ads

  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları,10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Testi, TEST SORULARI,TESTLER,ÇALIŞMA KAĞITLARI, 


onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


derskonum.com ailesi olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

İyi çalışmalar..

onedebiyaton numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız
TESTİN İÇERİĞİ-ÜNİTEDEKİ KONULAR

3.ÜNİTE - ŞİİR

PDF -ÜNİTE İÇERİĞİ                                               

1- İslamiyet Öncesi Dönemdeki Türk şiiri

2- Geçiş Dönemi Edebiyatı / Eserleri    ( 11-12.yy Türk Edebiyatı)

3- Halk Edebiyatı Şiiri

(Tekke-Tasavvuf - Dini Halk Şiiri,  Anonim Halk Şiiri,  Aşık Tarzı Halk Şiiri,)

4-Divan Edebiyatı Şiiri


10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de bu­lunan sembolik karakterlerden biri değildir?

A) Ay Toldı

B) Gündoğdu

C) Ögdülmüş

D) Odgurmuş

E) Tonyukuk

 

 

I. Sembolik bir eserdir.

II. Edebiyatımızın ilk mesnevisidir.

III. Türklerin kahramanlıkları işlenmiştir.

IV. Hem beyit hem dörtlükler kullanılmıştır.

V. Göktürkler döneminde yazılmıştır.

2-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­si veya hangileri Kutadgu Bilig için söylene­mez?

A) Yalnız II                       B) I. ve IV.                 C) III. ve V.

D) Yalnız V                       E) II. ve IV.

 

 

3-İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü dö­nemiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

B) Çoğunlukla yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.

C) Ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.

D) Yer yer Arapça - Farsça sözcüklere de yer verilmiştir.

E) Ürünler anonim özellikler gösterir.

 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat döne­minin özelliklerinden biri değildir?

A) Milli özellikler gösteren bir dönemdir.

B) Koşuklarda aşk, doğa güzellikleri gibi konular işlenmiştir.

C) Şiirler ozan, baksı denen kişilerce kopuz eşliğinde söylenmiştir.

D) Dönemin en önemli eseri Yunus Emre’nin Risaletü’n Nushiye adlı yapıtıdır.

E) Sözlü döneme ait bilgiler Divan-ı Lügati’t Türk’te mevcuttur.

 

5-Aşağıdaki halk edebiyatı nazım türlerinden ta­nımı yanlış olan hangisidir?

A) Tabiat ve insan güzelliklerini öven nazım tü­rüne güzelleme denir.

B) Kahramanlık, savaş vb. yiğitlik duyguları dile getiren türe koçaklama denir.

C) Yas ve üzüntüyü anlatan türe ağıt denir.

D) Sevgi ve aşk gibi ince konuları işleyen şiire destan denir.

E) Tasavvuf konularını işleyen türe ilahi denir.

 

6-Koşukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A) Yiğitlik, aşk, tabiat gibi konuları işler.

B) Genellikle tam veya zengin kafiye kullanılır.

C) Hece ölçüsüyle yazılır.

D) Nazım birimi dörtlüktür.

E) Kopuz adı verilen saz eşliğinde okunur.

 

Geçmiş günü beyhude yere yad etme

Bir gelmemiş an için de feryad etme

Geçmiş, gelecek masal bütün bunlar

Eğlenmene bak, ömrünü berbad etme

7-Bu dörtlük, aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinin içine girer?

A) Kaside B) Gazel         C) Rubai

D) Mesnevi            E) Tuyuğ

 

 

8-Aşağıdaki dizelerden hangisi tümüyle divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A) Gazel - şarkı - murabba - mani - mesnevi

B) Rubai - muhammes - destan - tuyuğ - masal

C) Tuyuğ - kaside - murabba - türkü - gazel

D) Müstezat - mersiye - gazel - naat - münacat

E) Şarkı - ağıt - rubai - müstezat - mani

 

12. yüzyılda aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Didaktik olan bu eser “Hakikatler basamağı” anlamına gel­mektedir. Eserde cömertlik, ilim, bilginin faydası, iyi ve kötü huylar anlatılarak halka yararlı olmak amaçlanmıştır.

9-Bu paragrafta sözü edilen eser aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Atabet'ül Hakayık

B) Kutadgu Bilig

C) Divan-ı Hikmet

D) Göktürk Yazıtları

E) Divan-ı Lügati’t Türk

 

10-Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Gazel, divan edebiyatına; koşma, halk edebi­yatına özgü bir nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlük­tür.

C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde koşma, genellikle hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla yazılır.

D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmanınki ise genellikle aşk, sevgi

 

11- "Divan-ı Lügati’t Türk" ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.

B) Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır.

C) Yazıldığı döneme ait bir haritaya da eserde yer verilmiştir.

D) Edebiyatımızın ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kita-bıdır.

E) Uygurlar döneminde kaleme alınmıştır.

 

 

12-I. Kutadgu Bilig

II. Divan-ı Lugat-it Türk

III. Atabetü'l Hakayık

IV. Muhakemetü'l Lügateyn

Bu eserlerden hangileri Türk dilinin üstünlüğünün kanıtlanması için yazılmıştır?

A) I. ve II.                         B) I. ve III.     C) II. ve III.

D) II. ve IV.          E) III. ve IV.

 

Bahçelerde gül gerek

Güllere bülbül gerek

Senin gibi güzele

Bencileyin kul gerek

13-Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan                B) Varsağı      C) Destan

D) Koşma              E) Mani

 

Kutadgu Bilig ---- yüzyılda ---- tarafından ---- Türkçesiyle yazılmış didaktik bir eserdir. Bir ahlak ve öğüt kitabı olan eser aynı zamanda edebiyatımızın ilk siyasetnamesidir. ---- nazım şekliyle yazılan eserde hem beyit hem de dört­lükler kullanılmıştır.

14-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 11. – Yusuf Has Hacip – Hakaniye – Mesnevi

B) 11. – Edip Ahmet – Hakaniye – Kaside

C) 12. – Ahmet Yesevi – Çağatay – Mesnevi

D) 12. – Yusuf Has Hacip – Çağatay – Kaside

E) 10. – Edip Ahmet – Azeri – Mesnevi

 

Fenalık cahillikten doğar. Her hastalığın sebebi de cahilliktir. Hasta, tedavisiyle şifa bulur; oku­makla da bilgisizlik giderilir. Bilgili lüzumlu söz söyler, lüzumsuz sözü gömerek gizler. Bilgisiz ne söylese anlamadan söyler, onun kendi dili kendi başını yer.

15-Bu parça aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmıştır?

A) Divan-ı Lügati’t Türk

B) Divan-ı Hikmet

C) Muhakemetül-Lügateyn

D) Orhun Abideleri

E) Atabet'ül Hakayık

 

Hakaniye lehçesiyle yazılmış ve "mutluluk ve­ren bilgi" anlamına gelen bir eserdir. Eser aynı zamanda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Eserde ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği sembollerle anlatılmıştır.

16-Bu parçada söz konusu olan eser aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Divan-ı Hikmet

C) Atabet'ül Hakayık

D) Kitab-ı Dede Korkut

E) Kültiğin Anıtı

 

I. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Didaktik özellikler gösterir. “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelir.

II. Türk dilinin ilk sözlüğü olarak da bilinir. Arap­lara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır.

III. "Gerçeklerin eşiği" anlamına gelen bu eser Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır.

IV. Hoca Ahmet Yesevi’nin dini, tasavvufi görüşlerini yazdığı eserdir.

17-Yukarıda özellikleri verilmeyen eser aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Divan -ı Hikmet

B) Atabet'ül Hakayık

C) Divan-ı Lugatit Türk

D) Risalet’ün - Nushiye

E) Kutadgu Bilig

 

Aşağıdakilerden hangisi kasidenin ilk beyiti olabilir?

A) Ayağı donmadı mı havzın evvela baştan

Ya düşmedi mi çenarın eli çemende meğer

 

B) İydin mübarek olsun eyâ asaf-ı cihân

Gelsin edeple pâyına bus etsin âsümân

 

C) Urulur gerdanına anın için altından

İki zencir ki zabt etmesi âsân ola tâ

 

D) Alınır mı ramazan sofilerinden Mushaf

Rahlenin nevbetini beklemeyince insan

 

E) Ey sadr-ı keremkâr ki dergâh-ı refiin

Erbâb-ı dile kıble-i ümmıd ü rücûdur

 

 

Düzenleyicisi pek bilinmez halkın sözlü gelene­ğinden oluşur. Çağdan çağa, yerden yere içeri­ğinde olsun, biçiminde olsun değişikliğe uğraya­bilir. Her zaman bir ezgiyle söylenir.

19-Bu parçada aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinden söz edilmektedir?

A) Türkü                B) Şarkı          C) Gazel

D) Mesnevi            E) Koşma

 

20-Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebi­yatı ürünlerinden değildir?

A) Mani                 B) Koşma       C) Ninni

D) Ağıt                  E) Türkü

 

 

21-Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Gazel - kaside - mesnevi - ağıt - rubai

B) Kaside - mani - murabba - gazel - türkü

C) Mani - mesnevi - tuyuğ - şarkı - tahmis

D) Mesnevi - kaside - rubai - gazel - tuyuğ

E) Tuyuğ - rubai - koşma - koçaklama - gazelDEVAMI GELİYOR ...100 SORU OLACAK BURASI


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test SorularıDEVAMI GELİYOR ...100 SORU OLACAK BURASI

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS