ads


10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Çalışma Kağıdı
TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,2019-2020-2021

DEĞERLİ onedebyat.net TAKİPÇİLERİ,

SİZLER İÇİN YENİ MÜFREDATA UYGUN KLASİK-TEST YAZILI SORULARI HAZIRLADIK..
ÖZGÜN KAYNAKLARIN YER ALDIĞI SİTEMİZİN HAZIRLADIĞI YAZILILAR DA ÖZGÜNDÜR.
İYİ ÇALIŞMALAR....

KAYNAK: onedebiyat.net

İYİ ÇALIŞMALAR....


10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Çalışma Kağıdı
HAZIRLAYAN: ondedebiyat.net

1) 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdakilerden hangisine uygundur ?

A-Tanzimat / Servetifûnun / Milli Edebiyat / Fecriati / Cumhuriyet

B-Servetifûnun / Tanzimat / Fecriati / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

C-Fecriati / Tanzimat / Servetifûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat

D-Tanzimat / Servetifûnun / Fecriati /Milli Edebiyat / Cumhuriyet

E-Tanzimat /  Fecriati / Servetifûnun /Cumhuriyet / Milli EdebiyatI. Nazım birimi

II. Ölçüsü

III. Konusu

IV. Dili

V. Ait olduğu gelenek

2-Numaralı özelliklerden hangisi koşuk ve saguda aynı

değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.Türlük çeçek yarıldı

Barçın yadım kerildi

Uçmak yeri körüldi

Tumluk yana kelgüsüz

3-Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Koşuk nazım biçimine örnektir.

B) aaab düz uyak örgüsüne sahiptir.

C) 4+3, 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

D) Yabancı etkilerden uzak bir dili vardır.

E) Ahengin sağlanmasından rediften yararlanılmamıştır.Coşku ve heyecan dile getiren metinlerden olan

“.............”larda doğa, “........”larda ölüm; olay çevresinde

gelişen “.........”larda kahramanlık, savaş, göç; günümüzdeki

atasözlerinin karşılığı olan “.....”larda ise yaşam tecrübeleri

ele alınmıştır.

4-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangileri getirilmelidir?

A) Sagu, koşuk, destan, sav

B) Koşuk, sagu, destan, sav

C) Destan, sagu, koşuk, sav

D) Destan, sagu, sav, koşuk

E) Sagu, sav, koşuk, destanI. Eserlerin tümünün anonim nitelik taşıması

II. Hece ölçüsü ve dörtlük biriminin kullanılması

III. Mitolojik ögelere yer verilmesi onedebiyat.net

IV. Dilinin yabancı etkilere tümüyle kapalı olması

V. Bütün ürünlerin manzum olması

5-Yukarıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı

ürünleri ile halk edebiyatı ürünlerinin ortak özelliğidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.6-Doğal Türk destanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Destanlar kahramanca bir yaşayışın, topluma mal edilmiş

bir mücadelenin şekillenmesidir.

B) Kahramanlar kendi tutkularının üstünde toplum adına bir

ülkünün savunucusudurlar.

C) Olaylar bir tarihi gerçeğin tekrarından ziyade, onun olağanüstü

unsurlarla süslenmiş ve idealize edilmiş şeklidir.

D) Tek kişi tarafından yaratılan doğal destanlarda afet, göç,

savaş, kahramanlık gibi konular işlenir.

E) Destanlardaki olağanüstü olayların genellikle kutsal bir

kaynaktan geldiği kabul edilir.7-Destanlardaki motiflerle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Demir, Türk destanlarının ortak motifidir.

B) Hayat ağacı motifi Uygur destanlarında görülür.

C) Bozkurt ile Türeyiş destanlarında bozkurt ortak motiftir.

D) Göç destanında kutsal Yada taşı motifine yer verilmiştir.

E) Türk destanlarında ışık motifine rastlanmaz.İtalyanların, ……………..ve ……………………….İngilizlerin,

………………….. Fransızların ………… adlı destanları

dünyaca ünlü yapma destanlardır.

8-Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) İlahi Komedya- Kaybolmuş Cennet- Henriade- Çılgın Orlando

B) Kurtarılmış Kudüs- Çılgın Orlando- Kaybolmuş Cennet-

Henriade

C) Çılgın Orlando- İlahi Komedya- Kurtarılmış Kudüs- Kaybolmuş

Cennet

D) Kaybolmuş Cennet -İlahi Komedya- Kurtarılmış Kudüs-

Henriade

E) İlahi Komedya- Henriade-Kaybolmuş Cennet- Çılgın Orlando9-Aşağıdakilerin hangisinde, destan-ulus eşleştirilmesinde

bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Gılgamış – Sümer B) Nibelungen- Alman

C) Le Cid- İngiliz D) Şehname- İran

E) Ramayana- Hint

I. Kar buz kamug erişdi

Taglar suvı akışdı

Kökşin bulut örüşdi

Kayguk bolup ugrişür

(Günümüz Türkçesiyle: Kar buz bütün eridi / Dağların suyu

aktı / Mavi bulut belirdi / Kayık gibi sallanır.)II. Alp Er Tunga öldü mi?

Issız ajun kaldı mı?

Ödlek öçin aldı mu?

Emdi yürek yırtılur.

10-Numaralı şiirlerin incelenmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerin

hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

                                               I. Metin- II. Metin

A) Nazım biçimi:                               Koşuk- Sagu

B) Birimi ve ölçüsü :              Dörtlük, hece -Dörtlük, hece

C) Konusu :                            Baharın gelişi- Ölüm

D) Halk Edebiyatındaki karşılığı:      Koşma -Ağıt

E) Divan Edebiyatındaki karşılığı:    Mersiye -Gazel

11. yüzyılda yazılan bu eser ilk ansiklopedik sözlük ve ilk dilbilgisi kitabımızdır. 7500 Türkçe sözcüğün yer aldığı eser, Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla kaleme alınmıştır. Eserde Türklerin tarihleri, coğrafyaları, edebiyatları, gelenek ve görenekleri anlatılarak o dönemin kültürünün günümüze dek ulaşması sağlanmıştır.

11-Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhakemetü'l Lügateyn - Ali Şir Nevai

B) Şecere-i Türk - Ebul Gazi Bahadır Han

C) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip  onedebiyat.net

D) Divan-ı Lügati't Türk - Kaşgarlı Mahmut

E) Atabetü'l Hakayık - Edip Ahmet Yükneki

Eserler                                   Yazarlar

Divan-ı Lügati’t- Türk                       Ahmet Yesevi

Muhakemetü'l Lügateyn        Edip Ahmet Yükneki

Divan-ı Hikmet                      Ali Şir Nevai

Kutadgu Bilig                        Kaşgarlı Mahmut

Atabetü’l Hakayık

12-Yukarıdaki eserler yazarlarıyla eşleştirildiğinde aşağıda­kilerden hangisi boşta kalır?

A) Divan-ı Lügati’t- Türk B) Muhakemetü'l Lugateyn

C) Divan-ı Hikmet D) Kutadgu Bilig  E) Atabetü’l Hakayık

Hâlıkımnı izler tün kün cihân içinde

Tört yanımdın yol indi kevn ü mekân içinde

Üç yüz altmış su kiçtim tort yüz kırk tort tağ aştım

Vahdet şârabın içtim, tüştüm meydân içinde

13-Divan-ı Hikmet’ten alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Biçim yönünden İslamiyet öncesi Türk edebiyatının de­vamı niteliğindedir.

B) Ahenk dize sonlarındaki sözcük tekrarlarıyla ve zengin uyakla sağlanmıştır.

C) Yabancı sözcükler ve tamlamalar İslam kültürünün etki­sinin bir göstergesidir.

D) Tasavvuf konusu ele alındığından dini-tasavvufi edebi­yat geleneği içinde değerlendirilebilir.

E) Uyak örgüsü yönüyle mesnevi nazım biçimine örnek oluşturmaktadır.

      14-Aşağıdakilerden hangisi, İslami ilk ürünlerin verildiği dö­nemin özellikleri arasında yer almaz?

           A) Bu dönemde şiir ön planda olup hem dörtlük hem beyit birimiyle ürün verilmiştir.

           B) Eserlerde hem eski edebiyat anlayışı hem yeni medeni­yetin edebiyat anlayışı görülür.

           C) Tasavvufi halk edebiyatı ve divan edebiyatının ilk örnek­leri bu dönemde verilir.

           D) Dış etkilere tümüyle kapalı olan dilimizde yabancı etkiler görülmeye başlanır.

E) Bu dönemdeki ürünlerin hemen hepsinde kullanılan edebi dil Arapçadır.

I. 33-99 beyitten oluşur.

II. Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır.

III. İlk beyitine” matla”, son beyitine” makta” adı verilir.

IV. Şairin mahlasının geçtiği beyite “beytü'l kasid” denir.

V. Uyak örgüsü gazelinki gibidir.

15Kaside nazım biçimiyle ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.I. Behey ala gözlü dilber,

Sana bir ben gerek, bir ben.

Âşıkın aklın almaya,

Sana bir ben gerek, bir ben.II. Aşkın aldı benden beni,

Bana seni gerek seni;

Ben yanarım dünü, günü,

Bana seni gerek seni,..

16-I. Karacaoğlan’a II. Yunus Emre’ye ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I.de beşeri, II.de ise ilahi aşk teması işlenmiştir.

B) Her ikisi de İslamiyet sonrası Türk edebiyatı ürünüdür.

C) Biçim bakımından ikisi de eski şiir geleneğimizi sürdür­mektedir.

D) İki ürün de aynı ölçü ve birimle söylenmiştir.

E) I.nin dili II.ye göre daha ağırdır.

Anadolu Türklüğünün en büyük ruh mimarıdır. onedebiyat.net Halk Türkçesi­nin ilk büyük ustasıdır. Şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçü­sünü kullanmıştır. Her din ve ırktan insana Yaradan’dan dolayı hoşgörü ve sevgi besleyen evrensel bir sanatçıdır. Risaletü’n Nushiyye, mesnevi tarzında yazdığı önemli bir eseridir.

17-Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Yesevi

B) Mevlana

C) Yunus Emre

D) Hacı Bektaş Veli

E) Kaygusuz Abdal

Yazarı belli olmayan, Oğuz Türklerinin düşmanları ve kendi aralarındaki mücadelelerini anlatan destansı hikâyelerdir Eser 12 hikâyeden ve bir ön sözden oluşmaktadır İkisi Oğuz Türklerinin kendi iç mücadelesini, ikisi olağanüstü varlıkları, sekizi de kuzeydeki ve batıdaki Hıristiyanlarla olan mücade­leleri anlatır Göçebe hayattan yerleşik hayata, destandan halk hikâyeciliğine ve İslamiyet öncesinden Müslümanlığa geçişi gösteren, geçiş hikâyeleri olarak da bilinir.

18-Yukarıda sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisi ola­bilir?

A) Dede Korkut Hikayeleri

B) Kutadgu Bilig

C) Divan-ı Hikmet

D) Nasreddin Hoca Fıkraları

E) Yusuf u Züleyha

19-Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özellikleri ara­sında yer almaz?

A) Nazım birimi beyit, ölçüsü ise aruzdur.

B) Dil, Arpça-Farça-Türkçe karışımı olan Osmanlıcadır.

C) Söz sanatlarına, imgelere çokça yer verilir.

D) Konu değil, ustalıklı ve güzel anlatmak önemlidir.

E) Semai, varsağı ve koşma başlıca nazım biçimleridir.I. Ölçüsü

II. Nazım birimi

III. Birim sayısı

IV. Konusu

V. Uyak örgüsü

20-Yukarıdaki özelliklerden hangileri gazel ile kasidede or­taktır?

A) I., II. ve V. B) Hepsi C) I. ve II.

D) II., III. ve IV. E) II., IV. ve V.Ahlakla ilgili öğütler veren, türlü hayat görüşlerini yansıtan, özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellere ……gazel denir. Bu tarzdaki gazelleriyle ---- ün salmıştır.

21-Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirlmelidir?

A) Hikemi- Nedim

B) Rindane- Baki

C) Aşıkâne- Fuzuli

D) Hikemi- Nabi

E) Rindâne- Nefi

onedebiyat.net22-Fuzuli ile Nedim’in karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Her iki şair de gazel türünün başarılı örneklerini vermiş­lerdir.

B) Nedim yaşamdan zevk almayı, Fuzuli ise acı çekmeyi tercih etmiştir.

C) Fuzuli 16. yüzyıl, Nedim 18. yüzyıl sanatçısı olup dilleri çağdaşlarından sadedir.

D) Fuzuli ‘nin gazelleri dışında mesnevileri de vardır, Nedim Mesnevi yazmamıştır.

E) Her ikisi de tasavvufa ilgi göstermiş ve şiirlerinde bu ko­nuyu işlemişlerdir.23-Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) Konuya değil, söyleyiş güzelliğine ve ahenge önem veri­lir.

B) Aynı konunun başka şairlerce aynı anlayış ve yaklaşımla ele alınması yaygındır.

C) Medrese kültürüne dayanan aydın zümrenin edebiyatı­dır.

D) 11. yüzyılda gelişmeye başlamış, 14. yüzyılda en olgun dönemini yaşamıştır.

E) Nesir geri planda kalmış, nazım ağırlıklı olarak gelişmiştir.I. Mecalis-i Seba Mevlana

 II. Cihannüma Katip Çelebi

III. Hüsrev ü Şirin Şeyh

i IV. Hayrabad Nefi

V. Hadikatü’s Süeda Fuzuli

24-Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde verilen eser kar­şısındaki sanatçıya ait değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.I. İran (Fars) edebiyatından alınmış, tek dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir. (Rubai)

II. Gazelin her dizesine, kullanılan ölçüye uymak koşuluy­la bir kısa dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (Müstezat)

III. En az beş, en fazla on beş beyitten oluşan, divan ede­biyatının yaygın, lirik şiir türüdür. (Kaside)

IV. Biçim bakımından murabbaya benzer, genel olarak bestelenmek için yazılır. (Şarkı)

V. Bent sayısı 4 ile 8 arasında değişen ve beş dizelik bent­lerden oluşan bir nazım biçimidir. (Muhammes)

25-Yukarıda numaralı açıkalamalardan hangisi ayraç için­deki nazım biçimiyle ilgili değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.Dinleyin ağalar medhin eyleyim

Elma yanaklımın kara kaşlımın

O gül yüzlerine kurban olayım

Dal gerdanlımın da sırma saçlımın

26-Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nazım biçimi koşma, nazım türü güzellemedir.

B) abab biçiminde uyaklanmış olup nazım birimi dörtlüktür.

C) 6+5 = 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

D) Tam uyak ve sözcük redifiyle ahenk sağlanmıştır.

E) Yalnın benzetmelere yer verilmiştir.

Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı sayılan ürünlerin oluşturduğu, sözlü geleneğe dayalı edebiyattır. Sözlü olduğu için, ürünler; halk arasında onedebiyat.net dilden dile geçtikçe zaman, kişi, yer unsurlarına bağlı olarak değişikliğe uğramıştır. Anlatım, sözlü edebiyat geleneklerine uygundur. Süsten uzak, açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

27-Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşık tarzı halk edebiyatı

B) Tasavvuf edebiyatı

C) Anonim halk edebiyatı

D) Divan edebiyatı

E) Milli edebiyat28-Aşağıdakilerden hangisi, aşık tarzı halk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Konudan çok , söyleyiş güzelliğine önem verilmiştir.

B) Aşık veya ozan denilen kişilerin, saz eşliğinde söyledik­leri şiirlerden oluşur.

C) Şairler, şiirlerini "cönk" dedikleri defterlerde toplamışlar­dır.

D) Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı veya mahlası geçer.

E) Şiirlerde anlatım içten, canlı ve yalındır.

29-Aşağıdakilerden hangisi, tekke edebiyatı ürünleri ara­sında yer almaz?

A) İlahi B) Nefes C) Şathiye

D) Devriye E) SemaiI. Kaşların ok dedikçe                 II. Ayna güzel

Kirpiğin çok dedikçe                   Yüz güzel, ayna güzel

Pek mi gönlün büyüdü                 Güzel yari görenler

Sen gibi yok dedikçe                   Dediler: Ay ne güzel

30-Yukarıdaki iki şiirin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. tam mani, II. kesik maniye örnektir.

B) Her ikisinin de uyak örgüsü aynıdır.

C) Her ikisi de hece ölçüsüyle söylenmiştir.

D) Her ikisinde de ilk iki dize doldurmadır.

E) I.de tam uyak, II.de cinaslı uyak kullanılmıştır.31-Halk edebiyatı ile Divan edebiyatının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Halk edebiyatında nazım birimi dörtlük, ölçü hecedir; Divan edebiyatında ise beyit ve bent birimi, aruz ölçüsü kullanılmıştır.

B) Halk edebiyatı somuttur, gözleme dayanır; onedebiyat.net Divan edebi­yatı ise soyuttur, gözleme yer verilmez

C) Her iki edebiyatta da şiirlerin konuyu içeren başlıkları ol­madığı için nazım biçimlerine göre adlandırılmışlardır.

D) Halk edebiyatında halkın konuştuğu günlük konuşma dili kullanılır; Divan edebiyatının dili yabancı sözcük ve tam­lamalarla yüklüdür.

E) Her iki edebiyat da sözlü olarak oluşup sonrada yazıya döküldüğünden şiirler bazı değişikliklere uğrayarak gü­nümüze ulaşmıştır.

 
HAZIRLAYAN: ondedebiyat.net


I. Taşlama türünün Divan edebiyatındaki karşılığıdır.

II. Koşma nazım şeklinin Divan edebiyatındaki benzeridir.

III. Ağıt türünün İslamiyet’ten önceki karşılığıdır.

IV. Atasözünün İslamiye’ten önceki karşılığıdır.

32-Yukarıda numaralı cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisi hakkında bir bilgi verilmemiştir?

A) Sagu B) Gazel C) Mersiye

D) Sav E) HicviyeArayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasib eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed canım arzular seni

33-Bu dörtlük, aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisini ör­neklemektedir?

A) Anonim halk şiiri

B) Aşık tarzı halk şiiri

C) Tasavvufi halk şiiri

D) Divan şiiri

E) Destan dönemi şiiriYürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün

İnsan bir ekine misal

Seni eken biçer bir gün

34-Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A) Nazım biçimi varsağıdır.

B) Benzetmeye yer verilmiştir.

C) 8’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

D) Çapraz uyak düzeniyle oluşturulmuştur.

E) Yarım uyak ve sözcük redifi kullanılmıştır.Elmayı bütün dildim

Çamura düştüm sildim

Ben yarimin kıymetin

Gittikten sonra bildimI. 4+3=7’li hece ölçüsü kullanımıştır.

II. Mazmunlara yer verilmiştir.

III. Tam uyak ve redif kullanılmıştır.

IV. Asıl söylenmek istenen, son iki dizededir.

V. Mani nazım biçimiyle oluşturulmuştur.

35-Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak numaralı cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.

D) IV. ve V. E) I. ve III.36-Aşağıdakilerin hangisinde halk edebiyatı nazım türleri bir arada kullanılmıştır?

A) Koşma, güzelleme, taşlama, ağıt

B) Koçaklama, semai, destan, güzelleme

C) İlahi, nefes, varsağı, koçaklama

D) Taşlama, ninni, ilahi, güzelleme

E) Destan, devriye, tekerleme, ilahi

37-Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf sanatçılarından biri değildir?

A) Pir Sultan Abdal

B) Haci Bektaş-ı Veli

C) Yunus Emre

D) Kaygusuz Abdal

E) Erzurumlu Emrah

I. İlahi

II. Nefes

III. Güzelleme

IV. Şathiye

38-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaralı şiir türlerin­den herhangi biriyle tanındığı söylenemez?

A) Köroğlu B) Pir Sultan Abdal C) Yunus Emre

D) Kaygusuz Abdal E) Karacaoğlan

Kızılırmak parça parça olasın

Her parçanı bir diyara salasın

Sen de benim gibi yârsız kalasınKızılırmak nettin allı gelini

Gerdanı püskürme benli gelini

39-Bu şiirin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelleme B) Türkü C) Ağıt

D) Taşlama E) Koçaklama

I. ……birinci dizesinin hece sayısı yediden az olan mani­lerdir. onedebiyat.net

II. …….dört dizeli maniye aynı uyakta başka dizeler ekle­nerek söylenen manilerdir.

III. ……..iki kişinin karşılıklı olarak birbirilerine söyledikleri manilerdir.

IV. ………aaxa biçiminde uyaklanan 7 heceli dört dizeden oluşan manilerdir.

40-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yedekli-artık- deyiş- tam

B) Kesik- artık- deyiş- tam

C) Cinaslı- tam- artık- kesik

D) Artık- yedekli – tam –kesik

E) Kesik- deyiş – artık- yedekli

41-Halk hikayleriyle ilgili olarak şağıdakilerden hangisi yan­lıştır?

A) Halk hikayelerinin anlatımında genellikle ilahi bakış açısı kullanılmıştır.

B) Halk hikayeleri oluştukları çağın sosyal, kültürel özellik­lerini ve düşünce yapısını yansıtır.

C) Halk hikayeleri sözlü olup ortaya çıktığı zamandan sonra yazıya geçirilmiştir.

D) Nazım- nesir karışık olan hikaylerde manzum bölümler aruz ölçüsüyle yazılır.

E) Aşıklar eşliğinde saz eşliğinde söylendiğinden müzikle iç içedir.

42-Aşağıdakilerden hangisi mesnevi biçiminde oluşturul­muş bir eser değildir?

A) Tahir ile Zühre B) Leyla ile Mecnun

C) Hüsrev ü Şirin D) Yusuf ile Züleyha

E) Cemşid ü HurşidBelirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girebilir. Genellikle sıfatlar bazen de miktar zarfları girer.

43-Aşağıdakilerin hangisinde bunun örneği yoktur?

A) Furkan'ın kırmızı kazağı herkesin dikkatini çekiyordu.

B) Okulumuzun en önemli meselesi motivasyonsuzluktur.

C) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.

D) Vatanın sarsılmaz kalesi bu savaşta da sarsılmayacaktır.

E) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir.

 I. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. 
    II. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum. 
   III. Bekçileri gibiyiz ebanced buraların. 
   IV. Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların 
    V. Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi44-Yukarıdaki şiirin hangi dizesinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?

A) I           B) II           C) III            D) IV             E) V45-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belirtili hem belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?
A) İhtimaller arasında böylesine yer verilerek onedebiyat.net  hesap yapılamazdı.
B) Bir dağın tepesine tırmandıklarında onu da başka bir dağ başka bir tepe takip etmiş, silsileler silsilelere eklenmişti.
C) Azaplı, bıktırıcı, insanın takatini tüketen, tükenmiş takatini sömüren, emen bir yürüyüştü bu.
D) Mevsim sonbahar olmasına rağmen erken bastıran bir kışın tam ortasında bulmuşlardı kendilerini.
E) Dağın başına vardıktan sonra uçurum kıyılarında açılmış patikalardan inerken dumanların, isin, pusun içinde iki adımda bir kaymıştı.

46Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Büyük ve azgın ırmakların bütün tehlikelerine sahipti.
B) Herkes arkadan gelen Rus ordusunun ayak seslerine kulak kabartmış, bir an önce karşıya geçmenin, canını kurtarmanın derdine düşmüştü.
C) Görele’de pişirdiği hamurdan geri kalanı heybesinden çıkardığı sırada önlerinden, bir ineği çeken zayıf bir kadın ile parmak kadar oğlunun geçtiğini gördü.
D) İneğin boynunda yayla günlerinden kalma bir dizi mavi boncuk, boynuzları arasında püsküller vardı.
E) Lakin en babayiğit tellal gelse suyun uğultusundan sesini işittiremezdi.47-Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi eylemsi değildir?
A) Koca iş merkezini yapma işi, bahar mevsimine kaldı.
B) İnsanları üzmeyi bırak da sevindirmeye bak.
C) Yaptırdığı dövmeden ona HIV virüsü bulaşmış.
D) Donmaya karşı etkili bir karışım var bu yağda.
E) Arabayı iki saat sonra tamir etmeyi düşünüyorum.Bazen birisi geçer karşına, bir dünya şey anlatır ama söylediklerinden hiçbir şey anlamazsın; ta ki, onun sözleri arasında, diğer bütün söylediklerini aydınlatıveren basit bir sözcük yakalayana kadar.
48-Yukarıdaki cümlede bulunan fiilimsiler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) isim fiil-sıfat fiil-sıfat fiil-zarf fiil
B)sıfat fiil-zarf fiil-sıfat fiil-zarf fiil
C)sıfat fiil-sıfat fiil-isim fiil-sıfat fiil
D)sıfat fiil-sıfat fiil-sıfat fiil-sıfat fiil
E)zarf fiil-isim fiil-sıfat fiil-sıfat fiilBir sandalye cekerek radyonun yanına oturdu, sesi iyice kıstı. Ben artık işitmiyordum ( )

— Biraz ac ( ) dedim ( )

— Gel ( ) dedi ( ) boyle cok guzel.

Gittim, yanına oturdum.onedebiyat.net

Tarık Buğra, Buhran

49-Bu parçada yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama

işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (:) (,) (.) (,) (;)

B) (.) (,) (.) (,) (;)

C) (:) (,) (:) (,) (;)

D) (.) (,) (:) (,) (,)

E) (.) (,) (:) (,) (,)

Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum   ( ) değil mi anne?” 

50. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2018 TYT)

A)(:) (;) (.) (...) (,) 

B)(!) (,) (:) (.) (,)  

C)(!)(;) (...) (.) (;) 

D)(:) (,) (.) (...) (,)  

E)(,)(?) (:) (.) (!)

          ONEDEBİYAT.NET ANADOLU LİSESİ  10.SINIF T Ü R K    DİLİ ve E D E B İ Y A T I  1.DÖNEM 2.ORTAK SINAV


a
HAZIRLAYAN: ondedebiyat.net
1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS