ads

   1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, 25 SORULUK TEST SINAVI

10-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi,10-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test


 onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


KAYNAK: DERSKONUM.COM

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ 11. SINIF EDEBİYAT

1.DÖNEM   2. YAZILI SORULAR

 

kaynak:derskonum.com    / Hazırlayan Mustafa ŞAHİN / EDEBİYAT

 

 

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 

1) 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdakilerden hangisine uygundur ?

A-Tanzimat / Servetifûnun / Milli Edebiyat / Fecriati / Cumhuriyet

B-Servetifûnun / Tanzimat / Fecriati / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

C-Fecriati / Tanzimat / Servetifûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat

D-Tanzimat / Servetifûnun / Fecriati /Milli Edebiyat / Cumhuriyet

E-Tanzimat /  Fecriati / Servetifûnun /Cumhuriyet / Milli Edebiyat

 

2)  Şiir  yazmaya Servetifünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı” , “ Ey Türk Uyan ” ,   en tanınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret                    

B) Ziya Gökalp

C) Mehmet Emin Yurdakul  

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

3) Milli Edebiyat şiiri ile Fecr-i Ati şiirinin karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

          Milli Edebiyat                                         Fecr-i Ati

A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.                        *Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

B)Anadolu ve Anadolu insan                         *Aşk, tabiat, karamsarlık, durumu işlenmiştir.                                         işlenmiştir.

C)Divan şiiri nazım biçimleri kullanılır.         * Halk şiiri nazım şekilleri kullanılmıştır.      

D)Sade ve günlük konuşma diliyle               *Sanatsal, ağır bir dil yazılmıştır.                                                 kullanılmıştır.

E) “Sanat toplum içindir.”anlayışı                             * “Sanat sanat içindir.”anlayışı hakimdir.                                                hakimdir.

 


4) Aşağıdaki şairlerden hangileri tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

A) Yahya Kemal Beyatlı -     Ahmet Haşim        

B) Mehmet Akif  Ersoy   -     Tevfik Fikret

C) Ahmet Haşim               -   Mehmet Akif  Ersoy  

D) Tevfik Fikret               -  Mehmet Emin Yurdakul  

E) Ziya Gökalp                   -    Ahmet Haşim

 

5) Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A

Şinasi

. Mukaddime

B

Namık Kemal

. Renan Müdafaanamesi

C

Ziya Paşa

. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

D

Cenap Sahabettin

. Evrak-ı Eyyam

E

Ali Canip Yöntem

. Millî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşalarımız

 

  

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 

 

6)

A-

Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır. (1988/ÖSYS)

B-

Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, Şinasi ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ama içerik değişmiştir. Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle daha çok tanınır. (1995/ÖSYS)

Bu parçada sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

                        A                                                                    B

A) Ziya Paşa                                                              Yahya Kemal             

B) Yahya Kemal                                                        Namık Kemal                            

C) Namık Kemal                                                       Faruk Nafiz Çamlıbel              

D) Yahya Kemal                                                       Tevfik Fikret

E) Tevfik Fikret                                                         Namık Kemal                            

     

 

1911’de Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler der­gisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesinde Milli Edebiyat'ın genel özelliklerini belirtmişlerdir.

7)  -Aşağıdakilerden hangisinde "Yeni Lisan" akımının öncüleri bir arada verilmiştir?

A) Ömer Seyfettin - Necip Fazıl - Ziya Gökalp

B) M. Akif Ersoy - Ziya Gökalp - Ömer Seyfettin

C) Faruk Nafız Çamlıbel - A.Canip Yöntem - M. Emin Yurdakul

D) M. Emin Yurdakul - M. Akif Ersoy - Ömer Sey­fettin

E) Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp - A.Canip Yön­tem

 

 

8-)  Aruz sizin olsun,  hece bizimdir.

           Halkın söylediği Türkçe bizimdir.

           Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir.

           Değildir bir mâna üç ada muhtaç..."

Bu dörtlüğün ait olduğu dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) İmgesel ve kapalı bir anlam tercih edilmiştir.

B) Türkçülük akımının etkisi görülmektedir.

C) Halk edebiyatına dönüş vardır.

D) Hece ölçüsü benimsenmiştir.

E) Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine Türkçesi kullanılmıştır

 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Dönemi şiirine örnek oluşturmaktadır?
A) Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
    Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem


B) Yanaram mûmlayın başdan ayağa
    Nedür bu yanmağun pâyânı yok mu


C) Bana bir ilm keşf oldı senün hüsnün kitâbında
    Ki yüz bin akl âcizdür anun bir fasl-ı bâbında


D) Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
   Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten


E) Boyun cennette tûbîye eger salmazısa sâye
    Kim anı cennet ehlinden nazarda bir çöpe saya

 

10) Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Özellikle ilk dönemde  Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.

B) İlk döneminde sanat toplum için anlayışıyla eser verilirken ikinci dönemde sanat sanat içindir anlayışıyla hareket edilmiştir.

C) Şiirin konusu genişletilmiştir.Yeni kavram ve imgeler şiire kazandırılmıştır.

D) Birinci dönemde romantizmin etkisi görülürken ikinci dönemde sembolizm etkisi görülür.

E) Birinci dönemde toplumsal ikinci dönemde bireysel konular işlenmiştir.

 

 

11-)“Sanat  şahsi ve muhteremdir.” görüşü aşağıdaki edebî dönemlerden hangisinde etkili olmuştur?

A) Millî Edebiyat                                                       B) Tanzimat Edebiyatı

C) Fecriati Edebiyatı                                                 D) Servetifünun Edebiyatı

E) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 

  

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 

 

12-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "Beş Hececiler" olarak bilinen topluluğa dahil değildir.

A-Faruk Nafiz Çamlıbel     

B-Enis Behiç Koryürek

C-Halit Fahri Ozansoy        

D-Orhan Veli Kanık

E-Yusuf Ziya Ortaç

 

 

 

 “Herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerimi ileri sürerim.

Amacım, fikirlerimi savunmak ve o fikirleri desteklemektir.

Önce fikrimi belirtir, sonra bunları ispatlar ve kesin bir sonuca

bağlarım.”

13- Böyle diyen bir yazar aşağıdakilerin hangisinden söz

etmektedir?

A) Eleştiri

B) Makale

C) Fıkra

D) Deneme

E) Öykü

 

 

14-Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nin bağımsız sanatçılarıdır?

A) Mehmet Akif Ersoy - Yahya Kemal Beyatlı

B) Reşat Nuri Güntekin - Yakup Kadri Karaos­manoğlu

C) Halide Edip Adıvar - Yahya Kemal Beyatlı

D) Mehmet Akif Ersoy - Halide Edip Adıvar

E) Refik Halit Karay - Ali Canip Yöntem

 

 

Uyak, Tanzimat Dönemi'nde şiirin temel unsuru olarak görülmemiş, Abdülhak Hamit TARHAN................... adlı ilk uyaksız şiiri yazmıştır. Yine aynı şairin................... adlı şiiri, pastoral şiire ilk örnektir.
16.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Makber - Sahra                

B) Validem - Sahra
C) Ölü - Hacle                       

D) Garam - Bir Ses
E) Mütesadif - Makber

 


17-Aşağıda " Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri" temsilcileri ve ülkeleri verilmiştir. Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A-Azerbaycan Türk Edebiyatı: Hüse­yin Şehriyar

B-Bulgaristan Türkleri Edebiyatı: Recep Küpçü

C-Kazak Türkleri Edebiyatı: Bahtiyar Vahapzade

D-Kırgızistan Türk Edebiyatı: Cengiz Aytmatov

E-Kırım Türkleri Edebiyatı: , Cengiz Dağcı

 


 

18-Aşağıdakilerden hangisi  Servetifünun şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?

A-Parnasizm ve sembolizm etkisi vardır.

B-Dönemin siyasi şartlarından dolayı karamsar ve bireysel konular işlenir.

C-Tanzimatta kullanılan aruz artık yerini tamamen hece ölçüsüne bırakmıştır.

D-Batı edebiyatından alınan sone ve terzarima nazım biçimleriyle birlikte özellikle serbest müstezat tercih edilir.

E-Şiir nesre yaklaştırılır, mensur şiir denemeleri yapılır.

 

 

Onun şiirlerinde parnasizmin etkisiyle bicim mükemmelliği, sembolizmin etkisiyle muzikalite gorulur. Aynı zamanda resim sanatı ile de uğraşan şairin şiirlerindeki betimlemeler bir tabloyu andırır. Oğlu Haluk’ta sembolize ettiği ideal gençlik için şiirler yazan şair, ömrünün son yıllarında çocuklar için hece ölçüsüyle şiirler yazdı. Han-ı Yağma, Tarih-i Kadim, Haluk’un Bayramı, Sis şairin tanınmış şiirlerindendir.

19-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Tevfik Fikret                                 

B- Abdülhak Hamit TARHAN                     

C-Ahmet Haşim        

D-Cenap Şahabettin              

E- Ziya Paşa

 

 

20-Aşağıda verilen sanatçı-eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır.

A- Tevfik Fikret-Balıkçılar

B- Ahmet Haşim- Göl Saatleri

C- Cenap Şahabettin- Tamat

D-Mehmet Emin Yurdakul- Tan Sesleri

E-Faruk Nafiz Çamlıbel- Eski Şiirin Rüzgârıyla,

 

 

21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?  ÖSS 2005)
A) Bu kitap, ilk basımının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, yeniden yayımlandı.
B) Çiçekcinin yeni açtığı dükkân çok iyi çalışıyor.
C) Bir yapıtın kalıcılığını sağlayan birçok etken vardır.
D) Bu romanda yüzyılımızın temel sorunları yansıtılıyor,
E) Başarılı olmak için düzenli ve sürekli çalışmak gerekir.

 

22-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortaktır? (1993 öys)

A) Hava soğumuştu, kar yağmaya başlamıştı.

B) Yol çok uzundu, yürümekle bitecek gibi değildi.

C) Aradan üç yıl geçmişti, kimse arayıp sormamıştı.

D) Soluk benizliydi, başında eski bir kasket vardı.

E) Yaşlı biriydi, mahallede onu herkes seviyordu.

 

 

 

 

 

Genç yaşında öykü alanında isim yapmış ve türün parlak örneklerini vermiş olan yazar, kahramanlarını her gün karşılaşabileceğimiz kişiler arasından seçmiştir.

23-Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1993 öys)

A) Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem

B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem

C) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem

D) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem

E) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem

 

 

 

Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum   ( ) değil mi anne?” 

24. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2018 TYT)

A)(:) (;) (.) (...) (,) 

B)(!) (,) (:) (.) (,)  

C)(!)(;) (...) (.) (;) 

D)(:) (,) (.) (...) (,)  

E)(,)(?) (:) (.) (!)

 

  

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 

 

25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2005 ÖSS)
A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.
B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.
C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.
D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim.
E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum.

 

kaynak:derskonum.com    / Hazırlayan Mustafa ŞAHİN / EDEBİYAT

 

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ 11. SINIF EDEBİYAT

1.DÖNEM   2. YAZILI SORULAR

 

 CEVAPLAR İÇİN VİDEO ANLATIMIMIZ VAR 👇👇👇    PDF LİNKİ AŞAĞIDA                                                                  Mustafa ŞAHİN EDEBİYAT                                            

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 

 ..   PDF LİNKİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA                                                            

 

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 


11. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST
11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı,1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,YAZILI SORULARI, 11.SINIF YAZILI SORULARI,11. SINIF EDEBİYAT YAZILI,

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS