıntısına kadar olduğu gibi anlatılan romanlardır.

12)

                      hikaye
                          Roman
I
  Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerine Ö.seyfettin ve R. Halid Karay örnek verilebilir.
H.Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal, Ahmet Mithat örnek verilebilir.
II
Edebiyatımıza 19.yy’da tanzimat döneminde girmiştir
Edebiyatımıza tanzimat döneminden sonra girmiştir.
III
Kişi kadrosu azdır.
Fazladır.
IV
Zaman ifadesi  belirli veya belirsiz olabilir.
Zaman anlatılan olayın yaşandığı andır.
V
Anlatıcı birinci veya üçüncü kişidir.
Her türlü anlatıcı kullanılır.

Tabloda numaralandırılmış bilgilerden hangisi yer değiştirirse tüm bilgiler doğru verilmiş olur?
a)III                        b) V                  c)IV                              d) I                                  e) II


13) türk edebiyatında ……………………. Tarzında yazılan ilk roman Bir Düğün Gecesi’dir.
  Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
        a) iç monolog                                 b) psikolojik roman                                       c) tarihi roman           

       d) realist roman                               e)köy romanı


14)  kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman Halide Edip Adıvar’ın ……………. Adlı romanıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

                   a) Zehra                                   b) Ateşten Gömlek                                c)Karabibik

                   d)Kitab-ı Aşk                           e)  Araba Sevdası

15)  I. İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.

       II. ilk kadın romancı Fatma  Aliye’dir.

     III. ilk psikolojik roman Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’dur.

  Yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

      a) I                             b) II - III                              c) II                           d) III                           e) I - II

16) aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerindendir?

  a)  realist roman                      b)  romantik roman                     c)  tarihi roman

  d)  izlenimci roman                 e)  estetik  roman17)  aşağıda verilen kahraman eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

     a)  Behlül            Aşk-ı Memnu                             b) Âdil Giray             Cezmi

    c)  Sanço Panza           Don Kişot                        d) Süreyya             Mai ve Siyah

     e)  Süreyya             Eylül

18)  Aşağıdakilerden  hangisi romanın tanımıdır?

 a)  olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtmeden anlatıldığı anlatım türüdür.

 b)  bir ana olay merkezli olup birden çok olayın yaşandığı kişi kadrosunun çok geniş olduğu edebi türdür.

 c)  çoğunlukla aşk,kahramanlık konularını işleyen nazım- nesir bir arada kullanılan saz ve söz ile ifade edilen hikayelerdir.

 d)  milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayların anlatıldığı genellikle manzum eserlerdir.

 e)  halk şiiri nazım türlerinden biridir.

19)  aşağıdakilerden hangisi romanın girişi olamaz?

 a)  temmuz ayıydı. Hava çok sıcaktı. Bu sıcak ayın ilk günlerinde bir delikanlı…

 b)  manço ilinin küçük bir köyünde, soylu bir bey yaşıyordu.bir rivayete göre adı Kesada, diğer bir rivayete göre Alanso idi…

 c)  o gün yürüyüş yapmak olanaksızdı. Gerçi sabahleyin o yaprakları dökülmüş fidanlıkta bir saat kadar dolaşmıştık…  

 d)  etütteydik. Derken içeri lise müdürü girdi. Ardında,şehir elbisesi  giymiş yeni bir öğrenci,bir de kocaman bir sıra taşıyan,sınıf hademesi vardı…

 e)  bir varmış bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş.20)  aşağıdaki yazarlardan hangisi roman ile ilgili yaptığı çalışmalarla ön plana çıkmamıştır?  

 a) Namık Kemal                 b) Miguel de Cervantes             c) Daniel Defoe

 d) Moupassant                   e) Jonathan Swift

1)  edebiyatımızda  ilk yerli roman ………I………’nin Taşşuk-ı  Talat ve Fitnat adlı eseridir. Namık Kemal’in İntİbah’ı ilk ………II………. Romanımızken aynı  yazarın………III………..adlı yapıtı tarihi ilk romanımızdır.

   Numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?                   

a)  İntibah                                       edebi                       Don Kişot

b) Ahmet Mithat                           realist                          Cezmi

c) H. Ziya Uşaklıgil                         romantik                Sefiller

d) Şemsettin Sami                         edebi                        Cezmi

e) Namık Kemal                             egzotik                    Mai ve Siyah

2) aşağıdaki romanlardan hangisi sosyal veya egzotik romana örnek olarak gösterilemez?

              a) İnce Memed                     b) Nilgün                  c) Çingeneler

              d) Sonsuz  Panayır                  e) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu3) toplumun belli bir dönem ve çevre içinde gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlardır. Hüseyin Rahmi’nin Gülyabani ve İffet romanları örnek verilebilir.

   Yukarıda tanımı verilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) tahlil romanı                  b) natüralist roman                       c) fantastik roman

d) töre romanı                   e) romantik roman

4) dünyada ilk roman örneği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Don Kişot              b) Genji’nin Hikayesi              c) Faust          d) Suç ve Ceza           e) İntibah

5) aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerinden değildir?

a) romantik roman              b) fantastik roman                c) realist roman

d) karagöz ve Hacivat             e) töre romanı

6) romanla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) Edebiyatımıza tanzimat döneminden sonra girmiştir.

  b) Mekan gerçek veya hayali olabilir.

  c) Dünya edebiyatında ilk roman Genji’nin Hikayesi’dir.

  d) Kişi sayısı azdır.

  e) Konularına ve akımlarına göre ikiye ayrılır.

7) Romanda ilklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  a) ilk yerli roman: Şemsettin Sami/ Telemak

  b) İlk köy romanı: Nabizade Nazım/ Zehra

  c)  ilk çeviri roman: Y. Kamil Paşa/ Telemak

  d) ilk realist roman: Mehmet Rauf/Araba Sevdası

  e) ilk psikolojik roman: İskender Pala/ Eylül8) aşağıdaki cümlelerin hangisinde veya hangilerinde romandan bahsedilmiştir?

I. yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatılan kısa edebi yazılardır.

 II. geniş hacimli, genellikle birden fazla kişiye ihtiva eden, uzun zaman dilimini içeren , kurgusal bir edebi  metindir.

 III. Gerçek yada tasarlanmış bir olayın,  öğüt vermek  amacıyla, yer, zaman, kişi unsurlarıyla şiir biçiminde ortaya konmasıdır.

 IV. olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar aracılığıyla anlatıldığı, zaman ve mekanın belirsiz olduğu sözlü anlatım türüdür.

a) II                            b)   I                                c)    IV                              d)   III                         e)  I-IV9) ……………………. Edebiyatımıza gerçek anlamda tanzîmat döneminden sonra girmiştir.

       Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)   destan                   b)    masal                    c)     roman                 d)    hikaye                e)    makale

10) aşağıdakilerden hangisi akımlarına göre roman türlerinden değildir?

   a) realist roman                               b) tarihi roman                              c)  romantik roman

   d)  izlenimci roman                          e)  estetik roman

11)  aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 a) gerçekçi roman          dış dünyanın nesnel bir ifadesiyle oluşan romanlardır.               

 b) sosyal roman           tek bir kişiye yönelik romanlardır.

 c) romantik roman          duygu ve hayallerin yazarın kişiliğinin romana yansıdığı türdür.

 d) alegorik roma            anlatımın sembollerle ifade edildiği romanlardır.

 e) natüralist roman           dış dünyadaki gerçeklerin en ince ayrıntısına kadar olduğu gibi anlatılan romanlardır.

12)


                      hikaye
                          Roman
I
  Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerine Ö.seyfettin ve R. Halid Karay örnek verilebilir.
H.Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal, Ahmet Mithat örnek verilebilir.
II
Edebiyatımıza 19.yy’da tanzimat döneminde girmiştir
Edebiyatımıza tanzimat döneminden sonra girmiştir.
III
Kişi kadrosu azdır.
Fazladır.
IV
Zaman ifadesi  belirli veya belirsiz olabilir.
Zaman anlatılan olayın yaşandığı andır.
V
Anlatıcı birinci veya üçüncü kişidir.
Her türlü anlatıcı kullanılır.Tabloda numaralandırılmış bilgilerden hangisi yer değiştirirse tüm bilgiler doğru verilmiş olur?

a)III                        b) V                  c)IV                              d) I                                  e) II

13) türk edebiyatında ……………………. Tarzında yazılan ilk roman Bir Düğün Gecesi’dir.

  Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

        a) iç monolog                                 b) psikolojik roman                                       c) tarihi roman           

       d) realist roman                               e)köy romanı

14)  kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman Halide Edip Adıvar’ın ……………. Adlı romanıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

                   a) Zehra                                   b) Ateşten Gömlek                                c)Karabibik

                   d)Kitab-ı Aşk                           e)  Araba Sevdası

15)  I. İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.

       II. ilk kadın romancı Fatma  Aliye’dir.

     III. ilk psikolojik roman Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’dur.

  Yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

      a) I                             b) II - III                              c) II                           d) III                           e) I - II

16) aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerindendir?

  a)  realist roman                      b)  romantik roman                     c)  tarihi roman

  d)  izlenimci roman                 e)  estetik  roman17)  aşağıda verilen kahraman eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

     a)  Behlül            Aşk-ı Memnu                             b) Âdil Giray             Cezmi

    c)  Sanço Panza           Don Kişot                        d) Süreyya             Mai ve Siyah

     e)  Süreyya             Eylül

18)  Aşağıdakilerden  hangisi romanın tanımıdır?

 a)  olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtmeden anlatıldığı anlatım türüdür.

 b)  bir ana olay merkezli olup birden çok olayın yaşandığı kişi kadrosunun çok geniş olduğu edebi türdür.

 c)  çoğunlukla aşk,kahramanlık konularını işleyen nazım- nesir bir arada kullanılan saz ve söz ile ifade edilen hikayelerdir.

 d)  milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayların anlatıldığı genellikle manzum eserlerdir.

 e)  halk şiiri nazım türlerinden biridir.
19)  aşağıdakilerden hangisi romanın girişi olamaz?
 a)  temmuz ayıydı. Hava çok sıcaktı. Bu sıcak ayın ilk günlerinde bir delikanlı…
 b)  manço ilinin küçük bir köyünde, soylu bir bey yaşıyordu.bir rivayete göre adı Kesada, diğer bir rivayete göre Alanso idi…
 c)  o gün yürüyüş yapmak olanaksızdı. Gerçi sabahleyin o yaprakları dökülmüş fidanlıkta bir saat kadar dolaşmıştık…  

 d)  etütteydik. Derken içeri lise müdürü girdi. Ardında,şehir elbisesi  giymiş yeni bir öğrenci,bir de kocaman bir sıra taşıyan,sınıf hademesi vardı…
 e)  bir varmış bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş.


20)  aşağıdaki yazarlardan hangisi roman ile ilgili yaptığı çalışmalarla ön plana çıkmamıştır?   a) Namık Kemal                 b) Miguel de Cervantes             c) Daniel Defoe
 d) Moupassant                   e) Jonathan Swift


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS